دکتر سعید سلطانی

دکتر سعید سلطانی

دکتر سعید سلطانی

Dr. Saeed Soltani Kopayi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی و پهنه بندی ریز گردهای استان کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 8
2 ارزیابی خسارات ناشی از سیل در حوزه های آبخیز قمصر و قهرود با استفاده از نرم افزار HEC-FIA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
3 ارزیابی ریسک خشکسالی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
4 ارزیابی شاخص خشکسالی پالمر در حوزه های ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
5 ارزیابی شاخص خشکسالی جدید SPDI (Standardized Palmer Drought Index) در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
6 ارزیابی شاخص خشکسالی چندمتغیره MSDI و پایش خشکسالی هواشناسی- کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
7 استفاده از مدل دبی های آستانه جهت بررسی تغییرات فصلی جریان های کم (مطالعه موردی رودخانه هلیل رود) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
8 استفاده از مدل دبی های آستانه جهت بررسی تغییرات فصلی جریان های کم (مطالعه موردی رودخانه هلیل رود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
9 بررسی اثر اقلیم، رژیم بارش و طول دوره آماری بر شاخص خشکسالی بالم و مولی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
10 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی در حوضه آبخیز بازفت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 78
11 بررسی تأثیر شاخص‌های پیوند از دور بر تولید خالص اولیه (NPP) در دامنه شمالی البرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 3
12 بررسی تغییرات درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه سمیرم اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 10
13 بررسی رابطه بین پارامتر های اقلیمی و وقوع ریزگردها (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
14 بررسی روابط شاخص نوسان جنوبی و دمای سطح آب اقیانوس های آرام و هند با بارش فصلی و ماهانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
15 بررسی روند مقادیر حدی جریان (جریان حداقل و سیل) در حوضه آبخیز سد سفید رود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
16 پایش محدوده های زوال پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی در استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
17 پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی جنگل ها و مراتع با استفاده از شاخص خشکی کچ-بایرام (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 10
18 تاثیر شاخص های دمایی انسو بر خشکسالی هواشناسی در نیمه غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
19 تاثیر عوامل اقلیمی بر گسترش گونه Taverniera glabra در ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 18
20 تحلیل استراتژیک رویکرد پرداخت بابت خدمات اکوسیستم (PES) به منظور کاهش بهره برداری از مرتع (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
21 تحلیل روند عوامل اقلیمی در شهرهای بزرگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
22 تحلیل روند عوامل اقلیمی در شهرهای بزرگ ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
23 تحلیل فراوانی منطقه ای جریان کم در حوزه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
24 تحلیل فراوانی منطقه ای جریان های حداقل با استفاده از گشتاورهای خطی و روش های چند متغیره (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
25 تحلیل فراونی منطقه ای مقادیر جریان کم در منطقه جیرفت با استفاده از روش گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 2
26 تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی برای مصرف کشاورزی در حوضه گاوخونی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 1
27 توسعه مدل فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش بینی دبی بیشینه روزانه سیلاب با استفاده از بارش تراکمی پنج روزه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 92
28 روند تغییرات برخی از خصوصیات شیمیایی آب های زیرزمینی دشت سگزی اصفهان طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
29 شناسایی مناطق در معرض سیل و ارزیابی خسارات ناشی از آن با استفاده از HEC-FIA(مطالعه موردی: حوزه آبخیز قمصر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 4
30 کاربرد مدل توازن انرژی و داده های ماهواره لندست سنجنده TMدرتخمین تبخیر و تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
31 گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
32 مقایسه شاخص های خشک سالی هواشناسی در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
33 مقایسه کارایی مدل های پهنه بندی بیابان زایی MEDALUS،MICD و FAO-UNEP در کانون بحران بیابان زایی منطقه جرقویه استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عدم قطعیت مدل IHACRES در شبیه سازی رواناب روزانه (مطالعه موردی : حوضه های کرمانشاه ، اسلام آبادغرب وروانسر) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
2 آنالیز منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیک در حوزه آبخیز اترک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 اثر تغییر اقلیم بر پارامتر های اقلیمی مطالعه موردی: حوزه آبخیز سزار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
4 اثر فعالیتهای انسالی بر زوال پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی با استفاده از سنجش ازدور(مطالعه موردی: منطقه بارز، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
5 اثر گیاه لویی Typha latifolia بر روی تکثیر،افزایش رشد و تراکم جلبک کلرلاChlorella vulgaris (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی
6 اثر متقابل رشد جمعیت در بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 ارتباط شاخص های هیدرولوژیکی با عوامل فیزیوگرافی حوضه در حوضه آبخیز کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
8 ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص جریانات رودخانه ای(SDI) وشاخص بارش استاندارد(SPI) (مطالعه موردی حوزه سد درودزن در استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
9 ارزیابی شاخص پالمر در بررسی خشکسالی استان سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
10 ارزیابی عملکرد مدل swat به منظور شبیه سازی جریان درحوزه بالادست زاینده رود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
11 ارزیابی عناصر اسلامی در بناهای اخیر دوره ی قاجاریه ( نمونه موردی:مسجد سپهسالار تهران ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
12 استخراج منحنی های IDF از داده های بارش روزانه با استفاده از مشخصات مقیاس زمانی بارش (مطالعه موردی : ایستگاه هواشناسی اهواز) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 استفاده از داده های ماهواره IRS-1D جهت استخراج نقشه کاربری اراضی ( مطالعه موردی حوزه آبخیز مندرجان اصفهان ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
14 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
15 بررسی آلودگی هوا ناشی از صنایع با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
16 بررسی اثر تغ ییر اقلیم بر روی روند مقادیر حدی جریان جریان حداقل و سیل در حوزه ابخیز سد سفید رود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
17 بررسی اثر سمیت سلولی عصاره بخش های هوایی گیاه Equisetum arvense بر روی رده سلولهای سرطانی Hela به روش MTT (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 بررسی اثر ضد باکتریایی چند گیاه دارویی بر قابلیت هضم ، جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده طیور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 بررسی اثر عوامل زیستی و غیر زیستی بر کاهش شکوفایی جلبک Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل کشند سرخ (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
20 بررسی اثرات توسعه شهری بر افزایش رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HECHMS و تکنیک GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
21 بررسی اثرات ناشی از پدیده ریزگردها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
22 بررسی امکان تشخیص لقی بانداژ و میزان انطباق یا Shrink fit بانداژ روی هسته در چرخهای بانداژی صنعت ریلی با استفاده از تست اکوستیک (رزونانس صدای قطعه) و تست آنالیز مودال و انجام آزمایشات مربوط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
23 بررسی تاثیر حداکثر دمای روزانه و ساعات آفتابی بر مقادیر ازون تروپوسفری در اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
24 بررسی تاثیر روند بر پارامتر مقیاس مکانی دبی پیک لحظه ای در حوضه های دریای خزر و رودخانه ی کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
25 بررسی تأثیر فازهی مختلف ENSO بر جریان فصلی رودخانه به منظور مدیریت منابع آبی در شریط خشکسالی (مطالعه موردی: زیر حوزه ارمند در کارون شمالی) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 بررسی تغییر اقلیم و ارتباط آن با آلودگی هوا در شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 بررسی تغییرات دمای سطحی و کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 بررسی تغییرات زمانی و سطوح مختلف کیفیت هوای شهر اصفهان از سال 1385 تا 1389 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
29 بررسی تغییرات زمانی و سطوح مختلف کیفیت هوای شهر اصفهان از سال 1385تا 1389 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
30 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های Landsat ( مطالعه موردی ،حوزه آبخیز مندرجان ، استان اصفهان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
31 بررسی تغییرات مکانی- زمانی دمای سطح زمین در اراضی کشاورزی استان اصفهان براساس داده های ماهواره ای مودیس (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
32 بررسی تفاوت ادراک از فضاهای معماری بر اساس جنسیت کاربران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
33 بررسی حساسیت روش ترسیمی SCS به پارامترهای ورودی برای تخمین دبی اوج سیلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
34 بررسی خشکسالی در شمال استان فارس براساس شاخص بارش استاندارد SPI مطالعه موردی : شهرستان آباده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
35 بررسی رابطه بین وقوع خشکسالی و پدیده مهاجرت در استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
36 بررسی رابطه تغییر کاربری اراضی و تولید رسوب در حوزه آبخیز مندرجان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
37 بررسی رابطۀ خشکسالیSPI)استان اصفهان با پدیده انسو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
38 بررسی روند تغییرات توسعه شهر جیرفت و فضای سبز آن با استفاده از داده های TM,ETM,IRS بین سالهای 1987-2005 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
39 بررسی زمین شناسی عمومی حوزه ی دوراهان و تعیین واحدها،تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
40 بررسی زمین شناسی،چینه شناسی، لرزه خیزی وتعیین خصوصیات هیدرودینامیکی واحدهای سنگیو تاثیر کمی و کیفی آن ها بر منابع آب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
41 بررسی شعاع خمش ورق های فلزی در فرآیند لیزر فرمینگ به صورت تجربی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
42 بررسی کارآیی توزیع تناوب سیل مشتق شده بر اساس آبنمود واحد لحظ های ژئومورفوکلیماتیک و معادله معادله نفوذ فیلیپ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
43 بررسی کارآیی روش برآورد توزیع تناوب سیل برای حوز ههای فاقد آمار (بر اساس آبنمود واحد لحظ های ژئومورفوکلیماتیک و شماره منحنیSCS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
44 بررسی کارایی شاخصهای ناهنجاری بارندگی و دهکهای بارندگی در پایشخشکسالی استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
45 بررسی کارایی مدل هیدرولوژیک WetSpa در شبیهسازی رواناب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بازفت) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 بررسی مدیریت منابع آب در استان اصفهان بر اساس تحلیل و پایش خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
47 بررسی نحوه پایشخشکسالی با استفاده از شاخصبارشاستاندارد شده در استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
48 بررسی نوع مرگ سلولی القا شده توسط گیاه گزنه بر روی سلولهای سرطانی هلا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
49 بررسی نهشته های رسوبی حوزه ی چهاربازار از نظر بافت و ترکیب سنگ شناسی، سن و موقعیت وبررسی واحدها، تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
50 بررسی و مقایسه اثر شاخص های اقیانوسیB اتمسفری بر خشکسالی ها (مطالعه موردی: ایستگاه های سینوپتیک کرج و شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
51 بررسی و مقایسه پیشبینی رواناب در مدل هیدرولوژیکی SWAT با استفاده از سری داده های هواشناسی ایستگاهی و شبکه بندی شده در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
52 بررسی وضعیت خشکسالی براساس نمایه‌های خشکسالی در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
53 بررسی ومعرفی مناسب ترین روش برای بر آورد آبدهی حوزه ی دوراهان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
54 پایش تغییرات تولید خالص اولیه NPP مراتع استان فارس بین سال های 2005 تا 2014 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
55 پهنه بندی جریان در شرایط سیلابی و غیرسیلابی در رودخانه بن رود قمصر با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی HEC-RAS و HEC-GEO RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
56 پهنه بندی جریان سیلابی و غیرسیلابی در رودخانه ی مربوط به منطقه خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل های HEC-RAS و HEC-GEO RAS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 پهنه بندی خطر آتش سوزی در اراضی طبیعی شهرستان مرودشت با استفاده از فرایند تحلیلسلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
58 پهنه بندی طوفان های گردوغبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای آکوا و ترا (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
59 پهنه‌بندی جریان حداقل رودخانه‌ای با استفاده از منحنی تداوم جریان در حوضه آبخیز کارون شمال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
60 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
61 پیش بینی سری زمانی شاخص پوشش گیاهی NDVI با استفاده از مدلسازی سری زمانی چند متغیره ARMAX در برخی از مناطق رویشی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
62 پیشبینی تغییرات جریان فصلی ورودی سد زایندهرود با استفاده از شاخص نوسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
63 تاثیر تجارت آب مجازی بر وضعیت اکوسیستم ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
64 تاثیر تخریب مراتع بر فرسایش خاک مطالعه موردی منطقه خفر و سیور سمیرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
65 تجارت آب مجازی و استفاده بهینه از منابع آب در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
66 تحلیل آماری سری زمانی رسوب معلق ایستگاه قلعه شاهرخ (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
67 تحلیل تغییرات بارندگی در حوزه ی آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
68 تحلیل چند متغیره شاخص های هیدرولوژیکی به منظور بررسی رژیم های جریان حداقل در حوضه آبخیز کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
69 تحلیل چند متغیره و خوشه ای شاخص های هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز کارون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
70 تحلیل خشکسالی آبشناختی در حوضه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
71 تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص خشکسالی پالمر واسنجی شده (مطالعه موردی ایستگاه تبخیر سنجی بهشت آباد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
72 تحلیل خشکسالی منطقه پل زمانخان با استفاده از شاخص پالمر خودواسنجی کننده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
73 تحلیل خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه تنگه سیاب با استفاده از شاخص SSI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
74 تحلیل خطر سیل گرفتگی با استفاده از مدلهای هیدرولیکی HEC-RAS و HEC-GEO RAS در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
75 تحلیل دادههای بارش سالیانه و فصلی شهر اصفهان 2008-1951 با تاکید بر بررسی تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
76 تحلیل روند پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آب در چند منطقه ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
77 تحلیل روند پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آب در شهرهای تبریز و ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
78 تحلیل روند سری زمانی شاخص SPI  شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
79 تحلیل روند و توزیع زمانی ، مکانی سرعت باد در استان اصفهان 2007-1992 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
80 تحلیل سینماتیکی و ساخت ربات با چرخ کروی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
81 تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولو ژیک (جریان حداقل) مطالعه موردی رودخانه خانمیرزا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
82 تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک (جریان کم رودخانه ای) مطالعه موردی رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
83 تحلیل فراوانی دبی سالانه حوضه کرخه در ترسالی ها و خشکسالی ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
84 تحلیل فراوانی شدت و مدت خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی : رودخانه گرگانرود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
85 تحلیل فراوانی منطقه ای تعدادوقوع دوره های خشک مطالعه موردی: حوزه آبخیز ارس (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
86 تحلیل فراوانی منطقه ای سیل در حوزه کرخه با استفاده از روش گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
87 تحلیل منطقه ای سیلاب در قسمتی از حوزه آبخیز قزل اوزن، جنوب استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
88 تعیین بیلان هیدرولوژی و حجم سیلاب جهت احداث سازه های آبخیزداری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
89 تعیین درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده ازسنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی سمیرم اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
90 تعیین گروه هیدرولوژیکی خاک و گروه های اصلی خاک به روش SCS و تناسب اراضی برای تعیین الگوی بهره وری از اراضی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
91 تعیین مناطق حساس به سیلاب های آنی در حوزه سد جیرفت با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
92 تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز بازفت با استفاده از مدل هیدرولوژیکی WetSpa (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
93 چالش های تاثیر معماری فرانوگرا(پست مدرن) بر هویت معماری سنتیایرانی_اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
94 خودرو هیبریدی با موتور شش زمانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
95 ردپای آب؛ ابزاری جهت مدیریت جامع منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
96 روش های مختلف افزایش بهره وری از منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
97 شاخص کیفیت بهداشتی هوای شهر اصفهان در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳8۸ (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
98 شبیه سازی رواناب در حوزه آبخیز کرخه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT و SWAT-CUP (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
99 شرح منابع اراضی و اجزاء واحد اراضی و تعیین گروه های بزرگ خاک حوزه ی دوراهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
100 شناسائی مناطق دارای خطر سیل گرفتگی با استفاده از مدل های تحلیل فراوانی منطقهای دراستان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
101 صحت سنجی و آنالیز حساسیت مدل HEC-HMS در حوزه سد جیرفت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
102 طراحی و ساخت ربات با چرخ کروی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
103 عملیات حرارتی سوپرآلیاژ پایه نیکل نوع GTD-111 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
104 کارایی داده های ماهواره ای Aster در تهیه نقشه های سیمای فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشکان، استان لرستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
105 کاربرد تکنیک های GIS&RS به منظور تعیین کاربری اراضی درحوزه سدجیرفت (دریافت مقاله) همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
106 کاربرد ردپای آب در مدیریت منابع آب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
107 کاربرد مدل سنجش از دور CASA در تخمین تولید خالص اولیه ( NPP )اکوسیستم مرتع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
108 کاربرد نقشه ژئومرفولوژی در مطالعات آبخیزداری با بهره گیری از فن آوری RS , GIS مطالعه موردی حوزه آبخیز سد جره شهرستان باغملک استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
109 مبلمان شهری ایرانی اسلامی و تاثیرات آن بر فرهنگ شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
110 مدل سازی منابع آب در ایران و اهمیت آن برای مدیریت آب و غذا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
111 مدلسازی رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل هیدرولوژیکی SRM درحوضه همدان- بهار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
112 مدلسازی سری زمانی شاخص SPI شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
113 مطالعه اثررژیم بارش برشاخص خشکسالی بالم و مولی درایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
114 معرفی قابلیت های نرم افزار شبیه ساز بحران سیل و روش های مدیریتی مقابله با آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
115 مقایسه الگوریتم های تعیین دمای سطح زمین با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
116 مقایسه روش های مختلف زمین آمار درارزیابی کیفیت آب زیرزمینی(مطالعه موردی :حوضه گاوخونی) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
117 مقایسه شاخصهای خشکسالی مطالعه موردی شهرستان طبس دراستان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
118 مقایسه کارایی شاخصهای ناهنجاری ،دهکها،و نرمال بارندگی در پایش خشکسالی استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
119 مقایسه نیاز آبی برنج و سایر محصولات زراعی در منطقه اصفهان جهت مدیریت بهینه منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
120 مقایسه ی روش های مختلف بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
121 نحلیل فراوانی سرعت باد در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
122 واسنجی شاخص خشکسالی بالم و مولی برای مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
123 واسنجی مدل ریاضی HEC HMS و ارزیابی آن در حوضه آبخیز خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری