فرهاد رحمانی نیا

 فرهاد رحمانی نیا استاد دانشگاه گیلان

فرهاد رحمانی نیا

Farhad Rahmani Nia

استاد دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of the Relationship between Self-estimated and Measured Physical Fitness among Non-athletic Female and Male University Students (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 79
2 Association of Physical Activity and Daily Calcium Intake with Body Mass Index and Bone Density in Menopause Females Referred to Bone Density Center of Rasht City (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 95
3 آثار تمرین هوازی و بی تمرینی پس از آن بر شاخص مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان دارای اضافه وزن نیروی انتظامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 11
4 آیا ورزشکاران نخبه بیش از غیرورزشکاران مستعد اختلال تغذیه اند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 12
5 اثر 8 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
6 اثر انقباض برونگرا بر تغییرات هماتولوژیک خون در مردان جوان غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
7 اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 1
8 اثر برنامه منتخب پیادهروی بر چگالی استخوانی، ترکیب بدن و استروژن سرم دختران چاق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 4، شماره: 3
9 اثر دو شدت تمرین هوازی بر سطوح لیپوکالین-2، اینترلوکین-1 بتا و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
10 اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
11 اثر شدت های مختلف فعالیت حاد و مزمن هوازی بر مسیر پیام رسان اینفالامازومNLRP3 ، TLR4 و سطوح سایتوکاین های التهابی در مردان جوان (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 16
12 اثر فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون بر مسیر سیگنالی mTOR عضله اسکلتی مردان تمرین نکرده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 6، شماره: 2
13 اثر فعالیت مقاومتی با حجم های متفاوت بر PYY، NPY و انسولین در مردان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 11
14 اثر فعالیت مقاومتی بر شاخصهای آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
15 اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر سطوح هورمون جنسی متصل به گلوبولین در زنان یایسه مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
16 اثر فعالیت هوازی و مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات بر استرس اکسیداتیو و ترکیب بدن در ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
17 اثر گرم کردن بر شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری دانشجویان پسرغیرورزشکار پس از انقباض های برون گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 10
18 اثر ماساژ بر کوفتگی عضلانی تاخیری عضلات پشت ران در مردان جوان غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
19 اثر مکمل دهی ترکیبی کراتین، گلوتامین و تورین بر پاسخ شاخص های آسیب عضلانی و کبدی ناشی از فعالیت ورزشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 14
20 اثر مکمل گلوتامین بر کوفتگی عضلانی تاخیری و فعالیت الکتریکی عضله پس از انقباض های برون گرا در مردان تمرین نکرده (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 7
21 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه ای زنان غیرفعال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
22 Changes in IGF Axis and Some Binding Proteins in Postmenopausal Women with Breast Cancer after ۱۵ Weeks of Combined Exercise Training (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 91
23 Comparing the Effectiveness of Pilates and Resistance Training Exercises and their Combination (Pilates and Resistance) on Quality of Life, Muscular Strength and Fatigue in Women with Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 107
24 Effect of L-Glutamine Supplementation on Electromyographic Activity of the Quadriceps Muscle Injured By Eccentric Exercise (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 6
25 The Effect of Resistance and Endurance Training on Resting Metabolic Rate and Body Composition in Sedentary Males (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 21، شماره: 89
26 The Effect of Walking Exercise on the Amount of Fat Mass and Serum Insulin in Obese Girls (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 18، شماره: 73
27 The effect of walking on quality, quantity and sleep related physiological parameters in elderly women. (دریافت مقاله) دوماهنامه بین المللی علوم کاربردی در تربیت بدنی دوره: 2، شماره: 1
28 The Effects of Continuous and Interval Aerobic Training on the Metabolic Syndrome in Elderly Men (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 26، شماره: 114
29 The Impact of Anabolic–Androgenic Steroids Use on the Liver Enzymes (ALT, AST, ALP) and Hematologic Parameters in Male Bodybuilders (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 104
30 بررسی اثر 8 هفته تمرینات ترکیبی (هوازی و مقاومتی) بر سطوح سرمی آیریزین و رابطه آن با گلوکز سرمی در مردان دارای اضافه‌وزن (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 6
31 بررسی اثر دو ماه ورزش پیاده روی بر یل پید های سرم و شاخص توده بدن دختران چاق (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 54، شماره: 2
32 بررسی ارتباط بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزا در زنان مبتلا به سکته قلبی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 4
33 بررسی عوامل استرس زای داوران ملی و بین المللی ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
34 تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان فوتبال مرد آماتور (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
35 تاثیر مکمل گلوتامین بر شدت درد ادراک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات برونگرا در مردان تمرین نکرده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 19
36 رابطه شاخص توده بدنی با رضایتمندی از شکل بدن در دختران دانش آموز ورزشکار و غیرورزشکار شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 40
37 رابطه قدرت فشردن دست با برخی متغیرهای آنتروپومتریکی و مقایسه آن در مردان ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
38 رابطه ی بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با سطح کلسترول تام، در مردان مبتلا به آنفارکتوس قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 2، شماره: 3
39 سینماتیک مفصل زانو در اجرای شوت رو پای فوتبالیست های زانو پرانتزی و نقش گشتاور عضلات ران و زانو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 4، شماره: 11
40 مقایسه اثر دو نوع تمرین مقاومتی ایزوتونیک و ایزومتریک بر قدرت و تغییرات الکترومیوگرافی عضله پای تمرین نکرده در دانشجویان مرد تمرین نکرده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
41 مقایسه برخی شاخص های ریوی مصدومین شیمیایی با افراد سالم در وضعیت-های مختلف بدنی: تجویز تمرینات ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 2
42 مقایسه تاثیر 12 هفته مصرف ویتامینE و فعالیت بدنی منظم بر سطوح آنزیم های کبدی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 23
43 مقایسه تاثیر پیادهروی در آب و خشکی بر TNF-α و IL-۱۰ سرم زنان سالمند با نارسایی دیاستولی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 1
44 میزان شیوع سه گانه ورزشکاران زن (اختلال تغذیه، آمنوره و پوکی استخوان) و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در ملی پوشان ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار برنامه پیاده روی با دو شدت متفاوت برترکیب بدن، توان هوازی و اشتهای مردان میانسال غیر فعال (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
2 اثر حاد مکمل گیری سیترولین مالات بر سطح لاکتات خون و اوج توان بی هوازی، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی مردان فوتسالیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
3 اثر دو شیوه تخصصی و کاربردی تمرین مقاومتی بر میزان سطوح سرمی ck-mb و تروپونین I (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 اثر مکمل ترکیبی کراتین، گلوتامین و تورین (CGT) بر پاسخ آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز به فعالیت وزرشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی
5 اثر مکمل دهی حاد کافیین در مراحل چرخه قاعدگی دختران تمرین-کرده بر شاخص های خستگی در طول فعالیت بیشینه وامانده ساز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
6 اثر مکمل گیری بتاهیدروکسی بتامتیل بوتیرات (HMB) بر پاسخ شاخص های آسیب عضلانی و کبدی مردان تمرین کرده به فعالیت ورزشی تناوبی شدید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 اجزای برنامه استعدادیابی درورزشهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
8 ارتباط دانش و نگرش تغذیه ای و سطح فعالیت بدنی با توانایی های حرکتی و شناختی دانش آموزان دختر 14 – 17 ساله شهر قزوین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
9 بررسی دانش غذایی و اطلاعات تغذیه ای دریافتی بدنسازان نخبه استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
10 بررسی شیوع کمر درد در زنان شاغل و رابطه آن با BMI و سطح فعالیت بدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
11 بررسی مقایسه ای آثار فیزیولوژیکی حمل 3 مدل مختلف ارگونومیکی ازکیف های مدرسه ای در دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
12 بررسی وضعیت تغذیه و رژیم غذایی نوجوانان فوتبالیست شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 بررسی همسویی دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ورزش استان اصفهان با اهداف درس تربیت بدنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
14 تاثیر تعاملی تمرین هوازی وU-HFD بر سطوح سرمی ایزومرهای آدیپونکتین ومقاومت به انسولین در موش های نر چاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
15 رابطه دیسمنوره اولیه با درد، وضعیت خلقی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
16 شیوع سه گانه ورزشکاران زن ( اختلال تغذیه، آمنوره و پوکی استخوان ) و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در تیم های ملی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
17 مطالعه برخی پارامترهای قلبی - عروقی و تنفسی در دانش آموزان هنگام حمل کوله پشتیهای با اوزان مختلف (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
18 مقایسه آثارمصرف مکمل کرآتین برقدرت عضلانی، ترکیب بدنی و ویژگی های آنتروپومتریک دختران جوان ورزشکارو غیرورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
19 مقایسه تاثیر خستگی بر کنترل پاسچر در ورزشکاران کف پای صاف و طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
20 مقایسه توان هوازی و بی هوازی فوتبالیست های نوجوان گیلان با همتایان اروپایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
21 مقایسه شیوع اختلالات تغذیه و آمنوره در دختران دانش آموز ورزشکار وغیر ورزشکار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
22 مقایسه میزان عزت نفس در بین کارمندان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی های مسلح استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران