دکتر علیرضا کیامنش

دکتر علیرضا کیامنش استاد دانشگاه خوارزمی

دکتر علیرضا کیامنش

Dr. Alireza Kiamanesh

استاد دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing Influencing Factors on Improving of Leadership Effectiveness of Managers in Nursing Colleges at Islamic Azad University (دریافت مقاله) مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی دوره: 11، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 50
3 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در افزایش انگیزش نسبت به تحصیل در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 4
4 اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق‎خوانی بر درک مطلب، و اضطراب‎امتحان دانش‎آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
5 اثربخشی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 69
6 اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر مولفه های چهارگانه سرمایه روانشناخت (تاب آوری، امید، خوش بینی، خودکارآمدی) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 0
7 اثربخشی بسته آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی در افزایش خودتنظیمی: نقش واسطه ای برنامه ریزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
8 اثربخشی فن رهاسازی هیجانی در کاهش اضطراب بیماران دچار اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 3، شماره: 2
9 ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارآمد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
10 ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارآمد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
11 ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 1
12 ارائه مدل پیش بینی احساس تنهایی دختران بر اساس سبک های دلبستگی مادران با واسطه گری مشکلات تنظیم هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 51
13 الگوی ساختاری اهداف پیشرفت، فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی: بررسی نقش میانجی یادگیری خودنظم بخش (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 2
14 Comparing the Effectiveness of Olson Circumplex Model and Walsh Integrated Approach on Marital Resilience and Conflicts of Couple (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 10، شماره: 2
15 Qualification of self-esteem and body image before and after cosmetic surgery on girls (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 7، شماره: 1
16 The Role of Teacher’s Characteristics on Mathematics Performance of eighth- grade students from 2003 to 2015 (based on International TIMSS studies) (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 3
17 بررسی اثربخشی الگوی یکپارچه مشاوره پیشگیری از طلاق بر کیفیت زندگی و انصراف از طلاق زوج های در آستانه طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 4
18 بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی،یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه در دو سطح دانش آموز و معلم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 4
19 بررسی تاثیر آموزش خانواده مبتنی بر رویکرد اولسون بر بهبود انطباق و انسجام خانواده (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 7، شماره: 24
20 بررسی تفاوت دختر و پسر در متغیرهای مرتبط به عملکرد ریاضی (خودپنداره ی ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی و عملکرد قبلی ریاضی) و نقش آن بر پیشرفت ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 13
21 بررسی رابطه ادراک از زمینه خانوادگی و مدرسه ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان های شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 6
22 بررسی رابطه بین گرایش های مذهبی و سالمندی موفق (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 1
23 بررسی روایی و پایایی چارت رشد ترسیم آزمون بینایی- حرکتی بندر- گشتالت در کودکان ۶ تا ۵/۸ ساله کرج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 21
24 بررسی روند عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم در فاصله زمانی معادل 1374-1390 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
25 بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی نهفته درس اندیشه اسلامی دوره کارشناسی و ارایه راهکارهایی جهت بهبود آن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 19
26 بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 4
27 برنامه قصد شده " و " برنامه کسب شده علوم " در دوره راهنمایی بر اساس یافته های سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علوم (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 3، شماره: 2
28 پدیدارنگاری تفکر انتقادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با تاکید بر سطوح "توضیح دادن" و "تحلیل کردن" از دیدگاه پل و الدر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 34
29 پیش بینی پرخاشگری و سازگاری تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 10، شماره: 37
30 پیش بینی خوشنودی زناشویی بر پایه پختگی هیجانی و نگرش به پیوند زناشویی در زنان و مردان با همسرگیری زودهنگام و بهنجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 10، شماره: 1
31 تاثیر ادراک شایستگی بر تاب‎آوری تحصیلی با میانجی گری انگیزش خودمختار (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 7، شماره: 25
32 تاثیر برنامه‎های آموزش خانواده بر تغییرگونه شناسی خانواده براساس الگوی مدور ترکیبی سیستم های خانوادگی و زناشویی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 8، شماره: 30
33 تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 26
34 تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تاکید بر برنامه درسی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 7
35 تدوین الگوی علی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه مادران و خودپنداره و باورهای غیر منطقی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 42
36 تدوین الگوی علی خودکارامدی تحصیلی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه مادران و خودپنداره و باورهای غیر منطقی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 42
37 تدوین بسته آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن در افزایش خودتنظیمی با تاکید بر نقش واسطه ای بازداری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 58
38 تدوین بسته آموزشی غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان مدار و بررسی اثربخشی آن بر سازگاری زناشویی زوجین تازه ازدواج کرده (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 19، شماره: 0
39 توان پیشبین ترکیبی هوشهای چندگانه، وکسلر و هیجانی برای کارکرد آموزشی دانشآموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
40 خشونت در روابط عاشقانه: مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 42
41 رابطه بین حمایت اجتماعی و هسته ارزشیابی خود با ازکارافتادگی تحصیلی: نقش واسطه ای رضایت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 66
42 رابطه علی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی گری تعارض زناشویی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 31
43 رابطه مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
44 رابطه ی بین وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده ،فعالیت های خواندن در خانه،خودپنداره و نگرش دانش آموزان به خواندن باعملکرد سواد خواندن دانش آموزان (براساس مطالعات پرلز 2006) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
45 روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپنداره علوم دانش‎آموزان پایه هشتم بر پیش بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
46 ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش یادگیری به کمک همسالان (PAL) دانش آموزان هنرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
47 سبک های دلبستگی، جنسیت، رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 7، شماره: 31
48 سنجش نخستین سطح از تفکر انتقادی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی: "بیان کردن به شکل دیگر" (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 4
49 شایستگی های مورد نیاز اعضای هیات علمی برای تدریس در موسسات آموزش عالی در عصر فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 1
50 شناسایی پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان؛ مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 47
51 شناسایی پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان؛ مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 47
52 شناسایی و سنجش عوامل محوری و پیرامونی تعارضات زناشویی در جمعیت فارسی زبان (مطالعه ترکیبی) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
53 طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی درهم تنیده (تلفیقی) آموزش سواد بوم شناختی در دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 15، شماره: 59
54 طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسشنامه کیفیتآموزشی در مدرسه (QESQ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 1
55 طراحی، ساخت و آزمایش یک الگوی آموزشی چند بعدی رایانه ای برای کاربرد در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 1
56 مدل پردازی تشخیصی شناختی(CDM (سوال های ریاضیات تیمز 2007 در دانش آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامترپردازی مجدد (RUM )و مقایسه مهارت های ریاضی دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
57 مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 14
58 مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش سنتی بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 49
59 مدل مفهومی عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی زنان علیه مردان از دیدگاه مردان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 4
60 مدل مفهومی عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی مردان علیه زنان از دیدگاه مردان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 8، شماره: 31
61 مقایسه ابعاد خودکارامدی و اضطراب و روند تغییرات هر یک در سه گروه سنی ۱۱ ۹، ۱۴ ۱۲ و ۱۷ ۱۵ ساله دختران کار و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 30
62 مقایسه ابعاد خودکارامدی و اضطراب و روند تغییرات هر یک در سه گروه سنی ۱۱ ۹، ۱۴ ۱۲ و ۱۷ ۱۵ ساله دختران کار و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 30
63 مقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خود نظم دهی بر تفکر خلاق دانش آموزان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 5
64 مقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خود نظم دهی بر مهارت حل مساله دانش آموزان پایه هفتم (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 2
65 مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت پذیری دختران مجرد مانده (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 7
66 مقایسه اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم و بازپردازش، درمان شناختی- رفتاری و فن رهاسازی هیجانی در کاهش اضطراب بیماران دچار اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 4
67 مقایسه اثربخشی درمان متمرکزبر شفقت و درمان بهزیستی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 31
68 مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی-رفتاری بر تنظیم هیجان و بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 2
69 مقایسه اضطراب مدرسه و مؤلفه های آن در دانش آموزان پایه چهارم در دو سیستم ارزشیابی سنتی و توصیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
70 مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر رایانه با آموزش به روش سنتی برعملکرد ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 27، شماره: 1
71 مقایسه میزان پرخاشگری و سازگاری تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 44
72 مقایسه ویژگیهای شخصیت در دانش آموزان دختر محبوب و منزوی دبیرستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 11، شماره: 2
73 مقایسه ی اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی- رفتاری و گروه درمانی شناختی- رفتاری بر میزان رضایت زناشویی و افسردگی جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 2
74 مقایسه ی عملکرد حافظه ی فعال و نگهداری توجه دانش آموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 4
75 نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 3، شماره: 3
76 نقش پیش بینی متغیرهای مرتبط با ویژگی های شخصیتی مادر در میزان احساس تنهایی و اضطراب پنهان دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 26
77 نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 33
78 نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 52
79 نقش خودپنداره علوم، نگرش نسبت به علوم و ارزش نسبت به علوم بر عملکرد تحصیلی علوم دانش آموزان پایه هشتم ایران و سوئد ( بر اساس داده های تیمز ۲۰۰۷ ) (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 6، شماره: 2
80 نقش سبکهای دلبستگی و مشکلات هیجانی مادران در احساس تنهایی با واسطه گری سبکهای هویت در دختران نوجوان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
81 نقش سبکهای دلبستگی و مشکلات هیجانی مادران در احساس تنهایی با واسطه گری سبکهای هویت در دختران نوجوان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
82 نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی های هویتی: بزرگسالی درحال ظهور آرنت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
83 نقش کارکردهای توجهی اجرایی حافظه فعال در عملکرد ریاضیات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 42
84 نقش میانجی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و عواطف مثبت و منفی در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
85 نقش واسطه ای هیجان های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علی و فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 59
86 نقش واسطه ایی رضایت جنسی در رابطه بین رفتارهای ابرازی و ابزاری و رضایت زناشویی در متقاضیان طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 60
87 نقش هدف‎های پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی: با واسطه گری انتظار پیامد و یادگیری خود نظم جو (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
88 واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری تربیت دینی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 38
89 هم سنجی تاثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان با درمانگری سیستمی مسئله مدار در تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی رویکرد السون بر تاب آوری زوجین شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
2 اثربخشی رویکرد والش بر تاب آوری زوجین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
3 اثربخشی رویکرد والش بر تعارضات زناشویی زوجین تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
4 بررسی تاثیرابعاد ترکیبی ویژگیهای شخصیت بر رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
5 بررسی سبکهای هویتی و خودپنداره دختران بی سرپرست 15-8 سال شهرتهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
6 پیش بینی خوشنودی زنان بر پایه پختگی هیجانی و نگرش به پیوند زناشویی در زنان و مردان با همسرگیری زود هنگام و بهنجار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
7 تاثیر تدریس خلاق مفاهیم دینی بر عملکرد اجتماعی دختران نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
8 تاثیر تدریس خلاق مفاهیم دینی بر نگرش مذهبی دختران نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
9 تدوین بسته آموزشی غنی سازی زندگی زناشویی براساس رویکرد هیجان مدار و بررسی اثربخشی آن بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین تازه ازدواج کرده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
10 ساخت و اعتباریابی کیفی آزمون فرافکن موقعیت های مربوط به مدرسه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری