مجید آقاعلیخانی

 مجید آقاعلیخانی دانشگاه تربیت مدرس

مجید آقاعلیخانی

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد اقتصادی و درصد قند ذرت شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
2 اثر تنش کم آبی برصفات جوانه زنی بذرهای ده اکوتیپ یونجه چند سالهMedicago sativa L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
3 اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
4 اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
5 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه درکشت مخلوط نخود سیاه و جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
6 بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به منظور تولید بیودیزل (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
7 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به مولفه های اصلی برای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در تعدادی از ژنوتیپ های خلر (Lathyrus sativus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
8 تاثیر تیمارهای کودی و رژیم های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی های کیفی دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
9 تاثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
10 تاثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
11 تاثیر سیستم های مختلف تغذیه ای (شیمیایی، آلی و تلفیقی) بر عملکرد و کیفیت علوفه سه لاین خلر (Lathyrus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
12 تاثیر طول دوره های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکردکلزای پاییزه(Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
13 تاثیر کمپوست کود دامی غنی شده با مقادیر مختلف زیولیت بر کارآیی علف کش تریفلورالین در کنترل علف های هرز آفتابگردان تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
14 تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای (سینگل کراس 704 ) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
15 خصوصیات کمی و کیفی علوفه اسپرس (Onobrychis viciifolia) تحت رژیم های مختلف آبیاری و تغذیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
16 کارایی مصرف نور ارقام برنج در سیستم های کشت مستقیم و نشایی در وضعیت تداخل با علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 1
17 مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر شاخصهای رشد ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retoflexus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تلقیح بذر با باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas fluorescens) و قارچ میکوریزائی (Glomus intraradices) بر تحمل ذرت به تنش کم آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تنش کم آبی و کیتوزان بر جوانهزنی و پرولین گیاهچه گلرنگ Carthamus tinctorius (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثر دماهای مختلف منطقه ریشه و سویه ریزوبیوم بر گره زایی و تثبیت نیتروژن در اکوتیپهای خلر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر دمای منطقه ریشه بر گره زایی و درصد نیتروژن چهار اکوتیپ خلر (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر کیتوزان و زئولیت بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) درشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
7 اثر مدیریت زراعی بر شاخص های تنوع گونه ای بانک بذر علف های هرز در یک منطقه نیمه خشک از استان قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
8 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه در منطقه ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
9 اثر مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثرروشهای مختلف تغذیه آلی شیمیایی و تلفیقی همراه با مصرف زئولیت بردرصد پروتئین و غلظت عناصرمعدنی دانه گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثرکیتوزان و تنش کم آبی برصفات مورفولوژیک و خصوصیات ریشه ی گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک در آرایش کشت دو ردیفه ذرت تحت تاثیر تراکم و تقیط کود و نیتروژن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی بیماری های بذر زاد گندم در سیستم های رسمی و غیر رسمی تولید بذر در سه استان کشور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 ارزیابی سودمندیهای کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) وبامیه (Abelmoschus esculentus) تحت تاثیر ورمی کمپوست و اوره (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
15 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد زراعت مخلوط ذرت و سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی کارایی استفاده از نور در شرایط رقابت ذرت با تاج خروس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 امکان کشت پاییزه و بررسی مقایسه ای اکوتیپ های بابونه نواحی مرکزی و جنوب غرب ایران در استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
18 بررسی تناوب گندم پاییزه با گلرنگ، نخود و آیش در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی تنوع مورفولوژیک، فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در تعدادی از ژنوتیپهای خلر (Lathyrus sativus L.) با استفاده از رو شهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی شاخص های کمی رشد ذرت دانه ای و علف هرز تاج خروس در شرایط رقابت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی کیفیت علوفه ذرت شیرین تحت تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 بهبود مولفه های جوانه زنی بذورتولید شده درشرایط تنش کم آبی سویاGlycin max L با استفاده ازپیش تیماراسمزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 پاسخ ساختار کانوپی ذرت و سویا به رقابت با علف های هرز در سیست مهای کشت مخلوط (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
24 تاثیر آرایش فضایی کانوپی ذرت بر شاخص های رشد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) در اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 تاثیر امواج فراصوت بر شکست خواب و ویژگی های جوانه زنی بذرخارشتر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد علوفه تاجخروس زراعی (.Amaranthus hypochondriacus L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
27 تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر درصد قندهای ذرت شیرین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد اقتصادی و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر مورفولوژی و فنولوژی ذرت شیرین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 تاثیر سیلیکات پتاسیم، کلسیم کلرید و نانو سیلیس بر پاسخ صفات مورفولوژیک ذرت شیرین به رژیم های آبیاری (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
32 تاثیر سیلیکات پتاسیم، کلسیم کلرید و نانو سیلیس بر پاسخ صفات مورفولوژیک ذرت شیرین به رژیمهای آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
33 تاثیر قطع برگ بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 تاثیر کشت مخلوط بر تغییرات مراحل مختلف فنولوژی نخودسیاه و جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تاثیر کشت مخلوط و کود ارگانیک روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین ( Zea (mays var. Saccharata و بامیه (Abelmoschus esculentus) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
36 تاثیر کود سبز یونجه یکساله و کود بیولوژیک بر عملکرد گندم دیم پاییزه در ایلام (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 تاثیر کودهای زیستی و مالچ پلاستیک سیاه برکنترل علفهای هرز در زراعت کدوی دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
38 تاثیر محلول پاشی مخمر Saccharomyces cerevisiae و کود زیستی نیتروکسین برفعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنولی و قندهای محلول استویا (دریافت مقاله) همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی
39 تاثیر مقدار کود نیتروژن بر کیفیت علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 تاثیرکاربرد تلفیقی قارچ های میکوریزایی ورمی کمپوست و زئولیت برعملکردوکیفیت دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 تأثیر تاریخ کاشت و اکوتیپ بر عملکرد علوفه خلر در غرب تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 تأثیر تاریخ کاشت و منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه تاج خروس (Amaranthus hypochondriacus) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
43 تأثیر تراکم بوته و نسبت اختلاط بر عملکرد کشت مخلوط ذرت شیرین و ماش سبز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی گیاه مرزه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
45 تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم علف هرز تاج‌خروس ریشه قرمز بر عملکرد ذرت دانه‌ای (OOSK 602) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
46 تأثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
47 تعیین مناسب ترین طول دوره ی پیش تیمار اسمزی برای بذر های تنش دیده سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
48 تنوع بانک بذر علف های هرز تحت تأثیر تناوب زراعی در منطقه ی آبیک قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
49 جوانهزنی بذر و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت گلرنگ(Carthamus tinctoriusL.) تحت تأثیر تنش کم آبی و کیتوزان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
50 رقابت نوری در کشت مخلوط ذرت و سویا تحت تنش علف هرز (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
51 عملکرد اقتصادی و ویژگی های مورفولوژیک گیاه دارویی- صنعتی استویا تحت تاثیر نیتروکسین و محلول پاشی مخمر نان (دریافت مقاله) همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی
52 کارائی زئولیت درکاهش آبشوئی نیتروژن و افزایش عملکرد دانه کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 کارایی مصرف انرژی در باغ های پسته (رقم فندقی) استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
54 کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
55 مطالعه اثر رقابت تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم ذرت در اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 مقایسه برخی ویژگی های کیفی بذر گندم تولید شده در مزارع رسمی و غیر رسمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
57 نقش قارچ میکوریز (Glomus intraradices L.) بر جذب فسفر در انواع خاک فسفات توسط گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران