دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

دکتر عیسی نخعی کمال آبادی استاد گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان

دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

Dr. Isa Nakhai Kamalabadi

استاد گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Multi-Dimensional Recommendation Framework for Learning Material by Naive Bayes Classifier (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 3
2 A New Adaptive Hybrid Recommender Framework for Learning Material Recommendation (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 3
3 A New Mathematical Model for Closed-loop Supply Chains Considering Product Pricing, Fleet of Hetero Geneous Vehicles, and Inventory Costs (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 21
4 ارائه رویکردی جدید برای افزایش نرخ خروجی در سلولهای تولیدی رباتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 3
5 ارائه مدل توام قیمت گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 37
6 ارائه مدل زنجیره تأمین رقابتی چند محصولی با رویکرد نظریه بازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
7 ارائه ی یک الگوریتم تلفیقی جهت مساله زمانبندی پروژه مبتنی بر تخفیف قیمت با استفاده از رویکرد رگرسیون مرحله ای جهت تنظیم پارامترها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 1
8 ارزیابی فرآیند ساخت هواپیمای کوچک با رویکرد اختیارات حقیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 2
9 الگوریتم جدیدی برای حل مساله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 2، شماره: 1
10 الگوریتم شاخه و کران برای مسیله تخلیه- مکانیابی (ایستا و پویای استوار) در لجستیک اضطراری با رویکرد بیشینه جریان شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
11 Considering Production Planning in the Multi-period Inventory Routing Problem with Transshipment between Retailers (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 9
12 Line Search and Genetic Approaches forSolving Linear Tri-level Programming Problem (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 1، شماره: 4
13 Logistics Network Design Considering the Location of Logistics Hubs: A Case Study of Western Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی نوآوری در مهندسی دوره: 1، شماره: 3
14 User-based Vehicle Route Guidance in Urban Networks Based on Intelligent Multi Agents Systems and the ANT-Q Algorithm (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
15 بهینه سازی هزینه کل تولید و زمان در سلول رباتیک سه ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 3
16 تخصیص بهینه بودجه های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه سازی استوار با هدف بیشینه سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
17 توسعه یک کران بالا و الگوریتم حـل ابتـکاری برای مساله زمانبنـدی سفارشـات با هدف کمینه سازی زمان بیکاری ماشین ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 3، شماره: 2
18 شبیه سازی تاثیر الکترونیکی کردن زنجیره تامین بین المللی شامل گمرک، در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محصولات الکترونیکی با استفاده ازRosettaNet (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 52
19 قیمت گذاری یال های شریانی شبکه های حمل و نقل شهری با استفاده از برنامه ریزی دوسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
20 مدل دوهدفه تعیین مدت زمان بهینه ماشین کاری در سلول رباتیک یک ماشینه با در نظر گرفتن طول عمر غیرقطعی ابزار (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 4
21 مدل سازی و حل تحلیلی مساله برنامه ریزی ظرفیت و زمانبندی تولید یکپارچه : استخراج کران پائین و طراحی یک الگوریتم شاخه و کران کارا (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 2
22 مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 17، شماره: 47
23 مسیریابی وسایل نقلیه درسیستم هدایت مسیرپویا مبتنی بریادگیری عاملهای هوشمند (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
24 مکان یابی، استقرار و ضد استقرار یگان ها در رزمایش های نظامی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی دوسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل تعیین قیمت برای حمل ونقل مسافر در بخش ریلی بر اساس ارزش گذاری زمان سفر مسافران و مفاهیم برنامه ریزی دوسطحی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارائه مدل دوسطحی قیمت گذاری تراکم با رویکزدی جدید در محاسبه تقاضای حمل ونقل شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
3 ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر بسته بندی فعال یا هوشمند بربهبود عملکرد زنجیره تامین مواد غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
4 ارائه یک رویکرد حل تکاملی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای مساله Job shop درحالت عدم انتظار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه یک مدل یکپارچه تولید- موجودی برای کالاهای فاسدپذیر و بهبود پذیر در زنجیره تامین چند پلهای با افق زمانی محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
6 ارائه یکمدل برنامهریزی برای تحلیل نرخ خروجی در سلولهای تولیدی رباتیکدو ماشینه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
7 ارایه رویکرد دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار و انتخاب تامین کننده بصورت همزمان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارایه مدل چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن پارامترها بصورت غیرقطعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی
9 ارزیابی تاثیر اینترنت بر زنجیره تامین مواد غذایی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
10 ارزیابی عملکرد مدارس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) کاربردی در مدارس متوسطه شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع
11 استراتژی های موفق فاز تامین در پروژه های ساخت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
12 Integrating Production Scheduling with Mid-Term Planning Decisions Using a Decomposition Based Solution Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
13 Solving linear bi-level programming problem by dual of the lower level and genetic algorithm (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 بررسی اثر الگوریتم سفارش دهی X+Y بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
15 بررسی دیر کردها در زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
16 بررسی و بهبود مسیریابی وسایل نقلیه در صنایع لبنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 برنامه‌ریزی تولید در زنجیره تامین با در نظرگیری مشتریان محلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
18 به کارگیری و ارزیابی نرم افزار های e-commerce در زنجیره تامین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
19 بهینه سازی زنجیره تامین دو سطحی اقلام فسادپذیربه کمک الگوریتم ژنتیک و با درنظر گرفتن بسته بندی فعال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
20 تاثیر سیاست های قیمت گذاری تامین کنندگان بر زمان بندی پروژه ها با ا ستفاده از یک الگوریتم تکاملی ترکیبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 تعیین قیمت و سیاست بهینه کنترل موجودی اقلام فسادپذیر بادر نظر گرفتن نرخ فساد وابسته به زمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 تلفیق تحلیل عاملی و DEMATEL جهت ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 رتبه بندی شهرستانهای استان اردبیل به منظور توزیع اعتبارات جاری با بهرهگیری ازرویکردهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24 رقابت قیمت و سطح سرویس در زنجیره های تامین با در نظر گرفتن خرده فروش به عنوان رهبر بازی استگلبرگ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 رویکردی جدید برای مسئله­ی چند هدفه انتخاب تامین کننده برپایه­ی طراحی آزمایش و شبیه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 طرح مکانیز مهای تصمیمگیری در مورد تعویض یا تعمیر اتوبوسهای شهری بر پایه عاملهای هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
27 فزوش محصولات مکمل با سیاست قیمت گذاری بسته ای،تخفیف و تبلیغات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
28 قیمت­گذاری شبکه با استفاده از مسائل برنامه­ریزی دوسطحی و حل آن با استفاده از الگوریتم بهینه­سازی گروه ذرات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 کاربرد سیستم شناسایی توسط امواج رادیویی (RFID) در یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین (SCM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
30 کاربرد فن آوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
31 کاربرد مسائل برنامهریزی دوسطحی در تعیین عوارض بهینه شبکههای حملونقل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
32 کاربردهای شبکه های عصبی در مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
33 مدلسازی و طراحی زنجیره عرضه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
34 مدیریت عدم قطعیت درزنجیره تامین دو سطحی با پارامترهای فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
35 مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده در زنجیره تامین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
36 مسیریابی وسایل نقلیه کاربر محور مبتنی بریادگیری عامل های هوشمند چندگانه با استفاده از رویکرد تلفیقی ANT-Q (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
37 مقایسه مدل سه سطحی و نتایج حاصل از معادلات ریاضی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 نقش تعیین کننده ITS در حمل و نقل مواد خطرناک در محدوده شهری موردکاوی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
39 نقشRFID در زنجیره تامین صنایع کشور(مطالعه موردی:صنعت لوازم خانگی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی RFID
40 یک سیستم چندعاملی به منظور تعیین برنامه های تعویض، تعمیر و بازرسی تجهیزات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
41 یکپارچگی فرآیندهای درون و بین سازمانی به کمک SAP R/3 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
42 یکپارچه سازی زمانبندی و حمل و نقل در زنجیره تامین چند کارخانه ای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات