امید زهتاب ور

 امید زهتاب ور دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

امید زهتاب ور

Omid Zehtab var

دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اکوکاردیوگرافی و بافت شناسی قلب در فیلماهی نابالغ دو و نیم ساله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 4
2 بررسی کالبد شناختی تصاویر سی تی اسکن و توپوگرافی اندا مهای غیر تنفسی حفره سلومی در لا کپشت برک های اروپایی Emys orbicularis (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 4
3 کالبدشناسی لوله گوارش کپور علف خوار Ctenopharyngodon idella (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 24، شماره: 4
4 کالبدشناسی لوله گوارش کپورعلف خوار ctenopharyngodon idella (دریافت مقاله) نشریه‏ علمی تخصصی پژواد دوره: 1، شماره: 4
5 مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ های مرتبط با قلب فیل ماهی (Huso huso) نابالغ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 4
6 مطالعه کالبد شناسی دستگاه گوارش کپورنقره ای hypophthalmichthys molitrix (دریافت مقاله) نشریه‏ علمی تخصصی پژواد دوره: 1، شماره: 3
7 مطالعه مرفولوژیک و مرفومتریک لوله گوارش و غدد ضمیمه کپور معمولی Cyprinus carpio (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 28، شماره: 1
8 مطالعه مرفولوژیک ومرفومتریک لوله گوارش وغددضمیمه کپورمعمولی cyprinus carpio (دریافت مقاله) نشریه‏ علمی تخصصی پژواد دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آناتومی مقایسهای استخوان جناغ مرغ خانگی و دلیجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
2 ارائه یک روش استاندارد برای انجام اکوکاردیوگرافی در فیل ماهی (Huso huso, Linnaeus, 1758) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
3 اولتراسونوگرافی ماهی کفال خاکستری ( Mugil cephalus Linnaeus, 1758) به منظور تشخیص جنسیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
4 بررسی آناتومیکی مهره Atlas Axis در فیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 مروری بر آناتومی کاربردی جیب حلقی (guttural pouch) ، بیماری های مرتبط و رهیافت های جراحی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
6 مروری بر علل و انواع ناهنجاریهای مادرزادی در پرندگان و اهمیت آنها از نظر توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 مروری بر ویژگیهای آناتومی و مقایسه جمجمهی خزندگان با هدف کاربرد دررادیوگرافی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
8 مطالعه بافت شناسی پیلور در فیلماهی دوماهه دریای خزر (Huso huso Linnaeus,1758) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
9 مطالعه میکروسکوپیک سکوم در فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) دوماهه دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران