دکتر خدابخش اسداللهی

دکتر خدابخش اسداللهی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر خدابخش اسداللهی

Dr. Khodabakhsh Asadolahi

استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «اندیشه‌های عرفانی عین‌القضاه در موضوع عشق» (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 1
2 «سیمای عارفان در مثنوی معنوی» (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 5، شماره: 19
3 آسیب شناسی نگارشی و ویرایشی قانون مدنی با تکیه بر دستور زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 11، شماره: 20
4 اشاره ای به جغرافیای فرهنگی ارتباطات تن زبانی در داستان های کوتاه جمال زاده (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 11، شماره: 2
5 اندیشه توحیدی سنایی در مقایسه با ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 24
6 اندیشه های عرفانی عین القضات در باب ابلیس (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 14
7 اندیشه های قرآنی در آثار سنایی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 2
8 اندیشه ی توحیدی سنایی (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 42، شماره: 1
9 اندیشه‌های عرفانی سنایی در بابِ دعا (با تکیه بر حدیقه الحقیقه) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 3، شماره: 1
10 بازتاب اندیشه های کلامی شیعه در آثار سنایی غزنوی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 7، شماره: 2
11 بازتاب مسائل سیاسی در سفرنامه‏های ایرانی در دورة صفویه و قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 20
12 بررسی آسیب شناسی جنگ ادیان در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 89
13 بررسی ارتباط معنایی واژگانی در غزل های حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 14، شماره: 1
14 بررسی استعاره مفهومی زندگی در اشعار فروغ فرخزاد برپایه زبان شناسی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی دوره: 2، شماره: 1
15 بررسی انسان گونه انگاری خدا در آثار سنایی و عطار از دیدگاه استعاره شناختی و عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 75
16 بررسی تاثیر مضامین قرآنی در اشعار کودکانه­ ی جعفر ابراهیمی (شاهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 4، شماره: 1
17 بررسی تاثیرپذیری تفسیرهای آیات فردوس المرشدیه (با تکیه بر تاریخ طبری و تفسیر خواجه عبدالله انصاری) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 15، شماره: 1
18 بررسی تداوم زمان در منظومه آرش کمانگیر (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 2
19 بررسی ترکیبات ابهام زا در اشعار نظامی و بیدل (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 1
20 بررسی چند حکایت از گلستان بر اساس نظریه زمانی ژنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 7، شماره: 12
21 بررسی خوف و رجا از دیدگاه عرفانی امام محمد غزالی و جلال الدین مولوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 30
22 بررسی روابط معنایی وابسته های خاص عددی و معدود در اشعار بیدل دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 1
23 بررسی زبانی مونس¬العشاق سهروردی و عربشاه یزدی از رهگذر بینامتنیت ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 3، شماره: 2
24 بررسی فراهنجاری اشتقاقی در اشعار طالب آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 10، شماره: 18
25 بررسی کارکرد سوررئالیسم در ترکیبات وصفی شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» از فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 6، شماره: 3
26 بررسی موسیقی بیرونی و کناری اشعار صباحی بیدگلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 9، شماره: 16
27 بررسی مولفه های عملیات روانی براساس نشانه شناسی تقابل های دو گانه در مناظره «جدال سعدی با مدعی» (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 23، شماره: 47
28 بررسی مولفه ی سفر در اشعار اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 7، شماره: 22
29 بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 8، شماره: 1
30 بررسی و تحلیل باورهای عامیانه و اساطیری ایرانی در نفثه المصدور (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 4، شماره: 4
31 بررسی و تحلیل مولفه های هویت ملی در شعر اخوان و شفیعی کدکنی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 50
32 بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 481
33 بینامتنیت سیمای علی (ع) در اشعار سنایی و ناصرخسرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 12، شماره: 23
34 پدیده شب در اندیشه مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 35
35 پیش بینی هوش معنوی کودک بر اساس شعر مبتنی بر آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 8، شماره: 29
36 تبیین بازنمایی مفهوم رنج در اشعار ناصر خسرو و پروین اعتصامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 12، شماره: 43
37 تحلیل استعاره مفهومی باد صبا در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 11، شماره: 39
38 تحلیل استعاره مفهومی باد صبا در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 12، شماره: 42
39 تحلیل جایگاه دیو در مرزبان نامه از منظر آموزه های دین زرتشت و اسلام و باورهای عامیانه (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 5، شماره: 2
40 تحلیل جلوههای رئالیسم در رمان شراب خام (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 70، شماره: 236
41 تحلیل روان شناختی رمان آتش، بدون دود بر اساس نظریات انسان گرا (آبراهام مزلو، ویکتورفرانکل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 6، شماره: 13
42 تحلیل زبانی اشعار اکبر اکسیر (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 56
43 تحلیل شخصیت فرهاد در منظومه «خسرو و شیرین» نظامی بر اساس نظریه عشق «اریک فروم» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 2، شماره: 3
44 تحلیل نفثه المصدور از منظر نشانه شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 22، شماره: 45
45 ترکیبات خاص اشعار صائب و بیدل بر اساس روابط نحوی و هستۀ معنایی ترکیب (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 7، شماره: 4
46 تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعه موردی اشعار سلمان هراتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 5، شماره: 10
47 تفکر تقدیرگرایی و جبرگرایی در کتاب نفثه المصدور زیدری نسوی و آثار آن (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 27
48 جایگاه استعاره شیر در موله بندی مفاهیم عرفانی مولوی (بررسی نمونه های موجود در غزل های دیوان کبیر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 86
49 حدیث عشق در دیوان فیض کاشانی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 3، شماره: 4
50 رابطه بینامتنی مضامین صفوه الصفا و اسرارالتوحی(براساس نظریه ژرار ژنت) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 20، شماره: 77
51 روایت شناسی منظومه ی نشانی از سپهری بر اساس دیدگاه ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 4
52 سبک شناسی طنز حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 6، شماره: 9
53 سبک شناسی منظومه «حسن و دل» و رساله «مونس العشاق» از منظر بینامتنیت ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 32
54 سلسله مراتب نیازهای زنان در قصه های کهن ایرانی مبتنی بر هرم آبراهام مزلو (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 14، شماره: 53
55 سیری در مضامین عرفانی اشعار صایب (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 16
56 شخصیت زنان در رمان آتش بدون دود با تاکید بر نظریات روان شناسی انسان گرا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 15، شماره: 57
57 شروط و مقدّمات سلوک از دیدگاه عین القضاه همدانی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 2، شماره: 2
58 فضایل و مناقب علی (ع) در حدیقه الحقیقه سنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 5، شماره: 9
59 متناقض نمایی ( پارادوکس) در اشعار مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 6، شماره: 1
60 نشانه­ شناسی مجسمه­ های میادین شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 11، شماره: 4
61 نقاب‌های سودمند و زیان‌بار در داستان سیاوش (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 3
62 واکاوی طنزهای اکبر اکسیر با شاعران بزرگ کلاسیک و معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 5، شماره: 12
63 وجه امری در غزلیات حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 5، شماره: 3
64 هنرسازه (prime)، نگرشی فرا آرایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 6، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرکاییسم واژگانی و نحوی در اشعار فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
2 اتحاد عاشق و معشوق در یوسف و زلیخای جامی و لیلی و مجنون نظامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
3 اوضاع معیشتی در گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
4 بررسی احوالی مسنداله حدیقه ی سنایی (باب اول) (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
5 بررسی بلاغت از دیدگاه سبک شناسی رساله مونس العشاق سهروردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
6 بررسی تطبیقی شخصیت پردازی در رمان های شراب خام از اسماعیل فصیح و حق السکوت از ریموند چندلر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
7 بررسی جملات شرطی در گلستان سعدی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
8 بررسی ساختاری روایت عقل سرخ و مونس العشاق سهروردی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
9 بررسی شیوه های هنری فنا و بقا در دیوان سنایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره
10 بررسی عامیانگی و شکوه واژگان در اشعار فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
11 بررسی عقیده ی شباهت سیمرغ و عنقا در زبان فارسی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
12 بررسی فراهنجاری معنایی در اشعار فاضل نظری با تاکید بر استعاره (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
13 بررسی فراهنجاری معنایی در اشعار فاضل نظری با تاکید بر تشخیص (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
14 بررسی کاربرد تمثیلی گاو در مونس العشاق سهروردی از رهگذر اسطوره، حماسه، عرفان و تمثیل (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
15 بررسی مباحث اجتماعی در آثار جلال آل احمد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
16 بررسی محتوای مرثیه در شعر معاصر فارسی با تاکید بر سوگ سروده ها درباره فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
17 بررسی معناشناسی فعل دیدن در دیوان شهریار (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
18 تاملی بر مهمترین جلوههای پایداری در کتاب من زنده ام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
19 تحلیل معنایی فعل بردن در نفثهالمصدور (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
20 تحلیل معنایی واژه ی دیدن در دیوان حافظ و تطبیق آن با دیوان شهریار (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
21 تحلیل نمادو نمادپردازی در ادبیات داستانی کودک دفاع مقدس (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
22 تلمیحات در رساله فی حقیقه العشق سهروردی و تاثیر آن بر منظومه مونس العشاق عربشاه یزدی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
23 چهره یهود در شاهنامه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
24 رویکرد سعدی به آیین درویشی در گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
25 عناصر تشبیه در فصل ششم مونس العشاق سهروردی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
26 فعل ناقص در دیوان حافظ (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
27 کارکردها و اوصاف قناعت در دیوان صائب تبریزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران