دکتر کریم اسلاملوئیان

دکتر کریم اسلاملوئیان دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز

دکتر کریم اسلاملوئیان

Dr. Karim Eslamloian

دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کیفیت نهادی بر چرخه تجاری و پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 1
2 اثرات تکانه های مخارج دولت بر بهره وری نهاده ها، و ترجیحات مصرف کنندگان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 3
3 اثرات جهانی تحریم نفتی ایران: کاربردی از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
4 اثرکیفیت زیرساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی: مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 12
5 ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی- رویکرد اقتصاد رفتاری با روش عامل مبنا در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 1
6 ارزیابی مدل های سنجش فرار مالیاتی از اقتصاد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری: رهیافت تحلیل سلسله مراتبی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 26، شماره: 1
7 انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 1
8 بحران اقتصادی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
9 برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 2
10 برآورد سری زمانی شاخص دانش در اقتصاد ایران با روش لوینسون و پترین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
11 برآورد نرخ رجحان زمانی در ایران با استفاده از الگوریتم بازگشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 2
12 بررسی اثر باز بودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران 1340-1386 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
13 بررسی ارتباط پویای محصول و آلودگی درچارچوب یک الگوی رشد: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 7
14 بررسی پویایی های غیرخطی نرخ تورم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت بازار سیاه ارز در ایران یک الگوی دو مرحله ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 19
16 بررسی تاثیر متغیرهای کلان و داراییهای جایگزین بر قیمت سهام در ایران یک الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 29
17 بررسی رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
18 بررسی رابطه ی بین عملکرد زیست محیطی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی:آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 7، شماره: 14
19 بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و صادرات: مورد استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 3
20 بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 4
21 بررسی متوسط طول تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های علوم و مهندسی و مقایسه آن با سایر رشته ها در دانشگاه های کانادا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 9
22 بررسی نظریه سود نیوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 24
23 بررسی وجود کانال ریسک پذیری سیاست پولی در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
24 تاثیر رژیمهای تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 12
25 تاثیر منشاء تکانه های قیمت نفت برپویایی های اقتصاد کلان در یک کشور عمده صادرکننده نفت: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
26 تاثیر نااطمینانی مالی بر سیاست پولی، تورم و تولید در ایران: یک الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 65
27 تاثیر واکنش درونزای سیاستگزار پولی به تکانه های نفتی بر بخش های داخلی و خارجی یک کشور صادرکننده نفت: مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 3
28 تخمین شکاف محصول با تاکید بر سرمایه انسانی: مورد ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
29 تعیین سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر در یک الگوی رشد پایدار: مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 5
30 تعیین مالیات زیست محیطی بهینه در الگوی رشد تعمیم یافته با وجود انتقال تکنولوژی پاک و کیفیت محیط زیست: نمونه اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
31 جبران خدمات عوامل تولید در شرایط عدم‎اطمینان: اجرت ثابت درمقابل مشارکت در سودوزیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 19، شماره: 38
32 سیاست پولی قاعده مند یا صلاحدیدی؟ تحلیلی نظری در انتخاب راهبرد مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
33 قاعده بهینه برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 51
34 مالیات سبز دربخش های انرژی و کالای نهایی در ایران:رویکرد نظریه باز یها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 17
35 مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی نگرشی دوباره به دکترین فایده گری جیونز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 1
36 ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 19
37 نقش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی در اثرگذاری تکانه پولی بر پویایی های اقتصاد کلان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز برسرمایه گذاری ثابت و سرمایه گذاری در انبار (دریافت مقاله) اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
2 کاربرد روش الگوریتم ژنتیک برای برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها