دکتر سعید عشقی

دکتر سعید عشقی استاد گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران.

دکتر سعید عشقی

Dr. Saeed Eshghi

استاد گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زمان و میزان کاربرد ترکیب کودی ( نیتروژن، روی و بر ) و مولیبدن بر درصد ساچمه ای شدن، تشکیل میوه و ویژگی های کیفی میوه ی انگور رقم سیاه سمرقندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
2 اثر کائولین بر فیزیولوژی درخت، آفتاب سوختگی سطحی و خواص کمی و کیفی میوه دو رقم تجاری سیب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
3 اثر کاربرد ریشه ای و محلول پاشی برگی سیلیسیم بر رشد توت فرنگی و جذب عنصرهای غذایی در تنش شوری در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 2
4 اثر محلول‎ پاشی برگی براسینواستروئید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو رقم توت فرنگی تحت تنش شوری در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
5 بررسی تحمل سرما در چند رقم انگور و ارتباط آن با بافت مردگی جوانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
6 بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
7 بررسی واکنش های فیزیولوژیک و سازگاری برخی رقم های انگور به گرمای شدید جنوب فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 1
8 تاثیر اتفون، اتانول، براسینواستروئید و هرس برگ بر ویژگی های کمی و کیفی انگور رقم یاقوتی سیاه در شرایط محیطی داراب (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 2
9 تاثیر باردهی و تغییر قندهای محلول و نشاسته در ساقه، جوانه و برگ بر بافت مردگی جوانه اولیه انگور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
10 تاثیر قارچ ریشه آربسکولار بر برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی در انگور رقم پرلت در شرایط دمای بالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
11 تبادل گازی و فلورسانسکلروفیل برگانگور یاقوتی در شرایط تنش گرمایی در گلخانه و تاکستان (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 3
12 تعیین شدت مطلوب پرتودهی پیوندک کیوی رقم هایوارد با هدف بهبود ویژگی های کیفی میوه (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 1
13 تعیین نیازهای سرمایی و گرمایی قلمه های انگور و تغییر کربوهیدرات و هورمون ها در دوره سرمادهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
14 مقایسه برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک شش ترکیب پیوندی زیتون، تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
15 واکنش های فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در برخی از ارقام انگور در شرایط تنش گرما (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 34، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر 24 اپی براسینواسترویید برعملکرد و ویژگی های آنتی اکسیدانی انگور رقم بیدانه سفید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر براسینواسترویید بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی ارقام آروماس و پاروس در شرایط شوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اثر تعداد جوانه بارده در هر شاخه بر عملکرد و کیفیت انگور رقم یاقوتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی خاص در ده رقم توت فرنگی در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر تنظیم کننده های رشد وسربرداری بر رشد رویشی و کیفیت پروانش(Catharanthus roseus) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
6 اثر دورمکس، روغن ولک و عصاره سیر بر شکفتن جوانه ها در انگور یاقوتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثر سولفات منگنز بر شاخصهای فیزیولوژیکی دو رقم انگور تحت تنش کم آبی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 اثر سیستم های تربیت بر مقدار آنتوسیانین و سایر ویژگی های میوه انگور یاقوتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثر غلظت های مختلف ZnSO4 و H3BO3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria × ananassa cv. Selva) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثر کاربرد برگسارهای و خاکی اسیدهیومیک بر رشد رویشی و زایشی توتفرنگی رقم (پاروس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
11 اثر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و گلدهی سینرر (Pericallis × hybrida) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
12 اثر کاربرد جیبرلیک اسید در زمان های مختلف بر مرفولوژی خوشه انگور رقم یاقوتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 اثر محلول پاشی روغن ولک، دورمکس، جیبرلیک اسید و نیترات پتاسیم بر رشد رویشی و ویژگی های زایشی توت فرنگی رقم’مراک‘. (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 اثر محلولپاشی برگی سالیسیلیک اسید و سولفات پتاسیم بر میزان کلروفیل و برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
15 اثر نانوکلات آهن بر ابلقی و فعالیت آنزیمی سجافی Chlorophytum comosum (Thunb.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
16 اثر نسبت های مختلف آمونیوم:نیترات:اوره در حضور نیکل بر ویژگی های کیفی میوه ی توت فرنگی رقم پاروس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 اثرات تیمار جیبرلیک اسید بر خصوصیات میوه انگور یاقوتی در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 ارزیابی تحمل به خشکی برخی ژرم پلاسم های وحشی و اهلی بادام (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 بافت مردگی جوانه در انگور (مطالعه موردی: برای اولین بار در ایران در استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر ویژگیهای رشدی گل محمدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی اثر مواد شیمیایی روی برطرف کردن نیاز سرمایی توت فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی اثرات پلی آمین ها, ایزو پروپیل استر تو، فور- دی, نفتالین استامید بر عملکرد وخصوصیات کیفی و کیفی خرمای کبکاب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی اثرات میدان مغناطیسی بر تندش بذر ذرت شیرین در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 بررسی تغییرات هورمون جیبرلین و بروز مرگ جوانه اولیه (Primary bud necrosis) در بوته های میوه دار و بی میوه انگور عسکری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
25 بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای فنل کل و فروزه های کمی میوه در نژادگانه ای تمشک سیاه Blackberry ( Rubus spp.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بررسی خصوصیات بیوشیمیایی میوه ژنوتیپ های سیاه توت رونده بومی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی نیاز سرمایی گونه های سیاه توت رونده در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بهبود تنژگی بذر درخت دارویی - زینتی خرنوب (Ceratonia siliqua L.) با استفاده از اسید و تعیین ماندگاری دانهال در دو محیط کشت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 بهبود تنظیم اسمزی در توت فرنگی در شرایط تنش شوری با کاربرد منابع مختلف استات در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بهبود کیفیت و عملکرد میوه انار (Punica granatum L.) با استفاده از محلول پاشی برگی سولفات پتاسیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 پاسخ ده رقم تمشک بومی ایران به تنش دمای بالا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 پاسخ های فیزیولوژیکی سه رقم انگور به تنش دمای بالا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 پرورش میوه در گلخانه و محیط های محافظت شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 پرورش میوه در گلخانه و محیطهای محافظت شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 تاثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم در منطقه باجگاه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
36 تاثیر پرتوتابی (گاما) پیوندک های کیوی رقم هایوارد بر عمر انباری میوه ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 تاثیر روش های متفاوت کاربرد سالیسیلیک اسید بر تحمل به تنش شوری در جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
38 تاثیر سوین، جیبیرلیک اسید 2.4d و سولفات پتاسیم بر ویزگی های میوه انگور یاقوتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار بر برخی صفات فیزیولوژیک انگور رقم یاقوتی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 تاثیر کودهای کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم و نانو پتاسیم بر رشد و ویژگی های میوه انجیر دیم رقم سبز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
41 تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت کلرید کلسیم و سالسیلیک اسید بر روی کیفیت و انبارداری میوه کیوی رقم هایوارد (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
42 تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت کلرید کلسیم و سالسیلیک اسید بر روی کیفیت و انبارداری میوه کیوی رقم هایوارد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
43 تاثیر هیدروژن سیانیماید (دورمکس)، سالیسیلیک اسید و روغن ولک بر ویژگی های فیزیولوژیکی و کیفیت میوه انار واریته رباب در جنوب ایران (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
44 تاثیر هیدروژن سیانیماید(دورمکس)، سالیسیلیک اسید و روغن ولک بر زمان شکفتن جوانه و کیفیت میوه انار واریته ریاب در مناطق گرمسیری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 تأثیر برهمکنش پلی آمین پوترسین و پرتو UV-C بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
46 تأثیر پلیآمینهای پوترسین و اسپرمیدین بر کیفیت پس از برداشت میوه توتفرنگی رقم سلوا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 تأثیر تیمار حذف میوه و زمان نمونه برداری بر تغییرات هورمون جیبرلین و بروز مرگ جوانه اولیه (Bud necrosis) در انگور عسکری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
48 تأثیر زئولیت طبیعی و سرب بر رشد، ترکیب شیمیایی، گره زایی و تثبیت نیتروژن سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
49 تبادلات گازی برگ انگور یاقوتی در شرایط تنش گرمایی در گلخانه و تاکستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی، و ویژگی های کیفی میوه 12 رقم انگور استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 تعیین میزان و توزیع ناهنجاری فیزیولوژیک مرگ جوانه در تاکستان های استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 تعیین نیاز سرمایی و گرمایی ژنوتیپ های دو گونه بادام وحشی ایرانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 تهیه کمپوست ارگانیک از پس مانده های فر آوری شیرین بیان و زیتون و مقایسه اثرات آنها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum Ammi Sprague) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 رابطه مرگ جوانه با تغییرات درونی نشاسته در بوته های بامیوه و بدون میوه انگور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
55 گرم شدن کره زمین و صنعت میوه کاری: فرصت ها و تهدیدها (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر قطر قطرات درغلظت های کم برراندمان جداسازی هیدروسیکلون تصفیه پساب نفتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
57 مطالعه تغییرات فصلی بر ظرفیت آنتیاکسیدانی و پروتئین کل در برگهای برخی از ارقام مرکبات در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 مطالعه ی مقاومت به سرما در جوانه ی چند رقم انگور و ارتباط آن با مرگ جوانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 مقایسه و ارزیابی جایگزینی کمپوست برگ نخل خرما با بستر کشت های رایج در پرورش کشت بدون خاک گل سوسن Bright Diamond (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
60 مورفولوژی خوشه و ویژگی های کیفی انگوریاقوتی تحت تاثیر جیبرلیک اسید، تنک کننده های شیمیایی و مکانیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
61 نقش استات حدواسط تنظیم یونی در توت فرنگی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
62 نقش بذر و میوه در سال آوری درختان زیتون رقم فیشمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران