دکتر مرتضی خداقلی

دکتر مرتضی خداقلی رئیس بخش تحقیقات مرتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

دکتر مرتضی خداقلی

Dr. Morteza khodagholi

رئیس بخش تحقیقات مرتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر اقلیم بر رویشگاه گونه Boiss. Bromus tomentellus در زاگرس جنوبی بر پایه مدل پیش بینی اقلیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 4
2 اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه Bromus tomentellus (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 6
3 ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی اقدامات احیائی دریاچه ارومیه از دیدگاه جوامع محلی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 5
4 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر گستره آینده گونه Stipa barbata در منطقه البرز جنوبی (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 3
5 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه آبخیز بار نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 1، شماره: 1
6 استان اصفهان، میمه، درمنه زارهای ایران مرکزی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 6
7 بررسی آت اکولوژی گونه Eurotia ceratoides (L.) (CA). Mey در استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 10، شماره: 4
8 بررسی اثر شدتهای مختلف برداشت بر تولید علوفه و شادابی گونه Stipa arabica در سایت سه اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 3
9 بررسی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش درمنه کوهی ودرمنه دشتی در استان اصفهان با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
10 بررسی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش درمنه کوهی ودرمنه دشتی در استان اصفهان با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
11 بررسی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش رویشگاههای گون گزی ((Astragalus adscendens در استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 1
12 بررسی ارتباط از دور علامت های SOI و NAO با خشکسالی حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 21
13 بررسی امکان استفاده از پلیمر ایمن آسیا در کاهش فرسایش بادی و ریزگردها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 2
14 بررسی پایش و تغییرات شاخص های گیاهی در مراتع نیمه استپی خلیل بیگ ارسنجان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 13، شماره: 46
15 بررسی تاثیر پیتینگ و کنتور فارو در استقرار چند گونه مهم مرتعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 9، شماره: 2
16 بررسی تاثیر مالچ پلیمری nucleos(M۱۹) در کنترل فرسایش بادی دشت سگزی در شرق اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 2
17 بررسی تغییرات تولید مراتع استپی استان اصفهان با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 2
18 بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه های مرتعی در مراتع استپی (مطالعه موردی: ایستگاه سه میمه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
19 بررسی تغییرات جریان رودخانه بار نیشابور تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
20 بررسی تغییرپذیری زمانی - مکانی شاخص سبزینگی آستانه جنگل‌های بلوط استان لرستان در پاسخ به تغییرات بارش (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 1
21 بررسی خشک سالی های هواشناسی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 3
22 بررسی خواقلیمی گونه Bromus tomentellus(علف پشمکی) در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
23 بررسی خواقلیمی گونه بلوط ایراتی Lindl brantii Quercus (مورد پژوهی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 4
24 بررسی دینامیک فضایی عرصه های مساعد کشت گیاه دارویی آلوئه ورا در سناریوهای حدی تغییراقلیم منطقه مورد مطالعه: استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
25 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی روزهای گردوغباری و تعیین سهم عناصر اقلیمی بر گسترش آن در اقلیم های نیمه خشک تا فراخشک ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 4
26 بررسی روند زمانی- مکانی مخاطره گردوغبار در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 41
27 بررسی روند گذشته و پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی در منطقه سمیرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 1
28 بررسی زمانی- مکانی مخاطره گرد و غبار (مطالعه موردی: ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 61
29 بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
30 بررسی کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مراتع استپی میمه اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 2
31 بررسی و تحلیل تولید درمنه زارها بر اساس شاخص های خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی: استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 2
32 بررسی وضعیت گیاه دارویی خارشتر در جهت کاهش مخاطرات گرد و غبار (مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 6، شماره: 1
33 بررسی ویژگی های عملکردی رویشگاه های بوته ای در اقلیم خشک (مطالعه موردی: جنوب غرب استان اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 1، شماره: 2
34 پوشش گیاهی اکوسیستم های آلپی و تحت آلپی ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 2
35 پهنه بندی اقلیمی با تاکید بر متغیرهای باد در استان های ایلام، خوزستان و بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 4
36 پهنه بندی زیست اقلیم گیاهی مریم نخودی شرقی (Teucrium orientale L.) در استان اصفهان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 4
37 پیش بینی تغییرات برخی از متغیرهای اقلیمی با استفاده از مدل ریز مقیاس سازی LARS-WG و خروجی های مدل HADCM۳ تحت سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 2
38 پیش بینی گستره کنونی و آینده گونه Bromus tomentellus Boiss تحت دو مدل هشدار اقلیمی (Rcp۴.۵ و Rcp۸.۵) در اکوسیستم های مرتعی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 8
39 تاثیر سطوح مختلف حفاظت و مدیریت بر تغییرات پوشش گیاهی اکوسیستم مرتعی سالوک (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 3
40 تاثیر عوامل اقلیمی بر گسترش گونه Taverniera glabra در ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 18
41 تاثیر کود نیتروژنه و فسفره بر تولید گیاهان مرتعی در ایستگاه تحقیقات مرتع سمیرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
42 تاثیر کود نیتروژنه و فسفره بر تولید گیاهان مرتعی در ایستگاه تحقیقات مرتع سمیرم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
43 تحلیل آماری اثرات متقابل خشک سالی بر تشدید ریزگردها و عملکرد گندم در سطح اراضی دیم استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 3
44 تحلیل آماری-سینوپتیکی بارش های سنگین منجر به سیلاب فروردین ۱۳۹۸ در حوضه آبریز درود بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 32
45 تحلیل تغییرپذیری فضایی پهنه های آگروکلیمایی مساعد کشت گیاه گل محمدی تحت خط سیرهای چهارگانه انتشار دی اکسید کربن مطالعه موردی: شهرستان های کاشان، نطنز، اردستان و آران بیدگل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
46 تحلیل تغییرپذیری قابلیت آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئه ورا در استان هرمزگان تحت خط سیرهای چهارگانه انتشار دی اکسید کربن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 1
47 تحلیل روند گذشته و پیش بینی آینده خشک سالی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
48 تعیین نیاز آبی سیب زمینی در اقلیم های مختلف استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 30، شماره: 4
49 تغییر اقلیم و تاثیر آن بر محیط های طبیعی کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 3
50 جنبه های مثبت و منفی مرتع کاری گونه های بومی و غیربومی آتریپلکس (Atriplex) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 3
51 درک و سازگاری عشایر نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی منطقه سمیرم (مطالعه موردی: عشایر قشقایی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
52 درمنه زار، وسیع ترین اکوسیستم مرتعی ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 5
53 سیر تکامل تحقیقات مرتع در ایران و نگرش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به آینده تحقیقات مرتع (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
54 شبیه سازی و پیش بینی برخی از متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM و مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار نیشابور) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 12، شماره: 1
55 شناخت و بررسی عوامل موثر بر پدیده گرد و غبار در غرب ایران (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
56 شناسایی روند تغییرات دمای سواحل جنوبی ایران و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 49
57 طبقه بندی مهم ترین عوامل طیفی مستخرج از تصاویر لندست ۸ در تبیین کربن آلی خاک سطحی مراتع نیمه استپی با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 2
58 علل تخریب مراتع در کشور و راهکارهای برون رفت از وضعیت پیش آمده (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
59 فراوان ترین گونه های جنس گون در امتداد گرادیان ارتفاعی ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 2
60 گستره قیچ زارهای درختچه ای در مناطق مرکزی و جنوبی ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
61 گون های علفی چندساله منبع تولید علوفه در مراتع ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 1
62 لزوم توجه جدی به «دیم زارها» در تولید علوفه و گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر اقلیم بر پراکندگی جغرافیایی گونه Bromus tomentellus در زاگرس مرکزی(استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
2 اثر تیمارهای قبل از کاشت بر سبز شدن گونه‌های سبد Stipagrostis در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
3 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رویشگاه گونه Ferula ovina در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
4 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رویشگاه گونه Stipa arabica در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
5 ارزیابی شاخص بارش استاندارد در برآورد و مقایسه خشکسالی های ایستگاه های منتخب اقالیم رویشی ایران و توران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ارزیابی نوسان سطح آب دریاچه پریشان با استفاده از شاخص بارش استاندارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
7 استحصال آب از مه فن آوری نوین در جهت مبارزه با کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
8 استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی و بررسی پتانسیلها و محدودیتهای آن (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
9 اقلیم حاکم بر کشت برنج در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
10 اقلیم وخاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
11 انتخاب مدل گردش عمومی جو و سناریو مناسب به منظور مطالعه اثرات تغییر اقلیم در حوزه آبخیز بار نیشابور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات رودخانه ها و مسیل های استان اصفهان با تأکید بر حوزه های زاینده رود و کارون شمالی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
13 Evaluation Yield and Utilization Pattern of Artemisia Sieberi and Annual Species During the Grazing season (Case study: Soh station) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
14 بر آمورد بیشترین بده لحظه ای سیل در حوضه های آبخیز اصفهان و چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
15 بررسی آثار مخرب خشکسالی های شدید بر تولید گندم دیم در استان ایلام (سال های 82-81 تا 91-90) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
16 بررسی اثر سدهای گابیونی بر روی زمان تاخیر(مطالعه موردی: حوزه ی کوهمیان – استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
17 بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آب و تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان لامرد) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 بررسی ارتباط از دور سیگنال هواشناسی ENSO با نوسانات بارندگی در استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 بررسی ارتباط از دور سیگنالهای MEI و NAO با خشکسالی در استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
20 بررسی اقلیم رویشگاه های گون گزی با استفاده از روش آماری چندمتغیره در استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
21 بررسی اکوسیستم تالاب میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
22 بررسی تغییرات دمایی و تاریخ یخبندان های موثر در بخش کشاورزی منطقه سمیرم (دریافت مقاله) اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها)
23 بررسی چگونگی کشت پسته در استان کرمان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
24 بررسی خشکسالی بهاره استان اصفهان در سال ۲۰۰۸ میلادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 بررسی خشکسالی در مناطق بیابانی و نیمه استپی استان اصفهان با شاخص SPI (مطاله موردی ایستگاههای کاشان و سمیرم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
26 بررسی خشکسالی دوتالاب گاوخونی درمنطقه بیابانی و تالاب چغاخور درمنطقه نیمه استپی کشور با استفاده ازشاخص SPI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
27 بررسی خشکسالی های استان خوزستان و تآثیر آن بر افزایش گرد و غبار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
28 بررسی خشکسالی های بوقوع پیوسته در استان اصفهان با استفاده از شاخصهایRAI و SIAP و ارائه روشهای مدیریتی مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
29 بررسی دوره بازگشت خشکسالی های بسیار شدید حوضه دریاچه پریشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
30 بررسی دیدگاه باغداران سیب در خصوص تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن (دریافت مقاله) اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها)
31 بررسی روند پارامترهای اقلیمی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
32 بررسی روند پارامترهای اقلیمی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
33 بررسی زیست اقلیم گیاهی گونه کنار (Z. spina-christi (L.) Willd) در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
34 بررسی عوامل موثر در ایجاد رودخانه ها و مسیل ها به کمک بانک اطلاعاتی و GIS (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز استان اصفهان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 بررسی فراوانی خشکسالی ها وترسالی هادرتالاب گاوخونی با استفاده ازشاخصهای SPI,SIAP دربازه های زمانی مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
36 بررسی مکانی رابطه بارش با ارتفاع در حوضه کرخه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
37 بررسی نقش الگوهای پیوند از دور در ارتباط با رخدادخشکسالی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
38 بررسی وضعیت خشکسالی هواشناسی در زیرحوزه های آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
39 بررسی ویژگی خشکسالی های حوضه آبخیز کرخه با استفاده از نمایه استانداردبارش spi (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
40 بررسی ویژگی های اقلیمی گونه کنار(. Z. spina-christi (L.) Willd) در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
41 بررسی ویژگیهای اقلیمی رویشگاههای گونه بنه (pistscia atlantica) مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
42 پایش خشکسالی چهار ماه کشور با استفاده از شاخص درصد از میانگین بارش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
43 پایش خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه (رودهای آذربایجان شرقی ) با شاخص spi (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
44 پایش خشکسالی درمناطق جنوب و جنوب شرق استان فارس ازدیدگاه شاخص های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
45 پهنه بندی آمایش کاربردی در استان کهگیلویه وبویراحمد به منظور کشت گونه های بادام وحشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
46 پهنه بندی اقلیمی استان خوزستان بااستفاده ازروش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
47 پهنه بندی خشکسالی استان چهارمحال و بختیاری با SPI در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
48 پهنه بندی خشکسالی دراستان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
49 پهنه بندی خشکسالی های خیلی شدید استان آذربایجان شرقی با GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
50 پهنه بندی دوره خشک با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده در محیط GIS ( منطقه مورد مطالعه : استان اردبیل) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
51 پهنه‌بندی خشکسالی استان اصفهان در بازه‌های زمانی 3، 5 و 8 ماهه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
52 پهنه‌بندی فراوانی نسبی خشکسالی‌های بسیار شدید در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
53 پیتینگ و کنتورفارو دو روش مکانیکی موثردر بهبود کمی و کیفی پوشش گیاهی و کنترل و بهره برداری بهینه از روان آب سطحی در حوضه های کارون و زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
54 پیش بینی پراکنش مکانی اسیدیته و هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی دشت سمیرم با استفاده از تکنیک زمین آمار و سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
55 تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی و راهکارهای رسیدن به برنامهریزی پایدار آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
56 تاثیرخشکسالی برمنابع آب زیرزمینی و راه کارهای رسیدن به برنامه ریزی پایدارآن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
57 تاثیرگذارترین متغیرهای آب وهوایی در استان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
58 تحلیل خشکسالی هیدرولوژیک (آبهای زیرزمینی) در منطقه مبارکه - لنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
59 تحلیل روند بارش سالانه و فصلی در محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه با استفاده از آزمون ناپارامتری من -کندال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
60 تحلیل روند پارامترهای اقلیمی و پایش خشکسالی در ایستگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
61 تحلیل منطقه‌ای روند بارندگی در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
62 تعیین عوامل موثر در پهنهبندی توزیع کربن آلی در اراضی سمیرم اصفهان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
63 تعیین متغیرهای اقلیمی موثر بر گیاه داروئی کنار (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
64 تعیین مناسبترین روش درونیابی دادههای هواشناسی، مطالعه موردی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
65 تعیین نقش شیب در برآورد کیفی فرس یا ش خاک با استفاده از مدل F.A.O (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز مارون) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
66 توزیع و پراکندگی مکانی بارش درحوضه آبخیز کرخه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
67 توسعه اکوتوریسم گیاهی شهرستان فریدونشهر با معرفی گونه های زیبای لاله واژگون و آلاله کوهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
68 توسعه اکوتوریسم گیاهی غرب حوضه آبخیز زاینده رود با معرفی گونه زیبای لاله واژگون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
69 چگونگی تغییرات روند دمای استان اصفهان طی سال های 2010- 1961 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
70 چمن‌شور Aehuropus littoralis (L)Trin. Ex گونه‌ای مناسب جهت تولید علوفه با استفاده از آبهای نامتعارف در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
71 دانش بومی و سازگاری عشایر ایل قشقایی سمیرم نسبت به تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
72 درک و سازگاری آبخیزنشینان منطقه سمیرم نسبت به تغییر اقلیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
73 روند پارامترهای اقلیمی و تأثیر آن بر منابع آب در شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
74 روند خشکسالی و تاثیر سیگنالهای هواشناسی ENSO بر آن در استان اصفهان در دوره زمانی 2009-1970 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
75 روندیابی متغیرهای باد در استان های ایلام، خوزستان و بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
76 سنبله نمکی گیاهی جاذب گردشگردرحوضه آبخیززاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
77 شناخت گیاه دارویی گون گزی تولید کننده گز انگبین (شهد پارسی) به عنوان محصول منحصر به ارتفاعات زاگرس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
78 شناسایی خشکسالی های شدید و اثرات آن بر محصولات کشاورزی غالب در استان ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
79 شناسایی روند و تعیین نقاط تغییر میانگین دما و بارندگی ایستگاه هواشناسی بروجرد با استفاده از نرم افزار R (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
80 شناسایی گیاهان جاذب گردشگر در حوضه آبخیز زاینده رود گونه میخک وحشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
81 قداست آب و الگوی مصرف آن از دیدگاه اسلام و قرآن (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
82 قیچ صحرایی Zygophyllum atriplicoides. Fisch CA Mey درختچه ای بیابانی جهت حفاظت خاک و تثبیت شن های روان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
83 کاربرد پهنه بندی خشکسالی در مدیریت بحران منابع آب در استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
84 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درپهنه بندی اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
85 کشت گیاه دارویی راهکاری جهت کاهش گردوغبار در بیابان (منطقه مورد مطالعه: نایین) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
86 کنترل ریزگردهای منطقه سگزی با استفاده از مالچ سنتتیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
87 گروه بندی آب و هوایی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
88 مطالعه خشکسالی و دوره برگشت خشکسالیهای بسیار شدیددر استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
89 مطالعه دوره بازگشت وضعیت های مختلف خشکسالی دربازه زمانی 3ماهه درحوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
90 معرفی متغیرهای پیش بینی کننده جهت کوچک مقیاس کردن مدل های تغییر اقلیم بر اساس روش های آماری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار نیشابور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
91 مکانیابی کشت نیشکر با استفاده پارامترهای اقلیمی و سامانه اطلاعات مکانی، مطالعه موردی : استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
92 نگرش سیستمی در مدیریت حوضه آبخیز زاینده رود، راهکاری برای مدیریت جامع و پایدار منابع آب و مقابله با خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن