دکتر بهروز جعفرپور

دکتر بهروز جعفرپور استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهروز جعفرپور

Dr. Behrouz Jafapour

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف ژن اینکلوژن بادی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
2 اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک پیسک سبز خیار (CGMMV) در استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
3 بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
4 بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاه چه چغندرقند به وسیله جدایه هایی از Trichoderma harzianum Rifai (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 21، شماره: 1
5 بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف های هرز مهم مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
6 بررسی تاثیر باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 20، شماره: 2
7 بررسی تفاوت بیماری زایی پاتوتیپ های ۴ و ۶ قارچ A. rabiei عامل بیماری برق زدگی نخود (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 18
8 بررسی تفاوت بیماری زایی پاتوتیپ های ۴ و ۶ قارچ A. rabiei عامل بیماری برق زدگی نخود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 4
9 بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکان های بین ژنی (ITS) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
10 بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
11 بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
12 بررسی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
13 بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی با استفاده از روش الایزا و RT-PCR در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
14 بررسی ویروس موزاییک یونجه در مناطق شمالی و مرکزی استان خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 32
15 بررسی ویروس موزاییک یونجه در مناطق شمالی و مرکزی استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
16 بکارگیری برخی فرآورده های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 1
17 تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 3
18 تشخیص نژادهای فییولوژیک Ascochyta rabiei ، عامل بیماری برق زدگی نخود در چند منطقه کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 11
19 تشخیص نژادهای فییولوژیک Ascochyta rabiei ، عامل بیماری برق زدگی نخود در چند منطقه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
20 تعیین ترادف نوکلیوتیدی و بررسی علایم دو جدایه جدید ویروس موزاییک هندوانه از استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
21 تعیین تنوع ژنتیکی جدایههای ciceri. sp.f oxysporum Fusariumعامل پژمردگی و زردی نخود با استفاده از دو نشانگر RAPD و RFLP-PCR در استانهای خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
22 تعیین دامنه میزبانی، خالص سازی فیزیکوشیمیایی و بررسی سرولوژیکی ویروس S سیب زمینی در شمال خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 22، شماره: 2
23 ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 22، شماره: 2
24 ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
25 ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
26 ردیابی ویروس S سیب زمینی (PVS) با استفاده از روش های سرولوژیکی و آزمون اختصاصی RT-PCR در استان های خراسان رضوی و همدان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
27 ردیابی ویروس خاکزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 23، شماره: 2
28 ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان های خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی آر (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
29 ساخت همسانه عفونت زای ویروئید های مرکبات و اثبات بیماری زایی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 4
30 شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
31 شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک کدو در مزارع کدوییان استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
32 شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
33 شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 23، شماره: 1
34 شناسایی گونه‎های فوزاریوم همراه ریشه چغندرقند در مزارع استان خراسان و بررسی بیماریزایی گونه Fusarium oxysporum (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 18، شماره: 2
35 شناسایی مولکولی ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
36 شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های M و S سیب زمینی دربرخی استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
37 شناسایی و تعیین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با استفاده از آزمونهای سرولوژیکی و مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 23، شماره: 1
38 شناسایی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان های استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
39 شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتیین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
40 شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
41 شناسایی ویروس موزاییک کلم گل با روش های سرولوژیکی و مولکولی در استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
42 مقایسه فیلوژنتیکی جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک با جدایه های دنیا بر اساس ترادف ژن پروتیین پوششی و ژن پروتیین حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
43 نخستین بررسی ویرویید پوست پینه ای سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
44 ویروس لکه زرد زنبق ۱ (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروسM سیبزمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
3 بررسی امکان انتقال بذرزاد گونه Fusarium oxysporim f.sp. Cepea عامل پوسیدگی ریشه و طبق پیاز در استانهای خراسان شمالی و رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
4 بررسی برهمکنش مولکولی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات، ویروئید کوتولگی رازک و ویروئید پنج مرکبات در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
5 بررسی بیماریهای فوزاریومی گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی و شهرستان مشهد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
6 بررسی تنوع ژنتیکی Cauliflower mosaic virus در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
7 بررسی تنوع ژنتیکی چارچوب ژنی ششم ویروس M سیب زمینی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
8 بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس S سیب زمینی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی فیلوژنتیکی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک بر اساس ترادف بخشی از ژن تولیدکننده اینکلوژن بادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
10 بررسی ملکولی ویروس زردی غربی چغندرقند (Beet Western Yellows Virus) از مزارع کشت چغندرقند در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستانهای استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 تنوع ژِنتیکی و فیلوژنی جدایه‌های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی بر اساس توالی های نوکلئوتیدی 28SrRNA(partial)ITS1, 5.85rRNA, ITS2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
13 جداسازی چندین استرین مربوط به جنس Xanthomonas از لکه های برگی و میوه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 خصوصیات مولکولی و تعیین توالی کامل ژنوم ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
15 ردیابی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل بر روی میزبان گل کلم در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 ردیابی ویروسهای پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV) در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
17 شناسایی مولکولی و بررسی پراکنش ویروس زردی غربی چغندرقند در مزارع چغندرقند خراسان رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 شناسایی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی Tomato spotted wilt virus (TSWV) در مزارع استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
19 وقوع گروه استرنی 1 ویروس ایکس سیب‌زمینی از استانهای خراسان و اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
20 وقوع گروه استرنی 3 ویروس ایکس سیب‌زمینی از استانهای خراسان و اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی