دکتر فرزانه ساسان پور

دکتر فرزانه ساسان پور عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه خوارزمی

دکتر فرزانه ساسان پور

Dr. Farzaneh Sasanpour

عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 2
2 آینده پژوهی حباب شهرنشینی در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 47
3 آینده پیش روی شهرهای کوچک مرزی متاثر از فرآیند انقباض شهری(مطالعه موردی:شهر ارکواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 9، شماره: 1
4 ارائه مدل مدیریت شهری براساس شاخصهای شهرهای آینده (موردمطالعه استان آذربایجانغربی) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 3
5 ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی مطالعه موردی: منطقه ۳ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 20
6 ارزیابی پایداری محله های شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: محله های منطقه ۶ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 2
7 ارزیابی تاب آوری منطقه ۱۲ کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 3
8 ارزیابی توان پایداری محیط شهری برای مدیریت خوب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 8
9 Clarifying The Indicators of City Development S trategy with Approach Urban Good Governance (Case S tudy: Mallard City) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 13، شماره: 3
10 بازآفرینی پایدار شهری بر پایه سناریونگاری (مورد شناسی: منطقه 14 شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
11 بررسی آسیب پذیری ساختمانهای شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله)(مطالعه موردی: محله محتشم کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 14
12 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش های سیل آسا در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی توسعه پایدار شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 1
14 بررسی حکمروایی خوب شهری در محله های شهری (مورد مطالعه منطقه ۱۹ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 7
15 بررسی حمل‌و‌نقل عمومی و ارزیابی خطوط اتوبوس تندرو کلانشهر اصفهان مطابق با استاندارد 2016 BRT (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 33
16 بررسی روابط بین نماگرهای مفهوم کیفیت در فضاهای باز شهری برای گذران اوقات فراغت (مطالعه موردی : شهر اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 7
17 بررسی فرایند کاربست توسعه راهبردی شهر ملارد با استفاده از مدل Meta SWOT (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 1
18 بررسی و تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در مناطق شهری با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه:مناطق حوزه جنوبی تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 9
19 بررسی و تحلیل شاخص های زیست پذیری (نمونه موردی شهرخرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 46
20 بررسی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار در ارتقای کیفیت های محیطی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: سقز) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
21 تاثیر بنیان های بوم شناختی بر زیست پذیری مناطق شهری؛ مورد پژوهش: منطقه ۱ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 0
22 تاثیر عوامل انسان ساخت در تشدید پیامدهای مخاطرات طبیعی در محیط های کلان شهری با کاربرد منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 10
23 تحلیل تحولات فضایی – کالبدی بر آینده پایدار منطقه ۲۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 2، شماره: 2
24 تحلیل آسیب پذیری شهری در برابر مخاطره زلزله با روشELECTRE FUZZY (مطالعه موردی: کلان شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
25 تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-۱۹) در بازتعریف فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 1
26 تحلیل اثرات مگامال ها بر پایداری جوامع محلی (مطالعه موردی: شهرهای شهرستان عباس آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 3
27 تحلیل بازآفرینی پایدار بخش مرکزی شهرها با رویکرد سناریونویسی (موردمطالعه: بخش مرکزی شهر همدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 1
28 تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم با استفاده از تلفیق مدل FUZZY – AHP. مطالعه موردی: بخش ماهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
29 تحلیل تاثیر سازمان فضایی بر زیست پذیری هسته های حیاتی کلان شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
30 تحلیل تفاوت های توسعه منطقه ای شهرستان البرز با استفاده از مدل الکتره (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 4
31 تحلیل رقابت پذیری منطقه ای با رویکرد سناریونگاری (مورد مطالعه شهرستان های استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 2، شماره: 3
32 تحلیل ریسک وقوع زمین لغزش و واریزه در جاده های هراز و لواسانات (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 1، شماره: 4
33 تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
34 تحلیل عدالت فضایی استانهای کشور با روش های MADM مطالعه موردی: بخش شبکه های ارتباطی استان کرمان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
35 تحلیل عوامل کلیدی موثر بر آینده بافت ناکارآمد شهری (مورد پژوهی:محله دولت آباد شهر ملایر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 52
36 تحلیل عوامل موثر بر بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 1
37 تحلیل فضایی رقابت پذیری آموزشی استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 19
38 تحلیل فضایی مدیریت محله محور با رویکرد حکمروایی خوب شهری در محله های منطقه ۱۰ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 31
39 تحلیل قابلیت زیست پذیری در مناطق کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 1
40 تحلیل قابلیت زیست پذیری در مناطق کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 14
41 تحلیل و ارزیابی شاخص های راهبرد توسعه شهری ملارد با استفاده از مدل کوداس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 84
42 تحلیل و پهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژیک (لغزش و سیل) استان البرز با استفاده از مدل هایVIKOR-AHP و FR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
43 تحلیل و پهنه بندی مخاطره سیل - مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 119
44 تحلیلی بر ظرفیت های گردشگری پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 67
45 دوگانگی فضایی زیست پذیری در منطقه ۷ کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 71
46 سنجش توسعه یافتگی کالبدی- فضایی مناطق شهری در راستای پایداری شهری (مطالعه موردی: مناطق 22 گانه کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 1
47 سنجش وضعیت کلانشهر تهران بر مبنای شاخص های شهر فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 67
48 شهر هوشمند پایدار: مفاهیم، ابعاد و شاخص ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
49 عوامل کلیدی موثر بر آینده بازآفرینی پایدار شهری (مورد پژوهی: بافت ناکارآمد منطقه ۱۴ شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 2
50 قابلیت سنجی زیست پذیری مناطق شهری ارومیه با مدل RALSPI (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 48
51 مطالعه تطبیقی فضایی- کالبدی شهرهای جدید اطراف کلانشهر تهران با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
52 مفاهیم و بنیان های جدید فضای شهری هیبریدی در عصر اطلاعات (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 3، شماره: 1
53 واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری در مناطق شهری (موردمطالعه: منطقه ۱۶ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی اثرات زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه بر پایداری زیست محیطی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
2 آینده پژوهی تحقق هوشمندی در کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
3 ارائه مدل مدیریت شهری براساس شاخص های شهرهای آینده (موردمطالعه استان آذربایجانغربی ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
4 ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از GIS&Logic Fuzzy نمونه موردی: منطقه 3 تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح احداث منطقه ویژه اقتصادی بر شهر بجنورد (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
6 ارزیابی اکوتوریسم تالاب گاوخونی اصفهان به روش SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
7 ارزیابی توان اکولوژیکی استان همدان به منظورتعیین جهات بهینه توسعه فیزیکی استان در راستای حفظ منابع طبیعی آن (با استفاده از GIS) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
8 ارزیابی زیست پذیری منطقه یک کلانشهر تهران با تاکید بر دیدگاه اکولوژی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
9 ارزیابی شاخص های پایداری کلان شهر تهران بر مبنای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
10 ارزیابی میزان تاب آوری شهری دربرابر مخاطرات طبیعی با استفاده از مدل TOPSIS ( نمونه مورد مطالعه : شهر بوکان ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
11 ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهر میمه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
12 ارزیابی و رتبه بندی معیارهای شهر خلاق در مناطق ۸گانه شهر قم با بهره گیری از تکنیک ORESTE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
13 اصول و ویژگی های شهر زیست پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
14 الگویابی بهینه توسعه فیزیکی شهر میاندوآب با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
15 ایمنی سازی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: مناطق با خطر پذیری بالا در تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
16 Mallard city Development Strategy Analysis In the sustainable development framework (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
17 بررسی تاثیر پیاده را ه ها بر توسعه پایدارشهری(مورد مطالعه پیاده راه های منطقه 12شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
18 بررسی توسعه پایدار شهری و شاخص های پایداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
19 بررسی توسعه پایدار مرکز شهر یاسوج با استفاده از الگوی شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
20 بررسی توسعه فضایی یکپارچه شهرستان بهارستان با استفاده از تکنیکAIDA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
21 بررسی حکمروایی خوب شهری در محله های شهری با استفاده از مدل TOPSIS ( نمونه مورد مطالعه : شهرستان بوکان ) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
22 بررسی روشهای ارزیابی مخاطرات انسانی و اثرات زیست محیطی با تاکید بر کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
23 بررسی زیبایی شناسی فضای شهری نمونه موردی گذر ارجمندی شهرستانرفسنجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
24 بررسی شاخص های شهر شاد در کیفیت فضای زندگی شهریمطالعه موردی: منطقه ۹ شهر کرج (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
25 بررسی عوامل مؤثر در خزش شهری و تأثیر ان در رشد بی قواره شهرهای کوچک (مورد مطالعه: شهر هرات در استان یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
26 بررسی کیفیت هحیط ضهزی در شهرهای کوچک اندام نمونه موردی شهربناب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
27 بررسی مفاهیم کلیدی رویکرد نوین شهر سبز در راستای تحقق این رویکرد و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
28 بررسی و تحلیل سطوح مدیریت محلات منطقه 10 شهرداری تهران به لحاظ حکمروایی خوب شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
29 تاثیر عوامل انسانی دربوجود آمدن بحران محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
30 تأثیر کمیسیون ماده پنج بر کالبد منطقه 1شهر تهران در سالهای 1383-85 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
31 تبیین قابلیت های ژئوتوریستی گل فشان در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: گل فشانهای استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
32 تحلیل چالش های پیش روی شهرهای آینده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
33 تحلیل زمانی امواج گرما در شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
34 تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن درسطح محلات منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
35 تحلیل فضا مکانی ایستگاه های - CNG با استفاده از سیستم اطلاعاتجغرافیایی GIS مورد مطالعه: شهر اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
36 تحلیل کیفیت زندگی شهرستان های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
37 تحلیل نقش محیط زیست هوشمند بر ارتقای پایداری کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
38 تحلیلی بر اولویت بندی تحقق صنعت گردشگری در شهرهای آینده ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
39 تحلیلی بر وضعیت میزان توسعه یافتگی استان های ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
40 تعیین مکان بهینه ی احداث سرد خانه برای محصولات کشاورزی با استفاده از مدل الکتر ELECTRE ، مورد مطالعه: شهرستان طارم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
41 رویکرد جای پای اکولوژیک برای سنجش توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
42 زیست پذیری بافت های فرسوده رویکردی نوین برای توسعه شهری پایدار (مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
43 ساماندهی فضاهای بی دفاع شهری برای کاهش مخاطرات انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
44 سامانذهی بافت تاریخی– فرهنگی تبریز با رویکرد مدیریت بحران زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
45 سنجش رقابت پذیری کیفیت زندگی در کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
46 ظرفیت سنجی توسعه بازارچه های مرزی مورد مطالعه:بازارچه مرزی بانه (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
47 فراتحلیل راه حل های طبیعت بنیان در برابر مخاطرات طبیعی در کلان شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
48 کاربرد روش آینده پژوهی در حکمروایی خوب شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
49 کاربرد شاخص های شهرسالم در ارزیابی کاربری زمین شهر هشتگرد (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
50 مدیریت بحران بافتهای فرسوده شهری، رویکردی در کاهش مخاطرات محیطی(مورد شناسی؛ بافت فرسوده شهر زاهدان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
51 مدیریت کاهش مخاطره طبیعی زمین لغزش با استفاده از آمارمنطقه ای،استان تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
52 ناسایی عامل اصلی در جذب گردشگر در شهرستان های خراسان جنوبی به کمک مدل SMART (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
53 نقش پیاده گستری بر توسعه گردشگری شهری منطقه 12 تهران(مطالعه موردی خیابان 15 خرداد و کوچه مروی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
54 نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت محله با استفاده از مدل TOPSIS مورد مطالعه: محلات منطقه ١٠ تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
55 نقش ساماندهی بافتهای فرسوده شهری در کاهش پدیده وندالیسم مورد مطالعه: منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی