دکتر ابوالحسن فقیهی

دکتر ابوالحسن فقیهی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر ابوالحسن فقیهی

Dr. Abolhasan Faghihi

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران درسازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 5، شماره: 2
2 آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
3 آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 46
4 آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 65
5 اخلاق اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
6 ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در راستای ارتقاء رفتار سازمانی مثبت گرا در سازمان های دولتی: مطالعه ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 10، شماره: 2
7 ارائه الگوی بومی مدیریت توسعه پایدار گردشگری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 52
8 ارائه الگوی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: تبین نقش محوری عوامل فردی و موقعیتی در سازمان های دولتی استان فارس (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
9 ارائه الگوی دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
10 ارائه الگوی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 50
11 ارائه مدل نظام جذب، تامین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 1
12 ارائه مدلی جهت ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی با به کارگیری روش دلفی فازی و روش بهترین – بدترین فازی (موردمطالعه: شرکت های دانش بنیان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 2
13 ارایه مدل بومی جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 3، شماره: 8
14 ارایه مدل مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 15
15 ارتباط دولت و مدیریت عمومی در ایران؛ نگاهی تاریخی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 9
16 ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 3
17 استراتژی توسعه و تکنولوژی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 3، شماره: 3
18 اصلاحات مدیریت شهری در کشورهای اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 45
19 اعتباریابی ابعاد و مولفه های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
20 الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت های پالایش نفت، به روش پژوهش آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 1
21 الگوی نظری خط‌مشی‌گذاری برای اصلاح نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر روش داده‌بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 4
22 الگویی برای تدوین و اجرای برنامه های اصلاح و بهبود نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 34
23 انتقال تکنولوژی از دیدگاه کشورهای جهان سوم (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 1، شماره: 2
24 انطباق بین استراتژیهای مدیریت دانش با استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
25 بازنگری و برازش مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 62
26 پاسخگویی پلیس: ارایه الگوی بومی برای ارتقای روابط مردم و نیروی انتظامی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 2
27 پالت خط مشی گذاری عمومی: مطالعه تلفیقی فراترکیب با فن دلفی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 11، شماره: 4
28 پیش رانهای رفتاری و اخلاقی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: بررسی نقش محوری انگیزه ها و اختیارات مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 33
29 تاملی بر تعامل بوروکراسی و دموکراسی: مطالعه ای در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 1
30 تبیین الگوی جانشین پروری مدیران با بهره گیری از داستان خلیفه اللهی آدم(ع) بر اساس اندیشه تفسیری آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 1
31 تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 59
32 تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 50
33 تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 11، شماره: 40
34 تحقیق موردی در مطالعات سازمانی: پژوهشی در یک سازمان غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 8، شماره: 29
35 تحلیـل خـد‌مات عــمومی نویــن د‌ر چـرخه خط‌‌مشی‌‌گذاری (مطالعه مورد‌ی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 4
36 تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 95
37 تحلیل خط‎مشی‎گذاری مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 1
38 تحلیل کیفی عوامل موثر بر توسعه گردشگری عشایری (مورد مطالعه عشایر شاهسون) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 39
39 تحلیل محتوای رساله های دکتری رشته مدیریت دولتی در دانشگاه های کشور: تربیت مدرس، تهران، علامه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات آزاد اسلامی (۱۳۸۰-۱۳۹۶) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 70
40 تحلیل محتوای ریشه های فساد در بخش دولتی جوامع درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 34
41 تحلیل محتوای مسئولیت اجتماعی در مقاصد استراتژیک شرکتهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 32
42 تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
43 تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 75
44 تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
45 تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 1، شماره: 1
46 تدوین چارچوبی برای تاب آوری معیشت عشایر کوچنده (مورد مطالعه: ایل قشقایی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 47
47 تدوین مدل ترکیب رهبری و فرهنگ سازمانی برای سازمان های نوآور مورد مطالعه: سازمان های تحقیق و توسعه وزارت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 42
48 تدوین مدل مناسب رهبری برای بهبود عملکرد سازمان های نوآور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 3
49 تکنیک ارزش برتر، الگویی کاربردی و جدید برای ارزشیابی عملکرد شورای شهر و سازمانهای محلی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 3
50 چالش های شهر هوشمند در بستر حکمرانی عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری دوره: 4، شماره: 15
51 درک نقش ارزش‎های فردی و اجتماعی‎ مدیران در اجرای خط‎مشی‎های مصوب در سازمان‎های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
52 دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 2
53 روایی در تحقیق کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 3، شماره: 2
54 شکل گیری خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
55 شناسایی سطح هوش سازمانی با رویکرد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 35
56 شناسایی عناصر مرتبط با ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 14، شماره: 53
57 شناسایی عوامل اثرگذار بر حکمرانی شرکت ملی نفت ایران با رویکرد پایداری شرکتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 46
58 شناسایی و تبیین ابعاد خدمات عمومی نوین در چرخه خط مشی گذاری شهرداری تهران با رویکرد استتناج عصبی - فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 44
59 شناسایی و رتبه بندی چالشهای ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی با به کارگیری روش دلفی فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 22
60 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 0
61 طراحی الگوی حکمرانی بیمارستان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 8، شماره: 32
62 طراحی الگوی حکمرانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب: مطالعه ای در ابعاد پایداری شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 56
63 طراحی الگوی خط مشی منسجم حکمرانی آب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 64
64 طراحی الگوی راهبرد دانش برای سازمان های دولتی ایران مطالعه ای در صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 2
65 طراحی الگوی صلاحیت حرفه ای مدیران کلیدی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 7، شماره: 1
66 طراحی الگوی مدیریت توسعه گردشگری عشایری با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 53
67 طراحی چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی کارآفرین محور در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
68 طراحی مدل جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 106
69 طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
70 طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 37
71 طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان های محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 2، شماره: 3
72 عوامل اثرگذار بر انتظارات مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
73 عوامل درون و برون سازمانی تاثیرگذار بر بدبینی سازمانی: مطالعه ای در بین اعضای هیات علمی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 43
74 کثرت گرایی روش تحقیق در پژوهش های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 21
75 لزوم توجه به کیفیت ستاده در تحلیل بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 11، شماره: 2
76 مدل سنجش بهره وری (اثربخشی و کارآیی) دربخش خدمات دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
77 مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکاف های تیوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
78 مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 2
79 مطالعه و تحلیل سازمان های نوآور و ساز و کارهای رهبری و هماهنگی این سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 25
80 مطالعه ی ریشه های فساد اداری در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 49
81 مفاهیم نو در عدم تمرکز سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 1
82 مفهوم سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
83 موانع تحول نظام اداری ایران: مطالعه ای درفرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
84 نارسایی های نظام جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 54
85 نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
86 نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 50
87 نظام های پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 29
88 نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 39
89 نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 9، شماره: 2
90 هوش سازمانی: شناسایی مولفه ها با رویکرد رفتاری و عاطفی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
91 هوش سازمانی: شناسایی مولفه ها با رویکرد رفتاری و عاطفی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ادبیات علمی استراتژی های کارآفرینی در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
2 بررسی تاثیررفتار شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی، مورد مطالعه:بانک تجارتمدیریت شعب جنوب غرب تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
3 پاسخگوی اداری: پژوهشی میدانی در بخش معاینات سازمان پزشکی قانونی استان تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 چالشهای مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی: مطالعه ای در نظام مدیریت منابع انسانی وزراتخانه های کشور (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 مقایسه وضعیت موجود مطلوب کارآفرینی نظام آموزش بهسازی مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران ارایه اصلاحاتی برای قانون مدیریت خدمات کشوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی