دکتر مجید آقاعلیخانی

دکتر مجید آقاعلیخانی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید آقاعلیخانی

Dr. Majid Aghaalikhani

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز رشد و عملکرد کمی و کیفی علوفه چهار اکوتیپ خلر(Lathyrus sativus L.) تحت تاثیر تراکم و روش کشت در نظام زراعت دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
2 اثر ارتفاع رویشگاه بر میزان اسانس و مواد موثره ی بابونه آلمانی(Matricaria chamomilla L.) در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 4، شماره: 2
3 اثر بستر کشت و محلول پاشی مکمل آلی (هیومی فورته) بر تولید غده چه از ریزغده های دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 17، شماره: 2
4 اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و صفات مورفولوژیک سه رقم سورگوم (Sorghum bicolor L.) دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
5 اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد اقتصادی و درصد قند ذرت شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
6 اثر تراکم بوته و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه تاج خروس زراعی (Amaranthus cruentus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 17، شماره: 1
7 اثر تراکم بوته و نسبت اختلاط بر عملکرد کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L. var Saccharata) و ماش سبز(Vigna radiata L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
8 اثر تراکم و زمان سبز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) در رقابت با ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 3
9 اثر تنش کم آبی برصفات جوانه زنی بذرهای ده اکوتیپ یونجه چند سالهMedicago sativa L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
10 اثر تنش کم آبی و محلول پاشی آهن و منگنز بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی علوفه ماش سبز (Vigna radiata L.) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 26
11 اثر زمان سبز شدن گیاهچه بر صفات مورفولوژیک و تولید بذر تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در رقابت با آفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
12 اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه دو اکوتیپ‎ گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 2
13 اثر شدت حذف برگ در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
14 اثر محلول پاشی آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش سبز در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
15 اثر محلول پاشی پتاسیم سیلیکات، کلسیم کلراید و نانوسیلیس بر عملکرد، اجزای عملکرد، رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین ذرت شیرین تحت رژیم های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 1
16 اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
17 اثر مصرف کودهای آلی و شیمیایی بر رشد، عملکرد و محتوای روغن بذر گیاه خارمقدس (Cnicus benedictus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 10، شماره: 4
18 اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
19 اثر نانو سیلیس و تبوکونازول روی برخی صفات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد شکر سفید چغندرقند تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 35، شماره: 2
20 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه درکشت مخلوط نخود سیاه و جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
21 Post-emergence herbicides efficacy as affected by factory and climatic conditions in wheat Triticum aestivum (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 11، شماره: 1
22 بازتاب سویا به مقدار کاربرد نیتروژن در سیستم های تغذیه ای متداول، آلی و تلفیقی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 2
23 بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
24 بررسی تاثیر طول روز کمیت و کیفیت نور بر فنولوژی و نمو علف هرز تاج خروس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
25 بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 4
26 بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به منظور تولید بیودیزل (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
27 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به مولفه های اصلی برای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در تعدادی از ژنوتیپ های خلر (Lathyrus sativus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
28 بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام ذرت علوفه ای (Zea mays L.) در پاسخ به رقابت علف های هرز و غلظت های مختلف علف کش تری بنورون متیل (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 2
29 بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره ای در شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 22، شماره: 1
30 پاسخ عملکرد دانه ژنوتیپ‎ های کلزا به کشت دیرهنگام در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 2
31 پاسخ عملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 3
32 پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‎های کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط اقلیمی کرج (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
33 تاثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 22، شماره: 2
34 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
35 تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم و یک لاین ماش سبز [Vigna radiate (L.) Wilczek] در منطقه کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 34
36 تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم و یک لاین ماش سبز [Vigna radiate (L.) Wilczek] در منطقه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
37 تاثیر تعداد چین برداری و مقدار نیتروژن بر کیفیت و عملکرد علوفه تاج خروس زراعی (Amaranthus hypocondriacus) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 13، شماره: 4
38 تاثیر تیمارهای کودی و رژیم های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی های کیفی دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
39 تاثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
40 تاثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
41 تاثیر روش استخراج عصاره اندام هوایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) بر خاصیت ضد میکروبی آن در تعدادی از باکتری های بیماری زا (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 13، شماره: 3
42 تاثیر روش های تغذیه ای آلی، شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر عملکرد دانه و صفات کیفی یک رقم ذرت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 3
43 تاثیر روش های کاربرد و غلظت های مختلف ۵- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه های سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 2
44 تاثیر روش های مختلف افزایش حاصلخیزی خاک از طریق افزودن کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیکی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
45 تاثیر زئولیت در کاهش آبشوئی نیتروژن در یک خاک شنی تحت کشت کلزای علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 1
46 تاثیر سطوح مختلف کودی )آلی، شیمیایی و زیستی( بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل-کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
47 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کلزای پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
48 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
49 تاثیر سیستم های مختلف تغذیه ای (شیمیایی، آلی و تلفیقی) بر عملکرد و کیفیت علوفه سه لاین خلر (Lathyrus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
50 تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و کود دهی بر توده زنده میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک در زراعت آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
51 تاثیر طول دوره های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکردکلزای پاییزه(Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
52 تاثیر کمپوست کود دامی غنی شده با مقادیر مختلف زیولیت بر کارآیی علف کش تریفلورالین در کنترل علف های هرز آفتابگردان تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
53 تاثیر کود اوره، ورمی کمپوست و آزوکمپوست بر برخی صفات ارقام ذرت شیرین تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
54 تاثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench)) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
55 تاثیر کود های آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت نخود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
56 تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای (سینگل کراس 704 ) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
57 تاثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
58 تجزیه و تحلیل مصرف انرژی در زراعت پنبه ((Gossypium hirsutum L. در استان گلستان به منظور ارائه راهکار جهت افزایش بهره وری منابع (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
59 توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش های آماری و هوشمند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
60 توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش های آماری و هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 3
61 خصوصیات کمی و کیفی علوفه اسپرس (Onobrychis viciifolia) تحت رژیم های مختلف آبیاری و تغذیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
62 عکس العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم های مختلف کوددهی در تناوب زراعی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 1
63 عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تاثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
64 عملکرد کمی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تاثیر تراکم بوته و رقابت علف های هرز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 5
65 کارایی مصرف نور ارقام برنج در سیستم های کشت مستقیم و نشایی در وضعیت تداخل با علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 1
66 مروری بر پیشینه و روش های به نژادی ذرت شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 1، شماره: 2
67 مقایسه اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و ترکیب های آن در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی در استان قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 1
68 مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر شاخصهای رشد ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retoflexus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تلقیح بذر با باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas fluorescens) و قارچ میکوریزائی (Glomus intraradices) بر تحمل ذرت به تنش کم آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تنش کم آبی و کیتوزان بر جوانهزنی و پرولین گیاهچه گلرنگ Carthamus tinctorius (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثر دماهای مختلف منطقه ریشه و سویه ریزوبیوم بر گره زایی و تثبیت نیتروژن در اکوتیپهای خلر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر دمای منطقه ریشه بر گره زایی و درصد نیتروژن چهار اکوتیپ خلر (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر رژیم های آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقاممختلف ذرت شیرین (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
7 اثر رژیمهای آبیاری بر میزان کلروفیل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرتشیرین (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
8 اثر کیتوزان و زئولیت بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) درشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
9 اثر محلول پاشی مخمر برصفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد دو رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر مدیریت زراعی بر شاخص های تنوع گونه ای بانک بذر علف های هرز در یک منطقه نیمه خشک از استان قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
11 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه در منطقه ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
12 اثر مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثرروشهای مختلف تغذیه آلی شیمیایی و تلفیقی همراه با مصرف زئولیت بردرصد پروتئین و غلظت عناصرمعدنی دانه گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثرکیتوزان و تنش کم آبی برصفات مورفولوژیک و خصوصیات ریشه ی گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک در آرایش کشت دو ردیفه ذرت تحت تاثیر تراکم و تقیط کود و نیتروژن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی بیماری های بذر زاد گندم در سیستم های رسمی و غیر رسمی تولید بذر در سه استان کشور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
17 ارزیابی پتانسیل زراعی 11 ژنوتیپ خلر (Lathyrus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 ارزیابی سودمندیهای کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) وبامیه (Abelmoschus esculentus) تحت تاثیر ورمی کمپوست و اوره (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد زراعت مخلوط ذرت و سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی کارایی استفاده از نور در شرایط رقابت ذرت با تاج خروس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 امکان کشت پاییزه و بررسی مقایسه ای اکوتیپ های بابونه نواحی مرکزی و جنوب غرب ایران در استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
22 Challenges towards mechanization of Okra farms (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
23 Comparison between energy indices in irrigated and dryland barley production systems in Khuzestan and Fars provinces (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
24 بررسی اثر نیتروژن بر قوه نامیه، بنیه و برخی ویژگی های مرتبط با بذر سه رقم کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی تناوب گندم پاییزه با گلرنگ، نخود و آیش در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی تنوع مورفولوژیک، فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در تعدادی از ژنوتیپهای خلر (Lathyrus sativus L.) با استفاده از رو شهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی شاخص های کمی رشد ذرت دانه ای و علف هرز تاج خروس در شرایط رقابت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی کیفیت علوفه ذرت شیرین تحت تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
29 بهبود مولفه های جوانه زنی بذورتولید شده درشرایط تنش کم آبی سویاGlycin max L با استفاده ازپیش تیماراسمزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 پاسخ ساختار کانوپی ذرت و سویا به رقابت با علف های هرز در سیست مهای کشت مخلوط (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
31 پتانسیل تولید بذر تاج خروس در شرایط تک کشتی و رقابت با ذرت دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تاثیر آرایش فضایی کانوپی ذرت بر شاخص های رشد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) در اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تاثیر امواج فراصوت بر شکست خواب و ویژگی های جوانه زنی بذرخارشتر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد علوفه تاجخروس زراعی (.Amaranthus hypochondriacus L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
35 تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر درصد قندهای ذرت شیرین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد اقتصادی و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر مورفولوژی و فنولوژی ذرت شیرین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 تاثیر تراکم کاشت بر پارامترهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو اکوتیپ خلردرکشت بهاره (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 تاثیر تراکم و زمان سبز شدن تاج خروس بر تجمع ماده خشک و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 تاثیر سیلیکات پتاسیم، کلسیم کلرید و نانو سیلیس بر پاسخ صفات مورفولوژیک ذرت شیرین به رژیم های آبیاری (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
42 تاثیر سیلیکات پتاسیم، کلسیم کلرید و نانو سیلیس بر پاسخ صفات مورفولوژیک ذرت شیرین به رژیمهای آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
43 تاثیر قطع برگ بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 تاثیر کشت مخلوط بر تغییرات مراحل مختلف فنولوژی نخودسیاه و جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 تاثیر کشت مخلوط و کود ارگانیک روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین ( Zea (mays var. Saccharata و بامیه (Abelmoschus esculentus) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
46 تاثیر کود سبز یونجه یکساله و کود بیولوژیک بر عملکرد گندم دیم پاییزه در ایلام (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 تاثیر کودهای زیستی و مالچ پلاستیک سیاه برکنترل علفهای هرز در زراعت کدوی دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
48 تاثیر محلول پاشی مخمر Saccharomyces cerevisiae و کود زیستی نیتروکسین برفعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنولی و قندهای محلول استویا (دریافت مقاله) همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی
49 تاثیر مقدار کود نیتروژن بر کیفیت علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 تاثیرکاربرد تلفیقی قارچ های میکوریزایی ورمی کمپوست و زئولیت برعملکردوکیفیت دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 تأثیر تاریخ کاشت و اکوتیپ بر عملکرد علوفه خلر در غرب تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
52 تأثیر تاریخ کاشت و منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه تاج خروس (Amaranthus hypochondriacus) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
53 تأثیر تراکم بوته و نسبت اختلاط بر عملکرد کشت مخلوط ذرت شیرین و ماش سبز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی گیاه مرزه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
55 تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم علف هرز تاج‌خروس ریشه قرمز بر عملکرد ذرت دانه‌ای (OOSK 602) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
56 تأثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
57 تعیین مناسب ترین طول دوره ی پیش تیمار اسمزی برای بذر های تنش دیده سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
58 تنوع بانک بذر علف های هرز تحت تأثیر تناوب زراعی در منطقه ی آبیک قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
59 جوانهزنی بذر و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت گلرنگ(Carthamus tinctoriusL.) تحت تأثیر تنش کم آبی و کیتوزان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
60 خصوصیات کیفی علوفه سبز کلزا و جو پائیزه تحت تاثیر مقادیر نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
61 رقابت نوری در کشت مخلوط ذرت و سویا تحت تنش علف هرز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
62 رقابت نوری در کشت مخلوط ذرت و سویا تحت تنش علف هرز (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
63 سنجش کارایی سه مدل تجربی در پیشگویی آفت عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 عملکرد اقتصادی و ویژگی های مورفولوژیک گیاه دارویی- صنعتی استویا تحت تاثیر نیتروکسین و محلول پاشی مخمر نان (دریافت مقاله) همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی
65 کارائی زئولیت درکاهش آبشوئی نیتروژن و افزایش عملکرد دانه کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 کارایی مصرف انرژی در باغ های پسته (رقم فندقی) استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
67 کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
68 مطالعه اثر رقابت تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم ذرت در اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 مطالعه سرعت ظهور برگ و نمو زایشی علف هرز تاج خروس در واکنش به شدت تشعشع طول روز و کیفیت نور در شرایط محیطی کنترل شده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 مقایسه برخی ویژگی های کیفی بذر گندم تولید شده در مزارع رسمی و غیر رسمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
71 مقایسه توان دگرآسیبی سه گونه تاج خروس علوفه ای، دانه ای و ریشه قرمز بر علیه علف های هرز و گیاهان زراعی تابستانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 مقایسه عملکرد علوفه سه لاین خلر(Lathyrus sativus L)تحت اثر کودهای شیمیایی،دامی و نیتروکسن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
73 مقایسه فنولوژی و تجمع ماده خشک تاج خروس ریشه قرمز با دو گونه تاج خروس علوفه ای و دانه ایدر شرایط اقلیمی یزد (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
74 نقش قارچ میکوریز (Glomus intraradices L.) بر جذب فسفر در انواع خاک فسفات توسط گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران