دکتر مهرداد روغنی

دکتر مهرداد روغنی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی/ مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی/ دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

دکتر مهرداد روغنی

Dr. Mehrdad Roghani

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی/ مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی/ دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antioxidant and Antiepileptic Activity of 1-[1-(3-Methoxyphenyl) (Tetralyl)] Piperidine as a New Derivative of Phencyclidine on Pentylentetrazole-Induced Kindling Mice (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
2 اثر تجویز عصاره آبی گیاه بادرنجبویه (Mellissa officinalis) بر شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت مغز میانی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 1
3 اثر حفاظتی فلفل قرمز بر پاسخگویی انقباضی آئورت سینه ای در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 12، شماره: 2
4 Effects of Boswellia serrata resin extract on motor dysfunction and brain oxidative stress in an experimental model of Parkinson’s disease (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 9، شماره: 3
5 Morphological Changes in Hippocampal Ca1 Area in Diabetic Rats: A Golgi-impregnation Study (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 1، شماره: 4
6 بررسی اثر تجویز خوراکی و درازمدت ریشه بوزیدان بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده با استفاده از آزمون اجتنابی غیر فعال (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 2
7 نقش نیتریک اکساید و ذخایر داخل سلولی کلسیم در اثر حفاظتی عصاره آبی گیاه درمنه بر پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی به آگونیست آلفا 1 - آدرنوسپتور درموشهای صحرایی دیابتی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عصاره هیدروالکلی زرشک بر میزان آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز ( ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز ( AST ) در مدل تجربی آسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید در موش صحرایی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
2 اثر عصاره هیدروالکلی شوید بر میزان پراکسیداسیون لیپید در موش های صحرایی با آسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
3 اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شوید بر میزان فعالیت آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز موش های صحرایی با آسیب کبدی القاء شده توسط لیپوپلی ساکارید (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
4 اثر عصاره هیدروالکلی هسته هندوانه ابوجهل بر میزان پراکسیداسیون لیپید در موش های صحرایی با آسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
5 اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه زرشک بر سطح مالونین دی آلدهید در آسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید در موش های صحرایی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
6 Beneficial effect of Fumaria officinalis on recovery of glomeruli in renal tissue of diabetic rats (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران
7 Comparison of effect of Anethum graveolens and Citrollus colocynthis hydroalcoholic extracts on lipid peroxidation in lipopolysaccharide-induced liver injury in the rat (دریافت مقاله) بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
8 Comparison of food intake of Fumaria officinalis and Salvia officinalis on HDL serum of streptozotocin-induced diabetic rats (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
9 Comparison of protective effect of Berberis Vulgaris and Citrullus colocynthis hydroalcoholic extracts on serum level of ALP in rats with liver injury induced by Lipopolysaccharide (دریافت مقاله) بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
10 Comparison of protective effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens and Berberis vulgaris on serum level of ALT and AST in lipopolysaccharide induced liver injury in rats (دریافت مقاله) بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
11 Comparison of protective effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens and Berberis vulgaris on serum level of ALT and AST in lipopolysaccharide induced liver injury in rats (دریافت مقاله) بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
12 Comparison oral administration of Origanum vulgarea and Fumaria officinalis on serum HDL-cholesterol in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
13 Effect of aqueous extract of Tribulus terrestris on catalase activity of liver tissue in rats hyperlipidemia (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
14 Effect of hydroalcoholic extract of Ruta graveolens on the serum alanine transaminase levels in hypercholesterolemic rats (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
15 Effect of the hydro-alcoholic extract of Trachyspermum ammi on serum alkaline phosphatase activity in rats with high cholesterol diet (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
16 Effect of Trachyspermum ammi hydroalcoholic extract on serum ALT enzyme activity in hypercholesterolemic rats (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
17 Environmental Enrichment: A Double-Edged Sword Therapeutic Approach for Autistic-Like Behaviors (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
18 Hepatocyte Growth Factorattenuatesthe severity of Status Epilepticus in Kainic Acid-induced Model of temporal Lobe Epilepsy by Targeting Apoptosis and Astrogliosis (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره بین المللی صرع
19 L-carnosine improves short-term spatial recognition memory and passive avoidance learning and memory in streptozotocin-diabetic rats (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
20 Neural alternation in CA1 hippocampus area and behavioral functions followed by ECT and Ketamine therapy in depressed rats (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
21 Oxidative stress and inflammatory factor changes of prefrontal cortex in depressed rats, treated by electroconvulsive therapy (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
22 Role of Oxytocin in Moderating Autistic-Like Behaviors and Hippocampal Plasticity in Maternal Separated Rats (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران
23 The effect of berberine on expression Glial fibrillary acidic protein and Neural cell adhesion molecule in an experimental model of temporal lobe epilepsy in rats (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
24 The Effect of Berberine on Synaptophysin and Microtubule Associated Protein 2 in An Experimental Model of Alzheimer’s Disease in Male Rat (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه و هشتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی
25 The effect of chronic administration of Apigenin flavonoid on contractile and relaxation response of thoracic aorta among diabetic rats (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
26 The Effect of combination therapy of Caffeine and Glibenclamide on Oxidative Stress in the heart Tissue among Streptozotocin-Induced Diabetic Rats (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
27 The Effect of combination therapy of Caffeine and Glibenclamide on Oxidative Stress in the liver Tissue among Streptozotocin-Induced Diabetic Rats (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
28 The effect of combination therapy with Glibenclamide and Caffeine on Malondialdehyde level in the brain of Streptozotocin-induced diabetic rats (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
29 The effect of combination therapy with Glibenclamide and Diazepam on Catalase activity in the kidney of Streptozotocin-induced diabetic rats (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
30 The effect of hydroalcholic extract of Foeniculum vulgar on serum alkaline phosphatase in male rats on a high fat diet (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
31 The Effect of Hydroalcoholic Extract of Fennel Seeds on the level of Lactate Dehydrogenase Enzyme Activity of Heart Tissue of Hypercholesterolemic rats (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
32 The effect of hydroalcoholic extract of Foeniculum Vulgar seed on alanine transaminase (ALT) of hypercholesterolemic rats receiving high-fat diet (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
33 The effect of hydroalcoholic extract of Pampinella anisum seed on alanine transaminase of rats with high-fat diet (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
34 The Effect of Hydroalcoholic Extract of Pimpinella anisum Seed on the Level of Alkaline phosphatase (ALP) in Serum of Hypercholesterolemic Rats (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
35 The Effect of Hydroalcoholic Extract of the Aerial Parts of Ruta graveolens on the Level of Alkaline Phosphatase in Serum of Rats on a High-cholesterol Diet (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
36 The effect of Hypericumperfuratum on histopathology of kidney tissue in Streptozotocin-induced wistar male rats (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران
37 The Effect of Oral Administration of Hypericum Perforatum on Renal Function in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه و هشتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی
38 The effect of Rosa damascena aqueous extract on hippocampal tissue changes in rats with temporal lobe epilepsy (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
39 The Effects of combination therapy of Diazepam and Glibenclamide on Catalase in Heart Tissue among Streptozotocin-Induced Diabetic Rats (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
40 Therapeutic effect of a combination of diazepam and glibenclamide on Catalase Activity of liver in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats (دریافت مقاله) هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
41 تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ به بر آسیب قلبی القا شده با دوکسوروبیسین در موش صحرایی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
42 رابطه کمال گرایی و هوش هیجانی والدین با اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
43 رابطه ی سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
44 مقایسه تاثیر کاربامازپین و پرگابالین بر روی نورالژی تری ژمینال: کارآزمایی بالینی متقاطع (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور