پژمان آزادی

 پژمان آزادی رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران

پژمان آزادی

Pejman Azadi

رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Simple and Efficient Direct Shoot Organogenesis Method Using Leafy Petiole Explants in Gerbera jamesonii ‘Royal Soft Pink’ (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 3، شماره: 1
2 اثر تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر تولید کالوس های جنین زا در آلسترومریا رقم فیگو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 1
3 اثر زمآن های مایه کوبی و غلظت های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 2
4 ارزیابی احتمال خطر زیست محیطی گیاهان زینتی تراریخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 2، شماره: 2
5 ارزیابی مقاومت به تنش کم آبی در گل ماهور (Verbascum thapsus) و معرفی آن به عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 4
6 Propagation of Three Cultivars of Rosa hybrida L. through Stenting Method (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 7، شماره: 1
7 بررسی ازدیاد درون شیشه ای آلسترومریا رقم فیگو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
8 بررسی تاثیر برخی تیمارهای هورمونی مختلف و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
9 تولید آنتوسیانین دلفینیدین در گلبرگ های گل ژاله (ژربرا) با اگرواینفیلتریشن سازه های ژنی رنگ گل (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 4
10 دورگ گیری بین گونه ای سوسن چلچراغ و ارقام تجاری لیلیوم با روش گرده‎افشانی خامه قطع شده و کشت قطعات تخمدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 2
11 ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنظیم کننده های رشد گیاه بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای نمونه های گل لاله واژگون (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 اثر تنظیم کننده های رشد، غلظت ساکارز و قطعات فلس بر ریزازدیادی پیاز های برداشت شده در فصل تابستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
3 اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشدبر رویان زایی سوماتیک در 3 ژنوتیپ رز شاخه بریده (Rosahybrida) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
4 اثرمحیط کشت و تنظیم کننده های رشد برکالوس دهی آنتوریوم آندرانوم واریته کارناوال (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 ارزیابی مراحل سترون سازی و شاخه زایی گونه زالزالک برداشت شده در فصل زمستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 استفاده از حمام آب گرم جهت کاهش آلودگی های درونی ریزنمونه های لیلیوم آسیایی رقم adventage تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 اصلاح مولکولی گل و گیاهان زینتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
8 افزایش پرآوری شاخساره رز رقم Rosa x hybrida ʽ%RXOHYDUG در شرایط درون شیشه ای با استفاده از مواد محرک رشد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اگرواین فیلتریشن روشی سریع و قابل اطمینان در انتخاب ارقام مناسب رز به منظور تولید گلهای آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
10 اگرواینفیلتریشن گلبرگ های گل ژاله (ژربرا) با آگروباکتریوم حامل سازه های ژنی رنگ گل به منظور تولید آنتوسیانین دلفینیدین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 Direct shoot organogenesis from leafy petiole explants of Gerbera jamesonii cv. Royal soft pink (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
12 In vitro propagation of Gerbera jamesonii cv. Royal soft pink (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
13 باززایی درون شیشه ای جداکشت گلبرگ در داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat) رقم Reagan Elite Salmon (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 باززایی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) با استفاده از ریز نمونه های لایه ی سلولی نازک (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 باززایی گیاه دارویی Dracocephalum kotschyi پس از القای ریشه مویی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در القای شاخساره در گیاه زینتی شاه اشرفی Cosmos bipinnatus (var, sonata white) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
17 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در القای کالوس در گیاه زینتی شاه اشرفی Cosmosbipinnatus (var, sonata white) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
18 بررسی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) به گل ژاله (Gerbera jamesonii cv. Royal Soft Pink) با استفاده از اگروباکتریوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
19 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر کارایی باززایی دو رقم تجاری داوودی Chrysanthemum *grandiflorum (Ramat.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
20 بررسی تاثیر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی برمیزان کالوس زایی و باززایی شب بو (Matthiola incana) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
21 بررسی غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر پرآوری گل مریم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
22 بررسی مرفولوژیکی ارقام ژربرا با هدف انتخاب والدین مناسب در برنامه های به نژادی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
23 بررسی موقعیت ریزنمونه و غلظتهای مختلف هورمونهای بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر پیازچهدهی پیازهای لیلیوم آسیایی رقم adventage (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
24 بهبود الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات با هدف افزایش کارایی مدولاتورهای دلتا سیگما (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
25 بهنژادی گیاهان زینتی؛ ظرفیتی پنهان برای کارآفرینی نوآورانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بهینهسازی استخراج RNA از بافت گلبرگ با هدف بررسی بیان ژنهای موثر در تغییر رنگ گل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
27 پیازچه زایی لیلیوم آسیایی رقم adventage تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 تاثیر اسید جیبرلیک بر کاهش دوره رشد فریزیا (Freesia hybrida) در گلخانه و افزایش ماندگاری گل شاخه بریده آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 غلبه بر ترمودرمانسی بذر شیکوره ویتلوف Cichorium intybus L. var.foliosum توسط پلی اتیلن گلیکول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
30 کاربرد RNAi در تغییر رنگ گل و گیاهان زینتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
31 کشت بافت گیاهی از تحقیق تا تجارت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
32 مطالعه تنوع ژنتیکی نتاج حاصل از دورگ گیری ژربرا با استفاده از صفات مرفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
33 مهندسی ژنتیک گل لیلیوم با استفاده از تغییر مسیر بیوسنتز کاروتنوئید ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران