دکتر سجاد بشرپور

دکتر سجاد بشرپور استاد دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر سجاد بشرپور

Dr. Sajjad Basharpoor

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل علی خشونت خانگی براساس ذهن خوانی از طریق چشم و بدرفتاری روان شناختی دوران کودکی با میانجی گری کیفیت رابطه زناشویی در زنان آسیب دیده (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 13، شماره: 50
2 اثر بخشی آموزش ادراک دیداری بر بهبود توجه دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 1
3 اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر پردازش هیجان و علائم پانیک زنان مبتلا به اختلال پانیک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 3
4 اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر حساسیت اضطرابی و نگرانی زنان مبتلا به اختلال پانیک (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 1
5 اثر بخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علائم پس آسیبی، کیفیت زندگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 2
6 اثر بخشی درمان هیپوونتلاسیون بر حساسیت اضطرابی و پردازشهیجان زنان مبتلا به اختلال پانیک. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 38
7 اثر بخشی گشتالت درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی و نشخوارفکری زنان مبتلا به اختلال پانیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 59
8 اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان تکانشور (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 4
9 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سوگیری توجه و بازداری هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 2
10 اثربخشی آموزش خودشفقتی شناختی در ولع مصرف، شدت وابستگی و انعطاف پذیری شناختی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 3
11 اثربخشی آموزش رایانه ای مهارت های دیداری - حرکتی بر شدت نشانه های کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 3
12 اثربخشی آموزش رایانه ای مهارت های دیداری- حرکتی بر تکانش وری حرکتی و بازداری پاسخ کودکان با اختلال کم توجهی/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 4
13 اثربخشی آموزش رایانه ای مهارت های دیداری- حرکتی بر مهارت های دیداری- حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 4
14 اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و سبک های مقابله ای زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 10، شماره: 35
15 اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/ تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 1
16 اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر کیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 3
17 اثربخشی توان بخشی شناختی رایانه ای حافظه کاری بر بهبود کارکرد برنامه ریزی-سازماندهی کودکان مبتلا به اختلال خواندن (با کاربرد نرم افزار باشگاه حافظه) (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 4
18 اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در بهبود خاطرات آسیب زا و شناخت های پس آسیبی زنان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 61
19 اثربخشی درمان هیپوونتلاسیون بر علائم پانیک و نگرانی زنان مبتلا به اختلال پانیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 56
20 اثربخشی روش های درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک در کاهش علائم روان شناختی دانش آموزان مواجه شده با آسیب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 3
21 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر دشواری تنظیم هیجان در مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
22 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری و تداوم هیجانی در مادران کودکان کم‎توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 3، شماره: 6
23 اثر‌بخشی مداخله روانی – آموزشی بر بهبود آسیب ایگو، بازنمایی‌های انسانی و شاخص‌های ویژه آزمون رورشاخ در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
24 اثربخشی نقاشی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ابرازگری هیجان در دانش آموزان دختر دارای اختلال اضطراب امتحان: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 7
25 اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 17
26 ارتباط سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 2
27 ارتباط نگرانی های مربوط به تصویر بدن با باورهای غیر منطقی و نگرشهای جنسیتی در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 6، شماره: 11
28 الگوی روابط ساختاری اعتیاد به تلفن همراه در دانش آموزان پسر بر اساس هیجان پذیری منفی و استعداد کسالت با نقش میانجی گری خودنظارتی: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 5
29 الگوی روابط ساختاری انسجام/سازش یافتگی خانواده، خودپنداره تحصیلی و مقبولیت اجتماعی با سازگاری با مدرسه: نقش میانجی اشتیاق تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 2
30 الگوی روابط ساختاری پیش بینی ولع مصرف مواد بر اساس سوء رفتار دوره کودکی، هیجان پذیری منفی و تکانشوری با نقش میانجی تنظیم رفتاری هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 3
31 الگوی روابط ساختاری مهارت های اجرایی، تاب آوری ایگو و هویت اخلاقی در پیش بینی خودکارآمدی ترک افراد وابسته به مواد: نقش میانجی گری ذهن آگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 8، شماره: 2
32 Comparison of impulsivity, emotional instability, decision making and risky behaviors in patients with bipolar disorder and borderline personality disorder (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 3، شماره: 10
33 Comparison of the Effectiveness of Resilience Training and Emotion Regulation on Psychological Well-being and Self-efficacy of Firefighters (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 8، شماره: 4
34 Effectiveness of visual perception training in the improvement of the working memory of students with attention deficit / hyperactivity disorder. (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 1، شماره: 2
35 Predicting the tendency towards high-risk behaviors based on moral disengagement with the mediating role of difficulties in emotion regulation: A Structural Equation Modeling (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 1، شماره: 1
36 The Correlation of Addiction to Online Games with Family Emotional Climate, Academic Longing, and Academic Adjustment in Students (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 15، شماره: 4
37 The effectiveness of group trauma management therapy on the reduction of traumatic bereavement symptoms inbereaved female senior high school students (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 21، شماره: 2
38 بررسی اثربخشی آموزش پردازش مجدد هولوگرافیک بر سلامت عمومی و نظم-جویی شناختی هیجانی زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه شهرستان بیجار در سال ۹۵-۱۳۹۴: یک کارآزمایی آموزشی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 18، شماره: 3
39 بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض های زناشویی (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
40 بررسی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی و رابطه ی آن با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 2
41 بررسی تاثیر بازی های حرکتی مبتنی در نظریه مونته سوری بر نیروی عکس العمل زمین در کودکان دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 8، شماره: 2
42 بررسی تاثیر رفتار درمانی دیالکتیک با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و روابط بین فردی در افراد بزرگسال مبتلاء به اختلال بیش فعالی و نقص توجه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 0
43 بررسی رابطه ابعاد خشم و ویژگی های انحرافی شخصیت با پرخاشگری سایبری (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 1
44 بررسی رابطه سابقه بستری با عملکرد حافظه در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 17
45 بررسی رابطه هیجان خواهی و همجوشی شناختی با سلامت جنسی در مردان متاهل (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 5
46 بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 20، شماره: 63
47 پپیش بینی اختلالات شخصیت بر پایه مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن- کلمن و قدرت ایگو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 5
48 پی شبینی ولع غذا براساس حیطه های ناسازگار شخصیت با نقش میانجی راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 4
49 پیش بینی اضطراب بارداری زنان حامله بر اساس سوگیری های شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 7، شماره: 2
50 پیش بینی افسردگی زنان نابارور از طریق تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 4، شماره: 4
51 پیش بینی اقدام به رفتار خود جرحی در مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بر اساس سطوح تحمل آشفتگی و دلسوزی به خود (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 6
52 پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش جویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۷ بر اساس ابعاد چشم انداز زمان) نقش میانجی امید به زندگی:( یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 18، شماره: 7
53 پیش بینی رشد پس آسیبی بر اساس سواد سلامت و دلسوزی به خود با میانجی گری کانون کنترل سلامت در بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 2
54 پیش بینی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس دلسوزی به خود و کانون کنترل سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 8، شماره: 1
55 پیش بینی کنترل خشم و نگرش مثبت به بزهکاری با توجه به مولفه های الگوی ترکیبی سرشت های عاطفی-هیجانی (AFECT) در دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 4
56 پیش‌بینی افکار پارانوئیدی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر اساس سوگیری‌های شناختی و خود تأملی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 6
57 تاثیر آموزش خود دفاعی در سازش یافتگی زناشویی و همبستگی خانواده زنان درگیر خشونت خانگی مراجعه کننده به دادگستری شهر اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 2
58 تاثیر آموزش شیوه های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش نا امیدی، شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 1
59 تاثیر پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک بر بهبود دانش آموزان دارای علایم پس آسیبی (پس از سانحه) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 5، شماره: 4
60 تاثیر مواجهه درمانی روایتی بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 36
61 تأثیر بدرفتاری روانشناختی دوران کودکی بر علائم وسواس در یک جمعیت غیربالینی: نقش میانجی‌گر مسئولیت‌پذیری و همجوشی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 1
62 تحلیل مسیر اثر سرشت های هیجانی بر نشانه های اختلال سلوک در نوجوانان: بررسی نقش میانجی نشخوار خشم (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 1
63 تدوین مدل علی رضایت از زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بر اساس تنهایی: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 8، شماره: 3
64 تدوین مدل علی سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 2
65 تعیین نقش همدلی و سبک زندگی اسلامی در تبیین رفتار جامعه یار معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 4
66 خصوصیات روان سنجی مقیاس تجربه قلدری- قربانی سایبری در دانش-آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 1
67 خصوصیات روان سنجی فرم کوتاه مقیاس تنظیم رفتاری هیجان در دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 48
68 سلامت جنسی در بین زنان متاهل و نقش باور فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در پیش بینی آن (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 2
69 شیوع داغدیدگی آسیب زا و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان ایرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
70 طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین سبک زندگی اسلامی، خردمندی و هوش اخلاقی با گرایش به رفتار پر خطر: نقش واسطه ای بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 30
71 عوامل فشارزای دانشآموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با آنها (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 1
72 کارایی تشخیصی آزمون هوشی وکسلر کودکان در تشخیص زودهنگام مبتلایان به ناتوانی یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 2
73 مدل یابی اعتیاد به اینترنت بر اساس حساسیت بین فردی و تعارض زناشویی والدین با میانجی گری کنترل هدفمند در دانش آموزان شهر اردبیل در سال تحصیلی ۱۳۹۹: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 10
74 مدل یابی علی بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک بر اساس حساسیت به پاداش با نقش میانجی آشفتگی خواب و بینش شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
75 مدل یابی علی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس تنظیم هیجان و دلسوزی به خود با نقش میانجی سلامت معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 25، شماره: 82
76 مدل یابی علی طلاق عاطفی در زنان بر اساس صفات تاریک شخصیت: با نقش میانجی عزت نفس جنسی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 1
77 مدل یابی علی نشانه های اختلال سلوک بر اساس بدرفتاری دوره کودکی و طرد همسال با نقش میانجی نشخوار خشم: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 4
78 مدل یابی عود مصرف مواد بر اساس تصمیم گیری پرخطر، سوء گیری توجه و حساسیت به پاداش: با نقش میانجی ولع مصرف: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 7
79 مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با کارکردهای اجرایی در کودکان نارساخوان در مطالعات ایرانی (۱۳۹۷-۱۳۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 2
80 مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و کاهش علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 4
81 مقایسه اثربخشی آموزش تاب آوری و تنظیم هیجان بر استرس ادراک شده و حساسیت اضطرابی کارکنان آتشنشانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 4
82 مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و بدنی بر علائم اختلال بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی با مدل های آمیخته (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 6
83 مقایسه اثربخشی توان بخشی شناختی- رایانه ای و تمرین های عملی عصب روان شناختی بر بهبود حافظه کاری و توجه پیوسته دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 34
84 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 3
85 مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر و آموزش یکپارچه شایستگی های هیجانی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
86 مقایسه پردازش خودکار و کنترل شده اطلاعات در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار و بررسی تاثیر داروهای ضد افسردگی بر این متغیرها (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 1
87 مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
88 مقایسه تاثیر هوش شخصی و هوش بدنی بدنی بر علایم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 3
89 مقایسه سبک های هویت، خودپنداره بدنی و جهت گیری مذهبی در دانش جویان دختر با و بدون دوست پسر (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
90 مقایسه نگرش های ناکارآمد و انعطاف پذیری شناختی در زنان با و بدون سابقه طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 8، شماره: 30
91 مقایسه ی پیشرفت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دو گروه از دانش آموزان بی سرپرست و دارای سرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 4
92 مقایسه ی تاثیر آموزش مهارتهای مقابله شناختیرفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم روانشناختی افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 2
93 مقایسه ی تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
94 مقایسه ی حساسیت بین فردی و تعادل عاطفی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 1
95 مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
96 مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
97 مقایسه ی نارسایی های مرتبط با یادگیری خود راهبر در دانش آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلالات یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 3
98 مقایسه ی یادگیری عاطفی و انگیزش معطوف به خطا در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 3
99 نارسایی های پردازش اطلاعات حسی در کودکان مبتلا به ناتوان یهای یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 1
100 نقش آمیختگی شناختی، تحمل آَشفتگی و دلسوزی به خود در رشد پس‌آسیبی افراد آزاردیده در دوران کودکی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 3
101 نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد همسالان و همدلی عاطفی در پیش بینی پرخاشگری مدرسه ای دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 1
102 نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 1
103 نقش بهزیستی معنوی و تیپ های شبانه روزی در تبیین سلامت جنسی زنان متاهل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 2
104 نقش بی اشتیاقی اخلاقی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی گرایش به مصرف الکل در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 6
105 نقش تجربه رویدادهای آسیب زای زندگی در پیش بینی علائم روان شناختی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اورمیه در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 4
106 نقش تجربه رویدادهای آسیب زای دوره کودکی و انحراف شخصیت در خطر استفاده از مواد در دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 6، شماره: 1
107 نقش تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 37
108 نقش تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 37
109 نقش حس عاملیت انسانی، معنای تحصیل و چشم انداز زمان در پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
110 نقش حس عاملیت و آلکسی تایمیا در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در مصرف کنندگان مواد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 6، شماره: 3
111 نقش حساسیت به پاداش و بینش شناختی در بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک با نقش میانجی حافظه ی کاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 12، شماره: 2
112 نقش خود نهان سازی و آلکسی تایمیا در پیش بینی مقاومت در برابر تغییردر افراد مصرف کننده مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 4
113 نقش خودکارآمدی ترک، ولع مصرف و سوگیری توجه در پیش بینی عود افراد مبتلا به سوء مصرف متامفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 4
114 نقش دلسوزی به خود و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 4
115 نقش ذهن آگاهی و امید به زندگی در پیش بینی ابعاد چشم انداز زمان در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 31
116 نقش ذهن‌آگاهی و ناگویی هیجانی در کاهش افسردگی و اضطراب زنان قربانی خشونت همسر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 6
117 نقش راهبردهای تنظیم هیجان و بهزیستی معنوی در پیش بینی رفتار جنسی اجباری (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 3
118 نقش روان رنجوری، نگرش ناکارآمد و تنظیم هیجان در پیشبینی کیفیت خواب نوجوانان دوره متوسطه دوم دبیرستان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 1
119 نقش سیستم های مغزی-رفتاری و تیپ های صبحی-عصری در پیش بینی اختلالات رفتاری دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 31
120 نقش سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب حالت/ صفت دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
121 نقش سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب حالت/ صفت دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
122 نقش سیستم های مغزی رفتاری و تیپ های صبحی- عصری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
123 نقش شیوه های فرزندپروری و حساسیت به طرد در پیش بینی تکانشوری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 4
124 نقش کنترل هدفمند و خودتوصیفی بدنی درپیش بینی علائم اختلال خوردن دردانشجویان دختر (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 1، شماره: 9
125 نقش کیفیت خواب، شخصیت صبحی- عصری و حساسیت پردازش حسی در پیش بینی عملکرد شغلی پرستاران (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 2
126 نقش میانجی بی اشتیاقی اخلاقی در روابط بدرفتاری دوره کودکی و طرد همسال با نشانه های اختلال سلوک در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 11، شماره: 2
127 نقش میانجی تاب آوری تحصیلی در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 1
128 نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین نگرش ناکارآمد و حساسیت اضطرابی با کیفیت خواب در نوجوانان دوره متوسطه دوم دبیرستان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 2
129 نقش میانجی کنترل شناختی در روابط آشفتگی خواب با علائم افسردگی اوایل نوجوانی در دانش آموزان متوسطه اول و دوم شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 3
130 نقش میانجی نشخوار خشم در روابط سرشت های عاطفی با نشانه های اختلال سلوک در نوجوانان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 3
131 نقش نشخوار فکری، همدلی عاطفی و ذهن آگاهی در پیش بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 8
132 نقش ویژگی های معماری محیط و دل بستگی به مکان تحصیل در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 35
133 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس چند بعدی نفرت از خود (MSDS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
134 ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-24 سوالی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشتفگی زناشویی: نقش پیش بین خودشیفتگی زوجین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
2 آگاهی از هیجانات در دانش آموزان درگیر در مشکلات قلدری (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 اثر بخشی قصه درمانی بر افزایش تاب آوری و کاهش کودکان کار و خیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
4 اثر بخشی نقاشی درمانی بر افزایش تاب آوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
5 اثربخشی آموزش برنامه بهبود سرطان مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی جسمانی بیماران مبتلابه سرطان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
6 اثربخشی آموزش بهداشت خواب بر اختلالات خواب پرستاران (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 اثربخشی آموزش بهداشت خواب بر پرخاشگری پرستاران (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روانی کارکنان آتش نشانی شهر اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
9 اثربخشی آموزش تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان آتش نشانی شهر اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
10 اثربخشی آموزش خود دفاعی بر بهبود رشد شخصی و ارتباط مثبت با دیگران در زنانقربانی خشونت خانوادگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 اثربخشی آموزش خوددفاعی بر بهبود امید در زنان قربانی خشونت خانوادگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
12 اثربخشی آموزش رایانه ای مهارت های دیداری ـ حرکتی بر رفتار کلاسی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
13 اثربخشی آموزش شناختی - رفتاری بر حساسیت اضطرابی زنان باردار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
14 اثربخشی آموزش نظم جویی هیجان بر آشفتگی روانشناختی نوجوانان مبتلا به اختلال طیف خفیف اوتیسم (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی
15 اثربخشی برنامه آموزشی شفقت به خود توجه آگاهانه((MSC بر عدم پذیرش هیجان های منفی و دشواری در انجام رفتار هدفمند مادران دارای فرزند مبتلا به فنیل کتونوریا((PKU (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
16 اثربخشی برنامه آموزشی شفقت به خود توجه آگاهانهMSCبر اضطراب و افسردگی مادران دارای فرزند مبتلا به فنیل کتونوریاPKU (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
17 اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود حس خودارزشمندی دردانشجویان مبتلا به سندرم قلب شکسته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
18 اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علایم پس آسیبی و افکارخودکشی در دانشجویان مبتلا به سندرم قلب شکسته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
19 اثربخشی درمان شناختی رفتاری و اموزش ارتباط زناشویی بر بهبود افکار وعملکرد جنسی زنان دارای کژکاریه ای جنسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
20 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تأخیر در به خواب رفتن در افراد وابسته به مت آمفتامین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
21 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت ذهنی خواب در افراد وابسته به مت آمفتامین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
22 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر پرخاشگری در افراد مبتلا به ملال پیش قاعدگی و سندرم پیش قاعدگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
23 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر علایم افسردگی در افراد مبتلا به ملال پیش قاعدگی و سندرم پیش قاعدگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
24 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی برپرستاران مضطرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
25 اثربخشی قصه گویی بر کاهش مشکلات درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان پیش دبستانی ( مطالعه موردی: اردبیل ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
26 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر بی حسی هیجانی و ساده انگاری هیجانی در مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
27 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر دشواری رفتارهای هدفمند و کنترل تکانه مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
28 ارتباط بین ناکامی در ارضای نیازهای روانشناختی با علائم شخصیت مرزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
29 ارتباط ترتیب تولد با دارا بودن نشانھ ھای ADHDدر بزرگسالان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
30 ارتباط تیپ شخصیتی A ، B ، C ، D با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی مادران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
31 ارتباط صفات تاریک شخصیت با کیفیت روابط زوجین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
32 The effectiveness of executive functions based on cognitive rehabilitation on improving the selective attentionin children with dyslexia (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
33 The effectiveness Stress inoculation training on reducing academic procrastination in students (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
34 The Role of Shame and Guilt Emotions and Moral Disengagement in Predicting Marital Adjustment (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
35 باورهای سلامتی و سازگاری با سرطان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
36 بررسی اثربخشی آموزش رایانه ای مهارتهای دیداری- حرکتی بر کار گروه ی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
37 بررسی ارتباط طرحواره های گوش به زنگی و محدودیت های مختل با کیفیت روابط زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
38 بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
39 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با میزان هیجانخواهی در دانشجویان دانشگاه محققاردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
40 بررسی رابطه ی آشفتگی خواب با علائم افسردگی اوایل نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
41 بررسی رابطه ی کنترل شناختی با علائم افسردگی اوایل نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
42 بررسی نقش ادراک خودکارآمدی و خودنظارتی در پیش بینی آسیب اجتماعی دانشجویان محقق اردبیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
43 بررسی نقش اشتیاق به درمان در پیشبینی تنظیم شناختی هیجان افراد با اختلال سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
44 بررسی نقش اشتیاق به درمان در پیشبینی سبک های تصمیم گیری افراد با اختلال سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
45 بررسی نقش بحران هویت در پیش بینی آسیب اجتماعی در دانشجویان محقق اردبیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
46 بررسی نقش تاب آوری در پیش بینی اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
47 بررسی نقش تاب آوری در پیش بینی اضطراب کرونا در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
48 بررسی نقش سیستم بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب اجتماعی در بزرگسالان دارای نشانه های ADHD (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
49 بررسی نقش گرانباری ادراک شده و تعلق پذیری خنثی در پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
50 بررسی نقش نوجویی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در بزرگسالان دارای نشانه ھایADHD (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
51 پیش بینی آشفتگی زناشویی براساس حساسیت به طرد زوجین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
52 پیش بینی افکار خودکشی برمبنای معنای زندگی در افراد استفاده کننده از فضای مجازی در پاییز 1399 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
53 پیش بینی میل به خودکشی برمبنای ناگویی هیجانی در افراد استفاده کننده از فضای مجازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
54 پیشبینی نشانه های اختلال سلوک در نوجوانان بر اساس نشخوار خشم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
55 تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر حساسیت اضطرابی آتش نشانان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
56 تاثیر آموزش تنظیم هیجان گراس بر پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال طیف خفیف اوتیسم (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی
57 تاثیر مواجهه درمانی روایتی بر ارتباط بین فردی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
58 تاثیر مواجهه درمانی روایتی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
59 تاثیر واقعیت درمانی بر مولفه نزدیکی تعامل مادر و کودک در مادران کودکان اتیسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
60 تعیین اثربخشی آموزش خود دستوردهی کلامی بر اضطراب و افسردگی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
61 تعیین اثربخشی آموزش خود دستوردهی کلامی بر خود ملامتگری و ارزیابی مجددمثبت در افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
62 تعیین اثربخشی آموزش خود دستوردهی کلامی بر کارکرد اجتماعی و مشکلاتجسمانی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
63 تعیین اثربخشی آموزش خوددفاعی در بهبود استقلال و هدفمندی در زندگی در زنان قربانی خشونت خانوادگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
64 تعیین اثربخشی آموزش خوددفاعی در بهبود توافق و رضایت خانوادگی در زنان قربانی خشونت خانوادگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
65 تعیین میزان شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
66 تعیین میزان کودک آزاری و سازگاری فرزندان والد مصرف کننده مواد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
67 دلسوزی به خود: یک عامل حفاظتی در برابر علائم افسردگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
68 رابطه اعتیاد به بازی آنلاین با جو عاطفی خانواده، اشتیاق تحصیلی و سازگاری تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها
69 رابطه باورهای فراشناختی و نشخوار فکری در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
70 رابطه تنظیم هیجان با راهبردهای سازگاری در مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
71 رابطه خلاقیت هیجانی و سبکهای یادگیری با انگیزش پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
72 رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روان با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
73 رابطه شیوه های فرزندپروری مادران و بهداشت روانی فرزندان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
74 رابطه صفات تاریک شخصیت با اسنادهای ارتباطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
75 رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
76 رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری با رضایت از زندگی در زنان سرپرست خانوارتحت حمایت کمیته امداد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
77 رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و اختلالات خواب نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
78 رابطه عواطف مثبت و منفی با راهبردهای سازگاری در مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
79 رابطه متفاوت شخصیتی والدین با بهداشت روانی فرزندان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
80 رابطه نشخوار فکری و اختلالات خواب نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
81 رابطه همجوشی شناختی و رفتار جنسی اجباری در مردان متاهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی
82 سبب شناسی، تشخیص، علائم و درمان اختلالات عصبی-رشدی در کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
83 سبب شناسی،تشخیص،علائم و راهکارهای درمانی اختلال اضطراب جدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
84 عشق و تروما؛ مفهوم شناسی و پیامدهای روانشناختی: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
85 کودک در مادران کودکان اتیسم-تاثیر واقعیت درمانی بر مولفه تعارض تعامل مادر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
86 مرور سوابق پژوهشی مرتبط با اثربخشی آموزش مستقیم در بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
87 مروری بر پژوهش های مداخله ای اعتیاد به مواد مخدر در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
88 مروری نظام مند بر درمانهای موثر در کاهش پرخاشگری کودکان و نوجوانان مبتلا به اوتیسم در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
89 مقایسه اثر بخشی خدمات مراکز شبانه روزی و ویزیت در منزل بر کیفیت زندگی بیماران روانی مزمن (اسکیزوفرنی و دوقطبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
90 مقایسه اثربخشی خدمات مراکز شبانه روزی و ویزیت در منزل بر کنترل علایم و بهبود عملکرد کلی بیماران روانی مزمن (اسکیزوفرنی و دوقطبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
91 مقایسه اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب بر حسب تحصیلات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
92 مقایسه اسناد سرزنش و پخش مسئولیت در افراد وابسته به مواد و افراد عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
93 مقایسه انعطاف گذیری شناختی در بین افراد مبتلا به سوء مصرف مواد ، سیگاری و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
94 مقایسه بازداری شناختی و اجتناب شناختی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص و عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
95 مقایسه بیش فعالی/نقص توجه و اختلال خواب کودکان استفاده کننده ازscreen time در اتاقشان باکودکان استفاده کننده در بیرون از اتاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
96 مقایسه خلاقیت هیجانی در زنان قربانی خشونت خانگی و عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
97 مقایسه خودکارآمدیریاضی در دانش آموزان با توجه به نقش جنسیت در مقطع متوسطه اولشهرستان بجنورد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
98 مقایسه ذهن آگاهی در افراد مواجهه شده با رویدادهای آسیب زای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
99 مقایسه سبک های عاطفی و شناخت های پس آسیبی در سه گروه از زنان درآستانه طلاق، قربانی خیانت زناشویی و عادی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
100 مقایسه سبک های فرزندپروری در بین افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری -عملی و عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
101 مقایسه سبکهای یادگیری در دانش آموزان با توجه به نقش جنسیت در مقطع متوسطه اولشهرستان بجنورد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
102 مقایسه سلامت عمومی دانشجویان شرکت کننده در مراسم هفتگی دعا با دانشجویان غیر شرکت کننده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
103 مقایسه فرسودگی شغلی بین پرسنل آتشنشانی و سایر کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
104 مقایسه کنترل ادراکی، بازداری شناختی و توجه انتخابی در کودکان با و بدون اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
105 مقایسه هیجان خواهی بین پرستاران و پرسنل آتش نشانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
106 مقایسه ی راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به اختلال بی خوابی و افراد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
107 مقایسه ی واکنش پذیری به استرس در افراد مبتلا به اختلال بی خوابی و افراد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
108 مقایسهی ریتمهای بیولوژیک در افراد مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنیا، دوقطبی و افراد عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
109 مقایسهی شکست اجتماعی در افراد مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنیا،دوقطبی و افراد عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
110 نقش آزار جسمی و غفلت جسمی دوران کودکی در پیش بینی شدت اختلال ارگاسمی در زنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
111 نقش آزار جسمی و غفلت جسمی دوران کودکی در پیش بینی شدت اختلال دخول/ درد تناسلی لگنی در زنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
112 نقش آزار دیدگی در پیش بینی رفتارهای قلدری / قربانی شدن دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
113 نقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
114 نقش از خودبیگانگی تحصیلی در پیش بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
115 نقش اضطراب ظاهر اجتماعی در رفتارهای خوردن دختران نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
116 نقش انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی سلامت روان افراد مواجهه شده با آسیب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
117 نقش بازشناسی چهرهای هیجان در پیش بینی خشونت خانگی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
118 نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
119 نقش بخشایش در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
120 نقش بخشایش ونشخوار خشم در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای خاطرات آسیب زا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
121 نقش بی اشتیاقی اخلاقی در پیش بینی نشانه های اختلال سلوک در نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
122 نقش پذیرش، تحمل آشفتگی و مهارت های اجرایی در پیش بینی خودکارآمدی ترک افرادوابسته به مواد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
123 نقش تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی افراد داغدیده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
124 نقش تجارب ترومای دوران کودکی در پیش بینی کیفیت روابط زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
125 نقش تحمل آشفتگی در اشتیاق به درمان سوءمصرف کنند گان مواد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
126 نقش تحمل آشفتگی در پیش بینی بازگشت در سوء مصرف کنندکنندگان مواد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
127 نقش تحمل آشفتگی و هوش معنوی و تنظیم هیجان بر پیش بینی استرس والدگری والدین دارای کودک ناتوانی عقلانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
128 نقش تکانش گری و توانایی های شناختی مادران در پیش بینی اضطراب کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
129 نقش توده بدنی و استرس نقش جنسیتی در رفتارهای خوردن دختران نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
130 نقش جرات ورزی و مهارت های اجتماعی در پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
131 نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در پیش بینی سلامت عمومی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
132 نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در پیشبینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
133 نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد(هروئین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
134 نقش خودپنداره تحصیلی و کمال گرایی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
135 نقش خودکارآمدی بین فردی در پیش بینی رفتارهای قلدری/ قربانی شدن دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
136 نقش خودکارآمدی ترک در شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد (هروئین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
137 نقش خودنهانسازی در پیشبینی سلامت عمومی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
138 نقش دلسوزی به خود در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
139 نقش دلسوزی به خود در پیش بینی سلامت روان افراد مواجهه شده با آسیب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
140 نقش ذهناگاهی در پیش بینی اجتناب تجربی افراد مواجه شده با آسیب (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
141 نقش رابطه والد-فرزندی در پیش بینی وابستگی به فضای مجازی دانش آموزان پسر دوم متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
142 نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی نگرش مثبت و منفی نوجوانان پسر به بزهکاری (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
143 نقش سرشت و منش در پیش بینی وابستگی به فضای مجازی دانش آموزان پسر دوم متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
144 نقش سیستم های مغزی و رفتاری، آندروژنی و ابرازگری هیجانی در پیشبینی رضایت جنسی زنان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
145 نقش سیستمهای مغزی رفتاری در پیشبینی مقاومت در برابر تغییر مصرف کنندگان مواد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
146 نقش طرحواره های بریدگی/طرد، خودگردانی/عملکرد مختل و دیگر جهت مندی بر کیفیت روابط زناشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
147 نقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان در پیشبینی تاب آوری مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
148 نقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان در پیشبینی راهبردهای سازگاری مادران دارای کودک ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
149 نقش فرزندپروری ذهن آگاهانه، آلکسیتایمیای ماد و نگرشهای حمایتی والدین از خشونت در پیشبینی رفتارهای پرخاشگرانه کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
150 نقش کنترل توجه در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
151 نقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
152 نقش مولفه های اضطراب انتظار در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
153 نقش ناگویی خلقی در پیش بینی خشونت خانگی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
154 نقش نشخوارفکری و سرکوبی افکار در پیش بینی اجتناب تجربی افراد مواجهه شده با آسیب (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
155 نقش واسطه ای سبکهای دلبستگی در رابطهی بین ویژگی های سرشتی مادران و نشانه های نقص توجه بیش فعالی فرزندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
156 نقش هوش معنوی در پیش بینی فرسودگی شغلی نجات گران هلال احمر (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
157 همبستگی رفتار جنسی اجباری با سلامت جنسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی