نوراله معلمی

 نوراله معلمی استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوراله معلمی

Norolah Moalemi

استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محلول پاشی زمستانه اوره برگلدهی، عملکرد و تغییرات عناصر معدنی دراندام های هوایی نارنگی کینو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
2 ارزیابی کیفی روغن دو رقم زیتون طارم و دزفولی در شرایط اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
3 بررسی اثر پاشش کایولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
4 بررسی تأثیر محلول پاشی عنصر روی بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
5 تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی زیتون رقم کنسروالیا تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
6 تأثیر کاربرد برگی کائولین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم زیتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
7 تأثیر محلول پاشی اوره و سولفات روی بر میزان ذخیره و انتقال عناصر نیتروژن و روی در برگ و میوه ی انار رقم رباب نی ریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
8 مطالعه اثر کاربرد برگی پتاسیم، روی و بور بر پروفیل اسید های چرب سه رقم زیتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا سطح پلوئیدی و محتوای DNA در ارقام و پایه های مختلف نخل خرما Phoenix dactylifera متفاوت است (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر تنش شوری بر جوانه زنی گل پروانش (Catharanthus roseus Don) ارقام "روزئا" و "آلبا" (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
3 اثر محلول پاشی پتاسیم، روی و بر بر پروفیل اسیدهای چرب روغن میوه زیتون رقم میشن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثرات تیمار اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخصهای جوانه زنی بذور تمر هندی و آکاسیا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 افزایش عمر گلجایی گلایول با استفاده از محلول های نگهدارنده (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 بررسی اثر محلول پاشی سولفات روی و اسید بوریک بر تغییرات قند های محلول و درصد روغن سه رقم زیتون در طی دوره ی رسیدگی میوه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 بررسی اثرات ضدتعرقی کائولین بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی چهار رقم زیتون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ارقام زیتون Olea europaea L به کاربرد برگی سولفات پتاسیم در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 بررسی پایداری اکسایشی روغن ارقام طارم 2 و دزفول زیتون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی تاثیر جیبرلیک اسید بر فاکتورهای رشد رویشی نهال های بذری 9نارنگی کینو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 بررسی تاثیر متیل جاسمونات، گرمادهی متناوب و کلرید کلسیم بر کیفیت و انبارمانی سرد میوه انار رقم گاودماغ کوهدشت (دریافت مقاله) همایش ملی انار
12 بررسی تاثیر محلول پاشی کائولین بر روی مقادیر روغن میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی زیتون در دو اکوتیپT2وT7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
13 بررسی تاثیر هیدروژلهای سوپرجاذب آب بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه زیتون تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 بررسی تأثیر محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد و کیفیت توت فرنگی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 بررسی ترکیب اسیدهای چرب روغن میوه سه رقم زیتون در شرایط محیطی گرم و خشک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 بررسی خصوصیات کمی حبه انگور در پاسخ به تیمارهای دورمکس و روغن ولک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمونهای اکسین بر ریشه زایی قلمه های دارایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم زیتون زرد روغنی و محلی باغملک (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 تاثیر محلول پاشی اوره و سولفات پتاسیم در مراحل حبابوک و کیمری بر تغییرات برخی صفات بیوشیمیایی در میوه خرما رقم زاهدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 تاثیر محلول پاشی اوره و سولفات پتاسیم در مراحل حبابوک و کیمری بر تغییرات صفات مورفولوژیکی میوه خرما رقم زاهدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 تاثیر محلول پاشی کائولین بر روی مقادیر آنتوسیانین میوه زیتون در دو اکوتیپ T2وT7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
22 تاثیر نیتروژن و روی بر صدمات آفتاب سوختگی و ترک خوردگی میوه انار رقم رباب نیریز (دریافت مقاله) همایش ملی انار
23 تأثیر برهمکنش پلی آمین پوترسین و پرتو UV-C بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
24 تأثیر پلیآمینهای پوترسین و اسپرمیدین بر کیفیت پس از برداشت میوه توتفرنگی رقم سلوا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 کاربرد نانوذرات آناتاز بر روی برخی خصوصیات توت فرنگی رقم پاروس در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 مطالعه میکروسکوپی دانه گرده و تعیین میزان قوه نامیه دانه گرده چهار رقم زیتون (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران