دکتر یحیی فوزی

دکتر یحیی فوزی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر یحیی فوزی

Dr. Yahya Fozi

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Analysis of Contemporary Movements in Indonesia and the Islamic Revolution in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 2، شماره: 1
2 A Comparative Study of Contemporary Political Islamic Discourses with Imam Khomeini’s Discourse (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 8
3 آینده‌پژوهی روابط ایران با قدرت‌های بزرگ امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست کاربردی دوره: 1، شماره: 1
4 استراتژی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در برخورد با جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 9، شماره: 34
5 اصول تفکر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دهه اول انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 3، شماره: 6
6 الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی» و چالش های نظری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 1، شماره: 3
7 انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 2، شماره: 8
8 بازنمایی نظام سیاسی ایران در فیلم های غربی ( ۱۹۹۱- ۲۰۱۸ ) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 9، شماره: 2
9 بررسی پایگاه اجتماعی هیات دولت در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۰ – ۱۳۹۸) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 10، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی خرده گفتمان های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل ازانقلاب اسلامی و تاثیر آنها بر شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
11 بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی دراسلام و غرب (بررسی موردی مقایسه نظریه عدالت در اندیشه های امام خمینی و جان راولز) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 12، شماره: 48
12 بررسی تواناییهای گفتمان اصلاح طلبانه شیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 4، شماره: 17
13 بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 22، شماره: 88
14 بنیادهای نظری اندیشه تعالی در اندیشه سیاسی ایران معاصر رویکردی هستی شناسانه و معرفت شناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 12، شماره: 4
15 بنیانهای صلح وهمزیستی در اندیشه اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 3، شماره: 11
16 پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه سیاسی شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 10، شماره: 38
17 تبیین مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 5، شماره: 20
18 تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار اول تا پنجم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 7، شماره: 22
19 تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار ششم تا دهم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 26
20 تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی(ره) براساس صحیفه امام (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 1، شماره: 2
21 تحلیل و بررسی بافت اجتماعی نمایندگان ادوار اول تا دهم پارلمان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 4
22 تحول دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 7، شماره: 21
23 تحولات فقه شیعه در تعامل با روند نوسازی در ایران بعد از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 36، شماره: 2
24 جایگاه دین در عرصه علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 11، شماره: 43
25 جریانات اسلام گرا در آسیای میانه(مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 4
26 جمهوری اسلامی ایران و نظام بین الملل: چرایی چالش ها و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 12، شماره: 2
27 جهانی شدن و ارزشهای جهانی اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 9، شماره: 36
28 چالش ها و راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی بر اساس روش تحلیل لایه ای علت ها (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 11، شماره: 2
29 چالش ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با هنجارهای حقوق بشری نظام بین الملل بر اساس روش تحلیل لایه ای علت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 101
30 چالش های اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران: بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب و پیامدهای آن بر مشروعیت نظام سیاسی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 3
31 رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت اول) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 2، شماره: 9
32 زنان و حکومت دینی در ایران: بررسی پیامدهای گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی اجتماعی زنان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 10، شماره: 39
33 ساده زیستی کارگزاران و ثبات نظام سیاسی (مبانی قرآنی و روائی اندیشه امام خمینی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 14، شماره: 54
34 سازمان اهل بیت(س) اندونزی (ایجابی) تلاش برای هویت یابی و انطباق سازی شیعه در اندونزی (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 16
35 عدالت در اندیشه سیاسی اسلام: مفهوم شناسی و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 1، شماره: 1
36 علل شکل گیری و ماهیت جنبش های سیاسی در خاورمیانه: بررسی موردی جنبش سیاسی در یمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 1
37 عوامل ارادی موثر بر رخداد انقلاب اسلامی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 6، شماره: 25
38 مبانی اندیشه ای گروههای سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب (قسمت اول) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 6، شماره: 24
39 مبانی اندیشه ای گروههای سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب اسلامی (قسمت دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 7، شماره: 27
40 مبانی حکمی پیوند دیانت، معنویت و سیاست (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 4
41 مذهب و توسعه در ایران: بررسی سه دیدگاه پس از انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 1، شماره: 2
42 مذهب و نوسازی در ایران: مطالعه موردی مواضع امام خمینی (س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 2، شماره: 7
43 نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 7، شماره: 25
44 نظریه ای برای فهم چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر روش فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 17، شماره: 2
45 نقش ساده زیستی کارگزاران حکومتی در سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 21، شماره: 85
46 وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حماس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 7
47 وضعیت جریانات اسلام گرا در الجزایر و چشم انداز آینده (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 5، شماره: 4
48 هویت جمعی از دیدگاه امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Foundations of Peace and Coexistence in Islamic Thought (دریافت مقاله) سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی
2 جنگ عربستان و یمن و نقش آن در ساختار سیاسی یمن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
3 طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب و چشم انداز آینده آن در تحولات سیاسی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
4 عوامل ثابت و متغیر موثر در سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی: مطالعه مقایسه ای دوران جنگ تحمیلی و سازندگی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
5 گسترش زبان فارسی و چالشها ی سیاسی فراروی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی