دکتر ناصر میرسپاسی

دکتر ناصر میرسپاسی عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد

دکتر ناصر میرسپاسی

Dr. Naser Mirsepasi

عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
2 آسیب شناسی طرح جذب و نگهداری نخبگان (مطالعه موردی:شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 4
3 آسیب‫شناسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‬‬‬با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه‫های اجرایی دولت (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 7، شماره: 2
4 آیا در مدیریت دلتی اثربخشی برکارآئی تقدم دارد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 1، شماره: 1
5 آینده‌‌نگاری کرامت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 3
6 ارائه الگوی استراتژی اثربخش جذب واحدهای نوپا در مراکز رشد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 2
7 ارائه الگوی انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
8 ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در سیستم بانکداری مجازی (بانک سپه ایران) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 11، شماره: 39
9 ارائه چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 1
10 ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 4
11 ارائه مدل نظام جذب، تامین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 1
12 ارائه مدلی برای ارتقای شایستگی حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(رویکردی جهت ارتقای بهره وری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 3
13 ارایه مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
14 ارایه یک الگوی بومی رهبری به منظور مطالعه تطبیقی سبک رهبری روزنامه های دولتی و غیر دولتی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 6
15 الگوی مشارکت ذی نفعان در شکل گیری خط مشی های گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 14، شماره: 49
16 اندازه گیری سبک های رهبری در سازمان با رویکرد تفکر خلاف واقع (مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 55
17 بررسی امکان پذیری برنامه منطقی نمودن اندازه دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 4، شماره: 2
18 بررسی سیر تحول نظریات حکمرانی در نظام آموزش عالی و دانشگاه ها جهت ارتقاء بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
19 بررسی شرایط علی و شناسایی پیامدهای مدیریت عملکرد منابع انسانی بخش دولتی بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کل کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 8، شماره: 8
20 بررسی عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 0
21 پژوهشی تحلیلی در زمینه ارزشیابی کارکنان و مدیران دولت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 3، شماره: 2
22 تاملی بر تعامل بوروکراسی و دموکراسی: مطالعه ای در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 1
23 تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 11، شماره: 40
24 تحلیل عملکرد شرکت های دانش بنیان مورد مطالعه:شرکت های موجود در پارک های علم و فناوری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 2
25 تحلیل عوامل رفتاری تاثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
26 تعیین شاخص های عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 66
27 تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 7، شماره: 4
28 تغییر در روابط قدرت بین کنشگران درونی و بیرونی نظام اداری از دیدگاه کارکنان نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 2، شماره: 1
29 در جست وجوی راه (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 9، شماره: 2
30 رابطه بین تفاوت نسل های کاری در بروز اهمال کاری کارکنان بخش بانکداری (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 13، شماره: 2
31 رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 2، شماره: 4
32 سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
33 سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
34 شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 3
35 شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 11
36 شناسایی و تعیین الگوی مناسب عدالت محوری در جذب و استخدام نیروی انسانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 30
37 شناسایی واولویت بندی شاخص های نظام آموزش وبهسازی عدالت-محور (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 39
38 طراحی الگوی ارتقای رفاه عمومی با رویکرد حکمرانی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
39 طراحی الگوی اقتضایی دورکاری متناسب بافرهنگ های سازمانی، راه حلی جهت ارتقا بهره وری (مورد مطالعه: کارکنان و مدیران با سابقه اجرای دورکاری در بخش دولتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 1
40 طراحی الگوی برلیان تعالی منابع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران (با رویکرد رفتاری-اخلاقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 8، شماره: 30
41 طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در جهت ارتقا اثربخشی سازمان های دولتی ( مطالعه موردی: استانداری کرمان ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 35
42 طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی برحکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 3
43 طراحی الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 10، شماره: 3
44 طراحی الگوی شفافیت سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 45
45 طراحی الگوی فرهنگ سازمانی با رویکرد شبکه ای - میانداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
46 طراحی الگوی نقش دولت در ارتقای سرمایه اجتماعی با رویکرد خلق ارزش عمومی در سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
47 طراحی چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی کارآفرین محور در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
48 طراحی مدل بهینه مدیریت استعداد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 37
49 طراحی مدل پارادایمی سکوت سازمانی با تاکید بر نقش راهبردی توانمندسازی کارکنان در شکست آن (مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 4
50 طراحی مدل جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 106
51 طراحی مدل حکمرانی آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 3
52 طراحی مدل سنجش اعتماد سیاسی عمومی به دولت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
53 طراحی مدل شایستگی کارکنان در حوزه امنیت سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 41
54 طراحی مدل قابلیت های سازمانی در حوزه امنیت سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 24، شماره: 92
55 طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
56 طراحی مدل مدیریت عملکرد با تاکید بر آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 17
57 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد اجتماعی فنی و بوم شناختی برای بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
58 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ارباب رجوع محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 2
59 طراحی نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره‎وری اقتصادی (مورد مطالعه: بانک آینده) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 27
60 طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی های کلیدی مدیران زن (دریافت مقاله) فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین دوره: 1، شماره: 1
61 طراحی و تبیین مدل مدیریت تعارضات بین نسلی در محیط کار (مورد مطالعه: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 15، شماره: 59
62 عارضه یابی مدیریت استعداد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 53
63 عوامل موثر بر نگهداشت دانشگران در مراکز علمی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 21، شماره: 82
64 کنکاشی پیرامون شاخص‌های اخلاق‌حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی با بهره‌گیری از روش AHP فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 5
65 گونه شناسی پیامدهای بلوغ دانش سبز کارکنان در شهرداری تهران براساس تحلیل کیو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 9
66 مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی (کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
67 مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی (کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
68 مدیریت دولتی در سه نگاه تحلیلی نظری در تعیین هویت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 11، شماره: 1
69 معرفی الگوی ارزشی سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 2
70 مقاله پژوهشی: الگوی توسعه راهبردی منابع انسانی در حوزه امنیت سایبری نیروهای مسلح ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 18، شماره: 1
71 نارسایی های نظام جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 54
72 نقش آموزش در تکوین و ارتقاء تمدن سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 2
73 نقش کارکنان در تصمیم گیری کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 1
74 نقش مدیران حرفه ای در توسعه ((ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه)) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 1، شماره: 2
75 نقش مدیران حرفه ای در توسعه، ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
76 نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 39
77 نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 9، شماره: 2
78 نگرشی راهبردی بر نظام اداری و توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 13، شماره: 1
79 ویژگی های کیفیت منابع انسانی در سازمانها و دولت الکترونیک (تحقیقی نظری و کاربردی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ،آموزش ،پژوهش در سازمان های اداری ،خدماتی و تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
2 اثر سبک رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
3 ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در سیستم بانکداری مجازی (بانک سپه ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 ارزیابی همراستایی استراتژیک بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی. مورد مطالعه: شرکت های فعال در حوزه صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
5 اولویت بندی بلوغ فرایندهای سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
6 اولویت بندی بلوغ فرایندهای سازمانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
7 بانکداری الکترونیک ارتباط متقابل آن با بانکداری سیار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
8 بررسی اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در پژوهشگاه بین المللی زلز شناسی و مهندسی زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 بررسی استراتژیک ارتقا کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان(مطالعه موردی:شرکت مهندسی و ساخت نارگان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
10 بررسی تاثیر استفاده از مدل تیم سازی بلبین در عملکرد شرکت های فناور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
11 بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 تاثیر میزان اضافه کاری و دورکاری بر تعادل کار-زندگی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز استان گیلان، شهر رشت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت
13 تعیین نقش تعدیل کننده عوامل درون سازمانی بر رابطه بین عدالت سازمانی و تعهدسازمانی کارکنان مورد مطالعه: کارکنان شرکت بیمه کارآفرین استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
14 توسعه منابع انسانی از مبانی و تقاضات فلسفی تا روش های اجرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
15 توسعه منابع انسانی با رویکرد جهانی مبتنی بر دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
16 چالش های پایه ای در برخورد نگرش های بوروکراتیک و دمکراسی سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
17 حسابداری منابع انسانی و سرمایه فکری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
18 حسابداری منابع انسانی؛ ابزاری ناشناخته درتصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
19 روش شناسی ارتقاء کیفیت آموزش عالی کشوررویکردی سیستمی و مهندسی معکوس (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
20 طراحی الگوی فرهنگ سازمانی با رویکرد شبکه ایی - میانداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
21 طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی - میانداری (مورد مطالعه : وزارت کشور) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
22 طرح ریزی استراتژیک ارتقاء کیفیت منابع انسانی در سازمانهای الکترونیک ( تحلیلی نظری ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
23 فرهنگ وارزش های سازمانی بخش عمومی وخصوصی وتاثیر آن برموفقیت سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 مدیریت منابع انسانی الکترونیک ضرورتی اساسی در هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
25 مقایسه وضعیت موجود مطلوب کارآفرینی نظام آموزش بهسازی مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران ارایه اصلاحاتی برای قانون مدیریت خدمات کشوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی
26 نقش سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد مالی شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین