سرور رمضان پور

 سرور رمضان پور عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سرور رمضان پور

Sorur Ramezan Pour

عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.