دکتر جعفر باقری نژاد

دکتر جعفر باقری نژاد

دکتر جعفر باقری نژاد

Dr. Jafar BagheriNejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Non-dominated Sorting Ant Colony Optimization Algorithm Approach to the Bi-objective Multi-vehicle Allocation of Customers to Distribution Centers (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 19
2 A risk averse robust portfolio optimization under severe uncertainties by using IGDT approach: Iran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 4
3 ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 3، شماره: 5
4 ارائه ی مدل دوهدفه مکانیابی- موجودی برای طراحی شبکه لجستیک مستقیم / معکوس یکپارچه (دریافت مقاله) مجله مهندسی سیستم و بهره وری دوره: 3، شماره: 1
5 ارتباط فرایند نوآوری باز و توانمندی جذب بنگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 31
6 Modeling a Five-Echelon Supply Chain Network under Disruption with Considering Hub Centers by Scenario-Based Approach (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 6
7 بررسی تاثیر سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات روی رضایت مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 22
8 برنامه ریزی راهبردی در موسسات آموزش عالی یک ضرورت یا انتخاب: مطالعه تطبیقی و تحلیل نیاز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
9 بهبود دقت پیش بینی فرآیندها در مدیریت فرآیندهای کسب وکار با به کارگیری معماری LSTM (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 3
10 تاثیر رشته تحصیلی بردرک ریسک فناوریها؛یکمطالعه تجربی دردانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 53
11 تحلیل عملکرد شعبه ای از بانک تجارت در تهران با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی سیستم صف (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
12 تدوین سیاست علم، فناوری و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه: ارائه مدل مفهومی و تحلیل تطبیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 8، شماره: 27
13 تعامل حوزه های علمی و صنعتی بستر مناسب توسعه فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 22
14 تعیین سیاست ها ی زیست محیطی با طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برپایه برنامه ریزی دوسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 3
15 توسعه مدل مکان یابی - تخصیص حداکثر پوشش با امکان ایجاد ازدحام درمحیط رقابتی مبتنی بر انتخاب مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 4
16 جایگاه مدیریت پروژه در فرایند انتقال تکنولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 55
17 حل مسالهRcpsp/max با هدف کمینه کردن جریمه دیرکرد فعالیتها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها دوره: 2، شماره: 3
18 دانشگاه کارآفرین زمینه ساز اشتغال زایی، توسعه تکنولوژی و رفاه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
19 دانشگاه و صنعت ایران در فرایند گذر در عصر دانش و نوآوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 1، شماره: 1
20 رویکرد سیستمی به کیفیت درآموزش عالی درچارچوب نظام نوآوری ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 3، شماره: 7
21 سیستم ارتباط دانشگاه وصنعت برای توسعه فناوری در ایران، سازوکارها و پیشنهادها (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 1، شماره: 1
22 شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 5، شماره: 10
23 مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها در ایران جهت به کارگیری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 2
24 مدل پذیرش خدمات دولت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 22
25 مدل سازی انتشار مدیریت زنجیره ی تامین سبز در صنایع تولیدی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم} (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 11
26 مدلسازی مکان یابی تخصیص درتعیین مکانهای بهینه ایستگاه های سوختگیری وحل به کمک الگوریتم ابتکاری توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 4
27 مدلسازی و حل مساله حداکثر پوشش ماژولار پویا با ظرفیتهای محدود متغیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 2
28 مدیریت نوآوری با رویکرد بنگاهی همراه با تحلیل مقایسه ای شرکت های ژاپنی و کره ای (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 26
29 معیارهای بومی کردن فناوری وارداتی و تاثیر آن برتوسعه صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 42
30 مکانیابی هاب چنددورهای با تخصیص تکی با در نظر گرفتن طول عمر و امکان بازسازی هابها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Applying System Approach to the Project Scheduling Problem (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 اختلال در مکان یابی حداکثر وشش سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ظرفیت محدود برای تسهیلات (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه روشی بر مبنایQFD به منظور ایجاد سازمان ناب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیادهسازی دولت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری بورس الکترونیک
5 ارائه مدل دوهدفه مکانیابی - موجودی برای مسأله لجستیک مستقیم و معکوس یکپارچه تحت عدمقطعیت تقاضا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه مدل سلسله مراتبی برای اولویت بندی انرژی های تجدید پذیر به کمک روش Fuzzy-AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 ارائه مدلی برای انتخاب تامین کننده به مراه چارچوبی جهت پیاده سازی درمحیطهای هوشمند چندعاملی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
8 ارائه ی مدل تلفیقی، ویکورفازی وqfd فازی برای انتخاب بهترین تامین کننده نرم افزارERP بادرنظر گرفتن نظرات مشتریان والزامات غیرعملکردی نرم افزاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
9 ارائه ی یک مدل کیفی جهت تعیین زمان مناسب برای توسعه ی تکنولوژی و تحلیل کمی آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارایه چارچوبی سیستماتیک به منظور تلفیق ارزیابی جنبه های ارزشی تکنولوژی و پذیرش تکنولوژی در سازمان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
11 ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم صف کلینیک فوق تخصصی با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
12 انتخاب تامین کنندگان تخصیص سفارش در زنجیره تامین سنتی/ سبز (مروری بر پیشینه تحقیق) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 ایجاد سودآوری برای شرکت از طریق تصمیم گیری مناسب برای تعیین مکان بهینه شعب شرکت های زنجیره ای در بازار رقابتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
14 اینترنت اشیاء؛ تاثیری هوشمند، ایمن و کارا بر مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 Modeling a Five-echelon Supply Chain Network under Disruption with considering Hub Centers by Scenario-based Approach (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۹)
16 Suppliers Selection and Order allocation with FANP-QFD-WASPAS Integrated Approach and Multi-objective mathematical modeling (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 بررسی اهمیت زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
18 بررسی چگونگی پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
19 بررسی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
20 بررسی سیستم صف در سلف دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
21 بررسی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در شرکتهای مبتنی بر فناوری اطلاعات ایران با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
22 بررسی مدل صف بندی M/M/1 وM/M/2 در ارائه خدمات اداره پست خلخال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
23 بررسی مزایا و معایب روشهای دفع پسماند و مقایسه بین روش های احتراق سنتی زباله و گازی کردن پلاسمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
24 بررسی مسائل پوشش در مکان یابی تسهیلات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
25 بررسی هوشمندی کسب و کار با استفاده از SWOT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
26 بهینه سازی سیستم تولید با استفاده از تیوری صف در کارگاه تولید پرینتر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
27 بهینه سازی شبیه سازی سیستم صف درمانگاه شبانه روزی در حومه شهر کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
28 بهینه سازی فرآیند پرکن سوسیس و کالباس در دستگاه های پرکن با استفاده از کاربرد سیستم های صف، مطالعه موردی شرکت فرآورده های گوشتی آندره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
29 پیاده سازی سیستم صف در مرکز اهدای پلاسمای خون به کمک نرم افزار Minitab (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
30 تجزیه و تحلیل سیستم صف موسسه مالی و اعتباری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
31 تجزیه و تحلیل کارکرد کارواش بهاربراساس سیستم های صف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
32 تجزیه و تحلیل موانع برای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
33 تجزیه و تحلیل موانع برای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
34 تجزیه و تحلیل و ارایه ی پیشنهاداتی برای بهبود سیستم صف در یک مرکز سونوگرافی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
35 تحلیل پایگاه فراخوان در حالت ناشکیبایی تماس گیرندگان به کمک سیستم های صف M/M/S+M و : M/M/S+G مطالعه موردی پایگاه فراخوان 118 لاهیجان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 تحلیل تاثیر شایستگی های تکنولوژیک برعملکرد مالی شرکت ها با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی درصنعت فناوری اطلاعات و نرم افزار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
37 تحلیل تطبیقی روش های تخمین هزینه در پروژه های نرم افزاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
38 تحلیل تطبیقی مسائل مکان یابی تسهیلات رقابتی: مدل ها و روشهای کاربردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
39 تحلیل روش های جستجوی محلی در الگوریتم های تکاملی چندهدفه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
40 تحلیل شبکه های صف در زنجیره های تامین: مورد تولید یک نوع پوشاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
41 تحلیل عملکرد درمانگاه شبانه روزی الزهرا(س) در محمدشهر کرجبر اساس سیستم های صف و با استفاده از نرم افزار شبیه سازی ارنا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
42 تحلیل عملکرد شعبه ای از بانک تجارت در تهران با استفاده از مدلسازی و شبیه سازی سیستم صف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
43 تحلیل کار کرد مرکز اطلاعات تلفنی استان مازندران (118) از دیدگاه تیوری صف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
44 تحلیل کارکرد مرکز ارائه خدمات آمبولانس خصوصی مبتنی بر سیستم های صف:مطالعه موردی یک مرکز خدمات آمبولانس خصوصی در تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
45 تحلیل کارکرد یک مرکز سوخت رسانی مبتنی بر سیستم های صف و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
46 تحلیل نظری وتجربی ارتباط دانشگاه، صنعت ودولت برای توسعه فناوری در ایران ؛ راه حل های مدیریت ساختاری وسازمانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
47 تحلیل و بررسی مساله مکان یابی حداکثرپوشش دهی (MCLP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
48 تحلیل وضعیت سیستم صف در بیمارستان امام خمینی شهرستان بهشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
49 تحلیلی بر تاثیر قیمت سوخت بر سیاست های موجودی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
50 تخمین مدت زمان تحویل سفارش جهت برآورد نقطه سفارش کالا با تأکید بر مدل صف M/M/C/PR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
51 توسعه کیفیت خدمات اورژانس با ابزار شبیه سازی و بهبود به کمک تئوری صف مطالعه ی موردی :اورژانس بیمارستانی در شهرکرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
52 جایگاه مساله مکان یابی حداکثرپوشش درمیان مسائل مکان یابی و تعمیم های مختلف این مساله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
53 جذب و بومی کردن فناوری های وارداتی زمینه ساز توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
54 حل شبکه های صف باز با بازخوردبه کمک دیاگرام های حالت و معادلات تعادلی حالت پایدار مطالعه SDF (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
55 حل مدل پویا برای مکان یابی هاب با تخصیص تکی با امکان بازسازی هاب ها و مشخص بودن طول عمر هر هاب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 حل مساله Rcpsp/max با هدف کمینه کردن جریمه دیرکرد فعالیت ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
57 خودارزیابی عملکرد سازمان ها بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQMهمراه با مطالعه موردی در یک سازمان خدمت محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
58 دانشگاه کارآفرین زمینه ساز اشتغالزایی (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
59 روشهای تحلیل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چندحالته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
60 زنجیره تامین واکسن و راهکارهایی برای بهبود این زنجیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
61 ساختار اجرای مدیریت ارزش کسب شده (EVMS) مبتنی بر استاندارد ANSI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
62 شبیه سازی سیستم صف بانک توسط نرم افزار ARENA و تحلیل معیارهای عملکرد آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
63 شبیه سازی سیستم صف و ایجاد بهبود به کمک نرم افزار ارنا (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
64 طراحی دو هدفه استوار شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با درنظر گرفتن گزینههای متعدد بازیابی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
65 طراحی شبکه شهری تامین سوخت های نو با درنظر گرفتن ازدحام در شبکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
66 طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیریت سطح میانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شرکت پخش صنایع غذایی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
67 فر ىگ سازمامی ناب، زیر ساختی ضروری جهت پیاده سازی تولید ناب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
68 فرآیند انتقال تکنولوژی وسنجش اثربخشی آن با استفاده ازروش AHP فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
69 فرایند کیفیت فراگیر در رویارویی با عصر دانایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
70 فرهنگ سازمانی ناب، زیر ساختی ضروری جهت پیاده سازی تولید ناب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
71 کاربرد انرژی های تجدید پذیر در بهبود کیفیت اقامتگاه های گردشگری به کمک تحلیل ترکیبیSWOT-MCDM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
72 کاربرد تیوری صف در سیستم های سلامت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
73 کاربرد سیستم های صف در مراکز گارانتی شرکتها با هدف بهبود وضعیت ؛ مطالعه موردی یک مرکز گارانتی بخش خصوصی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
74 مدل بهینه سازی استواربرای مکانیابی و تخصیص مراکز لجستیک با داده های غیرقطعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
75 مدل مکانیابی تسهیلات چند هدفه شبکه زنجیره تامین حلقه بسته و انتخاب تامین کننده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
76 مدل ها و روش های پیشرفته در حل مسائل زمانبندی پروژه با منابع محدود و فعالیتهای چند حالته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
77 مدلسازی کارکرد بخش خونگیری در سازمان انتقال خون ایران با تحلیل مبتنی بر سیستم های صف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
78 مدلسازی کارکرد فروشگاه زنجیره ای باسیستم های صف وارائه راهکارهای جهت بهبود درعملکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
79 مدلسازی کارکرد کلینیک بیمارستان قلب تهران با سیستم های صف و شبیه سازی آن توسط نرم افزار ارنا وارائه راهکارجهت بهبود درعملکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
80 مدلی برای ماکنیابی مراکز تجاری به کمک قانون جاذبه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
81 مسئله مکانیابی تخصیص حداکثر دسترسی با صف بندی درشرایط پوشش جزئی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
82 مطالعه ای دربرنامه ریزی به کارگیری تکنولوژی های نوظهور درصنعت حمل و نقل ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
83 مطالعه موردی استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط و ایجاد فرهنگ آن در سازمان های تولیدی زیست - صنعتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
84 مطالعه و تحلیل کارکرد سیستم آژانس هواپیمایی کیان با استفاده از نرم افزار ED (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
85 مکان یابی هاب : مدل ها، کاربردها و روش های تحلیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
86 مکانیابی منابع انرژیهای تجدیدپذیربه کمک روش تحلیل سلسله مراتبی AHP دومرحله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
87 نقش صنعت لیزینگ در رشد اقتصادی کشورها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار
88 نقش مدیریت کیفیت جامع در مدیریت زنجیره سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی