دکتر نوری السادات شاهنگیان

دکتر نوری السادات شاهنگیان استادیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا

دکتر نوری السادات شاهنگیان

Dr. Nourisadat Shahangian

استادیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.