دکتر هادی عالم زاده

دکتر هادی عالم زاده استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دکتر هادی عالم زاده

Dr. Hadi Alamzadeh

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.