دکتر موسی عنبری

دکتر موسی عنبری دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر موسی عنبری

Dr. Moosa Anbari

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات رقابت جویی مادی و منزلتی بر مصرف گرایی روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 4
2 ارزیابی مدیریت عملیات نجات در حادثه بم (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 6، شماره: 1
3 از گردو تا اوکالیپتوس: روایتی مردم نگارانه از فرسایش اجتماعات محلی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 30، شماره: 101
4 اندیشه ی پساتوسعه گرایی وگشت فرهنگی بررسی نسبت اقتصاد و فرهنگ در دیدگاه های توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 9، شماره: 35
5 بارخوانی نقادانه مطالعات فرودستان: مسئله سلطه فرودست و ضرورت یک بازاندیشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 13، شماره: 2
6 بازسازی اجتماعی مناطق جنگ زده: روایت شکل گیری مجدد اجتماعات هویتی روستایی در سه روستای نژمار، قلاجی و قلعه گاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
7 بررسی اثرات رقابت های درون گروهی بر توسعه محلی (مورد مطالعه: شهر زرنق در استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 1
8 بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 38
9 بررسی عوامل 'گروهی و خرده فرهنگی موثر به خشونت گرایی تماشاگران فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 3، شماره: 9
10 بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان مناطق شهری و روستایی شهرستان دلیجان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
11 تحولات نظام قشربندی روستایی در ایران بعد از انقلاب اسلامی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان بویین زهرا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 1
12 توسعه به مثابه بی نوایی اخلاقی: سیری در اندیشه مجید رهنما (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 1
13 توسعه به مثابه سلطه، واکاوی آثار ادوارد سعید (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 3، شماره: 1
14 گونه های متفاوت و ریشه های مذهبی آن در منطقه خاورمیانه، با تاکید بر توسعه بومی مستقل در ایران بعد از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
15 مشارکت به مثابه حفظ حیثیت در مقابل "دیگری" (مطالعه فرایند و ساختار مشارکت در تجربه آبرسانی دهستان زلان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 3
16 مطالعه تحولات نقشی و شادزیستی زنان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
17 مطالعه نقش زنان و دختران در توسعه آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
18 موانع معرفتی بوم اندیشی توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 22
19 نقش سازمان های مردم نهاد در تسهیلگری و ارتقای تاب آوری اجتماعی مناطق روستائی در برابر کم آبی (مطالعه موردی موسسه نیکوکاری ابرار در روستاهای شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تجربه حضور زنان در مدیریت توسعه روستایی ایران: مورد مطالعه تجربه دهیاران زن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
2 ارزیابی رویکردهای نظری در مدیریت امداد فاجعه در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات