اباصلت خراسانی

 اباصلت خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

اباصلت خراسانی

Abasalt Khorasani

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی برای اجرای مدیریت پروژه در شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر چهار حوزه: مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 66
2 ارزیابی اثربخشی آموزشهای مهارت محور دربخش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 58
3 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت مهندسی براساس الگوی بازگشت سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 52
4 الگوی توسعه حرفهای معلمان ابتدایی: مطالعه موردی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
5 The Outcomes of Faculty Development Based on Evolution and Ennovation Program of Medical Education (Qualitative Research) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی مقایس های کیفیت برنامه درسی برخی دانشگا ههای دولتی بر مبنای دیدگاه اعضای هیا تعلمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 26
7 بررسی نقش تجربه رایانهای بر پذیرش فناوری بر اساس مدل پذیرش فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
8 بررسی وضعیت موجود شایستگی مدیران گروههای آموزشی و ارزیابی شایستگی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پیام فرهیختگان دوره: 1، شماره: 1
9 تبیین پیامدهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
10 تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 14
11 تدوین راهبردهای آموزشی سازمان PMO باتوجه به استاندارد بین المللی ایزو 10015 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 49
12 دست یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص ها) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
13 سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
14 شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار دردانشگاه هوایی شهید ستاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 15
15 شناسایی و اعتبارسنجی عوامل موثر بر استقرار الگوی برنامه ریزی درسی محیط کار با تاکید بر پیامدهای توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 25
16 شناسایی و بررسی عوامل موثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 3
17 شناسایی و رتبه بندی چالش های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 2
18 طراحی و تدوین مدلی برای بررسی کیفیت دانشگاه های دولتی ایران براساس مدلهای رایج کیفیت رویکردسیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
19 علل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین کودکان آموزش دیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
20 مفهوم پردازی گفتمان برنامه درسی محیط کار؛ گفتمان نو ظهور یا مغفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 52
21 مقایسه سبک های مدیریت مدیران دبیرستان های عادی ، نمونه دولتی ،غیرانتفاعی و تیزهوشان پسرانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 7
22 نقش انگیزش شغلی در یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در راستای بهبود عملکرد اقتصادی کارکنان شهرداری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 19
23 نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 24
24 نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اثربخشی اموزشی در سازمان های ایرانی از دیدگاه کارشناسان و مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
2 اجرای برنامه درسی آموزش الکترونیکی و چالش های آن (مستخرج از پایان نامه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت فولاد خوزستان براساس مدل CIPP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
4 ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی براساس مدل توتادو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
5 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه براساس مدل انتقال آموزش هالتون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
6 ارزیابی بیرونی کیفیت حلقه مفقوده ارزیابی کیفیت و اعتبارسنجی آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
7 اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
8 اعتباریابی و تحلیل عاملی تاییدی مدل اندازه گیری انتقال آموزش مورد: شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
9 امکان سنجی استقرار نظام جانشین پروری از جنبه حمایت و هدایت مدیریت ارشد در بانک حکمت ایرانیان (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
10 امکان سنجی کاربست نظام یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان پیراپزشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت
11 امکانسنجی نحوه استقرار مدیریت استعداد در شرکت فولاد هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
12 انتقال آموزش به محیط کار (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
13 اهمیت آموزش کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
14 اهمیت انتقال آموزش به محیط کار (با تاکید بر مدل انتقال آموزش هالتون) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
15 بازگشت سرمایه، رهیافتی نو در اثربخشی آموزش و پژوهش سازمان‌ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
16 برآورد پایایی نمره شایستگی به دست آمده از رزومه ویدئویی با استفاده از نظریه تعمیم پذیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
17 برر سی موانع جذب دانشجویان نخبه خارجی با تاکید بر سند چشم انداز 1404 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
18 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت استعداد درشرکت فولاد هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
19 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی با بهره وری مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 بررسی شایستگی های شغلی و آموزشی مدیران و معاونان شرکت فولاد خوزستان و تدوین نیازهای آموزشی آنها بر اساس مدل استاندارد مهارت (S S) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
21 بررسی عوامل موثر در بین المللی شدن آموزش عالی ایران با تاکید بر زبان آموزش علم در دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
22 بررسی مدلهای نظام مدیریت استعداد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
23 بررسی نتایج اعتباریابی مدل تاثیرات آموزش مبتنی بر شایستگی در سازمان های تولیدی، صنعتی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
24 بررسی نتایج اعتباریابی مدل تاثیرات آموزش مبتنی برشایستگی درسازمان های تولیدی صنعتی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
25 بررسی نقش مولفه های سیاستگذاری و پشتیبانی در پیاده سازی یادگیری از طریق موبایل در شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات
26 بررسی وضعیت برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان های برتر ایران از منظر آموزش و توسعه استراتژیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
27 برنامه درسی محیط کار؛ از جریان سازی تا گفتمان سازی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
28 بهره گیری از فناوری ها و رویکردهای نوین در آموزش و توسعه ی منابع انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
29 تأملی بر اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه در روند توسعه علمی و مرجعیت علمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
30 تأملی در نیازسنجی پژوهشی و جایگاه آن در مدیریت پژوهشی دانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
31 تبیین مبانی نظری توسعه اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
32 تحلیل استراتژیک پردیس 2 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
33 تحلیل سیاست ها و برنامه های کلان علم و فناوری برنامه پنجم توسعه طرح چند پرسش کلیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
34 تدریس فناورانه با ادغام فناوری و پداگوژی یک راهنمای عمل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
35 تدوین و اعتبار سنجی استانداردهای آموزشی سیستم های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر طبقه بندی بلوم- اندرسون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
36 تعالی بخشی فرآیندهای یادگیری و توسعه مبتنی بر گفتمان های برنامه درسی محیط کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
37 توزیع قدرت لازمه سیاست گذاری باز در آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
38 دانشگاه ایرانی در تحیر یا تکامل بررسی انتقادی سیاست های شکل گیری و توسعه دانشگاه از منظر ایده دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
39 درآمدی بر مدیریت استعداد (چیستی، تاریخچه، ضرورت و فرایند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
40 شباهت ها و تفاوت های شرکت های دانش بنیان با مفاهیم مرتبط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
41 شناسایی ابعاد پداگوژیکی بکارگیری ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه ای منابع انسانی آموزش عالی و مداوم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
42 شناسایی ابعاد تربیت شهروندی در کتاب های دوره متوسطه با تأکید بر بعد اقتصادی و ارائه الزامات ارتقای تربیت شهروندی (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
43 شناسایی جنبه های قابل تامل در رویکرد توسعه مجازی منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
44 شناسایی چالش ها و موانع مرتبط با بستر سازمانی در بهره برداری موفق از فن آوری کانون توسعه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
45 شناسایی چالش های موجود در شرکت های دانش بنیان در ایران از دیدگاه ذی نفعان دورنی و بیرونی این شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
46 شناسایی موانع فراروی آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
47 ضرورت و اهمیت اینده پژوهی در مدیریت پژوهش های دانشگاهی، رویکردی برای کاربست پژوهش های علوم انسانی در توسعه(چالش ها و فرصت ها) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
48 عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
49 فرهنگ سازمانی و راهبردهای توسعه اعتماد و ارزش های سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
50 کاربست کانون ارزیابی با رویکرد توسعه در بهسازی منابع انسانی و جایگاه آن در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
51 متدولوژی نیازسنجی آموزشی کارکنان فنی ادارات کل سازمان انتقال خون ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
52 مدیریت منابع انسانی در عصر کلان داده ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
53 مربی گری (Coaching) در آموزش و بهسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
54 ممیزی ارزشیابی آموزش بر اساس معیارهای استاندارد بین المللی 1999:10015 (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
55 منتورینگ مکانیزمی کلیدی در توسعه و بالندگی اعضای هییت علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
56 ویدیوی تعاملی، ابزاری نوین برای ارائه آموزش الکترونیکی اثربخش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
57 هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی و سیاست گذاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه تصمیم گیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی