دکتر سید محمد حسینی

دکتر سید محمد حسینی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران

دکتر سید محمد حسینی

Dr. Seyed mohammad Hoseini

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعمال حق حبس در تعهدات و اسناد بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
2 الگوی راهبردی در اداره امور میراث فرهنگی و گردشگری مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 79
3 ایجاد ترس از اعمال خشونت به مثابه ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 21
4 Electoral Ethics in Imam Khomeini's Thought (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 3
5 بازخوانی ادله مشروعیت اعدام در زنا با محارم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 48، شماره: 2
6 بررسی تاثیر دیدگاههای انسانشناختی و معرفتشناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 32
7 بررسی تطبیقی آثار شرط تناسب و عدم رعایت آن در دفاع مشروع با نگاهی به «احکام لص» درفقه و نظام حقوقی ایران و «دکترین قلعه» در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 23
8 بررسی تطبیقی تاثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 39
9 بررسی و تحلیل پراکنده رویی شهری با تاکید بر تحولات تقسیمات سیاسی (نمونه مطالعاتی: شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 21
10 بیداری اسلامی؛سناریوی فرهنگی منتخب جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 23
11 پیامدهای جنگ نرم برهویت فرهنگی دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 28
12 تأثیرات منطقه ای و بین المللی قدرت نرم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 22
13 تبیین مفهوم سبب در دعاوی مسیولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
14 تبیین نقش رهیافت های توزیع فضایی نیروهای وظیفه عمومی بر ارتقای انسجام ملی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
15 تجزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 2
16 تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفیدها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 10
17 تحلیلی بر گسترش افقی شهر مشهد در چند دهه اخیر (۱۳۳۵ – ۱۳۸۵) و تاثیر آن بر منابع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
18 جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 13، شماره: 41
19 حق فرهنگی؛ منطق حاکم و مدل های تولید (مطالعه تطبیقی قوانین اساسی ایران و مصر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 1
20 خیار تعذر تسلیم در قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
21 خیار حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
22 رویکرد مقارن در حاشیه شیخ بهایی بر شرح مختصر الاصول عضدی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 7، شماره: 3
23 عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 14
24 قرارداد آتی و چالش های فقهی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 2، شماره: 3
25 کارکرد دیپلماسی رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا برای تامین منافع ملی در دوران بحران کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 11، شماره: 4
26 کارکرد محوری«حقوق نرم» در نظام مندسازی فعالیت های فضایی توسط حقوق بین الملل فضای ماوراءجو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 9، شماره: 32
27 مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظامهای کیفری ایران و انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 2
28 مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تاثیر آن در موضوع اسناد معارض (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 51
29 مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در صورت اجرای عقد باطل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 2، شماره: 1
30 مسیولیت بین المللی دولت ها برای زباله های فضایی و سازوکارهای حل وفصل اختلاف های ناشی از آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 4
31 مطالعه تطبیقی جایگاه اقشارآسیب پذیر از دیدگاه دولت علوی با حقوق بشر و جامعه بین الملل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 12، شماره: 24
32 نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 76، شماره: 79
33 و(جرم شناسی عصب)؛ رویکردی نوین در تحلیل جرایم خشونت آمیز اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن - جرم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 19
34 واکاوی علل شتاب دهنده ایجاد تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 9، شماره: 33
35 واکاوی مبانی فقهی ممنوعیت تخریب محیط زیست (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار کاربردی و عملی کارشناسی در حقوق کیفری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
2 بررسی ضمانت اجرای نقض شرط ترک فعل حقوقی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
3 بررسی غنای زنان از دیدگاه فقه فریقین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
4 بررسی ماهوی رابطه حقوقی دین و نظم عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی
5 تحلیل های چند معیاره GIS برای کشاورزی حومه شهری؛ و اهمیت آن در امنیت وتوسعه شهر پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
6 حمایت از کودکان در حقوق بشردوستانه اسلامی و اسناد بشر دوستانه بین المللی با تاکید بر کنوانسیون حمایت از حقوق کودک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
7 طمع ورزی وآثار تخریبی آن با رویکرد به راه های درمان آن ازدیدگاه قرآن وحدیث (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
8 ظرفیت شناسی فقه ابن تیمیه برای مقابله با اندیشه های تکفیری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
9 کتمان بیماری و اثر آن در فسخ نکاح و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی
10 مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی با نگاهی به حقوق جزای فرانسه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
11 مسئولیت مدنی ناشی از انتقال داده پیام در قرارداد الکترونیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
12 مصایب اجرایی بومی سازی مجازات خدمات عام المنفعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
13 مطالعه تطبیقی جرم تجاوز به عنف از منظرفقه امامیه، حقوق کیفری ایران و انگلیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق