دکتر محمود فال سلیمان

دکتر محمود فال سلیمان دانشگاه بیرجند

دکتر محمود فال سلیمان

Dr. Mahmoud Falsolayman

دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل فضایی زمانی مدیریت مخاطرات آنتروپوژنیکی معادن در ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 2
2 آسیب پذیری عناصر کالبدی سکونتگاه های روستایی در مناطق زلزله خیز (نمونه: شهرستانهای قاینات و زیرکوه) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 6
3 اثرات اقتصادی و اجتماعی شرکت های سهامی زراعی نمونه: شرکت سهامی زراعی سهل آباد در شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
4 ارزیابی اثرات یکپارچه سازی اراضی بر توسعه کشاورزی مناطق روستایی، مطالعه موردی: بخش خوسف شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 6
5 ارزیابی پیامدهای اثرات خشکسالی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردی؛ کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 57
6 ارزیابی نقش دهیاریها در پیشگیری و کاهش بحرانهای بهداشتی- درمانی در سکونت- گاه های روستایی. مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 12
7 اکوتوریسم کویری و توسعه پایدار روستایی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 1، شماره: 1
8 بازتاب اجرای طرح های آبخیزداری در توسعه پایدار سکونتگاه های پیرامونی (مورد مطالعه: بهره برداران روستایی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 1، شماره: 1
9 بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب کشاورزی در نواحی خشک مطالعه ی موردی؛ دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 11
10 بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت در شرکت های تعاونی دامداری بر خانوارهای عضو: مطالعه موردی بخش سرولایت شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 4
11 بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 4
12 بررسی تاثیر احداث سدهای بزرگ مخزنی بر توسعه فعالیت های کشاورزی در مناطق نیمه خشک ایران (مورد شناسی: سد سلمان فارسی در استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 28
13 بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی مقایسه ی شاخص های حکمروایی مطلوب روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 1
15 بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء (مطالعه ی موردی شرکت های تعاونی خوسف و خراشاد دراستان خراسا ن جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 4
16 بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 1
17 برنامه ریزی استراتژیک بخش های اقتصادی در راستای توسعه منطقه ای با بهره گیری از مدل SWOT مطالعه موردی: بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 150
18 برنامه ریزی استراتژیک بخش های اقتصادی در راستای توسعه منطقه ای با بهره گیری از مدل SWOT مطالعه موردی: بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 150
19 پایش سکونتگاه های روستایی پراکنده و کوچک در راستای طرح های ساماندهی؛ مورد مطالعه دهستان شوسف شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 35، شماره: 153
20 پایش و مانیتورینگ اقتصادی و اجتماعی پروژهی بین المللی ترسیب کربن دشت حسین آباد غیناب سربیشه - استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 3
21 پهنه بندی توان اکولوژیک کشت ذرت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهرستان بوکان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 1
22 تبدیل روستا به شهر و ابعاد اثرات آن در فضا (مورد مطالعه: شهرهای زیارت و لوجلی شهرستان شیروان) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 2، شماره: 4
23 تحلیل راهبردهای پایداری مرتع از نگاه سازمانی در راستای توسعه پایدار روستایی (نمونه مطالعه: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 1
24 تحلیل مهاجرت های روستا– شهری وپیامدهای آن بر ناپایداری شهری، مطالعه موردی: شهربیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 9، شماره: 17
25 تحلیلی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان یافته و پیامدهای اجرای طرح برنامه ریزی شده اسکان (مطالعه موردی: کانون اسکان گودگپ در شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 1، شماره: 1
26 شناخت عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی زراعی مورد: شهرستان خوسف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 32
27 طرح های آبخیزداری و تحولات ساختاری – کارکردی سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه های حوضه آبریز چهکند در شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 76
28 مقایسه کارآیی روش های تصمیم گیری چند شاخصه AHPو تاپسیس به منظور تعیین نواحی مستعد کشت محصول پسته در دشت مختاران شهرستان بیرجند در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 31
29 نقش مدیریت بهینه ی مصرف آب کشاورزی جهت افزایش بهره وری و پایداری منابع آب دشت های بحرانی در نواحی خشک و کم آب کشور (مطالعه ی موردی: غرب دشت بیرجند ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 1
30 واکاوی عوامل اثرگذار بر دگرش نظام های بهره برداری زراعی مورد شناسی: روستاهای شرکت سهامی زراعی سهل آباد- نهبندان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 10
31 واکاوی مطالعات مدیریت منابع آب در ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 2
32 واکاوی میزان پایداری سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی:تجربیات پروژه بین المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 23
33 واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست شناختی در احیاء منابع زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اجرایی پروژه ترسیب کربن بر تحقق اهداف توسعه روستایی (مطالعه موردی: خراسان جنوبی دشت حسین آباد غیناب- شهرستان سربیشه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
2 بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی وقف در توسعه محلی مطالعه موردی: بخش کاخک شهرستان گناباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
3 بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت های آبخیزداری در راستای توسعه ی پایدار (مورد مطالعه: سد سلمان فارسی در شهرستان قیروکارزین) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 بررسی تاثیرات صندوق های اعتباری خرد به عنوان الگوی توسعه اقتصادی و مشارکتی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
5 بررسی تأثیرات توریسم در برنامه ریزی نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان باغستان، شهرستان فردوس) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
6 بررسی تطبیقی دید گاه های زیست محیطی در ادیان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
7 بررسی جایگاه زنان در جریان پروژه بین المللی ترسیب کربن با تاکید بر توسعه پایدار ( نمونه مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان سربیشه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
8 بررسی و ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح های مرتعداری (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 بررسی و تحلیل نقش کارآفرینی در توسعه ی مناطق روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
10 بررسی وضعیت توسعه فیزیکی - کالبدی روستاها قبل و بعد از تاسیس دهیاریها (نمونه موردی :بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
11 بسترهای توسعه وقف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
12 بندسارها، فن آوری بومی مقابله با کم آبی و خشکسالی در نواحی خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوضه آبریز دشت بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
13 تاثیرات اقتصادی سدهای بزرگ مخزنی در توسعه ی فعالیت های کشاورزی (مطالعه ی موردی: سد سلمان فارسی در استان فارس) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 تاثیرات طبیعی و اقتصادی-اجتماعی قنات قصبه بعنوان یک فن آوری سنتی در شهرستان گناباد (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
15 تاملی بر نقش کوه خواجه و آثار باستانی آن در جذب و توسعه گردشگر مورد مطالعه شهر علی اکبر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
16 تحلیل توانمندی های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
17 تحلیل چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستانهای مرزی درراستای سند چشمانداز 1404 با تاکید بر امنیت(مطالعه موردی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
18 تحلیل راهبردی گروه های مردم نهاد در نواحی روستایی شهرستان سربیشه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
19 تحلیل فضایی – زمانی زیرساختهای توسعه گردشگری بیابان لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
20 تحلیل مکانی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های پروژه RFLDL در شهرستان سرایان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 تحول در اقتصاد روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی: چالش ها و فرصت ها (مطالعه موردی روستاهای شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
22 دیالکتیک وقف و توسعه با تاکید بر فضای روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
23 روش های سنتی مقابله با خشکسالی و کم آبی در مناطق خشک کشور(دانش و تجربیات بومی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
24 زنان و کارآفرینی سبز؛ راهبرد حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
25 عوامل اثرگذار در رشد کارآفرینی روستایی مورد: شهرستان سربیشه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
26 کارآفرینی و بنیانهای اقتصادی فضایی مناطق ایران مورد: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
27 کاربرد برنامه ریزی آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تاکید برکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
28 کاربرد مدل تحلیلی SWOT در ارزیابی طرح تجمیع و اسکان عشایری مطالعه موردی: کانون توسعه روستایی دشت حسین آبادغیناب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
29 مدیریت جامع قنات با توجه به جایگاه و اهمیت آن در راستای دانش بومی مدیریت منابع آب در ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
30 مدیریت فضایی ثروت نفت و تولید سرمایه در اقتصاد مناطق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
31 معرفی روش آبیاری زیرسطحی-کوزه ای در نواحی خشک و کم آب(مطالعه موردی روستای بیدسکان در شهرستان فردوس) (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
32 نقش دهیاران و مشارکت مردمی در حفظ فضای سبز و توسعه گردشگری روستاو بررسی وضعیت عوامل بازدارنده درعدم توسعه گردشگری در بخش تیمورآباد شهرستان هامون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
33 واکاوی درآثار باستانی دهانه غلامان و نقش آن بر توسعه گردشگری(مطالعه موردی شهرستان زابل) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404