پروفسور فرح حبیب

پروفسور فرح حبیب استاد تمام

پروفسور فرح حبیب

Prof. Farah Habib

استاد تمام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analytical Approach to the Impact of Urban Physical Aspects on Culture and Behavior (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 1
2 An Investigation of Global-Regional Interactional Approach at the Prominent Works of Contemporary Iranian Architects (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
3 Analyzing and Specifying the Mechanism of Temporary Landscape (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 4
4 ارزیابی تاثیرات استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در توسعه پایدار نواحی پیرامونی (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
5 ارزیابی نحوه تاثیر مولفه های کالبدی بر ارتقاء خلاقیت کودکان درفضاهای بازی پارک های شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 15
6 امکان سنجی شکل گیری منطقه ی خلاق با تئوری گردشگری صنعتی مطالعه موردی: شهرستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
7 اموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی ان از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 1
8 Christian Norberg-Schulz and the Existential Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 1
9 Classroom Lighting Control Systems and Level of Energy Consumption, Tehran, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 2
10 Comparative Analysis of Common Patterns of Language and Architecture in Traditional and Modern Mosques of Iran (Cases Study: Sheikh Lotfollah Mosque, Nasir Al-Molk Mosque, Al-Ghadir Mosque, Shahrak-e-Gharb Central Mosque) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 2
11 Criteria and Indicators of Presence Quality Improvement in Urban Spaces (Case Study: Historical Texture of Kashan city) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 3
12 Defining a Structural Model for the Revitalization of the Lost Urban Spaces (City Entrances) in Contemporary Urban Design Case Study: Entrance of Sanandaj (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 2
13 Developing P.P.P Model of Place Attachment for Evaluating Residential Environment (Cases Study: Open Space of Iranzamin and Ekbatan Apartment Buildings) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 1
14 Developmental and Structural Analysis of the Social and Cultural Changes and Its Effects on Local House in Turkmen, Gomishan and Gorgan (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 4
15 Explaining the Role of Light in Quality of the Architectural Spaces in Iranian Mosques (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 1
16 Japanese Garden as a Physical Symbol of Japanese Culture (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 4
17 Light Processing in Iranian Houses; Manifestation of Meanings and Concepts (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
18 Navigation in Determining the Physical Factors Affecting Creativity of Children s in Urban Parks (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 1
19 Pedestrian Area Design to Promote Social Interaction (Case study: Isfahan Khajoo Neighborhood) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 2
20 Providing Design Strategies for Ventilation System in Treatment Environments (Proposed Sample: Hybrid Ventilation System in Hospitals) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 4
21 Public Urban Spaces: Reflecting the Collective Rituals (Iranian Tkayay and Hosseiniyeh) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
22 Quality Analysis and Typology Assessment of Traditional Settlements in Tabriz (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 3
23 Strategies to Make Creative Urban Space with an Emphasis on Interactive Lighting (Case Study: Ahmadabad Avenue of Mashhad- Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 1
24 Study of the Impact of Culture on Qualitative Structure of Residential Complexes in Tehran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 2
25 The Cognition of the City at Night (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 3
26 The Relationship between Artist and Audience in the Architectural Work as a the Creator of Cognition Factor (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 3
27 The Role of Daylight within the Vault of Shahrak-e-Gharb Jame Mosque in Tehran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 10، شماره: 3
28 The Role of Structure in the Aesthetic Creation of Architectural Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 2
29 Towards Green Building: Sustainability Approach in Building Industrialization (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
30 Typology of Earth-shelter Architecture in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 4
31 Unsustainability of Urban Community, An Analysis to Urban Heterogeneous Area in Urban Fabric (Case Study: North Parts of Tehran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 1
32 Vernacular houses in Yazd: Natural elements (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 2
33 باز شناسی ویژگی های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 4
34 بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 1
35 بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان (مطالعه موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
36 پایداری شهر از منظر شکل شناسی شهری (بررسی فشردگی در ارگ بم) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 9، شماره: 21
37 پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت (کالبد شهر تابع هویت یا هویت تابع کالبد شهر ) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 2، شماره: 3
38 تبین مفهوم شناختی معیارهای زیباشناسی در منظر شهر (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 16
39 تبیین الگوی شبه- فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 29
40 تحلیل تفسیری ساختاری معیارها و شاخص های پایداری اجتماعی در محلات شهری نمونه موردی: محلات شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
41 تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
42 تحلیلی بر خوانش مخاطبان از فضای شهری (مطالعه موردی: ساکنان قدیمی محله تجریش) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 14، شماره: 2
43 تحلیلى بر مفهوم فرهنگ شهرى و تاثیر آن در جذب گردشگر فرهنگى (بررسى چند مصداق جهانى) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 14
44 تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
45 تدوین مدل مفهومی نشانه شناسی بازار سنتی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
46 جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
47 جهانی سازی و منطقه گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
48 حکمت خالده و جایگاه طبیعت در جهان بینی و معماری معابد ادیان مختلف (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 20
49 رویکرد تعاملی سطوح و مقیاس طراحی شهری در فرآیند برنامه ریزی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
50 رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تاثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 1
51 رویکردی تحلیلی به نقش منظر در ارتقا خاطرات جمعی (نمونه موردی: خرمشهر، جنگ ایران و عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 3
52 سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تاکید بر نقش فضاهای عمومی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 6، شماره: 12
53 گفت وگوى درون و برون در نگرشی پدیدارشناسانه به مکان (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی طرح منظر خیابان برادران مظفر (گذر فرهنگ و هنر) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
2 Comparing the Effect of Horizontal Canopy on Absorbing Radiation of Vertical Surfaces, (Case Study: Shrine of the prophet Khezr in Abadan and Shrine of Awn Ibn Ali in Tabriz) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
3 بازشناسی معیارهای ایرانی و اسلامی موجود در باغسازی ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
4 بررسی آسیب پذیری فرم شهر تهران به هنگام وقوع زلزله (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
5 بررسی اصول طراحی و تجهیز فضاهای باز شهری بر اساس اصول پدافند غیر عامل (نمونه مورد مطالعه محله عودلاجان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
6 بررسی برخی تجربه های جهانی در ساماندهی فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
7 بررسی پیاده راه شهری از طریق رویکرد منظر شهری نمونه موردی : پیاده راه برلن و مهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 بررسی جایگاه فضای تالار شهر از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
9 بررسی جایگاه فضای تالار شهر در احیای هویت شهر های تاریخی ایران نمونه موردی: قزوین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
10 بررسی شاخص های سرمایه اجتماعی در محلات منطقه 18 تهران (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
11 بررسی منظر ورودی شهر قزوین با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
12 بررسی نقش هویت در تداوم حیات شهر اسلامی مورد مطالعه: قزوین (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی و ارزیابی توده و فضا در شکل گیری بافت شهر جدید عالیشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
14 بررسی وضعیت حاشیه نشینی درکلان شهرهای ایران بادیدگاه پایدارنمونه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
15 تبیین اصول طراحی و تجهیز فضاهای باز شهری بر اساس اصول پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
16 تبیین تفکر نورپردازی تعاملی در ایجاد فضای شهری خلاق (نمونه مورد مطالعه: خیابان احمدآباد مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
17 تبیین راهکارهای بهینه مدیریت بحران های نظامی در شهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
18 تبیین مبانی نظری طراحی پناهگاه در مقیاس محله های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
19 تبیین مدل مفهومی توسعه گردشگری شهری با تاکید بر معیارهای هویت شهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
20 تحلیل شکل گیری تبریز و گسترش فضایی و پیدایش مناطق حاشیه نشین با دیدگاه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
21 تحلیل نشانه شناختی محله های تاریخی کرمان برپایه ارتباط لایه های رمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
22 تحولات کالبدی بازار سنتی در شهرهای اسلامی- ایرانی (مطالعه موردی: بازار سنتی شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
23 تدوین راهنمای طراحی شهری با محوریت پدافند غیر عامل،نمونه موردی خیابان امام خمینی شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
24 توسعه اکوتوریسم در گلیوار اراک با استفاده از طراحی مولفه های سازنده مکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
25 جهانی شدن و معماری پایدارتحلیل شکل گیری تبریزوگسترش فضایی و پیدایش مناطق حاشیه نشین با دیدگاه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
26 چگونگی بازتاب شاخصه های ادراک حسی درمعماری بازار کاشان* (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
27 خلاء معماری در طراحی مسکن مهر ( نمونه موردی مسکن مهر استان قزوین ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
28 روش های به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در طراحی خوابگاه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
29 ساختار ارزیابی انرژی نهفته برای بناهای پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
30 سیری بر تجارب اقدام در بافت های کهن شهر در مصر، سنگاپور و ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
31 سیری بر تجارب اقدام در محدوده تاریخی شهرهای دمشق، پنسیلوانیا، اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
32 طراحی بیمارستان با بررسی سیستم تهویه ترکیبی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
33 طراحی مجتمع فرهنگی درتبریز با دیدگاه پایدارتحلیل شکل گیری تبریز و گسترش فضایی و پیدایش مناطق حاشیه نشین بادیدگاه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
34 طراحی مجتمع فرهنگی درتبریز بادیدگاه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 طراحی مجموعه تحقیقاتی- تولیدی-توریستی زنبورعسل در لاویج با رویکرد حذف شکاف تولید وعرضه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
36 گونه شناسی معماری خانه های تاریخی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
37 لزوم استفاده از آموزش در دستیابی به توسعه شهر پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
38 لزوم استفاده از آموزش در دستیابی به توسعه شهر پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
39 مکان یابی مراکز امداد رسانی و اسکان موقت پس از وقوع بحران (زلزله) بوسیله GIS (نمونه موردی ناحیه 6 منطقه 5 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
40 مکانیابی علمی شهرهای جدید بر پایه مبانی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
41 نقش پیاده راه ها در ارتقاء هویت شهر نمونه موردی:کوچه برلن و مهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
42 نقش ملاحظات معماری و شهرسازی در پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷