دکتر محمدرضا شکیبا

دکتر محمدرضا شکیبا استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

دکتر محمدرضا شکیبا

Dr. MohammadReza Shakiba

استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تلقیح با باکتری های محرک رشد و قارچ شبه میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 4
2 اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ های مختلف ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 1
3 اثر تنش شوری بر کیفیت بذر نخود (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 2
4 اثر کاربرد مالچ در تلفیق با مقادیر کاهش یافته علفکش تریفلورالین بر علف های هرز و عملکرد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 2
5 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 2
6 ارزیابی ارقام گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و زراعی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
7 ارزیابی ارقام گندم بهاره بر اساس شاخص های مقاومت به تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
8 ارزیابی تحمل به شوری کلرید سدیم و گروه بندی ژنوتیپ های کلزای بهاره (.Brassica napus L) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای SSR و EST-SSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
10 ارزیابی روش های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف های هرز نخود (.Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
11 ارزیابی شاخص کلروفیل ، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) در الگوهای مختلف کشت مخلوط با روناس(Rubia tinctorum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 2
12 ارزیابی عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربرد کود های پنرجتیک، شیمیایی و آب مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
13 ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
14 ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 3
15 استفاده از مدل های تجربی جهت ارزیابی افت عملکرد سویا در روش های مختلف کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 2
16 Effect of plant density and nitrogen fertilizer on some attribute ofgrain sorghum (sorghum bicolor (l.) moench) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 12
17 Evaluation of Yield and Advantage Indices of Maize (Zea Mayz L.) and Faba Bean (Vicia Faba L.) Intercropping Systems (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 3، شماره: 2
18 Improvement of grain and oil yield-related traits of marigold (Calendula officinalis L.) in response to exogenous application of spermidine under water-deficit and weed infestation conditions (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 13، شماره: 1
19 بررسی دریافت نور و برخی ویژگی های کانوپی در کشت های خالص و مخلوط ذرت (Zea mays L.) و باقلا L.) Vicia faba) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
20 بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
21 بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 35
22 بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی در کشت دیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
23 بررسی عملکرد و مزیت در کشت مخلوط ارزن (Panicum miliaceum L.) لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ماشک (Vicia villosa L.) تحت آبیاری نرمال و مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
24 تاثیر تراکم و زمان های مختلف تداخل سورگوم علوفه ای بر میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
25 تاثیر تراکم و زمان های مختلف تداخل سورگوم علوفه ای بر میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
26 تاثیر تنش آبی بر میزان جذب برخی عناصر غذایی در بابونه آلمانی ). )Matricaria chamomilla L (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 106
27 تاثیر فرارفت بر توازن انرژی در فرایند تبخیر- تعرق گیاه کلزا در منطقه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
28 تعیین تبخیر- تعرق، ضریب گیاهی و مراحل رشد کلزا با استفاده از داده های لایسیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
29 جوانه زنی و سبز شدن لوبیا سبز و ذرت در خاک هایی با عمق و ویژگی های فیزیکی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
30 خصوصیات فیزیولوژیک پایدارکننده عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 4
31 سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 4
32 کارایی روش های مختلف مدیریت تلفیقی علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
33 مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های Triticum boeoticum تحت شرایط عادی و تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری و تراکم بوته بر شاخص برداشت، اسانس و دانه بابونهآلمانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر رژیم های مختلف آبیاری و تراکم بوته بر برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر رژیمهای آبیاری و تراک م بوته بر عملکرد دانه و روغن سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و زمان قطع آبیاری بعد از گلدهی برروی عملکرد و پروتئین دانه در جو رقم والفجر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر شوری کلرور سدیم بر ارقام بهاره کلزا Brassica napus L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
6 اثر شوری کلرید سدیم بر ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته بر عملکردو برخی اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 اثرات عصاره آبی قیاق برتراکم علفهای هرزعملکرد بیولوژیک و برخی ویژگیهای مورفولوژیک سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثرسطوح قطع آبیاری و تراکم کاشت بربرخی صفات مورفولوژیک ارقام بهاره گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارتباط بین میزان آنتی اکسیدانهای اسکوربات و گلوتاتیون، تجمع پرولین با پراکسیداسیون لیپیدی در گیاهچه های گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارتباط میزان آب مصرفی با عملکرد سه رقم گلرنگ در دو تراکم مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی برخی ازصفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد سه رقم سویا درکشت مخلوط با دو هیبرید ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 ارزیابی جمعیت های دیپلوئید وحشی گندمTriticum boeoticum از نظر تحمل بخ خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی خوصیات زراعی 30 رقم یونجه در سال دوم کشت در منطقه تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارزیابی شاخصهای حساسیت و مقاومت به خشکی در ژنوتیپهای لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
16 ارزیابی صفات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
17 ارزیابی عملکرد سویا در روشهای متداول کنترل علفهای هرز و کاربرد عصاره آبی قیاق (Sorghum halepense) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
18 ارزیابی عملکرد کشت مخلوط دو هیبریدذرت و سه رقم سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 بررسی اثر کاربرد کود زیستی و شیمیایی روی وزن تر اندام هوایی و آلومتری در گیاه دارویی ریحان ( Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر سرعت جذب خالص و سطح ویژه برگ سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی اثر نیتروژن و تراکم بر کارایی مرف نیتروژن و عملکرد سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته برسرعت رشدمحصول و سرعت رشد نسبی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی برخی ویژگیهای زراعی ذرتZea mays L درکشت های خالص و مخلوط با باقلا Vicia faba (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی برخی ویژگیهای مورفولوژیک ذرت(Zea mays L.) درکشت های خالص و مخلوط با باقلا Vicia faba L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی تاثیر تراکم مختلف بوته بر روی عملکرد بیولوژیک و اجزا عملکرد دانه در ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی تنش اسمزی برروی گیاهچه های گندم براساس پارامترهای بیوشیمیایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی سودمندی استفاده اززمین درکشت مخلوط ارقام ذرت و سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 برهمکنش میزان ZN و رطوبت خاک بر رشد ریشه،محتوای نسبی آب و هدایت روزنه ای برگ دو رقم لوبیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تاثیر تداخل سورگوم بر روند رشد و سرعت ظهور برگ ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تاثیر تداخل سورگوم بر فنولوژی و وضعیت نوری ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 تاثیر تنش شوری کلرور سدیم بر الگوی پروتینی ارقام بهاره کلزا Brassica napus L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
32 تاثیر علف کش زیستی حاصل از عصاره آبی قیاق و روشهای متداول کنترل بر تراکم علف های هرز،فنولوژی و عملکرد سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
33 تاثیر کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گلرنگ تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 تعیین ارتباط عملکردبیولوژیک ژنوتیپ های لوبیا با شاخص کلروفیل دررژیم های آبی متفاوت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تغییرات شاخص کلروفیل و عملکرد کوانتومی ژنوتیپهای لوبیا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
36 تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای بهاره تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله زایشی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 تنوع در ویژگی های مورفولوژیک ذرت و سویا در کشت مخلوط (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
38 رشد و نمو و تولید هیپریسین کل در گل راعی (Hypericum perforatum L.) در واکنش به نیتروژن و شدت نور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
39 شناسایی و تحلیل الزامات به کارگیری چارچوبهای توسعه پایدار در پروژههای زیرساختی بخش حمل و نقل بین شهری (مطالعه موردی :پروژه های بخش حمل نقل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
40 عملکرد دانه و بیولوژیک دانه Cicer arietimum L درکشت مخلوط با گاوزبان Borago officinalis L تحت تاثیرکودهای معدنی و بیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 قدرت بذر کلزا در مراحل مختلف نمو و رسیدگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
42 کارآیی مصرف اب درتولیدبذربابونه آلمانیMatricaria chamomilla L.) تحت تیمارهای آبیاری و فاصله بوته روی ردیف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی الگوی الکتروفورز دوبعدی برگ گندم (رقم آرتا) تحت تنش شوری در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 میزان و ترکیب اسانس بابونهآلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 نحوه عمل ژن و وراثت پذیری برخی صفات آفتابگردان تحت تنش کمبود آب با استفاده از طرح تلاقی لاین تستر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
46 وضعیت آبی برگ و برخی پارامترهای فتوسنتزی لوبیا در واکنش به کاربرد ZN تحت تنش کمبود رطوبتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران