علیرضا زمردی پور

 علیرضا زمردی پور پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران

علیرضا زمردی پور

Alireza Zomorodipour

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی توالی تنظیمی سیس و ترانس مستقر در نواحی غیر کد گذار ژن فاکتور 8 انسانی ، مبتنی بر آنالیزهای بیوانفورماتیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
2 اعتبار سنجی عملکرد ریزRNAمصنوعی طراحی شده برای تضعیف بیان ژن کالومنین انسانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 بررسی اثر پری-پروی پروترومبین خوکی بر بیان فاکتور 9 انسانی در رده سلولی پستانداران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 بررسی تاثیر جایگاهN-گلیکوزیلاسیون بر ترشح فاکتور 9 انسانی نوترکیب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 بررسی تاثیرات توالی های اینترونی ژن بتا گلوبین انسانی بر بیان فاکتور 9 انعقادی در رده سلولی کلیوی انسان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 بررسی عوامل مؤثر بر کارایی روش تزریق مستقیم ژن به زیگوت موش جهت ایجاد حیوان ترانس ژن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
7 بهینهسازی بیوانفورماتیکی پپتید نشانه آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنی فورمیس بومی ایران به منظور ترشحی کردن پروتئینهای نوترکیب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 بهینهسازی کدونی و کلونسازی ژن فاکتور رشداکتیوین Aانسانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 تشخیص ویروس برونشیت عفونی طیور توسط روش RT-PCR (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
10 ساخت ناقل هدف گیری ژن برای تولید موش دارای فاکتور هشت ناک اوت شده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 کاربرد توالی پری-پروی دگر ساخت برای اصلاح کارایی بیان فاکتور 9 انسانی نوترکیب در رده سلولی انسانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 کاربردmiRNA مصنوعی در بهبود بیان فاکتور9 انسانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 مطالعهی تاثیر بیان گاماکربوکسیلاز دروزوفیلایی بر فاکتور IX انسانی بیان شده در ردهی سلولی HEK_293 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران