دکتر امید بزرگ حداد

دکتر امید بزرگ حداد عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر امید بزرگ حداد

Dr. Omid Bozorg Haddad

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب مفهومی و تحلیلی راهبردهای مدیریت آب کشاورزی با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه ریزی راهبردی و مدل های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 11
2 ارائه ی رویکرد احتمالاتی ارزیابی آثار تغییر آب و هوا بر بده ی رود ایدوغموش، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 2
3 ارائه ی رویکرد احتمالاتی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 4
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای شبکه آبیاری بر محیط سه گانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 93
5 ارزیابی تقابلات بین نوسانات طبیعی اقلیم و فعالیت های بشری بر رواناب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 1
6 ارزیابی روش برنامه ریزی ژنتیک با موقعیت ثابت ژن در تدوین قواعد و رویکردهای بهره برداری به هنگام درسامانه سه مخزنه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
7 ارزیابی معیارهای تخصیص در مدلهای مدیریت سیستم مخازن در شرایط کم آبی (مطالعه موردی: حوضه کارون) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 2
8 ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضه آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 1
9 استخراج قواعد ایستا و پویای بهره برداری مخزن توسط برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
10 استخراج قواعد بهره برداری از مخزن تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 2
11 استخراج قواعد بهره برداری همزمان سیستم های چندمخزنه در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 2
12 استخراج قوانین جیرهبندی تلفیقی برای مدیریت بهرهبرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
13 استفاده از ابزار بهینهسازی GP توسعه یافته برای بهره برداری چندهدفه از مخازن در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
14 استفاده از توابع چندشرطی در حوزه مدیریت مخزن در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 4
15 الگوبندی متغیرهای کیفی آب با روش داده مبنا در رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
16 الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه در تخمین ضرایب مدل روندیابی سیلاب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 2
17 الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورهای عسل ((HBMO)) در حل مسائل بهینه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
18 بررسی اثر بسته سودها بر تعامل بین کشورهای حوضه رودخانه فرامرزی: کاربرد نظریه بازی تکاملی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 9
19 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت اسلام آباد و بهینه سازی تخصیص سطح اراضی آن (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 11
20 بررسی اثرهای انتقال آب بین حوضه ای بر منابع آب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 1
21 بررسی تاثیر عدم قطعیت توام نیاز گره‎ها و زبری لوله‎ها در کارآیی شبکه‎های آبرسانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 1
22 بررسی تاثیر نوبتی بارش های پاییز و زمستان بر عملکرد سالانه دیم با استفاده از شاخص زمان – بارش (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
23 بررسی ساختارهای جدید از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از مخازن (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 1، شماره: 2
24 بررسی سیمای حوضه آبریز کارون بزرگ در شرایط بهره برداری از طرح های توسعه ی در دست مطالعه یا اجرا مبتنی بر رویکرد پویایی سامانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 2
25 بررسی عدم قطعیت بارش بر میزان عملکرد سالانه گندم دیم (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
26 بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بی‎هوازی مواد آلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 2
27 بررسی مدل های قطر و ارتفاع در مراحل تحولی مختلف جنگل های مدیریت نشده راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 12
28 بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع آب شهری تحت شرایط کمبود به روش تامین نوبتی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 109
29 بهره برداری بهینه مخزن در شرایط آلودگی ناگهانی با رویکرد مصالحه کمی- کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
30 بهینه سازی بهره برداری از سامانه برق آبی و چند مخزنه با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
31 بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با کاربرد روش بهینه سازی مجموعه ذرات (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
32 بهینه سازی بهره برداری چندهدفه کمی- کیفی از مخزن در شرایط بروز آلاینده ناگهانی نفتی MTBE (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
33 بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نورد شبیه سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
34 بهینه سازی تخصیص اراضی و آب آبیاری مبتنی بر دیدگاه بیلان آب با استفاده از برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
35 بهینه سازی چند هدفه برداشت انتخابی از آبگیر مخازن در شرایط بروز بحران با در نظر گرفتن دمای زیست محیطی و ملاحظات کیفی (مطالعه موردی مخزن امیرکبیر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
36 بهینه سازی مشخصه فیزیکی تالاب پیش ساخته به کمک مدل شبیه ساز- بهینه ساز MUSIC-GA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
37 تعیین جریان رهاسازی بهینه از مخزن سد با درنظرگرفتن نیازهای کمی و کیفی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 1
38 توسعه عمل گرهای منطقی در برنامه ریزی ژنتیک متداول (CGP) و واسنجی آن در قاعده SOP (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
39 توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیلگیر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
40 توسعه مدل یکپارچه منابع آب WEAP برای مدل سازی شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 1
41 توسعه و کاربرد الگوریتم ترکیبیNLP-GA در طراحی و بهره برداری بهینه از ایستگاه های پمپاژ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 2
42 توسعه یک سامانه چندمخزنه چندمنظوره به عنوان مورد مطالعاتی نمونه در مدیریت سامانه مخازن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
43 روندیابی به هنگام سیل در شبکه آبراهه ها با بهره گیری از مدل وفقی ماسکینگام اصلاح شده و روش جستجو تابو (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 4
44 رویکرد جدید پیش‌بینی نرخ شکست لوله‌های شبکه توزیع آب با استفاده از مدل هیبرید هوشمند (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گرگان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
45 رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد مدل های AOGCM در شبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
46 شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ANN-GA (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
47 طراحی پویای چند معیاره شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 4
48 طراحی چند هدفه شبکه های توزیع آب با استفاده از شاخص اطمینان پذیری فاز (FRI) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
49 طراحی دوهدفه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از NSGA-II در دشت اشتهارد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 2
50 کاربرد شبیه حل اختلاف نش در بهره برداری چندمنظوره ی سامانه ی مخازن (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 22
51 گزارش فنی: بهینه‌سازی و توسعه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی در دشت اشتهارد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 1
52 مدل فازی شبیه سازی - بهینه سازی در تخصیص بار آلاینده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 56
53 مدیریت بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
54 معرفی الگوریتم MOGP و کاربرد آن در مدیریت حوضه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 44
55 مقایسه سیاست جیره بندی توسط الگوریتمهای فراکاوشی با سیاست بهره برداری استاندارد در بهره برداری بهینه از مخزن سد وشمگیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
56 مقایسه مدل های فیزیکی مبنای Gash در برآورد ساقاب توده کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 4
57 مقایسه ی شبیه ها و روشهای مختلف پیش بینی ماهانه ی جریان مبتنی بر هوش مصنوعی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 13
58 مکان یابی ایستگاههای باران سنجی با استفاده از آنتروپی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر دما با استفاده از خروجی های ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
2 آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر شاخصهای اقلیمی حدی با استفادهاز خروجیهای ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
3 ارائه معیار همبستگی درونسالی آمار تولیدی مدلهای استوکستیک متناوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
4 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه کارون بالا در دوره های آتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح ها بر پارامترهای فیزیکی در دوره بهره برداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
6 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی الگوی کشت به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
7 ارزیابی الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینه سازی بهره برداری مخزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 ارزیابی اهمیت نحوه گسسته سازی در روش برنامه ریزی پویای تصادفی در بهره برداری از مخزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 ارزیابی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن افزایش نیاز گره ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
10 ارزیابی طراحی بهینه شبکه ایستگاههای بارانسنجی توسط اهداف مختلف با استفاده از آنتروپی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
11 ارزیابی عدم قطعیت در تولید انرژی برق آبی تحت شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو
12 ارزیابی عملکرد الگوریتم اتومات سلولی در بهینه سازی شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
13 ارزیابی عملکرد الگوریتم توسعه یافته جفت گیری زنبورهای عسل در بهره برداری بهینه از سیستم های مخزنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
14 ارزیابی عملکرد منحنی های فرمان بهره برداری از نیروگاه های برقابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
15 ارزیابی قابلیت استفاده از انرژی باد درپمپاژ آب به وسیله توربین های بادی آب کش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
16 ارزیابی و طراحی شبکه ایستگاههای باران سنجی حوضه باتلاق گاو خونی با استفاده از تئوری آنتروپی و الگوریتم ژننیگ (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
17 استخراج سیاست جیره بندی سه نقطه ای در بهره برداری از مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
18 استخراج قواعد بهره برداری به هنگام از مخازن برق آبی با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 استخراج منحنی فرمان بهره برداری مخزن دز بر اساس الگوریتم PSO (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 استخراج منحنی فرمان بهرهبرداری زمان حقیقی از مخزن با استفاده از برنامهریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 استخراج منحنی فرمان سد دز بر اساس سیاست جیره بندی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو در بررسی اثر تغییرات رهاسازی، بر قابلیت اطمینان سیستم مخازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
23 Comparison of Operational Rule Curves Performance in Hydropower Reservoir (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
24 Mapping Virtual Water of Iran’s Major Agricultural Products (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
25 بازطراحی نیروگاه برق آبی با توجه به ملاحظات زیست محیطی در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
26 بازطراحی نیروگاه برق آبی با توجه به همبست آب، غذا و انرژی و ملاحظات زیست محیطی در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
27 بررسی تأثیر افزایش زبری لوله ها در شرایط هیدرولیکی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
28 بررسی تأثیر تغییرات آبدهی مخازن بر توزیع احتمالاتی خروجی بهینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
29 بررسی دقت روش تشت تبخیر از سطح مخازن در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
30 بررسی روند و تاثیر تغییرات منابع آب بر پارامترهای اجتماعی- اقتصادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
31 بررسی رویکردهای پیش بینی بلند مدت برای پیشبینی کمیت رودخانه با ابزار برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
32 بررسی عدم قطعیت مدلهای AOGCM-TAR و سناریوهای انتشار بر رواناب در دوره های اتی مطالعه موردی حوضه آیدوغموش اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
33 بررسی عدمقطعیت در زمان بندی پروژه ساخت سد (مطالعه موردی سد خاکی گلال) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
34 بررسی قابلیت برنامه ریزی ژنتیک در شبیه سازی سری زمانی آبدهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
35 بررسی مقایسه روشهای احیای آبخوان: آلودگی MTBE (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
36 بررسی میزان کارایی شبکه‎های توزیع آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت در نیاز گره‎ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
37 بررسی و مقایسه روشهای عددی و تحلیلی در پایداری پوشش فولادی تونلهای فشار در مقابل بارهای خارجی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
38 برنامه‏ریزی بهینه احیای آب زیرزمینی آلوده به هیدروکربن‏های نفتی محلول (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
39 بهبود مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از یک رابطه ذخیره ترکیبی جدید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
40 بهره برداری ازم خازن درشرایط بحران کیفی مطالعه موردی سدامیرکبیر کرج (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
41 بهره برداری بلندمدت چندهدفه از مخزن کارون 4 با استفاده از NSGA-II (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
42 بهره برداری بهینه از شبکههای توزیع شهری در شرایط کمبود آب با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
43 بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
44 بهره برداری بهینه بلند مدت از سدها با استفاده از تلفیق برنامه ریزی پویا و روش شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 بهره‌برداری بهینه چندمنظوره مخزن با استفاده از الگوریتم مجموعه ذرات چندهدفه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
46 بهینه سازی بهره برداری از سرریزهای دریچه دار(مطالعه موردی مخزن کرخه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
47 بهینه سازی بهره برداری از مخازن توسط الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
48 بهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام با استفاده از الگوریتم نورد شبیه سازی شده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
49 بهینه سازی تامین نوبتی در شبکه های توزیع آب با رویکرد کاهش تبعات مکانیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
50 بهینه سازی چند هدفه و شبیه سازی انتقال آب از رودخانه کرخه به کارون با تابع هدف کمی- کیفی و روش پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
51 بهینه سازی چندهدفه انتقال بین حوضه ی از کرخه به کارون توسط کانالهای شهید چمران و سلمان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
52 بهینه سازی چندهدفه سیستم انتقال آب از رودخانه کرخه به کارون و بررسی عدم قطعیت با روش تولید داده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
53 بهینه سازی طراحی سرریزهای متوالی با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 بهینه سازی طراحی سرریزهای متوالی به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
55 بهینه یابی تعداد لایه ها و نرونهای شبکه عصبی مصنوعی به روش الگوریتم ژنتیک در پیش بینی جریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
56 پایش و تحلیل تجارت آب مجازی در محصولات آببر صنعتی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
57 پیش بینی جریان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 پیش بینی جریان رودخانه پلرود با استفاده از مدل فازی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
59 پیشبینی ماهانه جریان رودخانه: رویکرد برنامهریزی ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
60 تاثیر حذف آلایندههای موجود در پسابهای صنعتی، کشاورزی و شهری در همبست آب، غذا و انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
61 تاثیر حکمرانی آب بر مدیریت تقاضای آب استانهای ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
62 تأثیر بهرهبرداری بهینه در تأمین نیاز پایین‌دست مخازن در شرایط کمآبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
63 تأثیر عدم قطعیت ضریب زبری لولهها در کارایی شبکههای توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
64 ترمیم و تقویت ساختمانهای موجود (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
65 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی تحت شرایط توام با مخاطره مطالعه موردی: سد قزل تپه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
66 تعیین جریان رهاسازی به منظور رقیق سازی آلودگی ناگهانی در آب های سطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
67 تعیین دستورالعمل بهره برداری بهینه از مخازن سدها به روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه با روش کلاسیک رگرسیونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
68 تعیین رقوم بهینه دریچه خروجی مخزن در تخلیه آلودگی ناگهانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
69 تعیین نیاز زیست محیطی رودخانه کرخه در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
70 تلفیق الگوریتم های ژنتیک و جستجوی مستقیم در بهره برداری از مخزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
71 توسعه الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه چندهدفه در حل مسائل منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
72 توسعه و ارزیابی الگوریتم ALNN-GA درعملکرد مدلهای شبیه سازی بهینه سازی چند هدفه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
73 توسعه و ارزیابی مدل شبیه سازی – بهینه سازی چندهدفه EPANET-NSGAII درطراحی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
74 حل اختلاف ذینفعان در طراحی شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
75 حل اختلافات ذینفعان در بهره‌برداری سیستم مخازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
76 حل مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از روشهای حل عددی دیفرانسیلی در روندیابی معکوس سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
77 رتبه‌بندی روش‌های بهره‌برداری از مخازن سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
78 رعایت اصول عدالت و انصاف در بهرهبرداری نوبتی از شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
79 شبیه سازی بهره‌برداری سیستم چند‌مخزنه در شرایط کم‌آبی با استفاده از روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
80 شبیه سازی لایه بندی حرارتی و تعیین رقوم دریچه آبگیری مخزن سد کرخه با استفاده از مدل دو بعدی CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
81 طراحی بهینه سامانه های کنترل رواناب (مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
82 طراحی بهینه سرریزهای پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 طراحی بهینه سیستم انحراف موقت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
84 طراحی بهینه شبکه های توزیع آب شهری با تکیه بر برنامه زمانی بلند مدت توسعه شبکه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 طراحی پویای شبکه های آبرسانی با رویکرد کاهش هزینه ها و افزایش اطمینان پذیری فشار گره ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
86 طراحی چند هدفه شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
87 طراحی شبکه توزیع آب با بررسی کارآیی در مواقع شکست مرتبه اول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
88 طراحی و بهره برداری سامانه چند مخزنه و چندمنظوره با هدف برقابی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
89 طراحی و بهره برداری همزمان ایستگاه های پمپاژ با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک وبرنامه ریزی غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
90 طراحی و بهرهبرداری هم زمان نیروگاه های برق آبی و تلمبه ذخیرهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
91 طراحی و بهرهبرداری همزمان نیروگاه های تک مخزنه و سری برق آبی و مقایسه آن ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
92 طرح بهینه مسیر استقرار دیواره های حفاظت سیلاب(گوره) در حاشیه رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک و GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
93 کاربرد الگوریتم بهینه سازی مجموعه ذرات چند هدفه در بهره برداری چند منظوره از مخزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
94 کاربرد الگوریتم فراکاوشی درزمان بندی پروژه با محدودیت منابع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
95 کاربرد الگوریتم مجموعه ذرات در بهره‌برداری بهینه چندمنظوره مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
96 کاربرد الگوریتمهای فراکاوشی در بهره برداری سیستم مخازن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
97 کاربرد برنامه ریزی سازشی در بهره برداری چند هدفه از سیستم چند مخزنه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
98 کاربرد مدل حل اختلاف نش در طراحی بهینه شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
99 مدل ترکیبی برنامه ریزی پویای تصادفی-شبکه عصبی جهت بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
100 مدل سازی و ارزیابی پارامترهای اجتماعی- اقتصادی در منابع آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
101 مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آبدهی ورودی به مخازن سدها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
102 مدل شبیه سازی-بهینه سازی در تخصیص فازی بارآلاینده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 مدیریت سیلاب شهری با استفاده از سامانه های توسعه کم اثر در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
104 مروری بر عوامل موثر بر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
105 مروری بر کاربرد روش های ورشکستگی در منابع آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
106 مروری بر کاربرد نظریه بازی ها در حل اختلاف های منابع آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
107 مروری بر مطالعات مدل های سیستم داینامیک در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
108 مطالعه مروری بر کاربرد ماشین های سلولی در علوم آب و خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
109 مقایسه بین الگوریتم هی آموزشی مدل های شبکه عصبی در پیش بینی جریان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
110 مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره در پیش بینی میزان آبدهی مخزن سد کرج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
111 منحنی فرمان بهره برداری سیستم مخازن برق آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
112 نگرشی نو برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر احتمال انتقال جریان از دیدگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران