دکتر حسین حسن پور آلاشتی

دکتر حسین حسن پور آلاشتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

دکتر حسین حسن پور آلاشتی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «بررسی مقایسه ای دعا از منظر مولانا و کاترین پاندر» (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 25
2 ارکرد نظریه «زمان در روایت» ژرار ژنت در تحلیل رمان همسایه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی دوره: 2، شماره: 2
3 بازتاب قصه حضرت یونس (ع) در آثار مولانا و تشابه آن با منابع عرفانی پیشین (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 59
4 بررسی تطبیقی «انسان معنوی» در اندیشه مولانا و وین دایر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 19، شماره: 70
5 بررسی تمایز و قیاس ناپذیری سبک هندی با سبک های قبل از آن از چشم انداز نظریه ی تامس کوهن (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 3
6 بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 27
7 بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 14، شماره: 27
8 بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (۶۰۶-۵۲۲) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 11، شماره: 4
9 تابوشکنی عرفا در فروع دین با توجه به متون عرفانی فارسی تا قرن هشتم (مطالعه موردی نماز، روزه) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 17، شماره: 62
10 تبارشناسی شهرت خیام در غرب (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 20
11 تجمیع هرمنوتیک تلفیقی در قاب تصویر با تکیه بر شعر «بی دل» مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 31، شماره: 95
12 تحلیل درون مایه های اشعار فرخی یزدی بر اساس نظریه زیبایی شناسی انتقادی (با تکیه بر غزل و گاه رباعی) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 3، شماره: 2
13 تحلیل رمزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله و دمنه نصرالله منشی (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 7، شماره: 1
14 تحلیل زبانی اشعار فرخی یزدی براساس نظریه زیبایی شناسی انتقادی (با تکیه بر غزل و چند رباعی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 17
15 دلیل نگارش آثارمنثورفارسی ازدیدگاه نویسندگان آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 28
16 سه تن از بزرگ ترین مروجان شعر فارسی سبک هندی در هندوستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 7، شماره: 18
17 طرحواره های روانشناختی رابط نحو به نما در شعر «هدیه» فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 58
18 نقد اسطوره ای و روان شناختی جایگاه زن در بانوگشسب نامه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 7، شماره: 1
19 نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 2
20 نماد در غزل بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 9، شماره: 16
21 ویژگی های زبان روایت در سه اثر از محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ریشه های زن ستیزی در هزارویک شب (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
2 بررسی میزان کاربرد تشبیه در مثنوی لیلی و مجنون نظامی گنجوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
3 بررسی و مقایسه زاویه دید در دو رمان همسایه ها و جای خالی سلوچ بر اساس نظریه ژرار ژنت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
4 بررسی وتحلیل سبکی رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی پور (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
5 تحلیل عناصر بلاغی نثر ابراهیم گلستان ازدیدگاه شناختی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
6 تنگناهای روایت در تاریخ جهانگشای جوینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
7 نوستالژی در اشعار حمید مصدق (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران