اسکندر سعیدی کیا

 اسکندر سعیدی کیا دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز

اسکندر سعیدی کیا

Eskandar Saeedi kia

دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.