P. Kaur

 P. Kaur Department of Sociology, Punjab, India.

P. Kaur

P. Kaur

Department of Sociology, Punjab, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.