دکتر اسفندیار حیدریان

دکتر اسفندیار حیدریان

دکتر اسفندیار حیدریان

Dr. Esfandiar Heidarian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antioxidant, anti-inflammatory and protective potential of gallic acid against paraquat-induced liver toxicity in male rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 11، شماره: 6
2 اثر کارواکرول بر مهار رشد و میزان تخریب ژنوم در سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 3
3 Differential Consequences of Unilateral Nasal Air-Puff Stimulation on Breathing Pattern and Respiratory System Mechanics in Tracheotomized Rats (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 2
4 Effects of combined 5-Fluorouracil and ZnO NPs on human breast cancer MCF-7 Cells: P53 gene expression, Bcl-2 signaling pathway, and invasion activity (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 6، شماره: 3
5 Effects of Pioglitazone On the Lipid Profile, Serum Antioxidant Capacity, and UCP1 Gene Expression in Mouse Brown Adipose Tissue (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 8، شماره: 1
6 Evaluation of the effects of the hydroalcoholic extract of Terminalia chebula fruits on diazinon-induced liver toxicity and oxidative stress in rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 7، شماره: 5
7 Evidence for Histidine Residues on Plasma Membrane Phosphatidate Phosphohydrolase from Rat Liver (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 3
8 Herbs with anti-lipid effects and their interactions with statins as a chemical anti- hyperlipidemia group drugs: A systematic review (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 11، شماره: 4
9 Protective effect of carvacrol against hepato-renal toxicity induced by azathioprine in rats (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 23، شماره: 4
10 The Beneficial Effects of Vaccinium Myrtilus L. Intake on Atherosclerosis Risk Factors in Male New Zealand Rabbits (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 79
11 The Neuroprotective Effect of Pretreatment with Lavandula officinalis Ethanolic Extract on Brain Edema in Rat Stroke Model (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 98
12 Therapeutic potential of Origanum vulgare leaf hydroethanolic extract against renal oxidative stress and nephrotoxicity induced by paraquat in rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 9، شماره: 6
13 Use of lipid-lowering medicinal herbs during pregnancy: A systematic review on safety and dosage (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 13، شماره: 3
14 بررسی اثر کارواکرول بر بیان ژن اینترلوکین-۶ و پروتئین های سیگنالی در رده سلول های سرطانی پروستات (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 2
15 تاثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبد و میزان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 16، شماره: 1
16 تاثیر مصرف انجیر بر میزان شاخص های اکسیداتیو وآنتی اکسیدانی مردان جوان سالم در یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 4
17 تشخیص هیستیدین اساسی در عمل کاتالیتیکی آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز غشایی کبد موش صحرایی نر (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 2
18 شدت آسیب اسید گالیک بر سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 3
19 علت عدم نیاز به یونMg۲+ در آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز غشایی نسبت به فرم سیتوزولی آن در (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Mast Cell-Produced Prostaglandin D2 prevents Colitis and Colitis-Related Colon Cancer in Mice (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش
2 The inhibitory effects of hesperetin on MCL-1, BCL-XL, and BCL-2 anti-apoptotic factors in PC3 cancer cell line (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
3 تاثیر تجویز بزرک و Trientine بر میزان یون مس سرم و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران