دکتر حسن جعفری

دکتر حسن جعفری Shahid Rajaee Teacher Training University., Iran

دکتر حسن جعفری

Dr. Hasan Jafari

Shahid Rajaee Teacher Training University., Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.