دکتر صاحبعلی بلند نظر

دکتر صاحبعلی بلند نظر استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دکتر صاحبعلی بلند نظر

Dr. sahebAli bolandnazar

استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری محدود در مراحل مختلف رشد بر صفات رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پیاز خوراکی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 3
2 اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
3 اثر اوره و نیکل بر رشد، خصوصیات فیزیولوژیک و غلظت نیتروژن کل کاهو در آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 4
4 اثر پایه و تلقیح با قارچ میکوریزا بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خیار گلخانه ای در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 4
5 اثر دو پایه تجاری کدو و دو گونه قارچ میکوریز بر رشد و عملکرد خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
6 اثر دو پایه تجاری و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریز بر جذب برخی عناصر و صفات کیفی خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
7 اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر گیاه پالایی سرب توسط سورگوم (Sorghum bicolor L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
8 اثر کود های زیستی و قارچ میکوریز آربوسکولار بر عملکرد، صفات رشد و کیفیت لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 3
9 اثر مایه کوبی برخی جدایه های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 1
10 ارزیابی اثر تلقیح قارچ های آربوسکولار مایکوریزا و اندوفیت بر ترکیبات شیمیایی و تولید اسانس گیاه گشنیز در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
11 ارزیابی تاثیر زمان مصرف باکتری‌های محرک رشد بر جذب عناصر پرمصرف و عملکرد گوجه‌فرنگی (L. Solanum lycopersicum) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
12 ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 4
13 Effects of Biological Fertilizers on Some Physiological Traits of Sweet Basil under Water Deficit Stress (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 12، شماره: 4
14 Silicon Improves Strawberry Ability to Cope with Water Deficit Stress (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 9، شماره: 2
15 بررسی اثر تلقیح قارچ های میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر رشد و جذب فسفر گیاه گشنیز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
16 بررسی اثرات تراکم بر عملکرد سوخ پیاز در کشت خالص و کشت های مخلوط پیاز خوراکی و شنبلیله (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
17 بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت های مخلوط (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 2
18 بررسی برخی شاخص های رشد، نشت الکترولیت و محتوای نسبی آب ریحان تحت سطوح آبیاری و نانوزئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 4
19 بررسی کارایی سالسیلیک اسید برفتوسنتز، تبادلات گازی و تعدیل تنش خشکی در کدوی طبی (Cucurbita pepo var. styriaca) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 4
20 بررسی کشت مخلوط خیار و پیازخوراکی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 3
21 بهبود تحمل به شوری در خیار به وسیله پیوند بر روی پایه کدو (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
22 بهبود جذب عناصر غذایی، شاخص های رشد و عملکرد دو توده خیار بومی آذربایجان شرقی از طریق پایه های پیوندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
23 تاثیر افزودن مکمل های غذایی به بستر کاشت بر عملکرد و میزان پروتئین قارچ خوراکی صدفی فلوریدا (Pleurotu florida) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 5
24 تاثیر باکتریهای سینوریزوبیوم و سودوموناس بر صفات رشدی، جذب عناصر، عملکرد بذر و کارایی مصرف آب شنبلیله تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 3
25 تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز بر رشد، عملکرد و صفات کیفی پیاز خوراکی توده هوراند (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
26 تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات فیزیولوژیکی تره ایرانی (.Allium ampeloprasum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 1
27 تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
28 تاثیر پیوند روی– پایه های تجاری کدو بر رشد، عملکرد، جذب عناصر و کیفیت میوه چند رقم خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 6، شماره: 1
29 تاثیر تزریق دی اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر ((Lactuca sativa L. cv. Capitata and Sativa (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 3
30 تاثیر تنش شوری بر رشد، فعالیت آنزیم های پاداکسنده، پراکسیداسیون لیپیدی و کارایی نظام نوریII در خیار پیوندی روی پایه های کدو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
31 تاثیر سطوح کلرید سدیم و نیتروژن بر رشد، غلظت ویتامین C و نیترات سبزی هالوفیت Suaeda aegyptiaca (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
32 تاثیر سلنیوم بر روی عملکرد و ویژگی های رویشی کلم تکمه ای کشت شده در هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
33 تاثیر شدت نور و شوری کلرید سدیم بر رشد شاخ و برگ و جذب برخی عناصر ترخون فرانسوی (Artemisia dracunculus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
34 تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیکی کلم تکمه ای (Brassica oleracea var. Gemmifera) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 4
35 تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد، کیفیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
36 تاثیر کود زیستی (فسفات بارور ۲) روی عملکرد و برخی صفات کیفی پیاز خوراکی (Allium cepa L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 2
37 تاثیر کود زیستی پتابارو و باکتری سینوریزوبیوم بر صفات رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
38 تاثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری محدود بر عملکرد و کارایی مصرف آب پیاز خوراکی رقم قرمز آذرشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
2 اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص های کمی و کیفی خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
3 اثر پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم ناگین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
4 اثر دو پایه تجاری بر رشد، عملکرد و صفات کیفی میوه خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر دور آبیاری و مدت انبار داری برروی تندی پیاز خوراکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر سالیسیلیک اسید بر عمر پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم ناگین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 اثر عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر برخی صفات کیفی میوه خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 اثر غلظت های مختلف محلول غذایی بر برخی پارامترهای رشد رویشی کاهو در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
9 اثر قارچ میکوریز بر برخی پارامترهای رشد رویشی کاهو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 اثر قارچ میکوریز بر برخی صفات کیفی میوه خیار گلخانه ای رقم ناگین در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
11 اثر قارچ میکوریز بر جذب فسفر و پتاسیم و صفات کیفی خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 اثر قارچ میکوریز بر عملکرد وکارآیی مصرف آب پیاز خوراکی در شرایط کم آبیاری تنظیم شده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 اثر قارچ میکوریزا بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
14 اثرات ناهنجاریهای تقسیم میوز بر نرباروری گیاهان هیبرید آلیوم آمپلوپرازوم زیرگونه پرسیکوم x آلیوم آمپلوپرازوم زیرگونه پوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 اثرکشت مخلوط خیار با پیاز خوراکی برعملکرد و شاخص برابری زمین (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
16 ارزیابی نرباروری ژنوتیپهای هیبرید Allium ampeloprasum ssp. persicum× Allium ampeloprasum ssp.porrum (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
17 ارزیابی نسبت های مختلف الیاف خرما و زیولیت در کشت بدون خاک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 استفاده از میکروارگانسیم ها و کودهای زیستی در تولید سبزی سالم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه کاهوپیچ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی اثر نسبت های مختلف بستر الیاف خرما و زیولیت بر شاخص های کیفی میوه گوجه فرنگی در انبار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز برعملکرد سیب زمینی درکشت مخلوط (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 تاثیر پتاسیم بر تجمع پرولین، غلظت لیکوپن و ویتامین ث گوجه فرنگی آلبالویی در شرایط شوری کلرید سدیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 تاثیر تراکم و اندازه غده‌چه سیب‌زمینی رقم آگریا روی صفات کمی و کیفی غده‌های تولیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
24 تاثیر تزریق دی اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در کاهو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تاثیر دی اکسیدکربن محیط ریشه بر خصوصیات رویشی، فتوسنتز و شاخص کلروفیل در کاهوی پیچ سبز کنیا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 تاثیر غلظت اوره برغلظت ویتامین ث گوجه فرنگی در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
27 تاثیر غلظتهای متفاوت محلول غذایی هوگلند و شدت نور بر روی شاخص کلروفیل و عناصر گیاه کرفس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار روی تولید پایدار پیاز خوراکی در منطقه آذرشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
29 تاثیر قارچ های میکوریز بر روی عملکرد و کیفیت پیازخوراکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 تاثیر قارچ های میکوریز و سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و مقدار اسانس نعناع فلفلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
31 تاثیر محلول پاشی نمکهای مختلف کلسیم بر خصوصیات کیفی هندوانه مکعبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و گوگرد برروی تندی پیاز خوراکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 تاثیر مکمل های غذایی بر عملکرد و کارآیی بیولوژیکی قارچ خوراکی صدفی فلوریدا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 تاثیر نسبت های مختلف نانو آهن صفر ظرفیتی به کلات آهن در pH های مختلف بر عملکرد، شاخص SPAD و سطح برگ کلم بروکلی رشد یافته در سیستم فلوتینگ (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 تاثیر نیترات آمونیوم و دو نوع کود زیستی بر عملکرد و صفات رویشی سیر خوراکی Allium sativum L. (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
36 تأثیر زمان های مختلف برداشت بر روی کیفیت بذر پیاز خوراکی (Allium cepa L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 تجزیه ژنتیکی صفات کمی و کیفی ملون های بومی ایران (.Cucumis melo L) به روش دی آلل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
38 کاربر قارچهای میکوریز و سطوح مختلف فسفر بر صفات کمی گیاه نعناع فلفلی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
39 کاربرد قارچهای میکوریز و سطوح مختلف فسفر بر صفات کمی گیاه نعناع فلفلی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
40 مطالعه نسبت سدیم به پتاسیم گیاه شورپسندSuaeda aegyptiaca در سطوح مختلف شوری و نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
41 مقایسه تاثیرکود زیستی پتاس بارور 2 و کودهای شیمیایی بر عملکرد و رشد شنبلیله ( Trigonella foenum-graecum ) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران