دکتر سیدمهدی توکلی افشاری

دکتر سیدمهدی توکلی افشاری استاد دانشگاه آلبرتا( University of Alberta)
Electrical & Computer Engineering Department

دکتر سیدمهدی توکلی افشاری

Dr. Mahdi Tavakoli

استاد دانشگاه آلبرتا( University of Alberta) Electrical & Computer Engineering Department

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.