حسن حیدری

 حسن حیدری دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه

حسن حیدری

Hassan Heidari

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Alternative VAR Model for Forecasting Iranian Inflation: An Application of Bewley Transformation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 46
2 An Alternative VAR Model for Forecasting Iranian Inflation: An Application of Bewley Transformation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 46
3 An Evaluation of Alternative BVAR Models for Forecasting Iranian Inflation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 50
4 آثار کاهش تعرفه بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
5 اثر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران:مشاهداتی بر پایه مدل های GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
6 اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت نگر و خود دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 4
7 احتمال و شدت ورشکستگی و کاربرد آن در بیمه بدنه اتومبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 16، شماره: 2
8 ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
9 ارزیابی تاثیر شوک های پولی بر قیمت و سطح فعالیت ها در بخش مسکن با استفاده از یک الگوی FAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
10 ارزیابی تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر عرضه ی تسهیلات بانکی از طریق ویژگی های ترازنامه ای بانک های دولتی و غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
11 اسطوره خون (بررسی برخی کارکردهای وابسته به خون و نمود آن در شاهنامه) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 55
12 Effectiveness of Metacognitive Therapy on Dysfunctional Beliefs, Inflated Sense of Responsibility, and Intolerance of Uncertainty in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 33
13 Isolation and characterization of curcumin from powdered rhizomes of turmeric plant marketed in Maragheh city of Iran with soxhlet technique (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 2، شماره: 4
14 Optimal Reconfiguration of Solar Photovoltaic Arrays Using a Fast Parallelized Particle Swarm Optimization in Confront of Partial Shading (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 8
15 برآورد اثرات سرریزفضایی رشداقتصادی دربین کشورهای مجاوردریای خزر: رویکرد داده های تابلویی پویای فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
16 برآورد نرخ تنزیل مبتنی بر نرخ خطر برای ایران و چند کشور منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
17 بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
18 بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 75
19 بررسی تاثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران (با رویکرد سری های زمانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 7
21 بررسی تاثیر کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی؛مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 9
22 بررسی تاثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 5
23 بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: بر پایه مدل سه متغیره GARCH (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
24 بررسی تحلیلی و تطبیقی نخستین زیستگاه و هبوط انسان در کتاب مقدس با دیگراسطوره های خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 38
25 بررسی چالش های تامین مالی بنگاه ها با تاکید بر نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
26 بررسی حقوقی بانکداری اسلامی به عنوان ابزاری برای تامین سرمایه مالی و اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین بانکی دوره: 2، شماره: 3
27 بررسی رابطه بین دموکراسی و رشداقتصادی: مطالعه موردی برای 8کشوربزرگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
28 بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
29 بررسی عناصر داستان اعرابی و سبوی آب در مصیبت نامه، مثنوی و دفتر هفتم مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 38
30 بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 71
31 بررسی کارایی مصرف آب آفتابگردان در روش های آبیاری سطحی و فتیله ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
32 بررسی کارایی مصرف برق و برآورد احتمالات انتقال میان رژیم های با کارایی بالا و پایین مصرف برق در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
33 بررسی نقش مخارج R&D در نرخ رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 3، شماره: 8
34 بررسی و مدلسازی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 21
35 بررسی یکنواختی لایه نازک SiO2، تولید شده با روش تبخیر باریکه الکترون و تبخیر گرمایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 4
36 پویایی های رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بی ثباتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
37 پیش بینی سطح پذیرش اجتماعیبر اساس سرمایه روان شناختی در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 11، شماره: 2
38 پیشبینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبکهای فرزندپروری، جو عاطفی خانواده، اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر قم (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 8
39 تاثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تاکید بر سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
40 تاثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
41 تاثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
42 تاثیرنوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 4
43 تاملی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با تمرکز بر سهم انرژی در تولید با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 56
44 تجزیه و تحلیل تاثیر شوکهای سیاست مالی وضرایب فزاینده مالی اقتصادایران درچارچوب مدل کینزین های جدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
45 تحلیل روند تغییرات بارش برف و باران در ایستگاه های منتخب استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
46 تحلیل فقهی و حقوقی آثار تلقیح مصنوعی به وسیله اجاره رحم (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 2، شماره: 5
47 تحلیل محتوای مقالات دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی (1386−1395) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 23
48 جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 2، شماره: 5
49 حدیث اوائل و بازتاب آن در برخی از متون ادبی- عرفانی (از قرن سوم تا دهم هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 2، شماره: 3
50 رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم:شواهدی از کشورهای منتخب منطقه mena (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 60
51 رنگ آمیزی گروندی خود تثبیت کننده با استفاده از نظریه بازی ها و یافتار مرتب سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 6، شماره: 2
52 سرمایه اجتماعی سرمایه سلامت و رشداقتصادی درکشورهای خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
53 سکوت ارتباطی درغزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 16، شماره: 29
54 سنجش اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت زندگی همسران جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 27
55 عملکرد مدل های مختلف خود رگرسیون برداری بیزی جهت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران:کاربرد روش نمونه گیری گیبس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 62
56 مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 48
57 مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به سرطان ریه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 6
58 مقایسه تصور بدنی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (گروه جراحی حفظ سینه و جراحی ماستکتومی) با زنان غیرمبتلا در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 4
59 نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل و نواوری:رویکردی نظری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 33
60 نفقه ی زن در حقوق ایران ،فرانسه و سوئد (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 3، شماره: 7
61 نقش اسطوره باروری در شکل گیری تراژدی پسرکشی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 50
62 نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز الگوهای دما و بارش در آینده با استفاده از CCT(مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
2 اثر اتر جاذب رطوبت بر تولید ماده خشک آفتاتگرداى در شرایط خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
3 اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر خود کنترلی و تاب آوری زنان دارای فرزند معلول شهرستان اراک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
4 اثر رضایت به جنایت بر مسئولیت کیفری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
5 اثر نشاءکاری بر تعداد برگ و قطر ساقه آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 اثر نشاءکاری بر تعداد برگ و قطر ساقه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 اثربخشی آموزش گروهی درمان شناختی رفتاری بر بهبود خودکارآمدی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
8 اثربخشی آموزش مسأله گشایی شناختی بر پرخاشگری معتادان در حال ترک استان قم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
9 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر پرخاشگری معتادان در حال ترک استان قم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
10 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سطح اعتیاد پذیری و بازخورد نسبت به مواد مخدر (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
11 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش گرایش به مواد مخدر در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
12 اثربخشی امید درمانی گروهی بر تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
13 اثربخشی امید درمانی گروهی بر تحمل عاطفه ی منفی و معنویت بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
14 اثربخشی بازی درمانی زبان شناختی بر رشد آگاهی واج شناسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املاء (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
15 اثربخشی برنامه آموزش تفکر فلسفی بر راهبردهای مقابله ای و جرات ورزی در دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمایی شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
16 اثربخشی برنامه های آموزش فلسفه بر مهارت های تصمیم گیری، حل مسیله و خلاقیت زنان شرکت کننده در همایش دیدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
17 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد برافزایش سطح مولفه های (خودمدیریتی، نظم پذیری و قانونمندی) مسیولیت پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
18 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش سطح مولفه های (وظیفه شناسی، سازمان یافتگی، پیشرفت گرایی) مسیولیت پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
19 اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی شرکت کنندگان همایش دیدن (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
20 ارایه مدلی تلفیقی از نقشه های سه بعدی و عکس های هوایی در محیط Google Earth(مطالعه موردی: غرب ارومیه) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
21 ارزیابی اثر شدت برگ زدایی در دو مرحله گلدهی و خمیری بر صفاتمرفولوژیک گندم (رقم کوهدشت) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
22 ارزیابی اثرات تجارت مرزنشینان بر شاخص های جمعیتی نواحی مرزی استان آذربایجان غربی(مطالعه موردی :روستاهای پیرامون بازارچه تمرچین) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
23 ارزیابی تحمل ارزن دم روباهی به آب آلوده به شوینده خانگی در مرحله جوانه زنی بذر (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر گندم (رقم پیشتاز) تحت تاثیر آب آلوده (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 ارزیابی خواص تریبولوژیکی پوش شهای رسوب فیزیکی بخار آلومینیوم (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
26 ارزیابی داده های باران ماهواره TRMM در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
27 ارزیابی داده های هواشناسی ایستگاهی و بازتحلیل پایگاه های اقلیم جهانی در مدل سازی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 ارزیابی شرایط اقلیمی استان آذربایجان غربی از بعد دفاعی بر اساس MCI (و پهنه بندی نقشه آن در محیط Google Earth) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
29 ارزیابی شیوه ای نوین در مدل سازی سه بعدی با استفاده از محیط Google Earth (مطالعه موردی: گنبد نمکی جهانی) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
30 ارزیابی و پهنه بندی نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
31 ارزیابی و مقایسه شرایط اقلیم نظامی استان آذربایجان شرقی و کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
32 ارزیابی و مقایسه نتایج پردازش های FCC و HSI بر روی داده های بازتابی ETM+ در منطقه لنجان، اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
33 ارزیابی وضعیت خطوط تاکسیرانی شهر بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
34 انواع سیستم های ریزحوزه ای جمع آوری آب باران جهت احداث باغ در اراضی شیب دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
35 Do the Important Macroeconomic Variables Affect on Aggregate Tourism Income in Iran? (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
36 Effect of refined and non-refined wastewater on wheat seed vigor (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
37 Effect of refined wastewater on leaf relative water content in wheat under drought (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
38 بازیافت پسماند کشاورزی مطالعه موردی: روستای شهنیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
39 بحران مالی و انتقال نوسانات بین بازارهای سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
40 بررسی آسیب پذیری شهر کازرون در برابر زلزله های احتمالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
41 بررسی آسیب های اجتماعی با توجه به نوع روابط زناشویی در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
42 بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب MENA : کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
43 بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر عملکرد خانواده در زوج ها (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
44 بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر شادکامی دانش آموزان دختر اول متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
45 بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه مراجع محور ی در تغییر خودپنداره نوجوانان پرخاشگر پسر در خوابگاه کمیته امداد امام خمینی شهرستان خمین در سال 1392 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
46 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تورم در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
47 بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقاء رضایت زناشویی دانشجویان متأهل زن دانشگاه خمینی شهر (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
48 بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان متأهل زن دانشگاه خمینی شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
49 بررسی ارتباط بین عناصر اقلیمی و گردوغبارها بر میزان بستری و بروز بیماری های قلبی (مطالعه موردی شهر ایلام ، شش ماهه اول سال های 1389-1388) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
50 بررسی ارتباط و نیز بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از بازارهای دو کشور ایران و ترکیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
51 بررسی اصول قراردادهای مدیریت حل و فصل اختلافات حقوقی و کیفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو
52 بررسی الزامات کتابداری برای کودکان کم توان ذهنی (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش و مطالعات در روانشناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی
53 بررسی بازتاب اندیشه گنوسی گرفتاری روح در ماده و نجات آن؛ در دفتر چهارم مثنوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
54 بررسی تاثیر آموزش پهلوان پروری بر کاهش خشم کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی
55 بررسی تاثیر آموزش پهلوان پروری بر کاهش نشانگان پرخاشگری کودکان 10-11-12 سال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
56 بررسی تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر ارزش افزوده بخش تعاون در ایران رهیافت آزمون کرانهها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
57 بررسی تاثیر پویایی سرمایه اجتماعی بر روی کسب مزیت رقابتی پایدار. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
58 بررسی تاثیر قیمت نفت و نوسانات نامتقارن آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک طی ادوار تجاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
59 بررسی تاثیر مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی بر نوسانات (تلاطم) بازدهی سهام در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
60 بررسی تاثیر مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی بر نوسانات (تلاطم) بازدهی سهام در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
61 بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روشهای تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره) و تأثیر آن برسبک زندگی اسلامی-ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
62 بررسی تمایز خویشتن در زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش در سال 1395 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
63 بررسی حقوقی کیفری بین المللی مصونیت پارلمانی در نظام حقوق کیفری ایران و حقوق کامن لا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
64 بررسی دلایل عدم توسعه یافتگی ایران به کمک مدل اطلس تکنولوژی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
65 بررسی رابطه بازاریابی داخلی با کیفیت خدمات و رضایت مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
66 بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با دلزدگی زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه خمینی شهر (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
67 بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه خمینی شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
68 بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
69 بررسی رابطه بین وجدان کاری و جو اخلاقی در دبیران دوره های اول و دوم متوسطه شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
70 بررسی روند تغییرات زمانی دما و بارش در منطقه ایلام با استفاده از روش ناپارامتری من- کندال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
71 بررسی ژیومورفولوژیکی گنبدهای نمکی با استفاده از داده های ماهواره ای و مطالعات میدانی (مطالعه موردی: کوه منگرک) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
72 بررسی شرایط اقلیمی استان کرمانشاه از بعد دفاعی بر اساس MCI (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
73 بررسی عوامل تاثیرگذار بر عرضه مسکن در ایران : با روش GMM (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
74 بررسی کاربرد کامپیوتر در معماری پارامتریک به منظور برنامه ریزی راهبردی در طراحی فضای شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
75 بررسی کنایه و مجاز با تاکید بر داستان ضحاک (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
76 بررسی مدل ارتعاشی شاخه درخت گردو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
77 بررسی مقایسه ای اثرات رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی هوای ایران در دو بخش صنعت و حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
78 بررسی نقش بیمه های خرد در کاهش فقر و نقش بیمه عمر در آن (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی و اولین کنفرانس بین المللی بیمه و توسعه «راهکارهای توسعه بیمه های خرد (Life Insurance)»
79 بررسی نقش حرکات اجتماعی بر توسعه شهری پایدار مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
80 بررسی نقش رسانش حرارتی در آستانه تخریب لیزری لایه های نازک فلزی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
81 بررسی نقش سرمایه انسانی در بهره وری کل عوامل تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
82 بررسی و تحلیل نقش حضورمستشاری ایران از بعد ژئوپلیتیک در منطقه استراتژیک خاورمیانه با رویکرد تحلیل رسانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
83 بررسی و مقایسه نتایج پردازش های تصویر پایه در تفکیک واحدهای زمین شناختی با استفاده از داده های استر (مطالعه موردی: گنبد نمکی خوراب) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
84 بررسی وضعیت پسماندجامدروستای شهنیا باتاکید برجمع آوری وپردازش ضایعات زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
85 بررسی وضعیت موجود پسماندهای جامدخانگی و پزشکی روستای زیارت ساحلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
86 بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای در انگیزش خود اشتغالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
87 پیش بینی آمادگی ابتلا به اعتیاد به مواد مخدر بر اساس متغیرهای تاب آوری، هیجان خواهی و هوش هیجانی در دانش آموزان پسر دوره دبیرستانی شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
88 پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی براساس تعارض ولی فرزندی و خودکارآمدی -تحصیلی دانش آموزان تک فرزندی و چند فرزندی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
89 پیش بینی بروز طلاق روانی در زوجین با استفاده از سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
90 پیش بینی بروز طلاق روانی در زوجین با استفاده از میزان حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده، دوستان و جامع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
91 پیش بینی بروز طلاق عاطفی در زوجین با استفاده از ابعاد نه گانه آسیب شناسی روانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
92 پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش عاطفی، منبع کنترل، انگیزه پیشرفت و تحصیلات والدین در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
93 پیش بینی خودشیفتگی براساس عملکرد خانواده و روابط بین فردی دردختران جوان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
94 پیش بینی خودکارآمدی براساس الگوهای ارتباطی خانواده و سرسختی روان شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
95 پیش بینی خودکارآمدی براساس الگوهای ارتباطی خانوغاده و سرسختی روانشناختی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی خمینی شهر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
96 پیش بینی رضایتمندی زناشویی بر اساس ساختار قدرت زنان شاغل در ذوبآهن و مجتمع فولاد مبارکه شهر اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
97 پیش بینی سازگاری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
98 پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس ویژگیهای شخصیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
99 پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس ویژگیهای شخصیت وشیوه های حل مسئله دربیماران ام اس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
100 پیش بینی سطح پذیرش اجتماعی بر اساس سرمایه روان شناختی در نوجوانان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
101 پیش بینی سطح پذیرش اجتماعی بر اساس سرمایه روان شناختی و تعیین رابطه بین فرآیند و محتوای خانواده با سطح پذیرش اجتماعی در نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
102 پیش بینی سلامت روان براساس تعداد دفعات و مدت زمان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
103 پیش بینی نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل MRS-GARCH (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
104 پیشبینی خودکارآمدی بر اساس مولفه های الگوهای ارتباطی خانواده در دانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
105 تاثیر آب آلوده به پودر شوینده خانگی بر خصوصیات جوانه زنی نخود (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
106 تاثیر آبیاری جویچه ای متناوب بر سبزینگی ارزن دم روباهی(Setaria italica) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
107 تاثیر آرامسازی پیش رونده ی عضلانی بر اضطراب در سربازان یک مرکز آموزشی در شمال کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
108 تاثیر آرامسازی پیش رونده ی عضلانی بر افسردگی در سربازان یک مرکز آموزشی در شمال کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
109 تاثیر آلودگی محیط زیست بر روی هزینه های سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
110 تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر اول دبیرستان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
111 تاثیر پارامتر های انباشت بر مورفولوژی لایه های نازک TIO2 تولید شده به روش کندو پاش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
112 تاثیر پارامترهای فرآیند بر ویژگی های پوشش رسوب فیزیکی بخارآلومینیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
113 تاثیر پیشرفت خودشیفتگی با توجه به عناصر اصلی خانواده و رابطه ی آن با دختر ان جوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
114 تاثیر تغییر اقلیم بر اقتصاد تجارت و بازرگانی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
115 تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی گیاه گاودانه Vicia ervilia (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
116 تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی گیاه گشنیز(Corianderum sativum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
117 تاثیر دور آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات جوانه زنی بذرهای تولید شده شوید (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
118 تاثیر دوره های مهد کودک و پیش دبستانی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش اموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
119 تاثیر سکوت بر پرخاشگری و کیفیت زندگی زوجین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
120 تاثیر شعرخوانی بر میزان تاب آوری دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
121 تاثیر عضویت زوجین در شبکه مجازی تلگرام بر میزان همراهی عاطفی و نقشها در خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
122 تاثیر فاضلاب تصفیه شده بر محتوای نسبی آب برگ گندم در شرایط خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
123 تاثیر فاضلاب تصفیه شده و تصفیه نشده بر بنیه بذر گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
124 تاثیر کم آبیاری با فاضلاب بر طول و وزن خوشه یولاف زراعی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
125 تاثیر کم آبیاری بر کیفیت علوفه ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای در کشت دوم بعد از جو (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
126 تاثیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
127 تاثیرباورهای معنوی بر شاخص های سلامت روانی وجسمانی افراد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
128 تأثیر آب آلوده به شوینده خانگی بر خصوصیات جوانه زنی بدر لوبیا قرمز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
129 تأثیر اترجاذب و رژیم آبیاری بر تولیدماده خشک کدو (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
130 تأثیر توسعه مالی بر فساد مالی منتخبی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
131 تأثیر درآمد و شدت انرژی برشدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب اوپک: شواهدی از یک مدل تغییر رژیمی داده های تابلویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
132 تأثیر کم آبیاری با فاضلاب بر ارتفاع بوته و طول پدانکل یولاف زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
133 تبیین جایگاه اصل سلسله مراتب جهت ارتقاء هویت در منظر شهری (نمونه موردی: بلوار جانباز در شهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
134 تجزیه و تحلیل تطبیقی داده های الگوریتم V7 3B42 (TMPA) ماهواره TRMM در زون اقلیمی کوهستانی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
135 تحلیل تاثیر عناصر اقلیمی و گرد و غبارها بر آسم و بیماری های ریوی در استان ایلام (مطالعه موردی شهرستان دهلران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
136 تحلیل روند وقوع طوفانهای گردوغباری در نیمه غربی ایران ، پیامدها و خطرات زیست محیطی آنها مطالعه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری
137 تحلیل عناصر داستان در متون تعزیه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
138 تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و توسعه شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
139 تحلیل قابلیتهای استانهای مرزی ایران درتوسعه همکاری های بین مرزی باکشورهای همسایه وجهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
140 تحلیل مبانی جهل به قانون در فقه و مصادیق جهل در احکام فقهی (دریافت مقاله) اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
141 تحولات حقوقی، اجتماعی و روانکاوی قانونی اعتبار و آثار شرط ترک ازدواج مجدد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
142 تعیین اثربخشی گروه درمانی بارویکرد واقعیت درمانی برافزایش عزت نفس زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
143 تعیین اثربخشی گروه درمانی بارویکرد واقعیت درمانی برافزایش کنترل درونی زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
144 تعیین اثربخشی گروه درمانی بارویکرد واقعیت درمانی برکاهش نشانگان اضطراب زنان نابارور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
145 تعیین اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی شرکت کنندگان در همایش دیدن پژوهشگاه کلام زنده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
146 تلمیحات و اشارات تاریخی و داستانی در دیوان امیرخسرو دهلوی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
147 توسعه بهینه منابع تولید همزمان برق و حرارت در یک ریز شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق
148 جایابی بهینه راکتورهای محدود کننده جریان اتصال کوتاه با استفاده از روش ازدحام ذرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
149 جایابی منابع تولیدات پراکنده (DG) به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق
150 جستجویی در عوامل ابهام در شعر خاقانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
151 خستگی تحصیلی ، بی علاقگی تحصیلی و عدم کفایت تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
152 درس سبک و تدریس سبک (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
153 رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه مالی و فقر: مطالعه موردی برای کشورهای (OPEC) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
154 رابطه رشد نقدینگی، درآمدهای نفتی و ازادسازی تجاری با مخارج دولت به عنوان یکی از مهمترین ابزار سیاست مالی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
155 رتبه بندی درجه اهمیت اعتبارات بانکی در بخش کشاورزی و صنعت ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
156 روشی نوین برای انتخاب مکان و اندازه بهینه خازن در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
157 زمین گردشگری با رویکرد توریسم درمانی (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فراشبند) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
158 زوج درمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
159 سبک فردی ناصر خسرو (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
160 سلامت روان در بیماران مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
161 سنجش اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت زندگی همسران جانبازان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
162 سیاقه الاعداد و کارکرد های بلاغی آن در شاهنامه (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
163 شناخت و اصول طراحی و چیدمان درختان بادشکن و سایر گونه های گیاهی جهت مقابله با ریزگردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
164 ضریب بهینه ارزش وثایق ملکی و بهترین زمان فروش املاک تملیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
165 طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از شاخص اقلیمی کاملوت CCI (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
166 غزل روایی در دیوان شمس (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
167 کاربرد مدل ریاضی گامبل درتجزیه و تحلیل فراوانی بادهای حداکثر درپراکنش ریزگردهای دریاچه ارومیه مطالعه موردی: ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
168 کنترل کیفیت و ارزیابی درونی درآموزش عالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
169 کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
170 محاسبات، ارزیابی پارامترها و قوانین تشکیل فاز جهت معرفی آلیاژهای انتروپی بالای سبک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
171 مدل های حالت- فضا و کاربردهای آن در اقتصاد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
172 مدیریت و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
173 مروری بر مطالعات تئوریک استفاده از مدل مارکویتز در ارزیابی پروژه های سرمایه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
174 مطالعه اثر آب آلوده بر جوانه زنی گاودانه (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
175 مطالعه اثر شوینده خانگی بر جوانه زنی بذر لوبیا سفید (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
176 مطالعه اثرات حذف تاسل وشدت برگ زدایی برصفات زراعی و مرفولوژیک ذرتZea mays L. ) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
177 مطالعه اثرات شدت برگ زدایی برعملکردوصفات زراعی ذرت Zea mays L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
178 مطالعه تاثیر آب آلوده به پودر رختشویی بر خصوصیات جوانه زنی عدس (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
179 مطالعه تطبیقی شکل گیری ماهیت و آثار تعهدات قراردادهای الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
180 مطالعه میکرو ساختار لایه های نازک TiO2 انباشت شده به روش تبخیر پرتو الکترونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
181 معیار سال پایه جهت مطالعه انرژی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
182 مقایسه بین بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد سالم از لحاظ زمان واکنش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
183 مقایسه سبکهای مقابله ای و دلبستگی و ابعاد شخصیت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
184 مقایسه سرسختی روانشناختی و امید به زندگی زنان مطلقه و بیوه شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
185 مقایسه سلامت روان در بیماران مبتلا به ام. اس و بیماران دیابتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
186 مقایسه عملکرد اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد سالم از لحاظ عملکرد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
187 مقایسه فرسودگی و خودکار آمدی تحصیلی و خود تنظیمی در بین دانش آموزان شرکت کننده در کلاس انس با قرآن و دانش آموزان عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
188 مقایسه مثنوی طاقدیس با مثنوی معنوی با تکیه بر تأثیر پذیری از قرآن مجید (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
189 مقایسه میزان رضایت از زندگی مردم محله های آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
190 مقایسه میزان سلامت روان مردم محله های آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
191 مقایسه میزان شادکامی مردم محله های آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
192 مقایسه نتایج پردازش های FCC و HLS بر روی داده های بازتابی +ETM در منطقه لنجان، اصفهان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
193 مقایسه نیمرخ شخصیتی بر اساس خلاقیت و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
194 مقایسه و تحلیل طیف های بازنویسی شده صحرایی حاصل از ASD با کتابخانه سازمان فضایی ایران (مطالعه موردی: اردستان، اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
195 مقایسه و ترسیم نیمرخ شخصیتی بر اساس خلاقیت و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
196 مقایسه ی میزان پرخاشگری بدنی و خشم در زوجین عضو گروه های مجازی و غیر عضو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
197 مقایسه ی میزان پرخاشگری و عملکرد خانواده در زوجین عضو گروه های مجازی و غیر عضو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
198 مقیاسه بین بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد سالم از لحاظ سوگیری توجه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
199 موانع و راهکارهای اجرایی شدن قراردادهای فاینانس با تاکید بر معاهده انرژی ECT و حل فصل اختلافات ناشی از آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
200 مولانا و منادا (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
201 میکروساختار و مورفولوژی پوش شهای رسوب بخار یونی آلومینیوم (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
202 نقدوبررسی نظریه روش شناسی مردم نگاری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
203 نقش گردشگری شهری دررشداقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
204 نقش و اهمیت بازی درمانی زبان شناختی بر اختلال یادگیری املاء در دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
205 نگاهی به ساختار تمثیل در شعر نیمایوشیج و رساله های شهاب الدین سهروردی (دریافت مقاله) همایش کشوری افسانه
206 نگرشی پویا بر ارزشدر معرض خطر پورتفوی سهام بر پایه مدل های حالت فضا و فیلتر کالمن: مطالعه موردی بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
207 واکنش بذر نخود علوفه ای به آب آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
208 ویژگیهای شخصیت و شیوه های حل مسئله دربیماران ام اس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
209 هوش معنوی در بیماران مبتلا به ام. اس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی