محسن ابراهیمی

 محسن ابراهیمی

محسن ابراهیمی

Mohsen Ebrahimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بازیافت فعال و غیرفعال بر توانایی حفظ تکرار، مقدار لاکتات و درک فشاربین نوبت های فعالیت مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 11
2 اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
3 اثر شنا بر اشتها، انرژی دریافتی و ترکیب غذای مصرفی در زنان جوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 9
4 ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تاکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
5 استراتژی تخصیص بهینه دارایی ها در حضور بازار مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
6 اندازه گیری ظرفیت جذب و پارامترهای ترمودینامیکی حذف مس دو ظرفیتی از محلول های آبی توسط نانو کامپوزیت گاما آلومینا- نانو لوله کربنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 4، شماره: 1
7 Contextual factors interfacing with quality of care in the emergency department: A micro-ethnographic study (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 7، شماره: 4
8 High-throughput direct regeneration of soybean mutant and commonlines from cotyledonary node (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 3، شماره: 1
9 How is the injury severity scored a brief review of scoring systems (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 2، شماره: 3
10 Improving Phosphorus Efficiency in Crops with Focus on Purple Acid Phosphatase: Potentials and Perspective (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 4، شماره: 1
11 Pathological EEG Findings in the Patients with the First Seizure Admitted to the Emergency Department (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 6، شماره: 3
12 Patient Satisfaction Analysis in Emergency Department in Imam Reza Hospital of Mashhad (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 3، شماره: 1
13 Point-of-care detection of Escherichia coli O157:H7 in water using AuNPs-based aptasensor (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 23، شماره: 7
14 Re-Bleeding in Patients With Cirrhosis: Evaluation of Esophageal and Gastric Variceal Bleeding and Their Relationship With a Model for theEnd-Stage Liver Disease (MELD) Score and Child-Pugh Score (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 2، شماره: 2
15 بررسی اثر بازدهی آسایش بر استخراج نفت در میدان نفت شنی:کاربرد اختیارات واقعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 21، شماره: 7
16 بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 11، شماره: 35
17 بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ های امیدبخش جو با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جدایه های قارچ Macrophomina phaseolina با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و PCR-RFLP (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
19 بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
20 بررسی شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
21 پیش بینی تقاضای انرژی برای بخش حمل و نقل ایران در افق زمانی 1404 با استفاده از مدل ARIMA (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 3
22 تاثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اندوتلین-1 و ANP زنان چاق (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 13
23 تاثیر محرومیت از خواب بر توجه انتخابی و مداوم در دانشجویان دختر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 8
24 تاثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی تاخیری در دانشجویان پسر ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 3، شماره: 8
25 تبیین لزوم توسعه الگوهای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 10، شماره: 20
26 تجزیه ژنتیکی عملکردوصفات زراعی گندم نان تحت شرایط تنش وبدون تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
27 تست بازیابی نانو فوتوکاتالیست (TiO(2)/Fe(2)O(3 مورد استفاده در فرایند حذف یون سمی سرب موجود در آب آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 1
28 توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی در ایران (طی سال های 1386-1359) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 5
29 شناسایی و ارزیابی خطاهای متداول فرایند پذیرش بیماران بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع) با به کارگیری روش آینده نگر تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA) (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 3، شماره: 4
30 مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب قراردادی بیع متقابل (مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (Zygophyllum fabago) شمارش کروموزومی و بررسی سیتوژنتیکی در 8 جمعیت قیچ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 Analytical Review And Comparison of Steam Assisted Gravity Drainage And its Variations (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
3 Assessment of chemical composition of essential oil of Ferula assa-foetida oleogum-resin from different regions Iran (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
4 Automatic multi resolution-based vascular tree extraction in fundus photography (دریافت مقاله) هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران
5 آثار رای غیابی نسبت به محکوم علیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
6 آنالیز حساسیت یک مخزن شکافدار نمونه با توجه به مکانیزم های تولید در آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
7 اثر مصرف حاد مکمل کورکومین (500 میلیگرم) بر شاخصهای آسیب عضلانی متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 اثرات سیاست پولی بر بازار بورس در یک کشور صادرکننده نفت (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
9 ارایه مدل توسعه یافته سیستم توزیع کالاهای فسادپذیر در حالت عدم قطعیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
10 ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین براساس تلفیق مدل اسکور، کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: شرکت فرایند صنعتی پویا چوب) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
11 ارزیابی ارتقای تردد عمومی در سطح شهر شیراز بر رویکرد شهرگرایی با تاکید بر خطوط مترو شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
12 ارزیابی ارقام گندم نان براساس شاخصهای تحمل به خشکی در شرایط دیم وآبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 ارزیابی روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخزن سد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 ارزیابی شاخصهای تحمل به تنش خشکی درهیبریدهای جدید ذرت دانه ایZea mays L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارزیابی عملکرد سایت مسکن مهر با تاکید بر اصول مکانیابی (نمونه موردی: مسکن مهر اسدآباد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
16 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه آبگیر مدول نیرپیک در شبکه آبیاری و زهکشی ورامین (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
17 ارزیابی نقش مدیریت دانش مالی توسط تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی کارمندان بانکی شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
18 استخراج تنشهای حاصل از برخورد امواج شکننده به دماغه شناور زیر سطحی به کمک دو روش FEM,FVM (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
19 استفاده از آویشن در تغذیه دام جهت افزایش کیفیت گوشت تولیدی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
20 استفاده از پروبیوتیک در تغذیه نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
21 استفاده از نانولوله های کربنی جهت تصفیه ی آب آلوده به مس (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
22 استفاده از نانولوله های کربنی چنددیواره جهت حذف یون دوظرفیتی مس از محیط زیست آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
23 انتخاب بهترین شیوه تامین مالی از میان شیوه های موجود، با استفاده از الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتب (AHP) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
24 ایمنی در شهر پایدار : مدیریت بحران در تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
25 Bit Run Optimization through Simulation (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی صنعت حفاری
26 COMPARING THE COMPLIANCE OF BRAIN CT SCAN INTERPRETATIONS OF EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANS WITH RADIOLOGISTS REPORTS (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران
27 COMPARISON OF THE SUCCESS RATE OF POSTERIOR TIBIAL NERVE BLOCK IN THE ANKLEWITH AND WITHOUT ULTRASOUND GUIDANCE FOR PAIN MANAGEMENT IN EMERGENCY DEPARTMENTS (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران
28 Determining Reservoir Parameters by Decline Curve Analysis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
29 DIAGNOSTIC ACCURACY OF ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF METATARSAL BONES FRACTURE; A CROSS SECTIONAL STUDY (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران
30 Enhanced Estimation of Reservoir Parameters Using Decline Curve Analysis (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
31 Feasibility Study of Using Perforation Inflow Test Analysis to Estimate Reservoir Parameters (دریافت مقاله) کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی
32 Feasibility Study of Using Perforation Inflow Test Analysis to Estimate Reservoir Parameters (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور
33 Optimizing Gas Lift Production of One of Oil Wells in Aghajari Field (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
34 Parametric Study of Condensate Buildup in a Naturally Fractured Gas Condensate Reservoir (دریافت مقاله) کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی
35 Phase evolution of hydroxyapatite nanocomposites during sintering (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته
36 Silybum marianum(L.) ی ژن چالکون سنتاز گیاه خارمریم cDNA شناسایی توالی کاملGaerth) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
37 Simulation and Optimization of Multiple Bit Runs to minimize cost per foot (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
38 THE EFFECT OF SALINITY ON ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITY IN BREAD WHEAT GENOTYPES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
39 Use of Genetic Programming for Predicting Two Phase Inflow performance relationship of oil wells (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
40 YIELD AND YIELD COMPONENTS CHANGES IN RESPONSE TO DIFFERENT SALINITY LEVELS IN BREAD WHEAT GENOTYPES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
41 بازاریابی و فروش رویکردی نوین دراشتغال زایی بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
42 بررسی اثر تنش شوری بر رشد اولیه هیبرید ذرت در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
43 بررسی اثرات پروبیوتیک ها بر عملکرد و سیستم ا یمنی گوساله های شیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
44 بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذور بابونه (Anthemis nobilis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
45 بررسی اثرات ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
46 بررسی ارتباط بین دموکراسی، حکمرانی خوب و فساد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب opec وoecd (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
47 بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف بنزین در ایران با استفاده از روش دادههای ترکیبی (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
48 بررسی ارتباط علی بین توریسم و درآمد سرانه خانوارهای شهری درایران 1338-1386 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
49 بررسی استفاده از ویت لوکیت نانو بلورین جهت حذف فلز سنگین Cd2+ از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
50 بررسی ایزوترم جذب یون Cu2+ از محلول های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره ی اکسید شده ی سطحی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
51 بررسی پروتئین های گلوتنین با وزن مولکولی پایین در گندم های تتراپلوئید بومی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک بر تحریک جوانه زنی بذر برخی از توده های جنس بابونه (Anthemis L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
53 بررسی تاثیرات قارچ میکوریزا و باکتریهای محرک رشد بر ریزغدههای سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
54 بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد اجتماعی سازمانی یا میانجی گری انگیزه و تعهد سازمانی کارکنان: مطالعه موردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
55 بررسی تأثیر چسبندگی و زاویه اصطکاک دیوار-خاک روی فشار جانبی فعال خاک در دیوارهای حائل دایرهای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
56 بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران: کاربردی از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
57 بررسی ترمودینامیکی فرآیند جذب یون Ni2+ از محلول های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره ی اکسید شده ی سطحی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 بررسی ترمودینامیکی فرآیند جذبیون +2 Cu از محلولهای ابی با استفاده از نانولولههایکربنی چند دیوارهی اکسید شدهی سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
59 بررسی تنوع آللی ژنهای مؤثر در بهاره سازی و پاسخ به فتوپریود در ارقام و لاین های تجاری گندم ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
60 بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین تودههای هگزاپلوئید گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای پروتئینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
61 بررسی توزیع اکو-جغرافیایی ژنهای مؤثر در بهاره سازی در ارقام اصلاح شده گندم ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
62 بررسی ثبت رکوردهای جدید دما در تابستان 1398 در برخی ایستگاه های کشور از دیدگاه اقلیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
63 بررسی راندمان آب در حوضه های آبریز بسته (مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
64 بررسی سینتیک جذب یون دو ظرفیتی کادمیم توسط نانوبلورکهای هیدروکسی اپاتیت در محلولهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
65 بررسی سینتیک فرآیند جذب یون Cu+2 برروی نانوکامپوزیت نانولوله کربنی - گاما آلومینا درمحیط آبی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
66 بررسی عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور های با درآمد متوسط به پایین (با تأکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس EKC) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
67 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا سفید (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
68 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
69 بررسی مکانیزم های تاثیر گزار بر تولید مخازن شکافدار وانجام مطالعات حساسیت سنجی در این مورد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
70 بررسی میزان تاثیر طرح مرمت و لایروبی قنوات کشور (دریافت مقاله) همایش ملی قنات
71 بررسی وراثت پذیری برخی صفات زراعی درلاین های نوترکیب جو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 پارامتر های موثر برحذف کروم شش ظرفیتی موجود در پساب آبکاری با استفاده از گل قرمز پسماند کارخانه تولید آلومینا (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
73 پارامترهای موثر برحذف فلز سنگین Cu2+ از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت CNT- Al2O3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
74 پیش بینی انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران برای افق زمانی ۱۴۰۴ با استفاده از مدلARIMA (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
75 پیش بینی تقاضای انرژی برای بخش های اقتصاد ایران در افق زمانی 1404 با استفاده از مدل ARIMA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
76 پیشگیری جرم درپرتو آموزه های وحیانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
77 تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی در محصولات آرایشی و بهداشتی شهر تهران(مورد مطالعه: محصولات سینره) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
78 تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کیفیت عملکرد مدیران اجرایی مورد مطالعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی
79 تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کیفیت عملکرد مدیران اجرایی مورد مطالعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی
80 تاثیر تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتریهای محرک رشد بر عملکرد ریزغدههای سیب زمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
81 تاثیر ذهنیت خریداران از کشور مبدا بر شخصیت برند کالای الکترونیک مورد مطالعه: تلفن همراه سامسونگ (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
82 تاثیر شهر نشینی و افزایش درامد بر مصرف انرژی با استفاده از روش همگرایی ARDL در اقتصادی ایران 1384-1346 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
83 تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار مصرف کنندگان خودروی رانا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
84 تاثیر فرسودگی بذربرجوانه زنی ورشد گیاهچه بابونه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
85 تاثیر قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری B.O.T درانجام طرح های عمرانی (مطالعه موردی شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
86 تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری زنجیر تامین محصولات لبنی مورد مطالعه شرکت لبنیاتی پگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
87 تاثیر معایب و مزیت های گسترش مجتمع های تجاری بزرگ در سطح شیراز توسط مدل AHP باتاکید بر نقش شهرداری شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
88 تاثیر مولفه های ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرکت ها بر اساس مدل پایداری تغییرات سود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
89 تاثیر یک جلسه تمرین شدید هوازی بر پپتید ناتریورتیک دهلیزی زنان چاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
90 تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا (HIIT )و مصرف مکمل زنجبیل بر عملکرد زنان میانسال فعال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
91 تأثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر تعادل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
92 تجزیه خوشه ای ارقام زودرس و دیررس سیب در دوره نونهالی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
93 تجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژی در گندم نان از طریق تجزیه میانگین نسلها در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
94 تجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژی در گندم نان در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
95 تخمین پارامترهای مخزن توسط تست کوتاه جریان ورودی به شبکه ها و مقیاسه آن با نتایج تست های متداول (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
96 تخمین تابع تقاضای برق براساس قیمت گذاری زمان-مصرف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
97 تخمین فشار جانبی فعال خاک روی دیوارهای حایل با روش مشخصه های تنش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
98 تعیین پارامترهای ترمودینامیکی جذب یون Sn+2 برروی هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین درمحلولهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
99 تعیین میدان فشار آکوستیکی اطراف پوسته استوانه ای مغروق توسط دو روش تحلیلی و عددی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
100 تفکر کایزنی استراتژی مطمئن در توسعه کیفیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
101 توسعه بازارهای مالی و سرمایه گذاری در کشورهای عضو گروه D8: روش داده های ترکیبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
102 توسعه بازارهای مالی و سرمایه گذاری در کشورهای عضو گروه D8: روش داده های ترکیبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
103 تولید انرژی الکتریسیته بوسیله بازیافت حرارت تلف شده در کارخانه سیمان ارومیه (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
104 جایگاه بهرهوری در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
105 جرم انگاری شبیه سازی انسان ازمنظر روایی عامه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
106 جرم انگاری شبیه سازی انسان در پرتوآموزه های کرامت مدار قرآنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
107 جلوه های بهره وری (دریافت مقاله) کنگره ملی بهره وری ایران
108 چالش ها و رویکردها در بهینه سازی فنی و اقتصادی فراز آوری با گاز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
109 حذف یون Ni2+ از محلول های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره ی اکسید شده ی سطحی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
110 حذف یون نیکل دو ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده ازپسماند گل قرمز کارخانه تولید آلومینا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
111 حقوق و تکالیف محکوم علیه رای غیابی در آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
112 رسیدگی و اعتبار دهی در معاملات الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
113 ریزازدیادی در گونه های جنس بابونه (.Anthemis L) با استفاده از تکنیک کشت بافت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
114 سنتز نانوپودر تیتانات آلومینیوم پایدار شده با تیتانات منیزیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
115 سنتز نانوکامپوزیت پلی آنیلین- زیرکونیوم و مطالعه ی ویژگی های ساختاری و مورفولوژیکی آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
116 شبیه سازی رسوب گذاری در ترانشه ها با استفاده از یک مدل عددی دو بعدی قائم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
117 شبیه سازی عددی انتقال رسوب در شرایط غیر ماندگار با تغییرات سریع در یک میدان جریان دو بعدی قائم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
118 شبیه سازی و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر پدیده مخروطی شدن آب در یک مخزن نمونه و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
119 شبیهسازی تحلیلی مخزن با استفاده از دادههای چاهآزمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
120 شرایط آثار و احکام اعسار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
121 شناسایی دوژن چالکون سنتاز گیاه خارمریم(Silybum marianum(L.) Gaerth (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس مدل شه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
123 صلح، سازش از منظر کلام آسمانی وروایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
124 ضرورت اندازه گیری جریان در انهار سنتی در مدیریت منابع آب رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
125 فواید استفاده از پروبیوتیک در تغذ یه نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
126 کاهش آسیب پذییر فضاهای اداری دربرابرحوادث تدوین سامانه فرماندهی حادثه ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
127 کایزن عملیاتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
128 گروه بندی لاینهای پیشرفته گندم براساس محتوای نسبی آب برگ و میزان آب از دست رفته برگ در شرایط دیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
129 محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- رایزوشیت: صفت ریشه ای با قابلیت کمک به گیاهان در تحمل تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
130 مدل خود ارزیابی فرآیند توسعه منابع انسانی بر اساس مدل تعالی سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
131 مدل مدیریت منابع انسانی با تاکید بر چهار وجهی منابعی انسانی در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
132 مطالعات کاریولوژیکی بر روی 5 جمعیت طبیعی از گیاه دارویی قیچ ( zygophyllum fabago) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
133 مطالعه اثر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
134 مطالعه القاء کالوس در گیاه دارویی بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
135 مطالعه ایزوترم های جذب یون مس از محیط آبی با استفاده از نانوکامپوزیت پلی آنیلین- زیرکونیوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
136 مطالعه برهم کنش قارچ میکوریزا و باکتریهای محرک رشد درریزغده های سیب زمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
137 مطالعه ریزازدیادی در گیاه دارویی بابونه رومی (.Anthemis nobilis L) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
138 مطالعه عکس العمل 30 ژنوتیپ لوبیا سفید نسبت به آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
139 مطالعه عکس العمل تعدادی از ژنوتیپ های لوبیای قرمز نسبت به آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
140 مطالعه عکس العمل هیبریدهای ذرت دانه ای نسبت به آبیاری محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
141 مطالعه واکنش برخی هیبریدهای ذرت دانه ای به تنش خشکی با استفاده ازروشهای چندمتغیره آماری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
142 مطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
143 مقایسه عملکرد، سلامت و رضایت جنسی در زنان باردار،شیرده و عادی متاهل شهر گرگان در سال 97 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
144 نقش تحقیق و توسعه در تکوین محصول (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
145 نقش حرکت بهره وری در نتیجه گرایی سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت