مصطفی سلیمی فر

 مصطفی سلیمی فر دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

مصطفی سلیمی فر

دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات آزادسازی تجاری و رشداقتصادی برجریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
2 ارایه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا بر اساس مقایسه سیستم های مختلف قیمت گذاری در این بازار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 26، شماره: 17
3 ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
4 ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 19، شماره: 3
5 اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 33
6 اندازه گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سال های 1392-1354 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
7 اندازه گیری کارایی زیست محیطی: بررسی موردر نیروگاه های حرارتی تولید برق در استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 7
8 براورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس OP در براورد الگوی داده های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
9 بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز 1410انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برقمنطقه ای خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 23، شماره: 11
10 بررسی آثار خصوصی صنعت بیمه بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 18، شماره: 1
11 بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 9
12 بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 79
13 بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادیدر 42 کشور برتر در تولید علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 10
14 بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران:یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
15 بررسی تغییرات کارایی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
16 بررسی توزیع ریسک در نسل های اول، دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 9
17 بررسی رابطه علیت و تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 13
18 بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 31
19 بررسی مقایسه ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 15
20 بررسی و مقایسه توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی و کشور طی سال های 90-1385 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
21 به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 13
22 تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزدسنتی و دستمزدکارایی دربخش صنعت اقتصادایران بااستفاده ازروش خطی گوک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
23 تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 13
24 درجه تاثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
25 رابطه توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصادی(تحلیل مبتنی بر داده های تابلویی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 9
26 شبیه سازی ایجاد شهر زیست محیطی کم کربن با بهره گیری از پسماندهای شهری و تکنولوژی فتوولتاییک: برنامه ریزی پایدار انرژی بخش شهری مشهد مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 17
27 قیمت گذاری لحظه ای - ساعتی تولید هیبرید برق با ورود حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر به سیستم تولید با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آنالیزی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
28 مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای عضوOECD و کشورهای در حال توسعه:تحلیل مبتنی بر دادههای پانل (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 29
29 ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 24، شماره: 14
30 نظم پذیری جمعی درون خانواده پدیده محوری در تاثیر پذیری عملکرد اقتصادی از آموزه های اسلامی مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
31 نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی 2013-2004 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 8
32 نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطق های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی شاخص تجارت فرامرزی ایران با رویکرد تسهیل تجارت خارجی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
2 اثر رشد جمعیت ( با رویکرد اقتصاد دانش بنیان ) بر نوآوری در کشورهای منتخب OECD طی دوره زمانی ( 2013 - 1995 ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
3 اثردرآمدهای نفتی برتوسعه مالی دردو بخش بازار سهام و سیستم بانکی درکشورهای منتخب عضو اپک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
4 ارزیابی اقصتادی گسترش حیات شهری درترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم مطهررضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
5 بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص کیفیت زندگی QOL (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
6 بررسی تاثیر مالیات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو D8 طی دوره 2000 تا 2016 (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
7 بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر انجام فعالیت خیریه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
8 بررسی رابطه میان درآمد و میزان آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی
9 بررسی مقایسه ای قرارداد بیع متقابل و IPC از منظر راه حل های رفع تعارض منافع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
10 تاثیرسرمایه انسانی برآلودگی های زیست محیطی FDI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 حکمرانی خوب در مدیریت شهری راهی به توسعه پایدار (نمونه موردی؛ حوزه برنامه ریزی شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار
12 درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملکرد نهادهای خیریه در شهر مقدس مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
13 صکوک اجاره ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
14 عدالت اقتصادی از منظر اسلام ووظایف دولت اسلامی در تحقق عدالت اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
15 مقایسه نظام مند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مکتب نهادی توسعه؛ افتراقات و تطبیقات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
16 نقش بازار سهام در تامین امور مالی توسعه اسلامی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت