پروفسور سید محمد شبیری

پروفسور سید محمد شبیری استاد گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور

پروفسور سید محمد شبیری

Prof. Seyed Mohammad Shobeiri

استاد گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی بر طبیعت گردی (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس لنگرود) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 7
2 ارائه برنامه آموزش تغییرات اقلیم در نظام آموزش رسمی بر مبنای مدیریت فرآیند آموزش در استاندارد ISO ۱۰۰۱۵ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 1
3 ارائه مدل نظری مولفه های سازمانی اثرگذار بر توسعه کارآفرینی برای سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 1
4 ارایه مدل پیشبینی برای بررسی میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه های دارای نظام آموزش از دور1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 30
5 ارایه مدل رگرسیون به منظور پیش بینی مصرف سموم دفع آفات و بیماری های نباتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 9
6 ارزیابی آموزش محیطزیست در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 1
7 ارزیابی تاثیر یادگیری سیار در ارائه آموزش های زیست محیطی با استفاده از مدل تئوری عمل مستدل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
8 ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده سازی یادگیری سیار در برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی با استفاده از تئوری عمل مستدل (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
9 ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی یادگیری سیار در برنامه آموزش محیط زیست با استفاده از مدل رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 2
10 ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان نوسازی بافت فرسوده از مسایل زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 24
11 ارزیابی و آماده سازی مربیان مهدکودک ها برای آموزش محیط زیست به کودکان (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
12 انتخاب مناسب ترین روش آموزش توسعه پایدار براساس الگوریتم ترکیبی دیمتل- تحلیل شبکه و تاپسیس با رویکرد فازی (مطالعه موردی مدارس فنی و حرفه ای ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 4
13 Prioritization of Crisis Management Practical Measures in the Field of Drought Using Views of Executive Managers (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 11، شماره: 1
14 Take a Look at the Environmental Education in an Electronic Form from the Perspective of Miller Approaches to Curriculum (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 8، شماره: 8
15 Take a Look at the Environmental Education in an Electronic Form from the Perspective of Miller Approaches to Curriculum (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 8، شماره: 1
16 Water Quality Trading Using Tradable Permit in Biodiversity of River and Assessment of Efficiency of Expense (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 3، شماره: 3
17 Women's Participation In Environmental Management And Development Promotion Culture (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 3، شماره: 3
18 بازی های رایانه ای و اثرات آن بر سلامت روانی دانش آموزان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 4، شماره: 4
19 برآورد ارزش اکوتوریسم و جایگاه آموزش، عوامل زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی موثر برآن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 3
20 بررسی آگاهی زیست محیطی معلمان مقطع متوسطه ایران و هندوستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
21 بررسی اثرات تاسیس مدارس طبیعت در زیست پذیری شهری با استفاده از تکنیک دلفی، نمونه موردی پارک پردیسان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 10، شماره: 19
22 بررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری درس شیمی در بین دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهر قم و دبیران شیمی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 2
23 بررسی امکان استفاده از آموزش الکترونیکی بر اساس دو عامل آگاهی و علاقه مندی زیست محیطی دانش آموزان متوسطه شهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 4
24 بررسی تاثیر برنامه های محیط زیستی تلویزیون بر ارتقای آگاهی و نگرش محیط زیستی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 2
25 بررسی تأثیرآموزش محیط زیست برسطح دانش دانشجویان دختر و پسر با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی دیداری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 2
26 بررسی رابطه بین میزان پذیرش اجتماعی سیستم های انرژی خورشیدی و عوامل موثر آن (مطالعه موردی:شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 17، شماره: 4
27 بررسی رفتارهای محیط زیستی با تا کید بر سواد زیست محیطی (نمونه مورد مطالعه: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 42
28 بررسی سطح سواد محیطزیست کارکنان دولت جهت انتخاب مناسبترین شیوه آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 2
29 بررسی مقایسه ای نحوه نگرش زیست محیطی دانشجویان متوسطه ایران و هند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
30 بررسی نقش آموزش محیط زیست در جوامع محلی برکاهش تعارض انسان و حیات وحش (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
31 بررسی نگرش های محیط زیستی در بین کودکانی با قشربندی اجتماعی متفاوت در شهر مشهد (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 1، شماره: 1
32 بررسی نگرشهای کودکان پیشدبستانی شهر مشهد در مورد مسائل محیطزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 2
33 بررسی وضعیت برنامه درسی کشورهای پیشرفته از منظر توجه به منابع انرژی های پاک و تجدیدپذیر به منظور ارائه راهکارهای پیشنهادی در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 16، شماره: 2
34 پیامدهای محیط زیستی گردشگران بر نواحی ساحلی دریای مازندران از دیدگاه مردم و مسئولین (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 5
35 پیش بینی تاب آوری اجتماعی شهروندان در برابر سوانح طبیعی بر اساس نگرش مذهبی با نقش واسطه ای اضطراب کرونا (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 0
36 تاثیر آموزش زیست محیطی بر میزان سطح آگاهی، نگرش و رفتار جوامع محلی در حفاظت از تنوع زیستی (مورد مطالعه: ذخیره گاه زیست کره دنا) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 3
37 تاثیر کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتقای سواد محیط زیستی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 3
38 تاثیر کاربرد شبکه های اجتماعی بر ارتقای رفتار گردشگری حامی محیط زیست (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی تلگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 21
39 تحلیل برنامه های آموزش زیست محیطی برای شناسایی قوت ها و ضعف ها در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 4
40 تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران (مطالعه موردی:گردشگران بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 25
41 تحلیل ردپای بوم شناختی کربن حاصل از مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل شهرستان بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 7
42 تحلیل گفتمان قانون توزیع عادلانه آب در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 1
43 تحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره اول ابتدایی براساس مولفه های آموزش پایداری با تکنیک آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 8
44 تحلیلی بر برنامه درسی میان رشته ای آموزش محیط زیست در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
45 تحلیلی بر مؤلفه های ارتقای فرهنگ محیط زیستی مطالعه موردی: شهروندان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 32
46 تحلیلی بر نقش برنامه ریزی راهبردی در آموزش توسعه پایدار با تاکید بر ابعاد زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
47 تحلیلی بر نقش گروداران کلیدی در مدیریت تالاب های اقماری جنوب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 4
48 تحلیلی در خصوص ضرورت توجه به آموزش محیطزیست در بخش گردشگری شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 3
49 تدوین و اعتبار سنجی نظام آموزش محیط زیست در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 2
50 تعیین معیارها و ارزیابی عملکرد شبکه های تلویزیونی سیما با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 13
51 جایگاه آموزش محیط زیست در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و قانون اساسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 3
52 حفاظت از محیط زیست در برابر توسعه ی گردشگری ناپایدار (مطالعه ی موردی: منطقه ی دربند تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 3، شماره: 10
53 رابطه استفاده از نرم افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست محیطی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 9، شماره: 4
54 رابطه سواد اطلاعاتی دانشجویان آموزش الکترونیکی با عملکرد تحصیلی و رضایتمندی آنان از دوره شان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 13
55 سطح سواد اطلاعاتی و نقش آن در فرایند آموزش یادگیری الکترونیکی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 2
56 سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به منظور بهره‌مندی فرزندانشان از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) (مطالعه موردی: پارک پردیسان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 3
57 سیاست پژوهی ایمنی غذایی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 95
58 سیاست های اصلی در تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط زیست در برنامه ششم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 3
59 شناسایی ریسک های حریق برای ساختمان های بلند: یک رویکرد تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 6
60 شناسایی شاخص های تاثیرگذار در آموزش شهروندی جهت کمینه سازی و تفکیک از مبدا پسماند (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 3
61 شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور برای دستیابی به مدیریت سبز دانشگاهی در دوران همه گیری ویروس کووید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 1
62 شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی عملکردی آموزش بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 6، شماره: 1
63 طراحی الگوی آموزش آب مجازی در بخش کشاورزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار(مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 3، شماره: 2
64 طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش کمینه سازی و تفکیک از مبدا پسماند (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 18، شماره: 1
65 طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و انرژی در صنایع معدنی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 5، شماره: 2
66 طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی درهم تنیده (تلفیقی) آموزش سواد بوم شناختی در دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 15، شماره: 59
67 کاربرد روش SWOT در تحلیل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهای طرح ترویجی مصرف بهینه آب کشاورزی مطالعه (موردی: استان مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
68 مدل ادب محیط زیست و تبیین اهداف آموزش محیط زیست بر اساس دیدگاه اسلامی «مادر بودن زمین» (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 4
69 مدل سیاست پژوهی آموزش محیط زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 2
70 مطالعه میزان رعایت اصول سازماندهی محتوا (توالی، وحدت و مداومت) در تدوین مفاهیم و مولفه های آموزش محیط زیست در محتوای دوره دبستانی از دیدگاه آموزگاران شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 2
71 مطالعه نقش رسانههای ارتباط جمعی در آموزش مسایل محیطزیستی از دیدگاه معلمان مدارس راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 2
72 میزان انطباق محتوای کتاب های درسی ریاضی دوره دوم ابتدایی با آموزش برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 4
73 نقش آموزش غیر رسمی در افزایش آگاهی های دانش آموزان در خصوص کاهش مصرف، مصرف دوباره و بازیافت مواد زاید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 3
74 نقش آموزشهای ضمن خدمت در ارتقای دانش، نگرش و مهارت های زیست محیطی معلمان ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 38
75 نگرش های محیط زیستی کودکان پیش از دبستان پنج و شش ساله شهر مشهد (نتایج یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 1
76 نیازسنجی و تعیین اولویتهای آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 1
77 یادداشت فنی ارایه مدل مفهومی حکمرانی پایدار در مدیریت بهم پیوسته منابع آب کشور با تاکید بر آموزش و ظرفیت سازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 110
78 یک رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش محیط زیست ،رهیافتی در نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
2 آموزش محیط زیست در معدنکاری سبز، رکن اساسی توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 آموزش محیط زیست راهی برای مقابله با کمبود انرژی ناشی از تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
4 آموزش های زیست محیطی اساسی برای پایداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 آموزه های دینی و بایسته های زیست محیطی از دیدگاه اسلام(قرآن و روایات اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
6 ارایه تصویر آینده ی توسعه آموزش اکوتوریسم در ایران مبتنی بر روش آینده پژوهی و سناریو نویسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
7 ارایه مدلی آموزشی به منظور حفاظت از کاربری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
8 ارایه مدلی آموزشی به منظور کاهش مصرف سموم دفع آفات وبیماریهای نباتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
9 ارزشیابی رسانه های آموزش محیط زیست و سلامت مطالعه ی موردی : سامانه ی آموزش و هشدار ریزگرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
10 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سایت دفن زباله در شهرستاى دیلم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
11 ارزیابی نگرش های محیط زیستی در بین کودکانی با قشربندی اجتماعی متفاوت (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
12 اهمیت افزایش سطح دانش مخاطبان در زمینه چگونگی مواجهه با زلزله و اثرات زیست محیطی آن از طریق اینترنت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 اهمیت مشارکت در آموزش برای توسعه پایدار و بهداشت (مطالعه موردی : شهرداری کرج) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
14 Designing and development practical model for climate change education (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
15 بررسی آگاهی عمومی مدیران درباره جنبه های زیست محیطی طرح هدفمندسازی یارانه ها در شهر بجنورد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
16 بررسی اثربخشی آموزش از طریق رسانه های ارتباط جمعی دیداری(فیلم) در ارتقاء دانش زیست محیطی دانشجویان با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 بررسی پدیده قاچاق هوبره در زیستگاههای خراسان جنوبی (مطالعه موردی: زیستگاههای بیابانی شهرستان زیرکوه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
18 بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای برنگرش ،دانش و رفتارهای زیست محیطی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
19 بررسی تاثیر طبقه ی اقتصادی_اجتماعی خانواده بر نگرش های زیست محیطی کودکان پیش دبستانی پنج و شش ساله شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
20 بررسی رابطه اخلاق سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان محیط زیست استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
21 بررسی رابطه بین آموزش محیط زیستی و رفتار محیط زیستی مطالعه موردی: شهروندان شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
22 بررسی عوامل و خطرات تهدید کننده سلامت زیست محیطی و گردشگری دریاچه زریبار مریوان و اولویت بندی آنها از منظر دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مریوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
23 بررسی میزان اثربخشی آموزش های ارائه شده توسط سازمان مدیریت پسماند خراسان شمالی به زنان خانه دار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
24 بررسی میزان پذیرش اجتماعی سیستم‌های انرژی خورشیدی از دیدگاه مردم شهر اراک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
25 بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در پاسخگویی آموزشی به چالش های زیست محیطی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 بررسی نقش و اهمیت استراتژی تولید کمپوست و کا هش آلودگی های محیط زیستی ناشی از آن از دیدگاه تولید کنندگان کمپوست و مدیریت مواد زائد جامد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
27 پذیرش اجتماعی شاخصی فراگیر در پذیرفتن سیستم های انرژی خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
28 پیاده سازی سیستم مدیریت محیط زبست در شرکت پارس نوین فارس (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
29 پیاده سازی یک مدیریت تعاونی روستایی برای رسیدن به توسعه پایدار در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
30 تاثیر آموزش بر میزان تمایل به پرداخت هزینه بازدیدکنندگان به منظور حفاظت پارک جنگلی زارع ساری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
31 تاثیر آموزش های زیست محیطی با استفاده از چند رسانه ای های آموزشی در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه ای بر میزان ارتقاء آگاهی دانشجویان سال اول دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به تفکیک جنسیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
32 تاثیر رسانه ها در آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
33 تأثیر آموزش محیط زیست در کاهش استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزان استان قم منطقه ای سلفچگان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 تبیین ویژگیهای مدارس موفق در آموزش محیطزیست با تاکید بر مدارس سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
35 تحلیل جایگاه آموزش محیط زیست در پیشرفت مدیریت سبز (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
36 تحلیل دلایل آسیب پذیری کودکان در برابر گرمایش زمین و تدوین الگویی از عوامل موثر بر آگاه سازی مردم در زمینه تغییرات آب و هوا (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
37 تحلیلی بر آموزش مدیریت سبز در دانشگاه ها (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
38 تحلیلی بر نقش شبکه های اجتماعی مجازی در مصرف انرژی های نو (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
39 تحلیلی بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پاسخگویی آموزشی به تغییرات آب و هوایی (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
40 تدوین استراتژی راهبردی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار درشهرداری تهران با استفاده از ماتریس SWOT مطالعه موردی :شهرداری منطقه 18 تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
41 تدوین استراتژی های آموزش محیط زیست برای کارشناسان فضای سبز شهرداری ها با ماتریس (مطالعه موردی کلانشهر تبریز) SWOT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
42 تدوین استراتژی های آموزش محیط زیست و توسعه پایدار در شهرداری تهران با استفاده از ماتریس SWOT مطالعه موردی : شهرداری منطقه18 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
43 تدوین و هنجاریابی شاخص فرهنگی - اجتماعی و سیاسی در آموزش های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
44 تعیین محدوده آسایش اقلیمی با رویکرد فن آوری اطلاعات جهت اکوتوریسم در آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر
45 جایگاه اخلاق زیست محیطی از منظر اسلام و نقش آن دررسیدن به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 چالش های آموزش و توسعه فرهنگ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
47 چالشهای آموزش محیط زیست درایران ومطالعات قیاسی در کشور آمریکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
48 چهار چوبی کلی برای شبکه های نوین اطلاعاتی با تکیه بر سیستم های توزیع شده قابل اطمینان (دریافت مقاله) اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر
49 رابطه بین مثبت اندیشی تحصیلی معلمان با پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان قروه در سال تحصیلی(1396-1395) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
50 راههای نهادینه کردن ارزش های زیست محیطی از طریق دبیران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
51 رفع موانع زیست محیطی توسعه ی انرژی خورشیدی با آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
52 سنجش سطح سواد زیست محیطی پرسنل صنایع فولاد پس از استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی (مطالعه موردی: شرکت فولاد آلیاژی ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
53 سیاستگذاری در زمینه توسعه آموزش محیط زیست درایران براساس مطالعات تطبیقی در کشور مالزی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 سیبستگذاری آموزشی در کاربرد انرژی های پاک در ایران بر اساس مطالعات تطبیقی در مالزی و آمریکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
55 طراحی مدل آموزش الکترونیکی محیط زیست با استفاده از مدلهای مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
56 عنوان پروژه تخصصی به فارسی: امکان سنجی ارتقاء و طراحی مجدد تصفیه خانه پساب های صنعتی و بهداشتی پالایشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
57 فاکتورهای موثر در اتخاذ رفتار مسئولانه زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
58 گردشگری تالاب با مشارکت جامعه محلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
59 مدیریت بحران و بلایای طبیعی در کشور چین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
60 مدیریت پسماندها در صنایع با استفاده از فرایند تکنولوژی آموزش جهت حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
61 مدیریت پسماندهای الکترونیکی و اهمیت آنها در حفاظت محیط زیست با رویکرد آموزش محیط زیستی و توسعه پایداراز دیدگاه شرکت های تولیدی و مصرف کنندگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
62 مدیریت تالاب ها چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
63 مدیریت رفتار سازمانی با استفاده از روش آموزشی مناسب جهت مقابله با بحرانهای محیط زیستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
64 مدیریت محیط زیست در سازمانها با استفاده از آموزش نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
65 مدیریت و مشارکت زنان در توسعه و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
66 مشارکت جوامع محلی در حفاظت از تالاب کانی برازان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
67 مشارکت شهروندی تنها راه حل معضل پسماند ( با رویکردآموزش محیط زیست ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
68 مطالعه تطبیقی مدیریت بحران و چگونگی مقابله با بلایای طبیعی در کشورهای ایران و چین (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
69 نقش آموزش قوانین و مقررات زیست محیطی بر نگرش محیط بانان استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
70 نقش دستگاه آموزش وپرورش در فرهنگ سازی توجه به حفظ محیط زیست در جامعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
71 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT و لزوم کاربرد آن در آموزش مبتنی بر فن آوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر
72 نقش میزان تحصیلات در نگرش به مسائل زیست محیطی معلمان ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
73 نگاهی به اثر گذاری مثبت تلویزیون در افزایش سطح سواد زیست محیطی معلمان )مطالعه موردی: معلمان مقطع راهنمایی شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
74 نگاهی به تأثیر مثبت انرژی های پاک و تجدیدپذیر در رسیدن به توسعه پایداروحفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
75 نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه ی محیط زیست و توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
76 نیازسنجی وتعیین اولویت نیازهای آموزش محیط زیستی مراقبین سلامت جنوب استان آذربایجان غربی با تاکید بر مسائل دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور