دکتر احسان عیشی رضایی

دکتر احسان عیشی رضایی مرکز مطالعات کشاورزی بنیاد لابنیتز (زالف)، آلمان

دکتر احسان عیشی رضایی

Dr. Ehsan Eyshi Rezaei

مرکز مطالعات کشاورزی بنیاد لابنیتز (زالف)، آلمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.