دکتر علیرضا کوچکی

دکتر علیرضا کوچکی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علیرضا کوچکی

Dr. Ali Reza Koocheki

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۱- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
2 آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در۹ منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
3 آنالیز شاخص های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
4 اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 23، شماره: 2
5 اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفران (Crosus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
6 اثر افزایش تنوع ژنتیکی ازطریق کشت مخلوط ارقام گندم برکارآیی مصرف نیتروژن و بهره وری آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 35، شماره: 3
7 اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی سه گونه رازیانه (Foeniculum vulgar Mill)، کنجد (Sesamumindicum) و لوبیا (Phaseolusvulgaris L.) بر خصوصیات رشد، عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 3
8 اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
9 اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
10 اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
11 اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
12 اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
13 اثر ترکیب های کشت مخلوط سه گانه تاخیری چغندرقند (Beta vulgaris L.)، نخود (Cicer arietinum L.) و ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
14 اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) و لوبیا چشم بلبلی (.Vigna unguiculata L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
15 اثر تلقیح با میکوریزا، وزن بنه مادری و هیومیک اسید بر عملکرد گل و بنه زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 11، شماره: 1
16 اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
17 اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر درصد و (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
18 اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره ((Teucrium polium (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
19 اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
20 اثر تیمارهای مدیریتی و گیاهان پوششی برجمعیت علف های هرز و عملکرد دو رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
21 اثر روش خاک‌ورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
22 اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص‌های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
23 اثر زمان رویش در خزانه و تراکم سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch) بر قابلیت رقابت با برنج (Oryza sativa L.) (2. مطالعات انتهای فصل‌رشد: عملکرد و قابلیت ‌رقابت) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
24 اثر زمان رویش در خزانه و تراکم سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) بر قابلیت رقابت با برنج (1. مطالعات طی فصل رشد: رشد و نمو) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
25 اثر سال برداشت بنه بر ویژگی های زراعی و عملکرد بنه های دختری و گل زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 2
26 اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
27 اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
28 اثر شدت عملیات خاک ورزی و سطوح نیتروژن بر روی برخی از ویژگیهای خاک در تناوب زراعی ذرت-کلزا-ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
29 اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونه تازه وارد سوروف آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
30 اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
31 اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت ها در مزارع گندم استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
32 اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
33 اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
34 اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
35 اثر کاربرد کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیکی آلوئه ورا (Aloe barbadensis Miller.) در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
36 اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 4
37 اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
38 اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
39 اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
40 اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
41 اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
42 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
43 اثر مدیریت تلفیقی علف‎های ‎هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
44 اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
45 اثر میزان آبیاری و کشت متراکم بر جذب فسفر و رشد بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
46 اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 1
47 اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
48 اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
49 اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گلانگیزی زعفران (Crocus Sativus L.) در سال دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 1
50 اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه تحت تاثیر سطوح تنش خشکی و کود های بیولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
51 اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
52 اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
53 اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
54 اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 1
55 اثرات کشت مخلوط سه گانه تاخیری چغندرقند با نخود و ماش بر تراکم، زیست توده و تنوع زیستی علف های هرز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 13، شماره: 2
56 اثرتغییراقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
57 اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
58 ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
59 ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
60 ارزیابی اثر تنوع گونه ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
61 ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 52
62 ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
63 ارزیابی اثر گونه های مختلف قارچ میکوریز از نوع وسیکولار –آربوسکولار (VAM) بر خصوصیات رشد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 3
64 ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
65 ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
66 ارزیابی بلندمدت تغییرات فشرده‌سازی با استفاده از شاخص تراکم زراعی در بوم‌نظام‌های کشاورزی ایران (1341 تا 1390) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
67 ارزیابی بیلان نیتروژن در نظام‌های زراعی تولید گندم(Triticum aestivum L.) ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
68 ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
69 ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگوهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
70 ارزیابی تاثیر رگه های سبز چشم اندازها بر تنوع زیستی بوم نظام های زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
71 ارزیابی تاثیر مبدا بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
72 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
73 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
74 ارزیابی تاثیر نهاده های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم کار استان های خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
75 ارزیابی تأثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
76 ارزیابی تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
77 ارزیابی تأثیر کودهای شیمیایی و دامی ‏بر تولید خالص اولیه، تنفس خاک و بیلان کربن در بوم‏نظام زراعی گندم (L. Triticum aestivum) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
78 ارزیابی تراکم، زیست توده و تنوع زیستی علف های هرز در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (Lobularia maritima (L.) Desv.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
79 ارزیابی تغییرات طولانی‌مدت تنوع گونه‏های زراعی در بوم‌نظام‏های زراعی استان‏های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
80 ارزیابی تناسب اراضی و امکان سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
81 ارزیابی تنوع زیستی سبزیجات در بوم نظام های زراعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
82 ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بومنظامهای باغچهای برخی مناطق استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
83 ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم – پنبه در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 3
84 ارزیابی تنوع علف های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند کشتی و تک کشتی ارزن دم روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
85 ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علف های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
86 ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
87 ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 7، شماره: 2
88 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
89 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
90 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) وسیب زمینی Solanum tuberosum L.)) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
91 ارزیابی چرخه حیات در بوم‌نظام‌های تولید گندم (Triticum aestivum L.) ایران: 1- مقایسه سطوح مصرف نهاده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
92 ارزیابی چرخه حیات در بوم‌نظام‌های تولید گندم (Triticum aestivum L.) ایران: 2- مقایسه مکانی در سطح کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
93 ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 1
94 ارزیابی خدمات و بیلان کربن خاک در اکوسیستم های مختلف کشاورزی در استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
95 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
96 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و دماهای کاردینال گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 3، شماره: 8
97 ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
98 ارزیابی ردپای اکولوژیکی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
99 ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
100 ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
101 ارزیابی روند تغییرات مصرف و بهره‌وری نیتروژن در نظام‌های تولید گندم (Triticum aestivum L.) ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
102 ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
103 ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
104 ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی برخی گیاهان زراعی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
105 ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
106 ارزیابی عملکرد اقتصادی و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (.Lobularia maritima (L.) Desv) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 39
107 ارزیابی عملکرد اقتصادی و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص ذرت و پنبه تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 2
108 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری های جایگزینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
109 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تأثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوته (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
110 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاسبز و فلفل دلمهای تحت نظامهای کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 12، شماره: 1
111 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
112 ارزیابی عملکرد و شاخص های کیفی جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) و رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
113 ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشدی پنبه (Gossypium hirsutum L.) و ذرت (Zea mays L.) در سیستم کشت مخلوط جایگزینی در شرایط آب و هوایی گناباد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
114 ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های کیفی اسفرزه ( ovatelantago P) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
115 ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
116 ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
117 ارزیابی کارایی مصرف آب در کشت مخلوط سه گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)، پنبه (Gossypium spp.) و چغندر علوفه ای (Beta vulgaris subsp.vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
118 ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
119 ارزیابی کارایی مصرف نیترو‍ژن در نظام‌های زراعی تولید گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
120 ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
121 ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 2- ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
122 ارزیابی کیفی مجله های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 1
123 ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان رشته های کشاورزی در ایران از اصول کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
124 ارزیابی و ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک های مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 4
125 ارزیابی و پهنهبندی کارآیی مصرف آب در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
126 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
127 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده های غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
128 استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به منظور بررسی رقابت در تراکم ها و ترکیب های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
129 اعتبارسنجی ضریب خاموشی نور و ارزیابی کارایی مصرف نور کنجد با کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
130 امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
131 امکان سنجی استفاده از AgMERRA برای پرکردن خلا داده های بارندگی و دما در ایستگاه های سینوپتیک افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
132 اندازه‎گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
133 برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای دانه های روغنی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
134 برآورد پیامدهای زیست محیطی بوم نظام های زراعی استان خراسان تحت مدیریت رایج (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
135 برآورد سهم نسبی عوامل بهنژادی و به‌زراعی در افزایش عملکرد در نظام‌های تولید گندم (.Triticum aestivum L) کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
136 برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک مطالعه موردی : استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
137 برآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل‌های تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
138 برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیرهای مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
139 برآورد هزینه اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای حبوبات در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
140 بررسی آنالیزهای رشدی سه گونه رازیانه(Foeniculum vulgare) ، کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
141 بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
142 بررسی اثر برگ زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
143 بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجهفرنگیبر ترکیب و تنوع علفهای هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 2
144 بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
145 بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه‌ بر رشد و گلدهی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
146 بررسی اثر دگرآسیبی گل جعفری در مخلوط با گوجهفرنگی اثر بر تنوع آفات و بیماریهای گوجهفرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 2
147 بررسی اثر روش های مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات زراعی گندم Triticum aestivum L.)) و تغییرات کربن آلی و نیتروژن خاک در تناوب زراعی سه ساله (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
148 بررسی اثر روش های مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 3
149 بررسی اثر فعالیت های کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتری های خاکزی مزارع گندم استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 3
150 بررسی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد و شاخص های کارایی عناصر غذایی در ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 3
151 بررسی اثر کیفیت بقایای گیاهی بر روند معدنی شدن نیتروژن در خاک در شرایط رطوبتی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
152 بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
153 بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
154 بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
155 بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
156 بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
157 بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره آنها بر تولید و ماندگاری گوجه فرنگی در انبار در نظام های کشاورزی اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
158 بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
159 بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلز (Brassica napus) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
160 بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
161 بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 1
162 بررسی برخی خصوصیات کیفی و کمی زعفران در شرایط شبیه سازی شده On-farm (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 1
163 بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (مقاله مروری) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
164 بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی : بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی ، Solanum lycopersicum)خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
165 بررسی تاثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
166 بررسی تاثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
167 بررسی تاثیر برخی ویژگی های شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم (L. Triticum aestivum) شرق مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
168 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش ‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
169 بررسی تاثیر دوره انتظار ، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه و اندام هوایی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
170 بررسی تاثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
171 بررسی تاثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی های رشدی عملکرد دانه و علوفه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
172 بررسی تاثیر مدیریت نظام های زراعی و بقایای گندم بر شاخص های کارایی نیتروژن و فسفر در زراعت کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 34، شماره: 2
173 بررسی تاثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
174 بررسی تاثیر نظام های زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
175 بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 3
176 بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
177 بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 3
178 بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
179 بررسی تغییرات نیتروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک در واکنش به تناوبها و نظامهای زراعی متداول و اکولوژیک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 1
180 بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 2
181 بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم شرق مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
182 بررسی تنوع حبوبات در بوم نظام های زراعی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
183 بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
184 بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
185 بررسی چرخه دراز مدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
186 بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: I- تولید خالص اولیه و ورودی سالانه کربن برای محصولات زراعی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
187 بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
188 بررسی خصوصیات بنه های دختری زعفران Crocus sativus L در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
189 بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
190 بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
191 بررسی درجه ترکیب پذیری ارقام قدیم و جدید گندم با گیاه روغنی کلزا در سری های کشت مخلوط افزایشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 2
192 بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)). (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
193 بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
194 بررسی روند ۵۰ ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
195 بررسی روند تغییرات دمایی و اثرات آن بر طول دوره پر شدن دانه و پتانسیل عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در مناطق مختلف ایران در طی یک دوره 20 ساله (91-1371 (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
196 بررسی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی در استان‌های شرقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
197 بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 1
198 بررسی شاخص های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
199 بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد و اجزا عملکرد در ژنوتیپ های مختلف عدس (Lens culinaris Medik.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
200 بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
201 بررسی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی عروسک پشت پرده (.Phyllis alkekengi L) در واکنش به سطوح مختلف آبیاری و کود دامی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 4
202 بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 4
203 بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
204 بررسی عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
205 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و سطوح بقایا در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
206 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد نظام های زراعی متداول و.اکولوژیک دو رقم گندم الموت و بزوستایا در تناوب های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 3
207 بررسی عملکرد و شاخص های کارآیی مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط سه گانه خیار (Cucumis sativus)، لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris) و گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
208 بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
209 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخصهای مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Phaseolus vulgaris L.)لوبیا و) Sesamum indicum) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
210 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جایگزینی رازیانه (Foeniculum vulgar Mill.) و ماش (Vigna radiata L. Wilczek) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
211 بررسی عوامل موثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
212 بررسی کارآیی انرژی برخی از نظام های زراعی متداول و اکولوژیک در تناوب های مختلف گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 4
213 بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندر قند (Beta vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
214 بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوع و تراکم علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
215 بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
216 بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
217 بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
218 بررسی واکنش جوانه زنی بذر زنیان، رازیانه و شوید به پتانسیل های اسمزی و ماتریک ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ در دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
219 بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
220 بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (.Crocus sativus L) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
221 بررسی ویژگی های گونه تازه وارد سوروف آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 3
222 بوم شناسی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 1
223 بوم نظام های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 1
224 بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus Sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 3
225 بهینه‌سازی آبیاری و تراکم کاشت ذرت (.Zea mays L) به‌کمک روش سطح-پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
226 بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
227 بهینه‌سازی کود نیتروژن و آبیاری در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
228 بهینه‌سازی مصرف کود در گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
229 پاسخ جوانه زنی دو گونه سوروف به دما و دوره نوری با تاکید برقابلیت تهاجم در گونه تازه وارد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
230 پایش عملکرد گندم و چغندرقند در استان خراسان: 1- تجزیه و تحلیل روش‌های پیش‌بینی عملکرد پتانسیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 4
231 پایش عملکرد گندم و چغندرقند در استان خراسان: 2- برآورد خلاء عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 1
232 پژوهش های زراعی زعفران در ایران: روند گذشته و نگاهی به آینده (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 1
233 پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 7، شماره: 2
234 تاثیر تراکم و آبیاری بر عملکرد و شاخص های رشد گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Monch) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
235 تاثیر ترکیب های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (.Helianthus annus L)، لوبیا قرمز (.Phaseolus calcaratus L) و کنجد (.Sesamum indicum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
236 تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
237 تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزیش غلظت CO۲ بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
238 تاثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
239 تاثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی و کلپوره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
240 تاثیر تنوع کارکردی چند گیاه دارویی بر ترکیب، تراکم و شاخص های تنوع علف های هرز در بوم نظام های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
241 تاثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
242 تاثیر خاکورزی، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 1
243 تاثیر روش های خاک ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی اکسید کربن از خاک تحت کشت ذرت Zea mays L (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
244 تاثیر روش های مدیریتی بر خصوصیات بیولوژیکی خاک در بوم نظام های کشاورزی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
245 تاثیر روش های مدیریتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بوم نظام های کشاورزی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
246 تاثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهایهرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند (Beta vulgaris) و (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 1
247 تاثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
248 تاثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران ). Crocus sativa L ( در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
249 تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 1
250 تاثیر شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
251 تاثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه های گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 13
252 تاثیر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
253 تاثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
254 تاثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
255 تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای هرز سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
256 تاثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
257 تاثیر کودهای بیولوژیک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
258 تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
259 تاثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف کش های آترازین و متامیترون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
260 تاثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف کش های آترازین و متامیترون (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
261 تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 1
262 تاثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یک نظام زراعی اکولوژیک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 2
263 تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
264 تاثیر نظامهای مختلف زراعی و مدیریت بقایای گندم بر برخی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه در شهرستانهای رومشگان و سرابله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 3
265 تاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز،عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
266 تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران (Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
267 تاثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
268 تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) و خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب آیش- گندم در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
269 تأثیر عوامل بوم‌شناختی بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی بوم‌نظام طبیعی بهارکیش قوچان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
270 تأثیر کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) بر ویژگی-های کیفی علوفه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
271 تأثیر کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) بر ویژگی‌های کمی علوفه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
272 تأثیر کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر شاخص‌های رشد گیاه آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller.) در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
273 تأثیرکود های آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
274 تعیین بهترین عرض نوار در کشت مخلوط ردیفی کنجد (Sesamum indicum L.) و کتان (Linum usitatissimum L.) و تأثیر آن بر عملکرد، اجزای عملکرد و جمعیت علف‌های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
275 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
276 تغییرات ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در واکنش به اعمال رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 3
277 تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
278 تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان های استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
279 تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطر در بوم نظامهای زراعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
280 جستاری پیرامون بوم شناسی سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 21، شماره: 2
281 راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران - جایگزینی نهاده‏ها و طراحی بوم‌نظام کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
282 راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران: - بهبود کارایی مصرف نهاده‏ ها (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
283 ردپای اکولوژیکی غذا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
284 رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
285 رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت(Zea mays) با استفاده از کشت مخلوط تاخیری با کلزا(Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
286 روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 1
287 روند تغییرات زمانی ردپای اکولوژیکی غذا در ایران و ارزیابی سناریوهای آینده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
288 شاخص کارایی مصرف عناصر غذایی ذرت در واکنش به اثر متقابل مصرف آب و کودهای نیتروژن و فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 31، شماره: 1
289 شاخص های پایداری، ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 4
290 شاخص های تولید بنه های استاندارد و سالم زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 2
291 شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم های مختلف تولیدی در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
292 شبیه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) تحت شرایط تنش خشکی: ۲- شبیه سازی بهره وری آب، زیست توده و عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 5
293 شبیه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در شرایط تنش خشکی: ۱- محتوای رطوبت خاک، تبخیر وتعرق و پوشش کانوپی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 3
294 شبیه سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
295 شبیه سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (Beta vulgaris L.) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
296 شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
297 شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم‌نظام‌های زراعی ایران: 2- معرفی گیاهان کم بهره‌برداری شده و فراموش شده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
298 عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 4
299 فراتحلیل پژوهش های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) با تاکید بر مصرف کودهای آلی و عملیات زراعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 4
300 فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
301 فنولوژی و روند تشکیل بنههای دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
302 فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
303 کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تاخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
304 کارایی جذب نیتروژن در زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر سطوح آبیاری و کشت پر تراکم بنه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 4
305 کاربرد نیمرخ ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه ی موردی چغندر قند) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
306 کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
307 مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 7، شماره: 2
308 مدیریت پایدار تولید چغندر قند با بهینه سازی تراکم گیاهی و کود پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 6
309 مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
310 مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
311 مطالعه اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
312 مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی موثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف هرز یولاف وحشی(Avena ludoviciana) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
313 مطالعه بلندمدت تغییرات فشرده‏سازی و تأثیر آن بر ثبات تولید محصولات کشاورزی در ایران (دوره 50 ساله 1341 تا 1390) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
314 مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
315 مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
316 مطالعه جنبههای اکولوژیکی کشت مخلوط کنجد (.L indicum Sesamum )و ماش سبز (.L radiata Vigna) تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علفهای هرز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
317 مطالعه دامنه وسیع تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
318 مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مولفه اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
319 مطالعه شاخص های رشد شاهدانه (Cannabis sativa L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
320 مطالعه شاخص های هواشناسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
321 مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
322 مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
323 مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
324 مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
325 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
326 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
327 مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
328 مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران دربسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 2
329 مولفه های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
330 میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
331 میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
332 نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
333 نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلولپاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر درزعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 1
334 نگاهی جامع به کارآیی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 2
335 نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 22، شماره: 2
336 واسنجی و تعیین اعتبار مدل WOFOST برای پیش بینی فنولوژی و عملکرد سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
337 ویژگی های اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.): برآورد الگوی اقتصاد سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد ریشه و شکر چغندرقند (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه داروییگاوزبان اروپایی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
4 اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوط (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکارقام دیررس و زودرس ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
7 اثر کاربرد منابع مختلف تغذیه ای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارآیی جذب و مصرف نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
9 اثر کودهای آلی و معدنی بر تراکم و تنوع علف های هرز و قدرت رقابت کلپوره (. Teucrium polium L ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
10 اثر مدیریت علف های هرز و گیاهان پوششی بر عملکرد میوه و شاخص بریکس دو رقم گوجه فرنگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
13 اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارآیی مصرف و کارآیی بهره وری نیتروژن در ذرت سیلویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
14 اثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 اثرآفتابدهی و بقایای گیاهی برجمعیت علفهای هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
17 اثرسطوح مختلف وزن بنه مادری برعملکردگل و کلاله زعفران (Crocus sativus L درشرایط استفاده ازاسید هیومیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثرسطوح مختلف هیومیک اسید و وزن بنه مادری بربرخی خصوصیات کمی بنه های خواهری زعفران Crocus Sativus L باتاکید برعملیات زراعی اکولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 اثرمقدار نیتروژن مصرفی برعملکردوکارآیی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن سیب زمینی رقم سانته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی پتانسیل تولید گیاه زیره سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 ارزیابی تاثیر همزیستی قارچ های میکوریزا بر شاخص های رشد در ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
23 ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
24 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
25 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه (Nigella sativa L.) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
27 ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه ( Foeniculum vulgar Mill ) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش ( Vigna radiata L. Wilczek ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
28 ارزیابی عملکرد اقتصادی لوبیاسبز و فلفل دلمه ای در الگوهای کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش (Vigna radiate L. Wilczek) در کشت مخلوط جایگزینی ب رازیانه (Foeniculum vulgar Mill) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
30 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (ocimumbasilicum L) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
31 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی دارویی مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تاثیر نسبت های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 ارزیابی عملکردواجزای عملکردلوبیا درکشت مخلوط افزایشی با ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) با کاربرد نهاده های آلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 استفاده از پساب تصفیه شده شهری ضرورتی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
37 اندازه گیری فلزات سنگین در خوراک دام و تولیدات دامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
38 برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای غلات در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای کلزا در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
40 برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
41 بررسی اثر الگوی کشت گوجه فرنگی و گل جعفری بر تراکم و تنوع علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
42 بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
43 بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر دو گونه Echinochloa و تعیین دماهای بحرانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
44 بررسی اثر شدت و زمان برگ زدایی بر عملکرد ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
46 بررسی اثرات تلقیح سویه های ریزوبیوم(Mesorhizobium ciceri) بومی و خارجی بر گره زایی و عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) در منطقه مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
47 بررسی اثرفواصل آبیاری و نوع کود برعملکرد اندام هوائی سه گیاه داروئی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia رزماری Rosemarinus officinalis وزوفا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 بررسی اثرکشت مخلوط جایگزینی و افزایشی برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دوگیاه ماریتیغال Silybum marianum L ورازیانه Foeniculum vulgare Mill (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
49 بررسی احتمال ایجاد مسمومیت نیتراتی در هفت نمونه سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
50 بررسی امکان کنترل زیستی انگل سس Cuscuta campestrisبا استفاده از عوامل بیماری زای قارچی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
51 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
52 بررسی تأثیر کشت مخلوط ردیفی گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
53 بررسی رشد قسمت هوایی و ریشه سویا در رقابت با علف های هرز C3 و C4 در شرایط افزایش غلظت CO2 نسبت به غلظت طبیعی CO2 در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ ماریتیغال (Silybum marianum L.) و شاخص سطح سبزرازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در مخلوط های جایگزینی و افزایشی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
55 بررسی سودمندی کشت مخلوط گیاه دارویی کنجد (Sesamum indicum) با لوبیا (Phaseolus vulgaris L)، از طریق ارزیابی شاخص های کشت مخلوط (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
56 بررسی عملکرد دانه ذرت و لوبیا در نسبت های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 بررسی عملکرد دانه، در صد و عملکرد روغن سیاه کنجد در ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
58 بررسی عملکرد کنترلر طراحی شده برپایه مدل کامل مبدل باک- بوست مستقیم متصل به آرایه خورشیدی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
59 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تأثیر دوره بحرانی علف های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
60 بررسی قابلیت رقابت ارزن در مقابل علف های هرز تاج خروس و سلمه در شرایط افزایش غلظت CO2 در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
62 بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
63 بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
64 تاثیر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا برقابلیت جذب و کارایی مصرف نور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 تاثیر دما وتنش شوری برخصوصیات جوانه زنی بذرآویشن خراسانی L. Thymus transcuspicus (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
66 تاثیر شخم حفاظتی بر مدیریت های مختلف علف های هرز سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
68 تاثیر مدیریت آبیاری و تغذیه بر برخی خصوصیات زراعی بنه زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
69 تاثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف برکارایی مصرف نوردرذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزای عملکر گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (ziziphora clinopodioides lam) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
71 تأثیر تنوع کاتابولیکی ذاتی خاک بر مقاومت جوامع میکروبی خاک به تنش یا مداخله (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
72 تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom .esculentum L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
73 تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
74 تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
75 تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L با استفاده از روش آنالیز مسیر (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
76 ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
77 جایگاه تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
78 درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
79 شبیه سازی جذب وتوزیع نوردرکانوپی مخلوط ارزن Setaria italica L و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) درحضورعلفهای هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 طراحی و مدیریت بوم نظام در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 فراتحلیل پژوهش های زعفران: اثر آبیاری بر عملکرد زعفران در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
82 فراتحلیل پژوهش های کیفی(قدرت رنگ دهی) زعفران ایران و جهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
83 فراتحلیل پژوهشهای اثر تراکم، روش، تاریخ و عمق کاشت بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
84 فراتحلیل تأثیر مقادیر کودهای دامی، بیولوژیک و کمپوست بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
85 کاربرد آنالیز مسیر جهت تجلیل عملکرد کنجد(Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
86 کشاورزی پایدار متضمن کاهش مصرف نهاده های شیمیایی، کاهش آلودگی آب و خاک و نیل به سلامت اگرواکوسیستم ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
87 مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند دراستان خراسان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 مطالع ه مدیریت های کارا در کنترل علفهای هرز سیب زمینی جهت کاهش آلودگی زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
90 مطالعه اثرات تاریخ کاشت و آبیاری بهاره، تابستانه و پاییزه به همراه استفاده از گیاهان پوششی بر عملکرد علوفه زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
91 مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
92 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع بهارکیش قوچان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
93 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کاخک گناباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
94 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کوشک آباد مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
95 مطالعه مقایسهای کارآیی تشعشع در نظامهای کشت خالص و مخلوطسه گیاه زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
96 مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
97 مقایسه اثر محیط های مختلف کشت درون شیشه بر باززایی مستقیم شاخساره از تک گره ساقه گیاه دارویی گل اروانه بزقی (Hymenocrater platystegius Rech) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
98 مقایسه جذب و کارایی مصرف نوردرکشت مخلوط و خالص دوگیاه لوبیا و ریحان بذری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 نقش اراضی تحت آیش بر سلامت اگرواکوسیستم ها و کشاورزی پایدار(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
100 نقش استفاده از آب خاکستری بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
101 نقش بازارهای محلی در تولید غذا، مصرف آن در محل و اقتصاد روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
102 نقش بیابان زدائی بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
103 نقش تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر سلامت اگرواکوسیستم ها(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
104 نقش توسعه کشاورزی ارگانیک دررشدکشاورزی پایداری وسلامت اگرواکوسیستم ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
105 نقش فضای سبز شهری در دستیابی به سلامت اگرواکوسیستمهای منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
106 واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران