دکتر یعقوب راعی

دکتر یعقوب راعی استاد
اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دکتر یعقوب راعی

Dr. Yaegoob Raee

استاد اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تلقیح برادی ریزوبیوم،کاربرد اوره و وجین علف هرز بر روند رشد و سرعت پر شدن دانه در سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
2 آثار تلقیح برادی ریزوبیوم،کاربرد اوره و وجین علف هرز بر روند رشد و سرعت پر شدن دانه در سویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
3 اثر باکتری های محرک رشد بر گره زایی و عملکرد روغن و پروتئین دانه سویا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 1
4 اثر باکتری های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده های بذری حاصل از کاشت مینی تیوبر سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 40
5 اثر تداخل سورگوم (Sorghum bicolor L.) بر رشد و عملکرد دانه سویا(Glycine max L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
6 اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای آن در نخود (Cicer arietinum L.) نوع دسی رقم کاکا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
7 اثر قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) و لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در کشت خالص و مخلوط (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 3
8 اثر کشت مخلوط افزایشی با زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
9 اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
10 اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 4
11 اثر کودهای شیمیایی نیتروژنی و زیستی بر کشت مخلوط لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) و خردل سیاه (Brassica nigra L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
12 اثرات سایه اندازی روی سرعت و دوام پر شدن دانه و عملکرد ارقام باقلا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 3
13 ارزیابی برخی شاخص های مهم تولید محصول ذرت علوفه ای در سیستم بدون خاک ورزی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
14 ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف های هرز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
15 ارزیابی عملکرد دانه و روغن و پروتئین ۴۹ اکوتیپ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 4
16 ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
17 ارزیابی کشت مخلوط سویا (Glycine max) و سورگوم (Sorghum bicolor) با استفاده از مدل عکس عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 1
18 استفاده از روش نوین برای سنجش میزان پایداری در سیستم های کشاورزی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 4
19 Improving some physiological and yield parameters of safflower by foliar sprays of Fe and Zn under drought stress (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 12، شماره: 1
20 بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی دو رقم جو بهاره در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 1
21 بررسی اثرات تراکم بر عملکرد سوخ پیاز در کشت خالص و کشت های مخلوط پیاز خوراکی و شنبلیله (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
22 بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت های مخلوط (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 2
23 بررسی اثرات سایه اندازی روی برخی از شاخص های رشد و عملکرد دانه باقلا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 3
24 بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمّی و کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
25 بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی در کشت دیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
26 بررسی عملکرد گل، اسانس و شاخص برداشت بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت رژیم های آبیاری و مقادیر سوپر جاذبA۲۰۰ (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 3
27 بهبود شاخص های رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) با مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
28 تاثیر تراکم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت آب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 4
29 تاثیر تراکم گیاهی بر کشت مخلوط سویا(Glycine max L.) و سورگوم( Sorghum bicolor L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
30 تاثیر تراکم گیاهی بر کشت مخلوط سویا(Glycine max L.) و سورگوم( Sorghum bicolor L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
31 تاثیر تراکم و زمان های مختلف تداخل سورگوم علوفه ای بر میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
32 تاثیر تراکم و زمان های مختلف تداخل سورگوم علوفه ای بر میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
33 تاثیر سطوح مختلفکود نیتروژن بر بیوماس تولیدی سورگوم علوفه ای اسپید فید در تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
34 تاثیر کودهای بیولوژیک بر درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 1
35 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
36 تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 2
37 تغییرات پوشش سبز و محتوای کلروفیل و کاروتنوئید ماریتیغال (Silybum marianum L.) در واکنش به پیش تیمار آبی بذر و کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 2
38 صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای شیمیایی و زیستی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
39 نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اندازه غده و سطوح مختلف کود نیتروژن بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تاریخ کاشت و مقدار نیتروژن بر تولید اسانس و عملکرد بابونه آلمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر تاریخ کاشت ومقدار نیتروژن بر تولید گل و عملکرد اسانس بابونه آلمانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و روند رشد در ارقام نخود (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تراکم بوته سیب زمینی برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در نظام کشت مخلوط (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر رقابت سورگوم بر عملکرد دانه سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
8 اثر سایه اندازی بر روی رشد دانه و عملکرد ارقام باقلا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر فرسودگی بذر بر سبز شدن گیاهچه و محصول دانه ارقام کلزای زمستانی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
10 اثرات شوری و دمای بالا بر جوانه زنی دو رقم ماریتیغال (Silybum marianum) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثرکودهای بیولوژیکی ونیتروژن برعملکردواجزای عملکرددورقم جو بهاره تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثرمدیریت تلفیقی کود روی رشدو عملکردسویا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی اثر کمبود آب و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد در نخود (Cicer arietinum L.) رقم کاکا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی تحمل به خشکی و رابطه آن با عملکرد دانه ارقام گندم نان در دو شرایط دیم و آبیاری در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارزیابی تداخل سویا و سورگوم با مدل عکس عملکرد (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
16 ارزیابی عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سویا در تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
17 بررسی اثر اندازه غده و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و مورفولوژی سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز برعملکرد سیب زمینی درکشت مخلوط (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی روابط رقابتی خرفه و سورگوم در کشت مخلوط بر عملکرد دانه و علکرد بیولوژیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 تاثیر استفاده از سطوح مختلف کود نیتروژن بر ارتفاع بوته در شش رقم گندم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 تاثیر دوره های تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
22 تاثیر طول دوره رشد بر عملکرد کمی و روند رشد چغندرقند در اردبیل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تاثیر کشت مخلوط نواری گندم کلزا بر میزان آبشویی نیتروژن از خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
24 تاثیرکودهای زیستی و شیمیایی برعملکردوبرخی صفات مورفولوژیک سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 تاثیرکودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنی برعملکردواجزای عملکردسویا درکشت مخلوط با ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 کاربرد مدلهای عکس عملکرد برای پیش بینی تراکم مطلوب در کشتهای خالص و مخلوط گیاهان زراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
27 مدیریت بیولوژیک آفات و بیماریها در کشاورزی ارگانیک و مقایسه آن با کشاورزی معمول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
28 مصرف بهینه نیتروژن راهکاری مناسب دربالابردن کارایی مصرف کود وکاهش الودگی محیط زیست درسورگوم علوفه ایی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
29 مقایسه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آنها در عملکرد دانه ارقام جو متاثر از تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 مقایسه و ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ۴۹ اکوتیپ مناسب بالنگوی شهری (قره زرک) در راستای پایداری تولید در مناطق کم آب و دیم کشور (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 واکنش اکو فیزیولوژیکی ارقام سیبزمینی به کود زیستی و آبیاری محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم