محمد اسمعیل علیخانی

 محمد اسمعیل علیخانی دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد اسمعیل علیخانی

Mohamad Esmaeil Alikhani

دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.