دکتر محمد نوفرستی

دکتر محمد نوفرستی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد نوفرستی

Dr. mohammad noferesti

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون ریشه واحد (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
2 اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 4
3 اثر پایدار شوک اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ بر قد افراد در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 3
4 اثر تحریم های اعمالی علیه ایران بر ضریب جینی و متوسط درآمد پنجک های مختلف درآمدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی دوره: 10، شماره: 40
5 اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 30
6 اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 5
7 اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
8 اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 43
9 ارزیابی سیاستهای پولی در چارچوب یک الگوی کلان سنجی با داده های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 9، شماره: 1
10 ارزیابی میزان عبور نرخ ارز بر زنجیرههای تولیدی در اقتصاد ایران (با استفاده از تحلیل داده-ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
11 اصطکاک های مالی و میزان اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 3
12 الگوئی برای نمایش چشم اندازی از تراز تجاری کشور به روش رگرسیونی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 39
13 الگوهای سری زمانی تک متغیره (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
14 الگوهای سری زمانی چند متغیره (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
15 الگوی توزیع وقفه ای (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
16 اندازه گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
17 برآورد خسارت های مالی و جانی یک زلزله نسبتا شدید در تهران و تاثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 3
18 برآورد کشش های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 26
19 بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش های ۲۳ گانه صنعت رویکرد پانل سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 7
20 بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای عمده ی اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 3
21 بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه ی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 3
22 بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 1
23 بررسی اثر سیاست های پولی و ارزی با وجود صندوق توسعه ملی: رویکرد الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 2
24 بررسی اثر فاصله گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری از حد استاندارد بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 5، شماره: 16
25 بررسی اثرات شوک های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
26 بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 5
27 بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 3
28 بررسی رابطه میان توسعه مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اپک با استفاده از مدل پنل پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 13
29 پیامد تغییر واحد پول ملی: آیا حذف چهار صفر از ریال تورم زاست؟ (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 1، شماره: 1
30 پیش بینی آثار تحریم های جدید و ارزیابی سیاست های مالی در چارچوب یک الگوی کلان سنجی با داده های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 44
31 پیش بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 4، شماره: 0
32 پیش بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 27
33 تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
34 تحلیلی به روش همجمعی عوامل موثر بر تقاضای اسکناس و مسکوک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 11، شماره: 3
35 تحولات فصلی و پیش بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
36 تدوین یک الگوی اقتصادسنجی کلان با داده های ترکیبی تواتر متفاوت به منظور ارزیابی اثر تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 1
37 تراز پرداخت ها به عنوان یک پدیده پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 2
38 ترتیبات خلق پول بانکی؛ تفسیری از نابرابری اعتباری با تاکید بر وام دهی ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
39 تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 1
40 تنگناهای اقتصاد راکد و متغیرهای فراموش شده؛ اشتغال و نرخ سود بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 10، شماره: 1
41 ساخت شاخصی با تواتر ماهانه برای تحریم ها علیه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
42 علیت گرینجر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
43 فرایندهای تصادفی پایا (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
44 کشش درآمدی تقاضا برای بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 2، شماره: 1
45 مدل سازی و پیش بینی شاخص های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش بینی شده توسط مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
46 نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه گذاری خانوارها برای مستغلات (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 4، شماره: 16
47 نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 2
48 واکنش سرمایه گذاری بخش خصوصی به هزینه استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 8
49 همجمعی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
50 یک ارزیابی از سطح، روند، و توزیع فقر چندبعدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تامین درآمد شهری با توسعه مزرعه استخراج بیت کوین توام با احداث نیروگاه برق در حاشیه شهرهای ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
2 طراحی تحلیل و پیاده سازی شبکه های سنسور بی سیم برای نظارت بر محیط زیست (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه دانش و فناوری در علوم و مهندسی برق و کامپیوتر
3 معدن داده و مدیریت دانش برای بازاریابی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
4 نابرابری توزیع درآمد در اثر تغییرات درآمدهای مالیاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری