دکتر احد اوریا

دکتر احد اوریا دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر احد اوریا

Dr. Ahad Ouria

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تراکمپذیری خاکهای سست تثبیت شده با سیمان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 86
2 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تثبیت سیمانی فصل مشترک مسلح کننده و ماسه در مقاومت برشی فصل مشترک (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 9، شماره: 16
3 تاثیر تغییر pH اولیه کائولینیت بر ریز ساختار و خصوصیات تحکیمی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 104
4 روشی برای حل مسائل تحکیم غیرخطی با استفاده از مفهوم حالت آشفتگی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 39، شماره: 1
5 مطالعه ی آزمایشگاهی اثر مهار برگشتی، افزایش ضخامت مسلح کننده و میخ کوبی در افزایش ظرفیت باربری پی نواری روی خاک ماسه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 9، شماره: 2
6 معیاری برای مقاومت برشی خاک های سست سیمانه شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 92
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه معیار گسیختگی برای خاک های سیمانی شده و مقایسه با معیارهای موهر کلمب و هوک براون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 Conceptual Constitutive Model for Structured Soils in Thermodynamical Based Disturbed State Concept (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
3 Lateral Earth Pressure on Retaining Wall Rotating About the Top with Cohesive Backfill (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
4 Numerical Modelling the Effect of the Groundwater Table Variation Type on Land Subsidence (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
5 Rate Dependent Constitutive Model for Soft Soil Large Strain Creep with Variable Shear Modulus (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مقاومتی خاک های اصلاح شده با الیاف پلیمری FRP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
7 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف تقویت شده پلیمری FRP در تسلیح خاک به منظور بهسازی خاک و بهبود ظرفیت باربری خاک ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
8 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ژیوتکستایل های مختلف در تسلیح خاک به منظور بهسازی خاک و بهبود ظرفیت باربری خاک ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
9 بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزایش سطح تنش برپارامترهای مقاومتی خاکخهای سیمانی شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصدهای متفاوت پایین سیمان درمقاومت برشی خاک های سیلتی رس دار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت ارتفاع به قطر در ظرفیت باربری ستون سنگی منفرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیمان با درصد پایین بر روی مقاومت برشی خاکها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
13 بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیمان با درصدهای متفاوت پایین بر روی مقاومت برشی خاکها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
14 بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیمان با درصدهای متفاوت پایین بر روی مقاومت برشی خاکها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع و عمق ژئوسنتتیک مورد استفاده در ظرفیت باربری پی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی آزمایشگاهی راهکارهای کنترل نشست منطقه ای در دشت رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی آزمایشگاهی روند تغییرات پارامترهای مکانیکی خاک های ساختار یافته با در نظر گرفتن سطوح تنش متفاوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 بررسی آزمایشگاهی روند تغییرات پارامترهای مکانیکی خاکهای ساختار یافته با در نظر گرفتن سطوح تنش متفاوت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
19 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی منفرد بر روی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف تقویت شده پلیمری FRP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
20 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی منفرد بر روی خاک ماسه ای مسلح شده با ژیوتکستایل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
21 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح شده با ژیوسنتتیک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
22 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک ماسهای مسلح شده با ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
23 بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی خاک مسلح شده به الیاف FRP با توزیع تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 بررسی اثر ساختار بر روی پارامترهای مقاوهت برشی خاکهای سیمانی شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی اثر وجود و عدم وجود ساختار بر روی رفتار تراکم پذیریخاکهای سیمانی شده مصنوعی با توجه به افزایش درصد متفاوت سیمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
26 بررسی اثر وجود و یا عدم وجود ساختار بر روی رفتار تراکم پذیری خاک های سیمانی شده مصنوعی با توجه به افزایش درصد متفاوت سیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
27 بررسی ازمایشگاهی فشار محرک پشت دیوار حائل در حالت حرکت انتقالی با در نظر گرفتن تاثیر عرض دیوار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
28 بررسی تاثیر اصطکاک دیواره ها و ارتفاع مختلف نوار استیل در خاک، بر روی اندرکنش خاک و استیل در دستگاه pull-out (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
29 بررسی تاثیر ضخامت متغیر بلانکت رسی درمیزان نشت وپایداری بالادست سدهای خاکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
30 بررسی تاثیر طول الیاف برمقاومت برشی خاکهای اصلاح شده با الیاف FRP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
31 بررسی تاثیر فاصله مرزها در تحلیل دینامیکی پاسخ سازه های خاکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی تاثیر نحوه آرایش ژئوتکستایل بصورت سه بعدی درظرفیت باربری پی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی تأثیر ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری پی نواری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی تأثیر لایه های ژئوتکستایل پر شده از درشت دانه بر ظرفیت باربری خاک ماسه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی تحلیلی توزیع تنش جانبی خاک روی دیوار حائل در شرایط دوران حول بالای دیوار با استفاده از معادلات دیفرانسیل تعادل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی رفتار برشی خاک های ماسه ای بهسازی شده با الیاف FRP در دستگاه سه محوری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 بررسی رفتار تغییر حجم خاکهای تثبیت شده با سیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
38 بررسی رفتار مکانیکی خاکهای رمبنده مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
39 بررسی رفتارتغییرحجم خاکهای سیمانه شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
40 بررسی طول گسیختگی های سطح زمین در مناطق شهری ناشی از نیروی فشاری جانبی لرزه ای پشت دیوار حائل به روش LSR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
41 بررسی عوامل موثر در محاسبات نشست پی های سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
42 بررسی نحوه توزیع فشارجانبی خاک روی دیوار حائل در اثر مد جابجایی دیوار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
43 تاثیر فرسایش داخلی بر روی مقاومت برشی خاک های ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
44 تاثیر فرسایش داخلی بر روی نشست خاک های ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
45 تئوری تحکیم غیرخطی برای بارگذاری های متناوب سریع (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
46 تحلیل غیر خطی جریان ناپایدار و تحکیم ناشی از نشت با استفاده از روش احجام محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تخمین تراکم مصالح زیراساس واساس بااستفاده ازسختی دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
48 تعمیم اصل جمع آثار قوا برای تحکیم مصالح غیرخطی درحوزه زمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
49 تعیین محتملترین سطح گسیختگی در شیروانیهای خاکی سه بعدی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
50 تعیین پارامتر های ژئوتکنیکی خاکهای اصلاح شده با ستونهای سنگی بر اساس نتایج SPT (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
51 تغییرات مدول برشی خاکهای دانه ای به صورت تابعی ازتنش و کرنش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
52 توزیع فشار جانبی محرک خاک با خاکریز چسبنده تحت مد دوران حول بالای دیوار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
53 طول گسیختگیهای ناشی از نیروی فشاری جانبی لرزهای پشت دیوار حائل به روش LSR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
54 ظرفیت باربری ستون سنگی کپسولی منفرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
55 مدل بندی نشت از زیر بدنة سدها با ضریب نفوذپذیری و ضریب تراکم پذیری حجمی متغیر به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
56 مدل کم کلی اصلاح شده به دست آمده از پتانسیل انرژی و اتلاف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
57 مدلسازی آزمایشگاهی پدیده نشست منطقه ای در استان کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 مدلسازی خاک های تخریب پذیرباخاک های سیمانی شده و بررسی پارامترهای مقاومتی خاکهای سیمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
59 مدلسازی عددی رفتار خاک های تثبیت شده با سیمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
60 مدلسازی عددی گسیختگی زمین ناشی از کاهش سطح آب زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
61 مدلی برای بیان رفتار تنش کرنش و گسیختگی خاکهای دانه ای بصورت تابعی از تنش همسان و کرنش برشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
62 مطالعه عددی رفتار نشست پی های سطحی مجاور هم روی خاک های ریزدانه تسلیح شده تحت بار گذاری سیکلی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
63 نقش استراتها در نشست های ناشی از اثر حفاری عمیق برساختمان فلزی مجاور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها