دکتر علی اکبر رسولی

دکتر علی اکبر رسولی استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

دکتر علی اکبر رسولی

Dr. AliAkbar Rasouli

استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات کاربری/پوشش اراضی با پردازش شئ گرای تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
2 ارزیابی تطبیقی روش های برآورد مقدار بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 65
3 ارزیابی روش های تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان یابی محل دفن مواد زاید شهری، مورد شناسی: شهرستان مرند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
4 ارزیابی قابلیت اکولوژیک برای کاربری مرتع با استفاده از ERAMS و GIS (مطالعه موردی : حوزه یکه چنار مراوه تپه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 2
5 ارزیابی مدل مفهومی ابر در برآورد بارندگی شش ساعته حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 20
6 ارزیابی میزان حساسیت مدل RegCM۴ به طرحواره های پارامترسازی همرفت در مدل سازی بارش های بهاره شمال غرب ایران: (مطالعه موردی سال ۲۰۰۴) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 3
7 ارزیابی و تحلیل نقش خصوصیات فیزیکی ابر در مقدار بارش محتمل با استفاده از داده های ماهواره ای MSG منطقه مورد مطالعه: غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
8 ارزیابی همگنی سری های زمانی دمای بیشینه و کمینه سالانه و فصلی (مطالعه موردی ناحیه خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
9 اصول طراحی تصاویر جغرافیایی در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 8، شماره: 29
10 برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ابعاد تخلیه کننده تحتانی بر میزان رسوبات پشت سد در رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 1
12 بررسی اثر عوامل مرفو-اقلیمی بر دقت ریز مقیاس گردانی مدل LARS-WG (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 8، شماره: 24
13 بررسی اثر عوامل مورفو-اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل SDSM (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 2
14 بررسی پراکنش فراوانی رعد و برق ها و ارتباط آن با ارتفاع در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
15 بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر میزان افت سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخصهای SPI و SWI(مطالعه مورد: آبخوان دشت مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
16 بررسی تغییرات بارش های حدی در استان تهران با استفاده از مدل مقادیر اوج های بالاتر از آستانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
17 بررسی تغییرات خطر آتش‌سوزی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از مدل حداکثر بی نظمی، مطالعه موردی: جنگل ها و مراتع استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
18 بررسی تغییرات زمانی و مکانی بارش های نیسان و پیش بینی آن در استان آذربایجان-شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
19 بررسی روند آبدهی رودخانه کسیلیان (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 8، شماره: 24
20 بررسی شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی توفان تندری منجر به سیل شدید 28 تیرماه سال 1394 در البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 18
21 بررسی عدم قطعیت مدل شبکه عصبی در ریز مقیاس گردانی HadCM۳‎ با روش فاصله اطمینان بوت استراپ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 3
22 بررسی عملکرد مدل سبال کوهستانی در برآورد تبخیروتعرق واقعی . مطالعه موردی: شهرستانهای شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
23 بررسی کارایی رادار داپلر با استفاده از داده های بارندگی ایستگاه‌های سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه (مطاله موردی بارش مهرماه1393) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
24 بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش های پردازش شیءگرا و زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: حوضه باراندوزچای، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
25 بیان یک راهکار مدیریتی سیلاب مبتنی برتخصیص بهینه ی کاربری با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 2
26 پهنه بندی درجه – روزهای نیاز به گرمایش و سرمایش منطقه آذربایجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 66
27 پهنه بندی عناصر اقلیمی آذربایجان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 13، شماره: 52
28 پیاده سازی مدل سنجش تناسب اراضی برای کشت کلزا با استفاده از سیستم استنتاج فازی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 15
29 تاثیر توفانهای گرد و غبار نمکی بر سلامت گیاهان در حوضه شرقی دریاچه ارومیه. (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 4
30 تاثیرنوع رسوبات بر حفره رسوب شویی ایجاد شده در رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 44
31 تحلیل ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی و سنجه های سیمای سرزمین مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارچای (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 14، شماره: 1
32 تحلیل دینامیکی –سینوپتیکی سازوکار بارش های تابستانه جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 3
33 تحلیل روابط تغییرات بارش و سطح آبهای زیرزمینی دشت مرند با روش NRMC (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
34 تحلیل مکانی و زمانی توفان های تندری در دشت اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
35 تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 8
36 تغییرپذیری روند عمق برف در پهنه شمالی ایران مبتنی بر پایگاه داده ECMWF نسخه ERA Interim (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
37 توزیع زمانی و مکانی پدیده رعد و برق در ایران با استفاده از داده های سنجنده ثبت رعد و برق (LIS) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 21
38 توزیع مکانی شاخص تمرکز بارش روزانه در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 69
39 جهان کوه دماوند مستندسازی و دیده بانی فعالیت های انسانی با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 61
40 سنجش قابلیت اراضی شهرستان مرند برای کشت زعفران بر اساس روشهای تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
41 سیستم های اطلاعاتی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 1، شماره: 3
42 سیستم های اطلاعاتی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 1، شماره: 4
43 شبیه سازی توزیع قائم سامانه های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه های همدید و توپوگرافی در غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 2
44 شبیه سازی واداشت های تابشی گردوغبار در غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
45 کاربرد GIS به منظور تجزیه و تحلیل کیفیت هوا در شهر Taichungتایوان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 65
46 کاربرد توزیع مقادیر حدی در تحلیل دماهای حدی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
47 کاربرد روش رگرسیون وزنی در برآورد تبخیروتعرق در شرق دریاچه ارومیه(مطالعه موردی : شهرستانهای شرق دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
48 متخصصین صنعت GIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 9، شماره: 33
49 محاسبه آب معادل از پوشش برفی با پردازش تصاویر سنجنده MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 10
50 مدل سازی تاثیر شاخص های اقلیم سیاره ای بر بارش آذربایجان شرقی مطالعه موردی: شهرستان تبریز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 4
51 مدل سازی تاثیرات پسروی دریاچه ارومیه بر روستاهای ساحل شرقی دریاچه ارومیه با پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 3
52 مدل سازی تغییرات دینامیک کاربری اراضی با استفاده از پردازش شی گرا تصاویر ماهواره ای و مدلCA-Markov مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 108
53 مدل سازی فرسایش و رسوب حوضه ی آبریز قلعه چای عجب شیر با استفاده از داده های ماهواره ای در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 18
54 مدل سازی مکانی پارامترهای فیزیکی دما، شوری و چگالی خزر جنوبی با استفاده از تحلیل گر زمین آماری نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 67
55 مدل سازی و تحلیل فضایی عمق برف در پهنه شمالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 4
56 مدل سازی و روندیابی شاخص های حدی دما و بارش حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 16
57 مدلسازی پهنه های اسکان موقت در مدیریت بحران زلزله با استفاده از مدل های تصمیم گیری فازی-مبنا (مطالعه موردی شهر مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
58 مدلسازی توزیع مکانی بارش های رعد و برقی مناطق کوهستانی شمال غرب ایران، سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 4
59 مطالعه جریان های مدل گردش اتمسفری بزرگ مقیاس بر روزهای بارش شدید دشت اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
60 مکان یابی مناطق بالقوه وقوع حوادث جاده ای در محورهای ترانزیتی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدلANP (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 1
61 نقش بادهای 120 روزه سیستان در نوسانات رطوبت شرق و جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
62 نگرشی بر کاربردهای متنوع سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 2، شماره: 7
63 نماسازی پویای عرصه های طبیعی در بستر وب مورد: بلوک ۱۳۰- پی بشک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بارش های سیل آسا با استفاده از تصاویر ماهواره ای و رادار هواشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
2 ارزیابی دقت شاخصهای پوشش گیاهی استخراج شد از تصویر ماهواره ای NOAA-AVHRR (مطالعه موردی: استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
3 ارزیابی روش شبکه عصبی (MLP) و طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی مطالعه موردی: شهرستان مرند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی و برآورد زمانی- مکانی تغییرات پوشش/کاربری اراضی اطراف معدن مس سونگون با استفاده از داده های چند زمانه سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
5 اعتبار سنجی دقت شاخصهای پوشش گیاهی مورد استفاداه در سنجش از دور مطالعه موردی: شمالغرب کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
6 Modeling of Thunderstorm Rainfall Events in the Northwest of Iran, Emphasizing on Flash floods Hazards in the Vicinity of Tabriz City (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
7 Study of Thunderstorm Rainfalls in Mountainous of North West of Iran With using Modis sensor images (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 The Necessity of Multi-PurposesMonitoring of Iran's Water Resources (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)
9 بارزسازی تغییرات پوشش سبز شهرستان اردبیل با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
10 برآورد خسارات ناشی از زلزله با استفاده از تحلیل چند معیاره فازی نمونه موردی: منطقه ۸ شهر تبریز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
11 بررسی پدیده گردوغبار و عملکردآن بااستفاده ازنرم افزار ARC MAP مطالعه موردی: استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
12 بررسی تغییرات آب دریاچه اورمیه با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
13 بررسی تغییرات زمانی و مکانی سطح پوشش برف کوهستان سبلان از طریق بهینه سازی و همجوشی تصاویر سنتینل -۲ و لندست (۸ و ۹) با اعمال روشهای پردازش شی ءگرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)
14 بررسی روشهای محاسبه ای رسوب رودخانه دز در محل کانال آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی شهرستان مراغه و تاثیر آن بر تعدیل دما با استفاده از تصاویرماهواره لندست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
16 بررسی مکانی روند بارش سالانه با استفاده از روش من ـ کندال در شمال غرب کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
17 پایش نوسانات دریاچه ارومیه با پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
18 تثبیت ریزگردها در حوضه غربی دریاچه ارومیه با استفاده از مالچ پاشی و کاشت نهال بر اساس تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی : روستای جبل کندی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
19 تجزیه و تحلیل پدیدة جوشش در پانل های دیوارآب بند سد کرخه و بررسی راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
20 تشخیص تغییرات دراز مدت کاربری اراضی دریاچه ارومیه با پردازش تصاویر ماهوارهای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
21 تشخیص تغییرات کاربری اراضی شهرستان بانه با پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
22 توزیع مکانی بارانهای رعد و برقی منطقه سیدنی استرالیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
23 حفاظت و ساماندهی رودخانه بالا رود در محدوده سیفون معکوس بالارود (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 خشکسالی وتأثیر آن برمنابع آب زیرزمینی درمنطقه جیرفت با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
25 رابطه نوآوری بازاریابی با عملکرد شرکت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
26 شواهدوپیش بینی های تغییرات اقلیمی درخاورمیانه و اثرات آن برایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
27 کاربرد GIS در بررسی و پهنه بندی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آبهای زیرزمینی در غرب و جنوب غربی حوضهی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
28 کاربرد ژئو تکستایل در حفاظت دیوارهها و بستر مسیلهای طبیعی و کانالهای انتقال آب و مقایسه آن با سایر روشها (مطالعه موردی کانال E2 شبکه دز) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
29 محاسبه بیلان آبی شهرستان جیرفت و مدیریت آن دردوره خشکسالی باتوجه به روش پنمن ـ مونتیث (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
30 مد لسازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز با استفاده از تصاویر ماهوار های و GIS مطالعه موردی: حوضه لگشای نکارود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
31 مدلسازی مکانی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان مرند (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
32 مطالعه تغییرات پوشش برف و یخ ارتفاعات کوهستان سبلان در طی سه دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک