دکتر محمدرضا بهرنگی

دکتر محمدرضا بهرنگی استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

دکتر محمدرضا بهرنگی

Dr. mohamadreza behrangi

استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی فرایند جذب هیئت علمی در دانشگاه های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
2 آسیب شناسی فرایند جذب هیئت علمی در دانشگاه های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
3 آموزش کارآفرینی در آموزش عالی: چالش ها و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 5
4 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 1
5 ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 90
6 ارائه الگوی مفهومی کاربرد علوم انسانی؛ با هدف ارتقای کیفی این علوم (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 3
7 ارایه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 2
8 اعتباریابی مدل ارزشیابی آموزشی تحقق انتظارات (ROE) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه استعداد دوره: 2، شماره: 2
9 الگوی مدیریت آموزش در آموزش مباحث علوم دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 2، شماره: 1
10 الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 3
11 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش و ارائه الگوی بومی آن در سازمان‎های اقتصادی (موردمطالعه: گمرک جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 35
12 اندازه اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 2، شماره: 1
13 بررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری درس شیمی در بین دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهر قم و دبیران شیمی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 2
14 بررسی اقدامات جذب هیئت علمی در میان دانشگاههای دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاههای دولتی دنیا و نظام آموزشی سابق حوزه علمیه قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 11
15 بررسی تاثیر آموزش مهارت ها و روش های مطالعه با الگوی مدیریت آموزش بر خودراهبری دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 2، شماره: 5
16 بررسی تاثیر تدریس مکاتب فلسفه تربیت با الگوی مدیریت آموزش بر یاد گیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 3
17 بررسی تاثیر خلاقیت بر میزان کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۱۳۷۵-۱۳۸۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 8، شماره: 1
18 بررسی تاثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر میانجی عدالت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 4، شماره: 2
19 بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیع شده مدیران و نگرش دبیران مقطع متوسطه شهر گناباد نسبت به تغییرسازمانی (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1397، شماره: 8
20 بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 1
21 بررسی رایطه ویژگی کار آفرینانه مدیران با اثر بخشی آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 2
22 بررسی مشکلات تدریس کتاب تاریح هنر جهان و مقدار اثرگذاری هفت گام الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از دیدگاه هنرآموزان این درس (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 14
23 بررسی میزان خودراهبری دانشجویان متاثر از الگوی مدیریت آموزش با محوریت تدریس مشارکتی (جیگ ساو) در درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 32
24 بررسی نقش تعاملی جهت گیری هدفی دانش آموزان در رابطه بین الگوی تدریس مدیریت بر آموزش بهرنگی و اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 1
25 بررسی و خوشه بندی موضوعی پژوهش های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
26 بهره وری سازمانی با نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی: ارایه الگو مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
27 تاثیر تدریس علوم تجربی با الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان سال سوم راهنمایی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 28
28 تاثیر تدریس علوم تجربی بر یادگیری فراشناختی با الگوی مدیریت آموزش (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 29
29 تاثیر مدیریت آموزش مبتنی بر راهبردهای علوم اعصاب تربیتی در بهبود یادگیری دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
30 تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک رهبری اقتضایی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
31 جایگاه مطالعات آموزش پزشکی پژوهشگران ایرانی در بین تحقیقات آموزشی نمایه شده در پایگاه علمی وب آو ساینس (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
32 ذات گرایی در یادگیری از عمل به نظر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 1، شماره: 1
33 ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطه آمل در ارتباط با روحیه دبیران در پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 17
34 راستی این همه هیاهو پیرامون الگوهای تدریس برای چیست؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 7
35 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر برنامه های توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (چهارچوبی برای برنامه ریزی اجرا و ارزیابی) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 21
36 شناسایی عوامل موثر بر مدیریت توسعه علوم انسانی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد با نگاهی به آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 7
37 شناسایی و تحلیل نقش مولفه های آموزشی در توسعه آموزش کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 2
38 طراحی الگوی مدیریت آموزش و یادگیری توانمندساز کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 3
39 طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 29
40 طراحی و تببین وضع موجود الگوی مدیریت استعداد کارکنان سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 2
41 طراحی و تبیین چارچوب شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان دوره ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
42 طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد نظام پژوهش در آموزش و پرورش (مورد مطالعه: پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش با رویکردی کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 14
43 فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 26
44 مدل سازی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمند سازی معلمان با میانجی گری اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 3
45 مستند سازی الگوی مدیریت برآموزش در پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان و سلامت سازمانی کلاس درس (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 22
46 مقایسه الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
47 مقایسه تاثیر استراتژی مدیریت آموزش در مبحث گزارش صبحگاهی بر میزان یادگیری خودراهبر دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 2
48 مولفه های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری کلاس درس در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 2
49 نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
50 نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرهنگ دوره متوسطه و ایجاد فرهنگ مطلوب یادگیری مبتنی بر چارچوب ارزش های رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آسیب شناسی مصنوعات حاکم برفرهنگ دوره متوسطه و ایجادفرهنگ مطلوب یادگیری براساس ارزشهای رقابتی؛مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
3 ارایه تبیین نقشه پژوهشی مدیریت رهبری آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
4 از خلاقیت تا نوآوری بر بستر مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
5 الگوی مدیریت بر آموزش ، اجرا و مقایسه وضعیت آن در دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
6 الگوی مدیریت بر آموزش، اجراومقایسه وضعیت آن در دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
7 الگوی مدیریت دانش/ مدیریت ساخت شناخت،شکوفایی خلاقیت و نوآوری در آموزش علوم انسانی و علوم دیگر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
8 اوکسیمورون یاتعارض فشرده در دو جبهة متمرکز و غیرمتمرکز برنامه ریزی درسی می تواند بستر ساز تحول متعالی باشد (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
9 بررسی آثار آموزشی و تربیتی الگوی مدیریت آموزش علوم و معارف دینی بر مهارت خویشتن راهبری در یادگیری منطبق بر مبانی فطرت گرای توحیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی
10 بررسی الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از منظر خلاقیت در یادگیری و یادگیری خلاقیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
11 بررسی تاثیرات (آموزشی،پرورشی و شادمانی )حاصل از مدیریت آموزش مبحث بوم شناسی علوم زیستی بر دانش آموزان اول متوسطه هنرستان کاردانش سرمد پیشوا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
12 بررسی تأثیر الگوی مدیریت آموزش بر نگرش دانشجویان به درس تئوری های مدیریت (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
13 بررسی تأثیر تأسیس مؤسسه ی سنجش صلاحیت مهارتی مدیران بر ارتقاء مهارت های ویژه آنان از دیدگاه مدیران گروه (مطالعه موردی:گروه های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
14 بررسی نقش تعاملی جهت گیری هدفی دانش آموزان در رابطه بین روش تدریس الگوی مدیریت بر آموزش بهرنگی و اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
15 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نسبت به تاثیر الگوی مدیریت آموزش بهرنگی بر فرایند آموزش و یادگیری از ابعاد مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
16 بررسی و تبیین آثار آموزشی- تربیتی الگوی مدیریت آموزش علوم و معارف دینی بر مهارت خویشتن راهبری در یادگیری منطبق بر مبانی حکمای اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
17 بستر سازی افزایش اثربخشی رشت ههای علوم انسانی با کاهش موانع ادراک متقابل سایر رشته ها (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
18 پیشرفت تحصیلی علوم زیست براساس کاربری الگوی مدیریت آموزش و خلاقیت دختران پایه اول متوسطه در سال تحصیلی 92-1391 شهرستان کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
19 تاثیر مدیریت آموزش درس تاریخ بر بهبود یادگیری مفهومی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان رشته علوم انسانی شهر تهران با تاکید بر روش تدریس دیداری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
20 تأثیر تدریس کمکهای اولیه با الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر فراگیران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
21 تحلیل راهبردی وضعیت پژوهش و تولید علم در حوزه مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
22 جلای فضاهای آموزشی و مدرسه با خلاقیت و نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
23 سازمان خلاق و نوآور یک سرمایه فکری از منظر مدیریت بر آموزش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
24 سازمان خلاق و نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
25 سرکوب خلاقیت، تلاش ناخواسته در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
26 عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در دانشگا ههای ایران:تحلیل وضعیت موجود گویه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
27 کاخ یاکوخ نگری به جهان برنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
28 کاربرد الگوی مدیریت آموزش و درس پژوهی در آموزش ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
29 معرفی مدل مفهومی آسیب شناسی فرهنگ مدرسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
30 نظریه مفهوم پردازی نگاره ای در آموزش خواندن و نوشتن اول ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
31 نظریه مفهوم پردازی نگاه ای در آموزش خواندن و نوشتن اول ابتدایی (دریافت مقاله) ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی
32 نقش حمایتی محیط خانه و خانواده از خلاقیت فرزندان مطالعه موردی بر کارکنان حوزه ستادی معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش مرداد 1389 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
33 نگاهی به ضرورتها ریشه ها دیدگاههای نوین و نشانگان رفتار شهروندیسازمانی OCB معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی